Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
24
download

Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm hóa 4 (ôn thi đh)_hướng dẫn giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)_Hướng dẫn giải

  1. HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI ÑEÀ 4 Caâu 1: Ta coù CTTQ axit Cn H 2 n + 2− 2 a − m (COOH ) m Daõy ñoàng ñaúng cuûa axit CH2=CH-COOH Coù a= 1 vaø m= 1 ⇒ CTTQ : Cn H 2n−1− COOH ⇒ Ñaùp aùn : C Caâu 2: Deã thaáy X (C,H,O) coù % O= 34,78 laø C2H5OH Vôùi C2H4O coù CTCT : CH3CHO seõ ñieàu cheá ñöôïc C2H5OH Khi n = 6 ⇒ Hôïp chaát (CH2O)6 coù theå laø Gluzô neân ñieàu cheá ñöôïc röïôu etylic ⇒ Ñaùp aùn : D Caâu 3: X : C,H,O coù % O = 37,21 ⇒ CT nguyeân X : (C2H3O)n ; Vì soá H = soá chaün ⇒ Nghieäm hôïp lí: C4H6O2 ⇒ Ñaùp aùn : A Caâu 4: Duøng phöông phaùp loaïi tröø ta deã daøng suy ñaùp aùn: D Caâu 5: n CO Soá C 2 = 3 Ta coù = Soá H 2.n H O 5 2 ⇒ Ñaùp aùn : C Caâu 6: A : C H 5nO ⇔ C H (COOH )n 3n 2n 2n 4n Soá H Caàn nhôù : Trong goác hydrocacbon coù = 2 ⇒ goác no hoaù trò 2 Soá C ⇒ C H (COOH)n laø axit no 2n 4n Töông töï vôùi B, C ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 7: Vôùi %O = 53,33 ⇒ X: (CH O)n 2 ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 8: Töông töï caâu 1 ⇒ Ñaùp aùn: C
  2. Caâu 9: Chæ coù saccarozô thuyû phaân sinh Glucozô vaø Fructozô ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 10: Ta coù coâng thöùc 1 m = m KLpö + 62 × n + 96 × × n muoái e nhaän cuûa NO - 3 2 e nhaän cuûa SO4 2- ⇒ m=3 gam ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 11: X: ( C, H, O) coù M=60 phaûn öùng ñöôïc vôùi NaOH seõ coù CTPT: C2H4O2 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 12: m 6,96 Ta coù: M Röôïu = röôïu = = 58 n röôïu 10, 4 - 8, 48 16 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 13: Ta coù: n hhklpö = n H = 0,2 2 12,1 ⇒M = = 60,5 hhkl 0, 2 Ñeà baøi cho KL coù hoaù trò khoâng ñoåi ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 14: Deã thaáy ñaùp aùn C laø hôïp lí Caâu 15: Deã thaáy ñaùp aùn: B Caâu 16: Nhôø ÑLBTÑT ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 17: Coù: m = m KLpö + 62.n muoái e nhaän 0,896 ⇒ m KLpö = 3,68 - 62 × = 1,2g 22, 4 ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 18: Ñaùp aùn: D Caâu 19: Ta coù: m = m KLpö + 71× n H muoái 2 5,856 - 2, 4 ⇒ VH = 22, 4 2 71 ⇒ Ñaùp aùn: D
  3. Caâu 20: Ta coù: m = m KLpö + 96.n H muoái 2 1, 008 ⇒ m = 2,3 + 96 × raén 22, 4 ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 21: Ta coù sô ñoà hôïp thöùc vaø phaûn öùng Cu2 S ⎯⎯ SO4 2 − → (1) 0,1 0,1 (mol) FeS 2 ⎯⎯ 2 SO4 2− → (2) 0,05 0,1 (mol) Ba + SO4 ⎯⎯ BaSO4 ↓ (3) 2+ 2− → (1), (2), (3) ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 22: Pöù: AgNO3 + Fe( NO3 ) 2 ⎯⎯ Fe( NO3 )3 + Ag ↓ → (1) 0,1 mol 0,2 mol 0,1 mol 100 + 200 -108.0,1 V = = 200 (ml) dd 1, 446 Sau ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 23: Deã thaáy ñaùp aùn laø: D Caâu 24: BaO + H2O = Ba2+ + 2OH- -1 ⇒ n = 1.200.10 =0,001 mol BaO 2 1000 ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 25: Ta coù sô ñoà: FeCl3 ⎯⎯ Fe(OH )3 ↓ → (1) (1) ⇒ m = 10, 7 Fe(OH ) 3 ⇒ Ñaùp aùn: A Caâu 26: Ñaùp aùn hôïp lí A Caâu 27: X (C, H, O) coù %O = 34,78 ⇒ X: C2H6O ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 28: Gôïi yù to NaNO ⎯⎯→ NaNO + O 1 3 2 2 2 ⇒ Ñaùp aùn: B
  4. Caâu 30: Saûn phaåm cuûa phaûn öùng ñeà cho phaûi coù SO42- ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 31: Theo ñinh luaät baûo toaøn nguyeân toá ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 32: Ñaùp aùn ñuùng laø: D Vì troän chaát khöû maïnh vôùi chaát oxi hoaù maïnh thì phaûn öùng môùi coù theå xaûy ra ñöôïc. Caâu 33: Pöù Gôïi yù FeS2 + H 2 SO4 ⎯⎯⎯ FeSO 4 + H 2 S + S → loaõng ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 34: Deã thaáy phaûn öùng ñeå cho laø phaûn öùng cuûa muoái vôùi muoái ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 35: Deã thaáy ñaùp aùn laø D. Caâu 36: Ñaùp aùn D laø ñuùng nhaát Caâu 37: Deã thaáy ñaùp aùn hôïp lí laø C Vì: A: coù H2SO4 ñaëc B, D coù HNO3 Caâu 38: Deã thaáy daùp aùn hôïp lí laø B Caâu 39: Vì CO2, NO, Cu khoâng phaûn öùng vôùi HCl ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 40: Deã thaáy ñaùp aùn hôïp lí laø B Giaûng vieân Nguyeãn Taán Trung (TT luyeän thi Ñaïi hoïc CLC Vónh Vieãn)
Đồng bộ tài khoản