intTypePromotion=1

Đề thi thử môn: Hóa học - Đề 005

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
14
download

Đề thi thử môn: Hóa học - Đề 005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn: hóa học - đề 005', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn: Hóa học - Đề 005

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 005 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Ch n m t trong các hóa ch t sau ñ phân bi t các kim lo i Al, Cu, Fe A. H2 O B. Dung d ch NaOH C. Dung d ch HCl D. Dung d ch FeCl2 Câu 2. Cho bi t c u hình electron c a X, Y l n lư t là: 1s22s22p63s23p3 và 1s22s22p63s23p64s1 Nh n xét nào sau ñây là ñúng ? A. X và Y ñ u là các kim lo i B. X và Y là các phi kim C. X và Y là các khí hi m D. X là phi kim còn Y là kim lo i Câu 3. Fe có th ñư c dùng làm ch t xúc tác cho ph n ng ñi u ch NH3 t N2 và H2 theo ph n ng sau: N 2 + 3H 2 2NH3 Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng khi nói v vai trò c a Fe trong ph n ng: B. Tăng n ng ñ các ch t trong ph n ng A. Làm cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n C. Tăng t c ñ ph n ng D. Tăng h ng s cân b ng c a ph n ng Câu 4. T t c các kim lo i thu c dãy nào dư i ñây tác d ng ñư c v i dung d ch mu i s t (III)? A. Al, Fe, Ni, Ag B. Al, Fe, Ni, Cu, Ag C. Al, Fe, Ni, Cu D. Mg, Fe, Ni, Ag, Cu Câu 5. Khi pha loãng dung d ch CH3COOH 1M thành dung d ch CH3COOH 0,5M thì: A. ð ñi n li gi m B. ð ñi n li tăng C. ð ñi n li không ñ i D. ð ñi n li gi m 2 l n Câu 6. Dãy s p x p nào sau ñây ñúng v i chi u tăng d n ñ phân c c c a liên k t: A. NH3 < H2O < HF < HCl B. HCl < HF < H2O < NH3 C. H2O < HF < HCl < NH3 D. NH3 < H2O < HCl < HF Câu 7. Ngư i ta có th sát trùng b ng dung d ch mu i ăn NaCl, ch ng h n như hoa qu tươi, rau s ng ñư c ngâm trong dung d ch NaCl t 10 – 15 phút. Kh năng di t khu n c a dung d ch NaCl là do: A. dung d ch NaCl có th t o ra ion Cl- có tính kh B. vi khu n b m t nư c do th m th u C. dung d ch NaCl ñ c D. m t lí do khác Câu 8. Cách làm nào sau ñây là không h p lí? A. N u qu n áo v i xà phòng trong n i nhôm B. Dùng bình b ng nhôm ñ ng mu i ăn C. Dùng bình b ng nhôm ñ ng HNO3 ñ c (ñã làm l nh) D. Dùng thùng nhôm ch a nư c Câu 9. ð thu ñư c CO2 tinh khi t t ph n ng CaCO3 v i dung d ch HCl ngư i ta cho s n ph m khí ñi qua l n lư t các bình nào sau ñây? A. NaOH và H2SO4 ñ c B. NaHCO3 và H2SO4 ñ c C. H2SO4 ñ c và NaHCO3 D. H2SO4 ñ c và NaOH Câu 10. Có th lo i tr ñ c ng vĩnh c u c a nư c b ng cách: A. ðun sôi nư c B. Th i khí CO2 vào nư c C. Ch hóa nư c b ng nư c vôi D. Cho Na2CO3 ho c Na3PO4 Câu 11. Có 4 dung d ch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Ch ñư c dùng thêm m t thu c th nào sau ñây ñ phân bi t các dung d ch? A. Dung d ch HNO3 B. Dung d ch KOH C. Dung d ch BaCl2 D. Dung d ch NaCl Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 1/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 12. Hòa tan 2 gam s t oxit c n 26,07 ml dung d ch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Công th c oxit s t là: D. Không xác ñ nh ñư c A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 Câu 13. Có hai mi ng kim lo i A có cùng kh i lư ng, m i mi ng khi tan hoàn toàn trong dung d ch HCl và dung d ch H2SO4 ñ c nóng, thu ñư c khí H2 và SO2 ( VSO2 = 1,5VH2 cùng ñi u ki n). Kh i lư ng mu i clorua b ng 63,5% kh i lư ng mu i sunfat. Kim lo i A là: A. Fe B. Mg C. Al D. Zn Câu 14. Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t là 40. T ng s h t mang ñi n nhi u hơn t ng s h t không mang ñi n là 12 h t. Nguyên t X có s kh i là: A. 26 B. 27 C. 28 D. 29 Câu 15. Xét ph n ng: CO (k) + H2O CO2 (k) + H2 (k). Bi t r ng n u th c hi n ph n ng gi a 1 mol CO và 1 mol H2O thì tr ng thái cân b ng có 2/3 mol CO2 ñư c sinh ra. H ng s cân b ng c a ph n ng là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Câu 16. Khi ñi n phân dung d ch mu i AgNO3 trong 10 phút ñã thu ñư c 1,08 gam b c c c âm. Cư ng ñ dòng ñi n ñã s d ng trong quá trình ñi n phân là: A. I = 1,61A B. I = 9,65A C. I = 16,1A D. I = 96,5A Câu 17. Cho 200 ml dung d ch KOH vào 200 ml dung d ch AlCl3 1M thu ñư c 7,8 gam k t t a keo. N ng ñ mol c a dung d ch KOH là: A. 1,5 mol/l B. 3,5 mol/l C. 1,5 mol/l ho c 3,5 mol/l D. 2 mol/l ho c 3 mol/l Câu 18. Hòa tan 9,14 gam h n h p Cu, Mg, Al b ng dung d ch HCl dư thu ñư c 7,84 lít khí A (ñktc), 2,54 gam ch t r n B và dung d ch C. Kh i lư ng mu i clorua có trong dung d ch C là A. 19,025 gam B. 21,565 gam C. 31,45 gam D. 33,99 gam Câu 19. S c V lít khí CO2 (ñktc) vào dung d ch A ch a 0,2 mol Ca(OH)2 thu ñư c 2,5 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 0,56 lít B. 8,4 lít C. 11,2 lít D. A ho c B Câu 20. Cho 1,29 gam h n h p Al và Al2O3 vào dung d ch NaOH dư thì thu ñư c 0,015 mol khí H2. N u hòa tan h n h p trong dung d ch HCl 0,2M thì c n bao nhiêu ml dung d ch A. 900 ml B. 450 ml C. 300 ml D . 150 m l Câu 21. Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung d ch HCl dư ñư c dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng v i NaOH dư thu ñư c k t t a. L c k t t a, r a s ch, s y khô, nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là bao nhiêu? A. 16 gam B. 30,4 gam C. 32 gam D. 48 gam Câu 22. V lít h n h p khí Cl2, O2 (ñktc) tác d ng v a h t v i 2,7 gam Al và 3,6 gam Mg thu ñư c 22,1 gam s n ph m. V có giá tr b ng: A. 3,36 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít Câu 23. Cho 3 gam h n h p X (Mg và Al2O3) tác d ng v i HCl dư gi i phóng V lít khí (ñktc). Dung d ch thu ñư c tác d ng v i dung d ch NH3 dư, l c và nung k t t a ñư c 4,12 gam b t oxit. V b ng: A. 1,12 lít B. 1,344 lít C. 1,568 lít D. 2,016 lít Câu 24. H n h p X g m hai kim lo i A, B ñ ng trư c H trong dãy ho t ñ ng hóa h c và có hóa tr không ñ i trong các h p ch t. Chia m gam X thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung d ch ch a axit HCl và H2SO4 loãng t o ra 3,36 lít khí H2. Ph n 2: Tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNO3 thu ñư c V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t). Bi t các th tích khí ño ñktc. Giá tr c a V là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 2/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 25. M là m t kim lo i ki m. H n h p X g m M và Al. L y 3,72 gam h n h p X cho vào H2O dư th y gi i phóng 0,16 gam khí, còn l i 1,08 gam ch t r n không tan. M là kim lo i nào dư i ñây: A. Na (23) B. K (39) C. Rb (85) D. Cs (133) Câu 26. Có th dùng ch t nào sau ñây ñ phân bi t 3 ch t l ng không màu là benzen, toluen, stiren ? A. Dung d ch Brom B. Dung d ch KMnO4 C. Dung d ch NaOH D. Dung d ch H2SO4 Câu 27. Trong các ch t sau, ch t nào có ñ ng phân hình h c? A. Butañien – 1,3 B. 2 – metylbuten – 2 C. 4 – metylpentañien – 1,3 D. 2 – metylpentañien – 1,3 Câu 28. Polime không có nhi t ñ nóng ch y c ñ nh vì: A. Có l n t p ch t B. Là ch t h u cơ, có liên k t c ng hóa tr không phân c c C. Là t p h p nhi u lo i phân t , m t xích như nhau nhưng s lư ng m t xích trong phân t khác nhau D. Là ch t có kh i lư ng phân t và c u trúc phân t r t l n. Câu 29. Thu c th nào sau ñây dùng ñ phân bi t hai ch t l ng là phenol và dung d ch CH3COOH? A. Kim lo i Na B. Dung d ch NaOH C. Dung d ch NaHCO3 D. Dung d ch CH3ONa Câu 30. Trên nhãn chai rư u có ghi “Rư u 45o”, cách ghi ñó có ý nghĩa là: A. Rư u này sôi 45o B. Trong 100 gam rư u có ch a 45 gam rư u nguyên ch t C. Trong 100 ml rư u có ch a 45 ml rư u nguyên ch t D. Trong chai rư u, có ch a 45 ml rư u nguyên ch t Câu 31. Axit axetic không th ñi u ch tr c ti p b ng cách nào sau ñây? B. Oxi hóa CH3CHO b ng O2 (xt Mn2+) A. Lên men gi m C. Cho mu i axetat ph n ng v i axit m nh D. Oxi hóa CH3CHO b ng AgNO3/NH3 Câu 32. Cho glixerin tác d ng v i h n h p 3 axit C17H35COOH, C17H33COOH và C15H31COOH. S este ba ch c t i ña có th t o thành là: A. 9 B. 12 C. 15 D. 18 Câu 33. ð xác nh n trong phân t h p ch t h u cơ có ch a nguyên t hiñro, ngư i ta thư ng dùng phương pháp nào sau ñây? A. ð t cháy th y có hơi nư c thoát ra B. ð t cháy r i cho s n ph m cháy qua bình ñ ng P2O5 C. ð t cháy r i cho s n ph m cháy qua CuSO4 khan màu tr ng D. ð t cháy r i cho s n ph m cháy qua bình ñ ng H2SO4 ñ c Câu 34. X p theo th t ñ phân c c tăng d n c a liên k t O – H trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1); CH3COOH (2); CH2=CHCOOH (3); C6H5OH (4); CH3C6H4OH (5); C6H5CH2OH (6) là A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3) B. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3) C. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6) D. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6) Câu 35. Dung d ch saccarozơ tinh khi t không có tính kh nhưng khi ñun nóng v i dung d ch H2SO4 l i có th cho ph n ng tráng gương. ðó là do: A. Saccarozơ tráng gương ñư c trong môi trư ng axit B. Saccarozơ b th y phân t o thành glucozơ C. Saccarozơ b th y phân t o thành glucozơ và fluctozơ D. ðáp án khác Câu 36. Th y phân este E có công th c phân t C4H8O2 (có m t H2SO4 loãng) thu ñư c hai s n ph m h u cơ X và Y (ch ch a C, H, O). T X có th ñi u ch tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Tên g i c a X là A. Axit axetic B. Axit fomic C. Ancol etylic D. Etyl axetat Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 3/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 37. ð tách riêng t ng ch t t h n h p benzen, anilin, phenol ta ch c n dùng các hoá ch t (d ng c , ñi u ki n thí nghi m ñ y ñ ) là: A. dung d ch HCl, khí CO2 B. dung d ch NaOH, dung d ch HCl C. dung d ch NaOH, khí CO2 D. dung d ch NaOH, dung d ch HCl, khí CO2 Câu 38. Phát bi u nào sau ñây ñúng? A. Polime dùng ñ s n xu t tơ, ph i có m ch không nhánh, x p song song, không ñ c, có kh năng nhu m m u B. Tơ nhân t o là lo i ñư c ñi u ch t nh ng polime t ng h p như, tơ capron, tơ terilen, tơ clorin... C. Tơ visco, tơ axetat ñ u là lo i tơ thiên nhiên D. Tơ poliamit, tơ t m ñ u là lo i tơ t ng h p Câu 39. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0,29 gam ch t h u cơ X g m C, H, O s n ph m cháy cho qua bình ñ ng CaO, kh i lư ng bình tăng 0,93 gam, nhưng n u qua bình ñ ng P2O5 thì kh i lư ng bình ch tăng 0,27 gam. Thành ph n kh i lư ng c a nguyên t O là: A. 27,59% B. 33,46% C. 42,51% D. 62,07% Câu 40. Cho 16,6 gam h n h p X g m etanol và propanol-1 tác d ng h t v i Na thu ñư c 3,36 lít khí H2 (ñktc). Thành ph n % v kh i lư ng c a etanol và propanol-1 trong h n h p X l n lư t là: A. 44,48% và 55,52% B. 36,50% và 63,50% C. 27,71% và 72,29% D. 25,52% và 74,48% Câu 41. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu ñư c 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. N u cho 0,1 mol X tác d ng h t v i NaOH thì thu ñư c 8,2 gam mu i. Công th c c u t o c a A là: A. HCOOC2H3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5 Câu 42. Chia h n h p X g m hai anñehit no, ñơn ch c, m ch h thành hai ph n b ng nhau. +) Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 0,54 gam H2O. +) Ph n 2: cho tác d ng h t v i H2 dư (Ni, t0) thu ñư c h n h p Y. ð t cháy hoàn toàn h n h p Y, thu ñư c V lít CO2 (ñktc). Giá tr c a V là: A. 0,112 lít B. 0,672 lít C. 1,68 lít D. 2,24 lít Câu 43. ð t cháy hoàn toàn m gam m t amin X b ng lư ng không khí v a ñ thu ñư c 1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O và V lít N2 (ñktc). Gi thi t không khí ch g m N2 và O2 trong ñó oxi chi m 20% v th tích không khí. Công th c phân t c a X và giá tr c a V l n lư t là: A. X: C2H5NH2; V = 6,72 lít B. X: C2H5NH2; V = 6,944 lít C. X: C3H7NH2; V = 6,72 lít D. X: C3H7NH2; V = 6,944 lít Câu 44. Th y phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ (xúc tác axit, ñun nóng) thu ñư c: A. 1 kg glucozơ và 1 kg fluctozơ B. 0,5 kg glucozơ và 0,5 kg fluctozơ C. 526,3 gam glucozơ và 526,3 gam fluctozơ D. 509 gam glucozơ và 509 gam fluctozơ Câu 45. H n h p X có 2 hiñrocacbon ñ ng ñ ng liên ti p. M X = 31,6. L y 6,32 gam X l i vào 200 gam dung d ch ch a xúc tác thích h p thì thu ñư c dung d ch Z và th y thoát ra 2,688 lít khí khô Y ñi u ki n tiêu chu n có M Y = 33. Bi t r ng dung d ch Z ch a anñehit v i n ng ñ C%. Giá tr c a C là: A. 1,305% B. 1,043% C. 1,208% D. 1,407% Câu 46. Khi clo hóa PVC ta thu ñư c m t lo i tơ clorin ch a 63,96% clo theo kh i lư ng. Trung bình m t phân t clo tác d ng s m t xích PVC là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 47. M t ño n m ch xenlulozơ có kh i lư ng là 48,6 mg. S m t xích glucozơ (C6H10O5) có trong ño n m ch ñó là: A. 1,807.1023 B. 1,807.1020 C. 1,626.1023 D. 1,626.1020 Câu 48. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr là: A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 14,8 gam D. 24,8 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 4/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 49. Cho kh i lư ng riêng c a c n nguyên ch t là D = 0,8 g/ml. H i t 10 t n v bào (ch a 80% xenlulozơ) có th ñi u ch ñư c bao nhiêu t n c n th c ph m 45o (bi t hi u su t c a toàn b quá trình ñi u ch là 64,8%)? A. 2,94 t n B. 7,44 t n C. 9,30 t n D. 11,48 t n Câu 50. X là m t aminoaxit ch ch a m t nhóm – NH2 và m t nhóm – COOH. Cho 0,89 gam X ph n ng v a ñ v i HCl t o ra 1,255 gam mu i. V y công th c c u t o c a X có th là: A. NH2 – CH2 – COOH B. H2N – CH = CH – COOH C. CH3 – CH(NH2) – COOH D. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Ag = 108; Cs = 133; NA = 6,02.1023. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 5/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2