intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tuyển dụng kế toán ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.279
lượt xem
539
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề thi tuyển dụng kế toán ngân hàng, đề thi này gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn ôn tập các kiến thức về kế toán ngân hàng như: giá trị bảo đảm tiền vay, tài khỏan tiền gửi không kỳ hạn, phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển dụng kế toán ngân hàng

  1. HỌC KINH DOANH BLOG THI TUY N D NG K TOÁN NGÂN HÀNG ----------------- Câu 1: Tăng giá tr b o m ti n vay c a ngân hàng luôn: a) l n hơn t ng giá tr n vay b) nh hơn t ng giá tr n vay c) b ng t ng giá tr n vay d) câu a ho c c Câu 2: Tài kh an ti n g i không kỳ h n c a khách hàng: a) ư c t t tóan ngay khi tài kh an h t s dư b) ư c t t tóan ngay khi tài kh an h t s dư 6 tháng không th y h at ng l i c) ư c t t tóan ngay khi có yêu c u c a ch tài kh an Câu 3: Các ngân hàng thương m i ph i phân l ai n vay và trích l p d phòng: a) Hàng tháng b) Hàng quý c) Hàng năm d) Câu a h ăc b ho c c tùy ngân hàng Câu 4: m b o nguyên t c nh t quán trong kỳ k h ach,ngân hàng: a) Ngân hàng ch s d ng phương pháp th c thu,th c chi lãi ti n vay,ti n g i b) Ch s d ng phương pháp dư thu,dư chi lãi ti n vay,ti n g i c) Ch s d ng phương pháp phân b thu nh p,phân b chi phí ng th i c 3 phương pháp trên. d) S d ng Câu 5: Ngân hàng phát hành gi y t có giá có chi t kh u,s ti n h ch tóan vào tài khóan phát hành gi y t có giá là: a) M nh giá b) M nh giá tr lãi c) S ti n th c ngân hàng thu d) Gía tr trư ng c a gi y t có giá http://nghoangvan137.blogspot.com
  2. HỌC KINH DOANH BLOG Câu 6: Tính tr lãi trư c ch có th ư c áp d ng cho a) M i trư ng h p huy ng ti n g i (ti t ki m) b) Ch th áp d ng cho các trư ng h p ngân hàng phát hành gi y t có giá c) C a và b d) T t c u sai Câu 7: Khi huy ng ti n g i (ti t ki m)có kỳ h n,ngân hàng: a) u ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr b) Không ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr c) Có trư ng h p tính,có trư ng h p không tính và h ch tóan lãi ph i tr d) Câu b va a úng Câu 8: Khách hàng vay ch ng tr n trư c h n là bi u hi n c a: a) T t b) X u c) V a t t v a x u d) Câu a ho c b Câu 9: Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng chuy n kh an chuy n vào tài kh an ti n g i c a ngư i th hư ng không cùng m t ngân hàng thì giá tr t ng k t b ng tài s n c a ngân hàng s : a) Không thay i b) Tăng lên c) Gi m i d) T t c u sai Câu 10: Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng ti n m t thì giá tr t ng k t b ng tài s n c a ngân hàng s : a) Không thay i b) Tăng lên c) Gi m i http://nghoangvan137.blogspot.com
  3. HỌC KINH DOANH BLOG d) T t c u sai Câu 11: Ch tiêu nào hình thành tài s n có c a Ngân hàng: a) Ti n g i t i các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c b) TSC c) Ti n g i c a các t ch c kinh t và dân cư u tư vào ch ng khoán d) e) Các kho n ph i tr Câu 12: Ch tiêu nào hình thành tài s n n c a Ngân hàng: a) Ti n m t t i qu b) Ti n g i c a các t ch c tín d ng c) D phòng thu khó òi + Chênh l ch ánh giá l i tài s n d) Các kho n ph i thu Câu 13: Séc ko ư c s d ng trong trư ng h p nào: a) Rút ti n m t b) Chuy n ti n m t c) N p ti n m t vào Tài kho n d) Thanh toán ti n mua hàng hóa d ch v e) Tr ti n m t cho ngư i bán f) Tr n cho Ngân hàng g) T t c nói trên Câu 14: N u ngân hàng áp d ng phương pháp d thu lãi, d chi lãi thì lo i Tài kho n nào sau ây không ư c tính d chi l i ph i tr vào ngày cu i tháng: a) Tài kho n ti n g i ko kỳ h n b) Tài kho n ti n g i có kỳ h n c) Tài kho n ti t ki m t t toán trư c ngày cu i tháng d) C 3 lo i trên u không tính d chi tr lãi. ------------------------------ http://nghoangvan137.blogspot.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2