Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 14 - Thực hành nghề

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
32
lượt xem
5
download

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 14 - Thực hành nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 14 - Thực hành nghề giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Mời bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 14 - Thực hành nghề

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ề THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲN G NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀN H NGHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 14 Thời gian: ….. phút DANH SÁC H CHUYÊN GIA NGHỀ: ĐIỆN CÔNG N GHIỆP TT Họ và tê n G hi chú Điện thoại E ail m 1. Vũ Ngọ c Chuyên Chuyên gia trưởng 0982.527.270 chuy enhc@gmail.com 2. Bùi tiến Dũng Ch uyên gia 0912.947.006 bdun g69@gm ail.com 3. Hoàng Điệu Ch uyên gia 0989.191.033 dieu59vh@yahoo.com 4. Trần Mạnh Thắng Ch uyên gia 0988.653.313 tthangcdn bg@gm ail.com 5. Nghiêm Hữu Kho a Ch uyên gia 0975.435.982 nghiemhuukhoa@gm ail.com 6. Phạm Văn T ý Chuyên gia 0978.651.465 tykhoadien@g mail. com 7. Trịnh Xuân Bình Chuyên gia 0983.140.204 binhcdcknn@gmail.com 8. Trần Anh Hiếu Ch uyên gia 0982.109.479 Hieutran36@ gm ail.com 9. Nguyễn Anh Tuấn Ch uyên gia 0912.493.215 nguyenanhtuankt cn@yahoo. com 10. Âu Văn Tuân Ch uyên gia 0915.771.053 Autuan03101316@ gm ail.com 11. Nguyễn Văn Văn Ch uyên gia 0905.006.007 ngvanvan dn@gm ail.com 12. Nguyễn Xuân Nguyên Ch uyên gia 0912.389.423 nguyencdhn@gm ail.com 13. Nguyễn Văn Hùn g Ch uyên gia 0904.587.443 nguyenhungKdien@gmail.com 14. Vũ Văn Thược Ch uyên gia 0914.779.958 vuvant huoc@ gm ail.com 15. Nguyễn Ngọc Hoàn Ch uyên gia 0989.663.228 ngochoanninh binh@yahoo.com 16. Dương Thị Lan Anh Ch uyên gia 0983.122.503 daothe dan@gmail.com 17. Vũ Ngọ c Vượn g Ch uyên gia 0913.207.732 ngocv uon gv u@yahoo.com 18. Võ Thành Hoàn g Hiếu Ch uyên gia 0935.825.767 hoanghieu711@gmail. com Hải Phòng 6 – 2011
 2. NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T C. DAN H MỤC THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬ T TƯ. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm đạt Phần A : Chu ẩn bị 05 Phần B: Chức năng 35 Phần C: Lắp đặt 05 Phần D : Đ i dây, đầu nố i 15 Phần E: A n toàn 05 Phần G: Thời gian 05 Tổng cộng: 70 I. PHẦN B ẮT B UỘC (70 điểm - Th ời gian thực hiện : 480 phút) A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. 1. Mô tả k ỹ thuật đề thi Lắp t ủ điều khiển mạch điệ n tự động tắt mở đèn chiếu sáng. Mạch hoạt động ở 2 chế độ : Tự động và bằng tay được điều khiển qua công tắc chuyển ch ế độ CCĐ. Mạch động lực được đóng cắt thông qua công tắc tơ K1, K2. Bảo vệ cho mạch đ iều khiển và mạch chiếu sáng trong tủ sử dụng cầu chì CC. Đóng cắt và bảo v ệ cho to àn mạch bằng M CCB-3P, các nhánh cấp cho phụ tải đ ược đóng cắt và bảo vệ bằng MCCB-1P. Đèn tín hiệu: H1-H3 hiển thị điện áp nguồn. Ampe kế: A1-A3 đo dòng làm việc của động cơ. Vôn kế V kiểm tra điện áp dây, điện áp pha qua công tắc chuyển mạch CMV. Đèn tín hiệu, A, V, CMV, nút ấn được lắp đ ặt t rên cánh tủ. Đèn Đ chiếu sáng trong tủ khi sửa ch ữa theo nguyên tắc hành trình Sơ đồ bố trí đèn b áo, thiết bị đo đặt trên cánh tủ đ ược mô tả trên bản vẽ 01 Sơ đồ bố trí thiết b ị trên panel được mô tả trên bản vẽ 02 Sơ đồ cung cấp đ iện được mô tả trên bản vẽ 03 Sơ đồ nguyên lý mạch động lực, mạch đo, hiển thị được mô tả trên bản vẽ 04 Sơ đồ nguyên lý mạch đ iều kh iển được mô t ả trên bản vẽ 05 2. Yêu cầu kỹ thuật + Toàn bộ các th iết bị điện đ ược cố đ ịnh vào thanh cài lắp trên Panel đặt trong tủ có kích thước 800 x 500 x 300. Các v ị trí lắp đặt đã được khoan lỗ sẵn. + Các chế độ hoạt động: - Ở chế độ tự động: (18-22)h: Tất cả đèn được cấp đ iện (K1+K 2) đóng. (22-6)h: 1/3 đèn được cấp điện (K1 đóng, K2 cắt) - Chế độ bằng tay : Kiểm t ra t ình trạng làm việc của mạch + Phụ tả i đ ược ch ia đều cho 3 pha. 2
 3. + Thiết b ị phải được lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu đề thi. + Dây dẫn được sử dụng đúng kích thước. Các đầu dây được bấm đầu cốt. + Dây dẫn nối t ới các th iết bị trên cánh tủ được quấn trong gen mềm. + Tủ điện đ ược nố i đất bảo vệ + Các lỗ đèn, nút ấn đ ược khoan lỗ  22 B. HỆ THỐNG BẢN VẼ 3
 4. H1 H2 H3 v A1 A2 A3 cMV voltmeter NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ Ngõêi vÏ: DuyÖt: S¥ §å Ngµy th¸ng n¨m 2011 Bè trÝ thiÕt bÞ trªn c ¸nh tñ BV sè: 01 4
 5. § MCCB-3p F1, F2 CC§ K1 X1 K2 TG1 TG2 MCCB-1P MCCB-1P X2 NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ Ngõêi vÏ: DuyÖt: S¥ §å bè trÝ thiÕt bÞ Ngµy th¸ng n¨m 2011 BV sè: 02 5
 6. MCCB-3P F1 F2 1 x 2.5mm 1 x 2.5mm 1 x 1.5mm X1 X2 L1 L2 L3 N PE ®l § MĐK NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp Ngõêi vÏ: §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ DuyÖt: S¥ §å cung cÊp ®iÖn Ngµy th¸ng n¨m 2011 BV sè: 03 6
 7. MCCB-3P L1 A1 L2 A2 L3 A3 N PE H1 H2 H3 V CMV K1 K2 MCCB-1P MCCB-1P Ra lé 1 Ra lé 2 NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp Ngõêi vÏ: §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ DuyÖt: S¥ §å ng uyªn lý m¹ ch ®éng lùc, m¹ch ®o, hiÓn thÞ Ngµy th¸ng n¨m 2011 BV sè: 04 7
 8. F1 F2 0 1 CC§ 2 3 CT TG2 TG1 § K2 TG2 TG1 K1 NghÒ ®iÖn c«ng nghiÖp Ngõêi vÏ: §Ò thi tèt nghiÖp hÖ cao ®¼ng nghÒ DuyÖt: S¥ §å Ngµy th¸ng n¨m 2011 nguyªn lý m¹ch ®iÒu khiÓn BV sè: 05 8
 9. C. TRANG THIẾT BỊ, DỤN G CỤ, VẬT TƯ D ÙN G CHO KỲ THI Số thí sinh dự thi: ........... 1- Thiết bị ,vật tư TT Tên thiết bị, vật tư Thông số KT ĐV SL Nước SX Ghi chú 01 Ampe kế 0 - 50A Chiếc 3 02 Áp tô mát 1 pha 1P-32A Chiếc 6 LS 03 Áp tô mát 3 pha 3P-50A Chiếc 1 LS 04 Cầu chì 250V - 15A Chiếc 2 Nhựa 05 Cầu đấu 6 mắt 400V- 10A Chiếc 1 Yong Sung 06 Cầu đấu 12 mắt 400V -60A Chiếc 1 Yong Sung 07 Chuyển mạch vôn 380V Chiếc 1 08 Công tắc hành trình 250V - 15A Chiếc 1 09 Công tắc chuyển chế độ 250V -10A Chiếc 1 Suncho 10 Công tắc tơ GMC - 40 Chiếc 2 LS 11 Đầu cốt 3 - 5.5 Chiếc 30 Càng cua 12 Đầu cốt 16 - 5.5 Chiếc 40 Càng cua 13 Dây đơn mềm 1 x 1mm2 m 10 Trần Phú 14 Dây đơn mềm 1 x 16mm2 m 5 Trần Phú 15 Đèn báo pha  22 230V- 1W Chiếc 3 3 mầu 16 Đèn huỳnh quang 230V - 20W Bộ 1 Điện Quang 17 Rơ le thời gian 24h TB118 Chiếc 2 18 Tủ điện 800x500x300 Chiếc 1 Sơn tĩnh điện 19 Vít gỗ 3 Chiếc 20 20 Vôn kế 0 - 500V Chiếc 1 21 Thanh cài m 1.5 22 Máng đi dây 30 x 30 m 1,5 2- Dụng cụ TT Tên dụng cụ ĐV SL GHI CHÚ 1 Máy khoan đ iện cầm tay Cái 1 2 Máy vặn vít dùng p in Cái 1 3 Đồng hồ VOM Cái 1 4 Kìm đ iện các loại Bộ 1 5 Đồng hồ mê ga ôm ( M ) Cái 1 6 Kìm bấm đầu cốt Cái 1 7 Kìm tuốt dây đ iện Cái 1 8 Tuốc n ơ vit các loại Bộ 1 9 Cưa sắt Cái 1 10 Bút thử điện Cái 1 11 Thước ni vô, thước các loại Bộ 1 9
 10. 3 Trang bị bảo hộ lao động Giầy cách điện Bao tay cách điện Quần áo bảo hộ l ao động Ghi chú : D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Thang Yêu cầu - Kỹ thuật điểm 1. Chuẩn bị 1 Thiết bị Đúng chủng loại, đầy đủ, tốt 2 2 Vật tư Đầy đủ, tốt 2 3 Dụng cụ Đầy đủ, tốt 1 2. Chức năng 35 1 Đóng A T cấp nguồn cho hệ Đèn H 1, H 2, H3 sáng 4 thống 2 Thao tác chuyển mạch kiểm Vôn kế h iển th ị trị số điện áp 4 tra điện áp pha, điện áp dây pha, đ iện áp dây 3 Mở đóng, cánh tủ Đèn Đ tắt, sáng 4 4 Mạch hoạt động - Chế độ tự động Đèn làm việc ở hai chế độ 8 - Chế độ bằng tay Mạch hoạt động th eo yêu cầu 8 5 Tất cả đèn sáng Dòng điện tiêu thụ của các pha 7 cân bằng . 3. Lắp đặt 5 1 Thanh cài, máng nh ựa Chắc chắn, song song với các 2 phương của Panel. 2 Thiết bị lắp đặt trên Panel và Ch ắc chắn 3 cánh tủ Đúng theo bản vẽ 4. Đi dây và đấu nối 10 1 Mạch động lực và mạch đ iều Đúng màu dây, kích cỡ dây, 5 khiển đúng sơ đồ 2 Ép cốt Chắc chắn, đúng loại đầu cốt, 2 không bị hở phần dây đồng 3 Từ Panel đến các th iết b ị trên Sóng, gọn, chắc chắn, tiếp xúc 3 cánh tủ tốt. 5. An toàn 5 1 Dụng cụ và đồ nghề Sử dụng đúng 1 2 Nơi làm v iệc Gọn gàng ng ăn nắp 1 3 Mạch điện đấu nối gọn gàng Không chạm, chập 1 4 Các điểm nối đất Chắc chắn, tiếp xúc tốt 1 10
 11. 5 An toàn cho người vàthi t bị ế 1 6. Thời gi an thực hiện bài thi 10 1 Đúng thời gian 0 2 Vượt ≤ 10 phút 3 3 Vượt ≤ 30 phút 5 4 Vượt  60 phút 8 Tổng điểm : 70 HƯỚNG DẪN C HO THÍ SIN H Thời g ian chuẩn bị 30 phút Thời g ian thi 480 phút Thời g ian ngh ỉ 60 phút KỸ THUẬ T VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ 1. 2. 3. ... Ghi chú (Nếu cần ) II. PHẦ N TỰ CHỌN (30 điểm – Do các trường t ự b iên soạn) ………, ngày ……. tháng …. n ăm ….. DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞN G BAN Đ Ề THI 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản