intTypePromotion=1

ĐỀ THI TỰ LUYỆN ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 7

Chia sẻ: Tran Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
47
download

ĐỀ THI TỰ LUYỆN ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tự luyện đại học môn vật lý đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TỰ LUYỆN ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 7

  1. Khóa h c Luy n thi i h c môn V t lí thi t luy n s 07 THI T LUY N IH CS 07 Môn: V T LÍ Th i gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho o n m ch i n xoay chi u ch có cu n c m thu n có h s t c m L v i L = 1/π (H). t i n áp xoay chi u có t n s 50 Hz vào hai u o n m ch. T i th i i m mà i n áp hai u m ch có giá tr 100 3 V thì cư ng dòng i n trong m ch là 1 A. i n áp hi u d ng hai u cu n c m có giá tr là A. U L = 100 2 V. B. U L = 100 6 V. C. U L = 50 6 V. D. U L = 50 3 V. 1 u m ch u = 120 2 cos(100 πt)V, R = 50 3 Ω, L = Câu 2: Cho m ch i n g m RLC n i ti p. i n áp hai (H). π i ư c. Thay u o n m ch nhanh pha hơn hai u t m t góc π/2. Tìm C. i n dung C thay i C cho i n áp hai 10−4 10−4 104 1000 A. C = B. C = C. C = D. C = (µF). (µF). (µF). (F). π π π π Câu 3: Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v dao ng t t d n? A. Cơ năng c a dao ng t t d n không i theo th i gian. B. Dao ng t t d n là dao ng ch ch u tác d ng c a n i l c. C. L c c n môi trư ng tác d ng lên v t luôn sinh công dương. D. Dao ng có biên gi m d n theo th i gian. Câu 4: M t ngu n dao ng t o ra t i O trên m t nư c ph ng l ng m t dao ng i u hoà theo phương vuông góc v i m t nư c. Trên m t nư c xu t hi n nh ng g n sóng tròn ng tâm O cách nhau nh ng kho ng 2 cm. Bi t r ng năng lư ng sóng truy n i không m t mát do ma sát và s c c n c a môi trư ng nhưng phân b u trên m t sóng tròn. T i M cách O m t kho ng là 1 cm có phương trình dao ng là uM = 4cos(100πt) cm. Phương trình dao ng t i i m N trên ư ng OM, cùng phía M so v i ngu n O, cách O m t kho ng 2 cm là A. u N = 4cos (100πt − π ) cm. B. u N = 2 cos (100πt − π ) cm. C. u N = 2cos (100πt − π ) cm. D. u N = 2 2 cos (100πt − π ) cm. ng năng l i b ng th Câu 5: M t v t dao ng i u hoà v i biên 8 cm, c sau m t kho ng th i gian 0,5 (s) thì năng. Quãng ư ng l n nh t mà v t i ư c trong kho ng th i gian 1/3 (s) là A. 4 2 cm. B. 12 cm. C. 4 3 cm. D. 8 cm. Câu 6: Cho m ch RLC n i ti p, dòng i n và i n áp trong m ch ang cùng pha nhau ta m c thêm m t t C′ = C n i ti p v i C. H i công su t tiêu th trong m ch s thay i th nào? A. Tăng lên 2 l n. C. Tăng. B. Gi m i 2 l n. D. Gi m. Câu 7: Cho o n m ch i n xoay chi u như hình v . C L R M i n tr thu n R = 20 , cu n c m thu n có t c m L = 0,3/π B A (H) thay i ư c, t i n có i n dung C thay i ư c. Hai u o n m ch m c vào ngu n xoay chi u u = Uocos(100πt) V. i u c h nh C i n áp hi u d ng hai u o n m ch MB t c c i, giá tr c a C khi ó là 10−3 10−3 10−3 10−3 A. C = B. C = C. C = D. C = (F). (F). (F). (F). 4π 3π 2π π nh (m c th năng v trí cân b ng) thì Câu 8: M t v t dao ng i u hòa theo m t tr c c A. ng năng c a v t c c i khi gia t c c a v t có l n c c i. B. khi v t v trí cân b ng thì th năng c a v t b ng cơ năng. C. ng năng c a v t c c i khi v t v trí biên. D. khi v t i t v trí biên v v trí cân b ng thì v n t c và gia t c c a v t luôn cùng d u. Câu 9: Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v quang ph v ch phát x ? A. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch sáng màu riêng r n m trên m t n n t i. B. Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau thì khác nhau v s lư ng v ch quang ph , v trí các v ch và sáng t i c a các v ch ó. C. Quang ph v ch phát x là m t d i sáng nhi u màu k sát nhau m t cách liên t c n m trên m t n n t i. - Trang | 1 - T ng ài tư v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t
  2. Khóa h c Luy n thi i h c môn V t lí thi t luy n s 07 tr ng thái khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p cho m t quang ph v ch riêng, D. M i nguyên t hóa h c c trưng cho nguyên t ó. ng i u hòa cùng phương. Hai dao ng này có phương Câu 10: Chuy n ng c a m t v t là t ng h p c a hai dao   2π   x1 = 4 cos  10t + 5  cm    trình l n lư t là  . l n v n t c c a v t v trí cân b ng là  x = 3cos  10t − 3π  cm   2  5  A. 80 cm/s B. 50 cm/s C. 100 cm/s D. 10 cm/s Câu 11: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b i khe I-âng bi t kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe n màn quan sát D = 2,25 m. T i i m M trên màn ta th y có vân sáng b c 7. t i M có vân t i b c 8 thì ph i t nh ti n màn h ng vân theo phương vuông góc v i chính nó A. l i g n hai khe sáng m t o n b ng 0,25 m. B. ra xa hai khe sáng m t o n b ng 0,25 m C. l i g n hai khe sáng m t o n b ng 0,15 m. D. ra xa hai khe sáng m t o n b ng 0,15 m. Câu 12: M t con l c ơn có chi u dài = 0, 249 (m) , qu c u nh có kh i lư ng m = 100 (g). Cho nó dao ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng g = 9,8 m/s2 v i biên góc αo = 0,07 rad trong môi trư ng dư i tác d ng c a l c c n (có l n không i) thì nó s dao ng t t d n có cùng chu kì như khi không có l c c n. L y π = 3,1416. Bi t con l c ơn ch dao ng ư c τ = 100 (s) thì ng ng h n. Xác nh l n c a l c c n. A. 1,57.10–3 N. B. 1,7.10–4 N. C. 1,5.10–2 N. D. 2.10–4 N. Câu 13: M t con l c lò xo dao ng i u hòa theo phương th ng ng v i biên A = 8 cm. Kh i lư ng c a v t m = 300 (g), chu kì dao ng T = 0,5 (s). Cho π2 = 10; g = 10 m/s2. Tính l n c a l c àn h i khi v t cách v trí cân b ng 6,25 cm là A. 0 N và 6 N. B. 3 N và 6 N. C. 0 N và 3 N. D. 2 N và 6 N. Câu 14: M t v t dao ng i u hòa v i phương trình x = Acos(ωt + φ) cm. Xác nh v trí mà v t có t c t c th i b ng t c trung bình c a nó trong m t chu kì? (L y π2 = 10). A2 A 15 2A A3 A. x = ± B. x = ± C. x = ± D. x = ± . . . . 2 5 3 5 Câu 15: Ch n câu sai. Khi kho ng cách gi a hai i m trên cùng m t phương truy n sóng b ng A. m t bư c sóng thì hai i m ó dao ng cùng pha. B. m t n a bư c sóng thì hai i m ó dao ng ngư c pha. C. m t s nguyên l n bư c sóng thì hai i m ó dao ng cùng pha. D. m t s nguyên n a bư c sóng thì hai i m ó dao ng ngư c pha. A và chu kỳ T, v i m c th i gian (t = 0) là lúc v t Câu 16: Khi nói v m t v t dao ng i u hòa có biên v trí ng năng b ng th năng v i t c ang tăng, phát bi u nào sau ây là sai? A. Sau th i gian là T/4, v t i ư c quãng ư ng b ng A. B. Sau th i gian là T, v t i ư c quãng ư ng b ng 4A. A2 C. Sau th i gian là T/8, v t i ư c quãng ư ng b ng . 2 D. Sau th i gian là T/2, v t i ư c quãng ư ng b ng 2A. Câu 17: M t lò xo có kh i lư ng không áng k có c ng k = 100 N/m. M t u treo vào m t i m c nh, u còn l i treo m t v t n ng kh i lư ng 500 (g). T v trí cân b ng kéo v t xu ng dư i theo phương th ng ng m t o n 10cm r i buông cho v t dao ng i u hòa. L y g = 10 m/s2, kho ng th i gian mà lò xo b nén m t chu kỳ là π π π π (s ). (s ). (s ). (s). A. B. C. D. 32 52 15 2 62 Câu 18: K t lu n nào sau ây sai. i v i m ch dao ng i n t LC có i n tr thu n b ng 0 thì A. Năng lư ng dao ng c a m ch b ng năng lư ng t trư ng c c i c a cu n dây B. Năng lư ng dao ng c a m ch b ng năng lư ng i n trư ng c c i trong t C. Năng lư ng dao ng c a m ch ư c b o toàn D. T i m t th i i m, năng lư ng dao ng c a m ch ch có th là năng lư ng i n trư ng ho c năng lư ng t trư ng - Trang | 2 - T ng ài tư v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t
  3. Khóa h c Luy n thi i h c môn V t lí thi t luy n s 07 Câu 19: M t lò xo có c ng k = 10 N/m mang v t n ng có kh i lư ng m = 1 kg. Kéo v t m ra kh i v trí cân b ng m t o n xo r i buông nh , khi qua v trí cân b ng v t có v n t c là 15,7 cm/s. Ch n g c th i gian là lúc v t có t a xo theo chi u dương. Phương trình dao ng c a v t là 2  π  π A. x = 5cos  πt −  cm. B. x = 5cos  πt −  cm.  3  6  7π   5π  C. x = 5cos  πt + D. x = 5cos  πt +  cm.  cm.  6  6 Câu 20: Ch n áp án úng khi s p x p theo s tăng d n c a t n s c a m t s b c x trong thang sóng i n t ? A. Tia t ngo i, tia X, tia α, ánh sáng nhìn th y, tia gamma. B. Tia h ng ngo i, sóng vô tuy n, tia bêta, tia gamma. C. Tia α, tia Rơnghen, tia t ngo i, ánh sáng nhìn th y. D. Sóng vô tuy n, tia h ng ngo i, tia X, tia gamma. Câu 21: M t con l c ơn kh i lư ng m dao ng i u hoà v i biên góc αo. Bi u th c tính t c chuy n ng c a α là v t li A. v 2 = g ( α 2 − α 2 ) . B. v 2 = 2g ( α o − α 2 ) . 2 o C. v 2 = 2g ( 3α o − 2α 2 ) . D. v 2 = g ( α 2 + α 2 ) . 2 o Câu 22: Khi t ng h p hai dao ng i u hoà cùng phương cùng t n s có biên thành ph n 4 cm và 4 3 cm ư c biên t ng h p là 8 cm. Hai dao ng thành ph n ó C. l ch pha π/3. D. l ch pha π/6. A. vuông pha v i nhau. B. cùng pha v i nhau. Câu 23: M t v t dao ng i u hoà, th i i m th hai v t có ng năng b ng ba l n th năng k t lúc v t có li 2 ( s ) . Chu kỳ dao ng c a v t là c c i là 15 A. 0,8 (s). B. 0,2 (s). C. 0,4 (s). D. 1,2 (s). Câu 24: Nh ng ch t nào sau ây phát ra quang ph liên t c? B. Ch t r n nhi t thư ng. A. Ch t khí có áp su t l n, nhi t cao. C. Hơi kim lo i nhi t cao. D. Ch t khí áp su t th p b kích thích. Câu 25: Trong m ch dao ng LC, khi cư ng dòng i n ch y qua cu n dây t giá tr c c i thì A. Năng lư ng i n trư ng và năng lư ng t trư ng c a m ch u t c c i. B. Năng lư ng i n trư ng và năng lư ng t trư ng c a m ch u t c c ti u. C. Năng lư ng t trư ng c a m ch t c c i còn năng lư ng i n trư ng b ng không. D. Năng lư ng i n trư ng c a m ch t c c i còn năng lư ng t trư ng b ng không. Câu 26: Hai ngu n sóng k t h p gi ng h t nhau t cách nhau m t kho ng cách x trên ư ng kính c a m t vòng tròn bán kính R (x
  4. Khóa h c Luy n thi i h c môn V t lí thi t luy n s 07 Câu 30: Cùng m t công su t i n P ư c t i i trên cùng m t dây d n. Công su t hao phí khi dùng i n áp 400 kV so v i khi dùng i n áp 200 kV là A. l n hơn 2 l n. B. l n hơn 4 l n. C. nh hơn 2 l n. D. nh hơn 4 l n. Câu 31: o n m ch RLC m c n i ti p, cu n dây thu n c m. G i UR, UL, UC l n lư t là i n áp hi u d ng hai u i n tr , cu n c m và t i n. Bi t UL = 2UR = 2UC. K t lu n nào dư i ây v l ch pha gi a i n áp và cư ng dòng i n là úng? A. u s m pha hơn i m t góc π/4. B. u ch m pha hơn i m t góc π/4. C. u s m pha hơn i m t góc 3π/4. D. u ch m pha hơn i m t góc π/3. Câu 32: Cho m ch i n xoay chi u RLC m c n i ti p. Cu n dây thu n c m kháng. i n áp hi u d ng gi a hai u o n m ch A và B là U = 200 V, UL = 8UR/3 = 2UC. i n áp gi a hai u i n tr R là A. 100 V. B. 120 V. C. 150 V. D. 180 V. Câu 33: Cho o n m ch RC có R = 15 Ω. Khi cho dòng i n xoay chi u i = Iocos(100πt) A qua m ch thì i n áp hi u 4 d ng hai u m ch AB là U AB = 50 V, U C = U R . Công su t m ch là 3 A. 60 W. B. 80 W. C. 100 W. D. 120 W. Câu 34: M t o n m ch i n xoay chi u g m hai ph n t X và Y m c n i ti p. Khi t vào hai u m ch m t i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng U thì i n áp gi a hai u m i ph n t là U và 2U. Hai ph n t ó ph i là A. t i n và m t cu n dây có i n tr Ro. B. i n tr thu n và m t t i n. C. t i n và m t cu n dây thu n c m. D. i n tr thu n và m t cu n dây thu n c m. Câu 35: o n m ch i n xoay chi u không phân nhánh g m cu n dây có t c m L, i n tr thu n R và t i n có 1 i n dung C. Khi dòng i n có t n s góc ω = ch y qua o n m ch thì h s công su t c a o n m ch này LC A. b ng 0. B. ph thu c i n tr thu n c a o n m ch. C. b ng 1. D. ph thu c t ng tr c a o n m ch. Câu 36: M t o n m ch xoay chi u RLC (v i cu n c m thu n), R thay i. t vào 2 u o n m ch i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng không i U = 100 V, sau ó i u ch nh R = R1( các i lư ng khác gi nguyên) cong su t tiêu th c c i trên m ch là Pmax. Bi t ZL = 50 Ω, ZC = 40 Ω. Giá tr c a R1 và Pmax là A. R1 = 20 Ω và Pmax = 400 W. B. R1 = 90 Ω và Pmax = 500 W. C. R1 = 10 Ω và Pmax = 500 W. D. R1 = 10 Ω và Pmax = 400 W. Câu 37: M t o n m ch xoay AB g m hai o n m ch AM và MB m c n i ti p. o n m ch AM g m m t i n tr R và cu n dây thu n c m có t c m L. o n m ch MB là m t h p kín X ch ch a hai trong ba ph n t Ro, Lo, Co. π Bi t r ng l ch pha c a i n áp gi a hai u o n m ch AM v i i n áp hai u o n m ch MB là φ v i < φ < π. 2 Ch n áp án úng trong các áp án dư i ây? R L L < B. X ch a Ro và Co v i RR o > A. X ch a Ro và Lo v i R o Lo Co R L L > D. X ch a Ro và Co v i RR o < C. X ch a Ro và Lo v i R o Lo Co 0, 4 t c m L= (H) m t hi u i n th m t chi u U1 = 12 V thì cư ng Câu 38: t vào hai u m t cu n dây có π dòng i n qua cu n dây là I1 = 0,4 A. N u t vào hai u cu n dây này m t i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng U2 = 12 V, t n s f = 50 Hz thì công su t tiêu th cu n dây b ng A. 8 W. B. 1,728 W. C. 4,8 W. D. 1,6 W. Câu 39: Ta c n truy n m t công su t i n 1 MW dư i m t hi u i n th hi u d ng 100 kV i xa b ng ư ng dây m t pha. M ch có h s công su t k = 0,85. Mu n cho t l hao phí trên ư ng dây không quá 10% thì i n tr c a ư ng dây ph i có giá tr là A. R ≤ 72,25 Ω. B. R ≤ 722,5 Ω. C. R ≤ 650,25 Ω. D. R ≤ 1000 Ω. Câu 40: Cho n1, n2, n3 là chi t su t c a nư c l n lư t i v i các tia tím, tia , tia lam. Ch n áp án úng? A. n1 > n2 > n3. B . n 3 > n 2 > n 1. C. n3 > n1 > n2. D. n1 > n3 > n2. - Trang | 4 - T ng ài tư v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t
  5. Khóa h c Luy n thi i h c môn V t lí thi t luy n s 07 Câu 41: M ch dao ng ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có h s t c m L = 2,9 µH và m t m ch dao ng nói trên có th b t ư c sóng có bư c sóng 50 m, ta c n ghép thêm t t có i n dung C = 490 pF. có i n dung C′ như th nào? A. Ghép C′ = 242 pF song song v i C. B. Ghép C′ = 242 pF n i ti p v i C. C. Ghép C′ = 480 pF song song v i C. D. Ghép C′ = 480 pF n i ti p v i C. Câu 42: M t dây dài 120 cm u B c nh, u A g n v i m t nhánh âm thoa dao ng v i t n s 40 Hz. Bi t v n t c truy n sóng v = 32 m/s. Tìm s b ng sóng d ng trên dây, bi t r ng u A n m sát ngay m t nút sóng d ng. A. 3. B . 4. C. 5. D. 2. Câu 43: M t sóng cơ truy n trong m t môi trư ng d c theo tr c Ox v i phương trình u = 5cos(6πt – πx) cm, (x tính b ng mét, t tính b ng giây). T c truy n sóng có giá tr b ng A. 30 m/s. B. 3 m/s. C. 6 m/s. D. 30 cm/s. Câu 44: M t sóng cơ h c có biên A, bư c sóng λ. Bi t v n t c dao ng c c i c a ph n t môi trư ng b ng 3 l n t c truy n sóng. Bi u th c liên h nào sau ây là úng? 3πA 2πA 3πA A. λ = B. λ = D. λ = C. λ = 2πA. . . . 4 3 2 t c m L = 0,2 (H), t i n có i n dung C = 5 µF. Th i i m ban Câu 45: Cho m ch dao ng LC, cu n dây có u t i n có i n tích c c i q = Qo. Sau kho ng th i gian nh nh t b ng bao nhiêu thì năng lư ng t trư ng g p 3 l n năng lư ng i n trư ng? π.10−3 π.10−3 π.10−3 π.10−3 A. ∆t = B . ∆t = C. ∆t = D. ∆t = (s). (s). (s). (s). 3 6 2 4 Câu 46: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng hai khe sáng h p. Kho ng cách gi a hai khe là 1 mm, kho ng cách t hai khe n màn quan sát là 1 m, ánh sáng thí nghi m có bư c sóng 0,5 µm. Gi a hai i m M (xM = 2 mm) và i m N (xN = 6,25 mm) có (không k các vân sáng t i M và N) A. 7 vân sáng. B. 8 vân sáng. C. 9 vân sáng. D. 6 vân sáng. Câu 47: c i m nào dư i ây không ph i c a sóng vô tuy n? A. Khi sóng truy n qua, m i ph n t môi trư ng dao ng v i cùng t n s b ng t n s sóng. B. Sóng luôn có các tính ch t như : ph n x , khúc x , nhi u x , giao thoa. C. T c truy n sóng trong chân không có giá tr l n nh t và b ng c, v i c ≈ 3.108 m/s. D. Sóng vô tuy n là sóng ngang, v i E, B, v t i m t i m t o thành m t tam di n thu n. Câu 48: M ch i n g m m t bi n tr R m c n i ti p v i cu n dây thu n c m . t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u n nh u = Uocos(100πt) V. Thay i R ta th y v i hai giá tr R1 = 45 và R2 = 80 thì m ch tiêu th công su t u b ng 80 W, công su t tiêu th trên m ch t c c i b ng 250 A. 80 2 (W). B. 100 (W) . C. D. 250 (W). (W). 3 Câu 49: Máy bi n áp có cu n sơ c p không có i n tr thu n nhưng máy không t t nên hi u su t ch t 95% . Cư ng dòng vào cu n sơ c p và hi u i n th là 0,05 A và 220 V thì l y ra cu n th c p dòng có cư ng bao nhiêu khi hi u i n th l y ra là 12 V? A. 0,187 (A). B. 0,071 (A). C. 0,917 (A). D. 0,871 (A). Câu 50: Trong m t thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe I-âng, trong vùng MN trên màn quan sát, ngư i ta m ư c 13 vân sáng v i M và N là hai vân sáng ng v i bư c sóng λ1 = 0,45 µm. Gi nguyên i u ki n thí nghi m, ta thay ngu n sáng ơn s c v i bư c sóng λ2 = 0,6 µm thì gi thi t nào là úng khi nói v s vân sáng có trong mi n ó? A. Có 9 vân sáng n u t i M là vân trùng c a hai b c x . B. Có 10 vân sáng n u t i M không là vân trùng c a hai b c x . C. Có 10 vân sáng n u t i M là vân trùng c a hai b c x . D. Có 11 vân sáng n u t i M không ph i là vân trùng c a hai b c x . Giáo viên : ng Vi t Hùng Ngu n : Hocmai.vn - Trang | 5 - T ng ài tư v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản