intTypePromotion=4

Đề thi thử môn: Hóa học - Đề 008

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
18
download

Đề thi thử môn: Hóa học - Đề 008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn: hóa học - đề 008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn: Hóa học - Đề 008

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 008 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 008 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. ðun m t rư u A v i h n h p (l y dư) KBr và H2SO4 ñ c, thu ñư c ch t h u cơ B; hơi c a 12,3 gam ch t B nói trên chi m m t th tích b ng th tích c a 2,8 gam nitơ trong cùng ñi u ki n. Khi ñun nóng v i CuO, rư u A bi n thành anñehit. Công th c c u t o c a A là: A. CH3OH B. C2H5OH C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH(OH)CH3 Câu 2. Trong các câu sau, câu nào không ñúng? A. Phenol làm m t màu nư c brom do nguyên t hiñro trong vòng benzen c a phenol d dàng b thay th b i brom. B. Phenol làm m t màu nư c brom do phenol d tham gia ph n ng c ng brom C. Dung d ch phenol là m t axit y u, không làm ñ quỳ tím D. Phenol có tính axit m nh hơn rư u Câu 3. Ngư i ta ñi u ch anilin b ng cách nitro hóa 500 gam benzen r i kh h p ch t nitro sinh ra. Bi t hi u su t m i giai ño n là 78%. Kh i lư ng anilin thu ñư c là: A. 346,7 gam B. 362,7 gam C. 463,4 gam D. 465,0 gam Câu 4. Cho 0,92 gam h n h p g m axetilen và anñehit axetic ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 (NH3) thu ñư c 5,64 gam h n h p r n. Thành ph n % các ch t trong trong h n h p ñ u l n lư t là: A. 28,74% và 71,26% B. 28,71% và 71,29% C. 28,26% và 71,74% D. 26,28% và 73,72% Câu 5. M t este có công th c phân t là C4H6O2, khi th y phân trong môi trư ng axit thu ñư c ñimetyl xeton. Công th c c u t o thu g n c a C4H6O2 là: A. HCOO – CH = CH – CH3 B. HCOO – C(CH3) = CH2 C. CH3COO – CH = CH2 D. CH2 = CH – COOCH3 Câu 6. ðun nóng axit axetic v i rư u iso-amylic (CH3)2CHCH2CH2OH có H2SO4 ñ c xúc tác thu ñư c iso-amyl axetat (d u chu i). Bi t hi u su t ph n ng ñ t 68%. Lư ng d u chu i thu ñư c t 132,35 gam axit axetic ñun nóng v i 200 gam rư u iso-amylic là: A. 295,5 gam B. 286,7 gam C. 200,9 gam D. 195,0 gam Câu 7. Cho các ch t sau: 1. HOCH2CH2OH 2. HOCH2CH2CH2OH 3. HOCH2CH(OH)CH2OH 4. CH3CH2OCH2CH3 5. CH3CH(OH)CH2OH Nh ng ch t tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là: A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 1, 3, 5 D. 3, 4, 5 Câu 8. C6H5NH2 là ch t l ng không màu, tan r t ít trong nư c, mu i c a anilin là ch t r n tan ñư c trong H2O. Hi n tư ng nào sau ñây là ñúng nh t khi làm các thí nghi m sau: “Nh t t HCl ñ c vào dung d ch C6H5NH2 sau ñó l c nh thu ñư c dung d ch X. Nh ti p dung d ch NaOH ñ n dư vào dung d ch X”. A. Sau thí nghi m thu ñư c dung d ch trong su t B. Sau thí nghi m thu ñư c dung d ch X phân l p C. Ban ñ u t o k t t a sau ñó tan nhanh và cu i cùng là phân l p D. C A, B, C ñ u sai Câu 9. Cho glucozơ lên men v i hi u su t 70%, h p th toàn b s n ph m khí thoát ra vào 2 lít dung d ch NaOH 0,5M (d = 1,05 g/ml) thu ñư c dung d ch ch a hai mu i v i t ng n ng ñ là 3,21%. Kh i lư ng glucozơ ñã dùng là: A. 67,5 gam B. 96,43 gam C. 135 gam D. 192,86 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 1/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 008 Câu 10. Ngư i ta ñi u ch rư u etylic b ng phương pháp lên men glucozơ, gi s ph n ng x y ra hoàn toàn, n u thu ñư c 230 gam rư u etylic thì th tích khí cacbonic thu ñư c là: A. 56 lít B. 84 lít C. 112 lít D. 126 lít Câu 11. Câu nào sau ñây không ñúng? A. Các v t li u polime thư ng là ch t r n không bay hơi B. H u h t các polime tan trong nư c và các dung môi h u cơ C. Polime là nh ng ch t có phân t kh i r t l n và do nhi u m t xích liên k t v i nhau D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là lo i polime t ng h p, còn tinh b t và xenlulozơ là lo i polime thiên nhiên. Câu 12. T các aminoaxit có công th c phân t C3H7O2N có th t o thành bao nhiêu lo i polime khác nhau? A. 3 lo i B. 4 lo i C. 5 lo i D. 6 lo i Câu 13. M t h p ch t h u cơ m ch th ng, có công th c phân t là C3H10O2N2, tác d ng v i ki m t o thành NH3; m t khác tác d ng v i axit t o thành mu i amin b c 1. Công th c c u t o thu g n c a ch t h u cơ ñó là: A. H2N – CH2COOCH2 – NH2 B. H2N – CH2CH2COONH4 C. CH3 – NH – CH2COONH4 D. (CH3)2N – COONH4 Câu 14. Cho các h p ch t: C2H6; C2H5Cl; C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO. Các h p ch t t o ra ñư c liên k t hiñro gi a các phân t là: A. C2H5Cl; C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO B. C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO C. C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH D. C2H5NH2; CH3COOH Câu 15. ð ñ t cháy hoàn toàn 1 mol rư u no X c n 3,5 mol O2. Công th c c u t o thu g n c a rư u X là: A. C2H4(OH)2 B. C3H5(OH)3 C. C3H6(OH)2 D. C4H8(OH)2 Câu 16. Isopren có th c ng h p brom theo t l s mol 1:1 ñ t o thành s ñ ng phân v trí là: A. 1 ñ ng phân B. 2 ñ ng phân C. 3 ñ ng phân D. 4 ñ ng phân Câu 17. ð t cháy 5,8 gam ch t M ta thu ñư c 2,65 gam Na2CO3, 2,25 gam H2O và 12,1 gam CO2. Công th c phân t c a M là: A. C6H5ONa B. C7H7ONa C. C8H9ONa D. C9H11ONa Câu 18. H n h p X g m 2 ch t h u cơ k ti p nhau trong cùng dãy ñ ng ñ ng, phân t c a chúng ch có m t nhóm ch c. Chia X làm 2 ph n b ng nhau - Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn r i cho toàn b s n ph m cháy (ch có CO2 và H2O) l n lư t qua bình (1) ñ ng dung d ch H2SO4 ñ c, bình (2) ñ ng dung d ch Ca(OH)2 dư, th y kh i lư ng bình (1) tăng 2,16 gam, bình (2) có 7 gam k t t a. - Ph n 2: cho tác d ng h t v i Na dư thì th tích khí H2 (ñktc) thu ñư c là bao nhiêu? A. 0,224 lít B. 0,56 lít C. 1,12 lít D. 2,24 lít Câu 19. 1,97 gam fomalin tác d ng v i AgNO3/NH3 t o ra 10,8 gam Ag thì n ng ñ % c a anñehit fomic trong fomalin là: A. 35,00% B. 38,07% C. 40,00% D. 42,00% Câu 20. M t chi c chìa khóa làm b ng h p kim Cu – Fe b rơi xu ng ñáy gi ng. Sau m t th i gian chi c chìa khóa s : A. B ăn mòn hóa h c B. B ăn mòn ñi n hóa C. Không b ăn mòn D. Ăn mòn ñi n hóa ho c ăn mòn hóa h c tùy theo lư ng Cu – Fe có trong chìa khóa ñó Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 2/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 008 Câu 21. Phát bi u nào sau ñây không ñúng? ăn mòn A. M t v t b ng kim lo i nguyên ch t thì không b ăn mòn ñi n hóa B. M t v t b ng kim lo i nguyên ch t thì không b C. M t v t b ng kim lo i nguyên ch t thì không b kh D. M t v t b ng kim lo i nguyên ch t thì không b oxi hóa Câu 22. Trong các ch t sau: Cu; Mg; Al; h p kim Al – Ag, ch t nào khi tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng gi i phóng b t khí H2 nhi u nh t? A. Cu B. Mg C. Al D. Al – Ag Câu 23. H p kim Fe – Zn có c u t o tinh th dung d ch r n. Hòa tan 1,165 gam h p kim này b ng dung d ch axit axit HCl dư thoát ra 448 ml khí hiñro (ñktc). Thành ph n % c a h p kim là: A. 27,0% Fe và 73,0% Zn B. 72,0% Fe và 28,0% Zn C. 72,1% Fe và 27,9% Zn D. 73,0% Fe và 27,0% Zn Câu 24. ð b o qu n các kim lo i ki m c n: A. Ngâm chúng vào nư c B. Gi chúng trong l có ñ y n p kín C. Ngâm chúng trong rư u nguyên ch t D. Ngâm chúng trong d u h a Câu 25. ði n phân dung d ch Cu(NO3)2 v i cư ng ñ dòng ñi n 9,65A ñ n khi b t ñ u có khí thoát ra catot thì d ng l i, th i gian ñi n phân là 40 phút. Kh i lư ng Cu sinh ra catot là: A. 15,36 gam B. 11,52 gam C. 7,68 gam D. 3,84 gam Câu 26. Câu nào sau ñây v nư c c ng là không ñúng? A. Nư c c ng là nư c có ch a nhi u ion Ca2+, Mg2+ B. Nư c không ch a ho c ch a ít ion Ca2+, Mg2+ là nư c m m C. Nư c c ng có ch a m t trong hai ion Cl¯ và SO 2− ho c c hai là nư c c ng t m th i 4 − D. Nư c c ng có ch a ñ ng th i anion HCO 3 và SO 2− ho c Cl¯ là nư c c ng toàn ph n 4 Câu 27. Hòa tan 8,2 gam h n h p b t CaCO3 và MgCO3 trong nư c c n 2,016 lít khí CO2 (ñktc). Kh i lư ng (gam) m i mu i ban ñ u là: A. 1,48 và 6,72 B. 4,0 và 4,2 C. 4,2 và 4,0 D. 6,72 và 1,48 27 X có c u hình electron 1s22s22p63s23p1. H t nhân nguyên t X có s nơtron và s Câu 28. Nguyên t proton l n lư t là: A. 13; 13 B. 13; 14 C. 14; 13 D. 27; 13 Câu 29. Cho 350 ml dung d ch NaOH 1M vào 100 ml dung d ch AlCl3 1M. Khi ph n ng k t thúc: A. Thu ñư c 7,8 gam k t t a B. Thu ñư c 3,9 gam k t t a C. Thu ñư c 23,4 gam k t t a D. Không th y t o k t t a Câu 30. Ph n ng nào dư i ñây không th s d ng ñ ñi u ch FeO? A. Fe(OH)2 t →  B. FeCO3 t →  o o D. CO + Fe2O3 500 −600→ C. Fe(NO3)3 t →   C o o Câu 31. Trong s các lo i qu ng s t: FeCO3 (xiñerit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4 (manhetit), FeS2 (pirit). Ch t ch a hàm lư ng % Fe nh nh t là: A. FeCO3 B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeS2 Câu 32. Câu nào sau ñây là không ñúng? A. Fe có kh năng tan trong dung d ch FeCl3 B. Cu có kh năng tan trong dung d ch FeCl3 C. Fe có kh năng tan trong dung d ch CuCl2 D. Ag có kh năng tan trong dung d ch FeCl3 Câu 33. Ph n ng nào dư i ñây không th dùng ñ ñi u ch oxit c a nitơ? A. Cu + dung d ch HNO3  →  B. CaCO3 + dung d ch HNO3  →  C. NH4Cl + NaNO3  → D. NH3 + O2  →  Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 3/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 008 Câu 34. Tr n l n dung d ch mu i (NH4)2SO4 v i dung d ch Ca(NO2)2 r i ñun nóng thì thu ñư c ch t khí X (sau khi ñã lo i b hơi nư c). X là: A. N2 B. N2O C. NO D. NO2 Câu 35. Dãy ch t nào cho dư i ñây g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i dung d ch HNO3? A. CuO, Ag, FeSO4 B. FeO, SiO2, C C. AlCl3, Cu, S D. FeS, Fe2(SO4)3, NaOH Câu 36. Khi ñi n phân dung d ch mu i trong nư c, tr s pH khu v c g n m t ñi n c c tăng lên. Dung d ch mu i ñem ñi n phân là: A. K2SO4 B. KCl C. CuSO4 D. AgNO3 Câu 37. H p ch t nào sau ñây ch ch a liên k t c ng hóa tr ? A. H2SO4 B. KNO3 C. NH4Cl D. CaO Câu 38. Amoniac ph n ng v i t t c các ch t trong dãy sau: A. H2SO4, PbO, FeO, NaOH B. HCl, KOH, FeCl3, Cl2 C. HCl, O2, Cl2, Zn(OH)2 D. HNO3, CuCl2, Ba(OH)2, Al(OH)3 Câu 39. H n h p A g m 16,8 gam Fe; 6,4 gam Cu và 2,7 gam Al. Cho A tác d ng v i dung d ch HNO3, ch thoát ra khí N2 duy nh t, trong dung d ch thu ñư c không có mu i NH4NO3. Th tích dung d ch HNO3 2M t i thi u c n dùng ñ hòa tan hoàn toàn h n h p A là: A. 660 ml B. 720 ml C. 780 ml D. 840 ml Câu 40. Hòa tan m gam h n h p b t Fe và FeO b ng m t lư ng dung d ch HCl v a ñ th y thoát ra 1,12 lít khí (ñktc) và thu ñư c dung d ch D. Cho D tác d ng v i dung d ch NaOH dư, l c l y k t t a tách ra ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n n ng 12 gam. Tr s c a m là: A. 4,6 gam B. 5,0 gam C. 9,2 gam D. 10,0 gam Câu 41. Cho hiñrocacbon X tác d ng v i Cl2 thu ñư c m t s n ph m h u cơ duy nh t: C2H4Cl2. Hiñrocacbon Y tác d ng v i Cl2 thu ñư c h n h p hai s n ph m có cùng công th c C2H4Cl2. Công th c phân t c a X, Y tương ng là: A. C2H6 và C2H4 B. C2H4 và C2H6 C. C2H4 và C2H2 D. C2H2 và C2H6 Câu 42. ðun nóng h n h p rư u g m CH3OH và các ñ ng phân c a C3H7OH v i xúc tác H2SO4 ñ m ñ c có th t o thành bao nhiêu s n ph m? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 43. Liên k t hiñro b n nh t trong h n h p metanol – nư c theo t l mol 1:1 là: O HO H O HO H O HO H O H O H A. B. C. D. H CH3 CH3 CH3 CH3 H H H Câu 44. Cho dãy chuy n hóa ñi u ch sau: Toluen Br2→ B  → C HCl D  →  o /Fe NaOH/t , p Ch t D là: A. Benzyl clorua B. m-metylphenol C. o-metylphenol và p-metylphenol D. o-clotoluen và p-clotoluen Câu 45. 20 gam h n h p g m 3 amin ñơn ch c A, B, C k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 1M, r i cô c n dung d ch thì thu ñư c 38,25 gam h n h p mu i. Phân t A, B, C có ñ c ñi m là: B. Có 1 liên k t π C. Có 2 liên k t π A. No D. Có 1 liên k t ba Câu 46. Clo hóa PVC thu ñư c m t lo i tơ clorin trong ñó clo chi m 66,77%. Trung bình m t phân t clo tác d ng v i s m t xích PVC là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 47. M t kim lo i M có t ng s h t g m (p + n + e) trong ion M2+ là 78. Nguyên t M có kí hi u là: B. 54 Mn C. 54 Fe 54 A. 54 Cr D. 27 Co 24 25 26 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 4/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 008 Câu 48. Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam kim lo i R trong 564 ml dung d ch HNO3 10% (d = 1,05 g/ml) thu ñư c dung d ch X và 2,688 lít (ñktc) h n h p khí Y g m N2O và NO. T kh i c a Y ñ i v i hiñro là 18,5. Kim lo i R là: A. Al (27) B. Cr (52) C. Fe (56) D. Zn (65) Câu 49. Cho 16,7 gam h p kim c a Al, Fe, Zn tác d ng v i dung d ch NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí (ñktc) và m t ph n r n không tan. L c l y ph n không tan ñem hòa tan h t b ng dung d ch HCl dư (không có không khí) thoát ra 2,24 lít khí (ñktc). Thành ph n % kh i lư ng c a Al trong h p kim là: A. 58,38% B. 24,25% C. 16,17% D. 8,08% Câu 50. H n h p A có kh i lư ng 17,86 gam g m CuO, Al2O3 và FeO. Cho H2 dư qua A nung nóng, sau khi ph n ng xong thu ñư c 3,6 gam H2O. Hòa tan hoàn toàn A b ng dung d ch HCl dư, ñư c dung d ch B. Cô c n dung d ch B thu ñư c 33,81 gam mu i khan. Kh i lư ng c a Al2O3 trong h n h p A là: A. 3,46 gam B. 3,06 gam C. 1,86 gam D. 1,53 gam Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 5/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2