intTypePromotion=3

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 13 - Thực hành nghề

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
37
lượt xem
4
download

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 13 - Thực hành nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 13 - Thực hành nghề giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 13 - Thực hành nghề

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘ I C HỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐ T NGHIỆP CAO ĐẲNG N GHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011 ) NGHỀ: Đ IỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH N GHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 13 Thời gi an: … .. phút DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ: Đ IỆN CÔNG NGHIỆP TT H ọ và tên Ghi chú Điện thoại E ail m 1. Vũ Ngọ c Chuyên Chuyên gia trưởng 0982.527.270 chuy enhc@gmail. com 2. Bùi Tiến Dũn g Chuyên gia 0912.947.006 bdun g69@gmail.com 3. Hoàng Điệu Chuyên gia 0989.191.033 dieu59vh@yahoo.com 4. Trần Mạnh Thắng Chuyên gia 0988.653.313 tthangcdnbg@gmail.com 5. Nghiêm Hữu Kho a Chuyên gia 0975.435.982 nghi emhuukhoa@gmail.com 6. Phạm Văn Tý Chuyên gia 0978.651.465 tykh oadien@gmail. com 7. Trịnh Xuân Bình Chuyên gia 0983.140.204 binhcdcknn@gmail.com 8. Trần Anh Hiếu Chuyên gia 0982.109.479 Hieutran36@gm ail.com 9. Nguyễn Anh T uấn Chuyên gia 0912.493.255 nguyenanhtuanktcn@yahoo.com .vn 10. Âu Văn Tuân Chuyên gia 0915.771.053 Autuan03101316@gmail.com 11. Nguyễn Văn Văn Chuyên gia 0905.006.007 ngvanvandn@gmail.com 12. Nguyễn X uân Nguyên Chuyên gia 0912.389.423 nguyen cdhn@gmail.com 13. Nguyễn Văn Hùn g Chuyên gia 0904.587.443 nguyenhungKdien@gmail.com 14. Vũ Văn Thược Chuyên gia 0914.779.958 vuvanth uoc@gmail.com 15. Nguyễn N gọc Hoàn Chuyên gia 0989.663.228 ngochoanninhbinh@yahoo.com 16. Dươn g Thị Lan Anh Chuyên gia 0983.122.503 daot hedan@ gm ail.com 17. Vũ Ngọ c Vượn g Chuyên gia 0913.207.732 ngocvuongv u@yahoo.com 18. Võ Thành Hoàng Hiếu Chuyên gia 0935.825.767 hoangh ieu711@ gm ail.com Hải Phòng 6 – 2011 1/ 11
 2. NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ TH UẬ T. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ TH UẬ T C. DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG C Ụ, VẬ T TƯ. D. TIÊU CHÍ ĐÁN H GIÁ Điểm đạt Phần A: Chu ẩn bị 05 Phần B: Chức năng 35 Phần C: Lắp đặt 05 Phần D: Đ i dây, đầu nố i 15 Phần E: A n toàn 05 Phần G: Thời g ian 05 Tổng cộng: 70 I. PHẦN BẮT B UỘC (70 điểm - Thời gian thực hiện : 480 phút ) A. MÔ TẢ KỸ TH UẬ T. 1. Mô tả k ỹ thuật đề thi Lắp đ ặt mạch điện điều kh iển động cơ đóng mở cửa gara ôtô đáp ứng các yêu cầu sau: - Khởi động động cơ chạy được bằng nút đ iều kh iển , tự động dừng động cơ kh i đóng hoặc mở hết cửa bằng cảm biến kim loại. Khi động cơ đang chạy muốn đảo chiều động cơ ph ải khống chế th ời gian đảo ch iều 3s. - Dừng động cơ bằng nút ấn D. - Bảo vệ quá tải bằng rơle nhiệt. - Các đ èn báo hiển th ị chế độ mở cửa, đóng cửa. Sơ đồ bố trí đèn b áo, nút ấn được mô tả trên bản vẽ 01 Sơ đồ bố trí thiết bị t rên panel được mô tả t rên bản vẽ 02 Sơ đồ nguyên lý mạch đ iều kh iển được mô tả t rên bản vẽ 03 Sơ đồ nguyên lý mạch động lực, được mô t ả t rên bản vẽ 04 2- Yêu cầu k ỹ thuật Toàn bộ các thiết bị điện đ ược cố đ ịnh vào thanh cài lắp trên Panel đặt trong tủ có kích th ước 600 x 400 x 180. Các vị trí lắp đặt đã đ ược khoan lỗ sẵn. Thiết bị phải được lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu đề thi. Dây dẫn được sử dụng đúng kích thước. Các đầu dây được bấm đầu cốt. Dây dẫn trên panel được đ ặt trong các máng nhựa. Dây dẫn nối tới các thiết bị trên cánh tủ được quấn trong gen mềm. Tủ đ iện , động cơ được nối đất bảo vệ Giá trị điện trở cách điện giữa các pha và với dây t rung t ính không được nhỏ hơn 0.5 M Các lỗ đèn, nút ấn được khoan lỗ 22 B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ TH UẬ T 2/ 11
 3. Đ ĐT ĐN d MT MN dT dN NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ Ngõêi vÏ: DuyÖt: S¥ § å Ngµy th¸ng n¨m 2011 Bè trÝ thiÕt bÞ trªn c¸n h tñ BV sè: 01 3/ 11
 4. at1 AT2 KT KN 5 RN 7 3 C p A .A m NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp Ngõêi vÏ: §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ DuyÖt: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ Ngµy th¸ng n¨m 2011 BV sè: 02 4/ 11
 5. L1 N at2 RN D DT T1 DN T1 MT KT MN KN KN T1 KT T2 KT T2 H3 T1 KN CBT CBN KT §T T1 KN §N T2 D NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ Ngõêi vÏ: DuyÖt: S¥ §å Ngµy th¸ng n¨m 2011 nguyªn lý m¹ch ®iÒu khiÓn BV sè: 03 5/ 11
 6. at1 L1 L2 L3 N PE KT KN OL M NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ Ngõêi vÏ: DuyÖt: S¥ §å nguyªn lý m¹ch ®é ng lùc Ngµy th¸ng n¨m 2011 BV sè: 04 6/ 11
 7. C. TRAN G THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG C HO KỲ THI Số thí sinh dự thi: ........... TT Tên thiết bị, vật tư ĐV SL Tên nhà sản xuất Ghi chú I DỤNG C Ụ 1. M¸y khoan ®iÖn cÇm tay C¸i 01 2. §ång hå C¸i 01 3. Ampe k×m C¸i 01 4. K×m c¸c lo¹i Bé 01 5. §ång hå Mega ¤m (M) C¸i 01 6. K×m bÊm ®Çu cèt C¸i 01 7. K×m tuèt d©y ®iÖn C¸i 01 8. Tuèc n¬ vÝt c¸c lo¹i Bé 01 9. C­a s¾t C¸i 01 10. Bót thö ®iÖn C¸i 01 11. Th­íc d©y , th­íc Niv« Bé 01 12. Mòi khoÐt s¾t: 16, 22, 25 vµ mòi kh oan Bé 01 c¸c lo¹i II VẬ T TƯ, THIẾT BỊ 1 Aptomat 3 pha 32A Cái 1 2 Aptomat 1 pha 15A Cái 1 3 Công tắc tơ LS GMC 32 Cái 2 4 Rơle nhiệt GTH 22 Cái 1 5 Đèn báo 220V Cái 3 1 xanh, 1 vàng, 1 đỏ 6 Động cơ điện 3 pha có hộp g iảm tốc. Cái 1 7 Nút ấn Cái 5 8 Cảm b iến kim loại Cái 2 9 Nguồn một chiều 24V Bộ 1 7/11
 8. 10 Dây đơn mềm 1 x 1 m 15 11 Dây đ iện đơn mềm 1 x 1,5 m 10 12 Tủ điều kh iển 600 x 400 x 180 Cái 1 13 Gen mềm 10 m 1 14 Đầu cốt 3 - 5.5 Chiếc 30 Càng cua 15 5 - 5.5 Chiếc 25 Càng cua III TR AN G BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Giầy cách điện Bao tay cách điện Quần áo bảo hộ lao động IV XƯỞNG, PHÒNG THI Ghi chú: 8/11
 9. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Thang Điểm 1. Chuẩn bị Yêu cầu - Kỹ thuật điểm đánh giá 1 Thiết bị Đúng chủng loại, đầy đủ, 2 tốt 2 Vật tư Đầy đủ, t ốt 2 3 Dụng cụ Đầy đủ, t ốt 1 Tổng điểm 5 2. Chức năng Yêu cầu - Kỹ thuật Thang Điểm điểm đánh giá 1 Đóng AT1, AT2 Đèn Đ sáng 2 2 Ấn nút M T Động cơ quay thuận, ĐT 4 sáng Ấn nút M N Động cơ quay ngược, ĐN 4 sáng 3 Ấn nút DT Sau 3 giây động cơ quay 4 ngư ợc, ĐN sáng 4 Ấn nút DN Sau 3 giây động cơ quay 4 thuận, ĐT sáng 5 Tác động CB1 Động cơ dừng quay thuận, 4 Đèn Đ sáng 6 Tác động CB2 Động cơ dừng quay ngược, 4 Đèn Đ sáng 7 Tác động rơ le nhiệt Mạch dừng hoạt động 2 8 Ấn nút D Động cơ dừng, Đèn Đ sáng 2 Tổng điểm 30 Thang Điểm 3. Lắp đặt Yêu cầu - Kỹ thuật điểm đánh giá 1 Thanh cài, m áng Chắc chắn, song song với 2 nhựa các phương của Panel. 2 Thiết bị lắp đặt trên Chắc chắn Panel và cánh t ủ Đúng theo bản vẽ 3 Tổng điểm 5 Thang Điểm 4. Đi dây và đấu nối Yêu cầu - Kỹ thuật điểm đánh giá 1 Mạch động lự c Đúng màu dây, kích cỡ 5 và mạch điều dây, đúng sơ đồ khiển 2 Ép cốt Chắc chắn, đúng loại đầu 5 cốt, không bị hở phần dây đồng 3 Từ Panel đến các Sóng, gọn, chắc chắn, tiếp 5 thiết bị trên cánh xúc tốt. 9/ 11
 10. tủ Tổng điểm 15 Thang Điểm 5. An toàn Yêu cầu - Kỹ thuật điểm đánh giá 1 Dụng cụ và đồ Sử dụng đúng 1 nghề 2 Nơi làm việc Gọn gàng ngăn nắp 1 3 Mạch điện đấu nối Không chạm, chập gọn gàng 1 4 Các điểm nối đất Chắc chắn, tiế xúc tốt p 1 5 An toàn cho người và thiết bị 1 Tổng điểm 5 Thang Điểm 6. Thời gi an thực hiện bài thi Yêu cầu - Kỹ thuật điểm đánh giá 1 Đúng thời gian 0 2 Vư ợt ≤ 10 phút 3 3 Vư ợt ≤ 30 phút 5 4 Vư ợt  60 phút 8 Tổng điểm 10 Yêu cầu đối với thí sinh: - Chuẩn bị đúng đầy đủ b ảo hộ lao động, dụng cụ, vật tư cần th iết theo yêu cầu. - Chuẩn bị bản vẽ nguyên lý và lắp ráp . - Gia công sẵn các phần cơ khí (khoan, cắt, ta rô, ....) để g á lắp thiết b ị. Gh i chú: 10/11
 11. HƯỚNG DẪN C HO THÍ SINH Thời gian chuẩn b ị 30 phút Thời gian th i 480 phút Thời gian nghỉ 60 phút KỸ TH UẬ T VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀN H CHUYÊN CÔNG GHI TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ MÔN VIỆC CHÚ 1. 2. 3. ... Ghi chú (Nếu cần) II. PHẦN TỰ C HỌN (30 đ iểm – Do các trường tự biên soạn) .....………, ngày ……. tháng ….…. năm …….... DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BAN Đ Ề THI 11/11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản