intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

Chia sẻ: Nguyễn Hương Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

741
lượt xem
275
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Đề trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

  1. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info TRƯ NG I H C NGO I THƯƠNG Khoa Tài chính – Ngân hàng B môn Ti n t - Ngân hàng THI TR C NGHI M Môn h c: Tài chính Ti n t (60 ti t) A. M C D Chương 1. I CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TI N T 1. Trong các thu t ng sau ây, thu t ng nào phù h p v i khái ni m v ti n t c a các nhà kinh t : a. Ti n h c phí c. Ti n g i thanh toán b. Séc d. Thu 2. Ti n pháp nh là: a. Séc c. Th tín d ng b. Không th chuy n i sang kim lo i quý hi m d. Ti n xu 3. m t hàng hoá có th tr thành ti n, hàng hoá ó ph i: a. Do chính ph s n xu t ra c. ư c h tr b ng vàng ho c b c b. ư c ch p nh n r ng rãi d. b và c 4. Tài s n nào sau ây sau có tính l ng cao nh t: a. Nguyên li u, v t li u trong kho c. Kho n ph i thu khách hàng b. u tư ch ng khoán d. Ngo i t g i ngân hàng 5. Ti n gi y ngày nay: a. Ch chi m m t t tr ng nh trong t ng các phương ti n thanh toán b. ư c phép i ra vàng theo t l do lu t nh c. C a và b 6. Ti n gi y lưu hành Vi t nam ngày nay: a. V n có th i ra vàng theo m t t l nh t nh do Ngân hàng nhà nư c qui nh b. Có giá tr danh nghĩa l n hơn nhi u so v i giá tr th c c a nó c. C a và b 7. Nguyên nhân nào dư i ây ưa n vi c áp d ng ti n gi y b t kh hoán (ti n gi y không có kh năng i ra vàng) r ng kh p các nư c tư b n: a. Chi n tranh th gi i l n th I c. Cu c kh ng ho ng kinh t th gi i năm 1929-1933 b. Các m vàng Brazin b c n ki t d. a và c 8. Séc du l ch: a. Có th ký phát v i b t kỳ s ti n nào c. C a và b b. An toàn vì là séc ích danh 9. Hình th c thanh toán nào sau ây cho phép ngư i s d ng “tiêu ti n trư c, tr ti n sau”: a. Thanh toán b ng th ghi n c. Thanh toán b ng séc doanh nghi p b. Thanh toán b ng th tín d ng d. Thanh toán b ng séc du l ch. 10. Ho t ng thanh toán th phát tri n làm cho: a. T l n m gi ti n m t tăng lên c. T c lưu thông ti n t tăng lên b. T l n m gi ti n m t gi m d. b và c 11. Trong các ch c năng c a ti n t : a. Ch c năng phương ti n trao i ph n ánh b n ch t c a ti n t b. Ch c năng c t tr giá tr là ch c năng ch th y ti n t c. C a và b 12. Các quan h tài chính: a. Xu t hi n ch y u trong khâu phân ph i l i c. C a và b b. G n li n v i vi c phân b các ngu n v n ti n t trong n n kinh t 1
  2. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 13. Tài chính doanh nghi p thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có i u ki n c. Quan h tài chính n i b b. Quan h tài chính không hoàn tr 14. Tín d ng thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có i u ki n c. Quan h tài chính n i b b. Quan h tài chính có hoàn tr 15. B o hi m thu c lo i: a. Quan h tài chính hoàn tr có i u ki n c. Quan h tài chính không hoàn tr b. Quan h tài chính có hoàn tr Chương 2. TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 16. Th trư ng ch ng khoán t p trung có c i m nào sau ây: a. Thành viên tham gia trên th trư ng có h n c. Mua bán qua trung gian b. Giá c không có tính ch t ng nh t d. a và c 17. Trên th trư ng ti n t , ngư i ta mua bán: a. Các lo i c phi u c. Tín phi u kho b c b. Trái phi u kho b c d. C a, b và c 18. Th trư ng ti n t : a. Là th trư ng tài tr cho nh ng thi u h t v phương ti n thanh toán c a các ch th kinh t b. Là nơi di n ra các giao d ch v v n có th i h n t hai năm tr xu ng. c. C a và b 19. Th trư ng v n: a. Là th trư ng cung ng v n u tư cho n n kinh t c. C a và b b. Lưu chuy n các kho n v n có kỳ h n s d ng trên 1 năm 20. Trên th trư ng v n, ngư i ta mua bán: a. Trái phi u ngân hàng c. Thương phi u b. Ch ng ch ti n g i d. C a, b và c 21. Nh ng c i m nào thu c v th trư ng sơ c p: a. Là th trư ng mua bán l n u tiên các ch ng khoán v a m i phát hành b. ư c t ch c ho t ng dư i hình th c các S giao d ch c. C a và b 22. Nh ng c i m nào thu c v th trư ng th c p: a. Là th trư ng huy ng v n cho các nhà phát hành c. C a và b b. ư c t ch c ho t ng dư i hình th c t p trung ho c phi t p trung 23. Nh ng c i m nào thu c v th trư ng ch ng khoán t p trung: a. Giao d ch t i các qu y ngân hàng c. C a và b b. Mua bán ch ng khoán qua trung gian môi gi i 24. M t doanh nghi p h p tác v i m t công ty ch ng khoán phát hành m t t trái phi u m i s tham gia vào giao d ch trên th trư ng ………., th trư ng …………….. a. c p 2, ti n t c. c p 1, ti n t b. c p 2, v n d. c p 1, v n 25. M t trái phi u 5 năm do ngân hàng ABC phát hành năm tháng 3/2006 bây gi s ư c giao d ch : a. Th trư ng ti n t sơ c p d. Th trư ng v n th c p b. Th trư ng ti n t th c p e. Không th trư ng nào c c. Th trư ng v n sơ c p 26. Công c nào sau ây có tính l ng và an toàn cao nh t: a. Ch ng ch ti n g i c. Thương phi u 2
  3. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. Tín phi u kho b c d. H p ng mua l i 27. c i m nào úng v i trái phi u: a. Lãi trái phi u ph thu c vào k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p b. ư c hoàn tr v n g c khi áo h n c. C a và b 28. c i m nào úng v i trái phi u: a. Lãi trái phi u ph thu c vào k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p b. Th i h n hoàn tr v n thư ng t 2 năm tr lên c. C a và b 29. i m chung gi a c phi u ưu ãi và c phi u thư ng là: a. T l c t c thay i tuỳ theo k t qu kinh doanh c a công ty c. C a và b b. u ư c quy n s h u tài s n ròng c a công ty 30. Nhân t nh hư ng n giá trái phi u doanh nghi p trên th trư ng là: a. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p c. L m phát d tính b. Lãi su t trên th trư ng d. b và c 31. c i m nào sau ây úng v i c phi u ưu ãi: a. C t c ư c thanh toán trư c c phi u thư ng c. Có th i h n hoàn tr ti n g c b. C t c ph thu c vào k t qu kinh doanh d. a và b 32. Khi m t c ông A c a Ford bán c phi u cho m t c ông B trên th trư ng th c p thì s ti n mà Ford nh n ư c là: a. H u h t s ti n bán c phi u tr ti n hoa h ng b. Không gì c c. Ti n hoa h ng c a vi c mua bán này d. M t t l ti n nh t nh i v i m i c phi u ư c giao d ch trên th trư ng th c p Chương 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 33. Rào c n cho vi c lưu chuy n v n tr c ti p qua th trư ng tài chính là: a. Chi phí thông tin c. C a và b b. Chi phí giao d ch 34. Qu u tư cho phép các nhà u tư tham gia vào qu b t c lúc nào thu c lo i: a. Qu u tư m c. Qu u tư óng b. Không có qu u tư nào cho phép như v y 35. Các công ty tài chính chuyên: a. huy ng các kho n v n l n r i chia nh ra cho vay c. C a và b b. t p h p các kho n v n nh l i thành kho n l n cho vay 36. Ngân hàng thương m i ngày nay: a. ư c xem là c u n i gi a ngư i i vay và cho vay c. C a và b b. ư c phép phát hành ti n gi y 37. Các ngân hàng thương m i: a. Cung c p tín d ng ch y u cho lĩnh v c thương m i và công nghi p c. C a và b b. Huy ng v n ch y u thông qua các d ch v g i ti n và thanh toán 38. Ngân hàng huy ng v n nhi u nh t t ch th nào: a. Nhà nư c c. Các cá nhân và h gia ình b. Doanh nghi p 39. Tài kho n ti n g i thanh toán: a. Cho phép ngư i g i ti n ư c phép rút ra b t c lúc nào c. C a và b b. Tr lãi th p nh t trong các d ng ti n g i 3
  4. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 40. V n i u l c a ngân hàng thương m i: a. T i thi u ph i b ng v n pháp nh c. C a và b b. Không ư c phép thay i trong su t quá trình ho t ng 41. Ch c năng nào sau ây KHÔNG ph i là ch c năng c a NHTM: a. Ch c năng trung gian tín d ng c. Ch c năng thay i chính sách chi t kh u b. Ch c năng trung gian thanh toán d. Ch c năng “t o ti n” 42. Trong b ng t ng k t tài s n c a m t NHTM, kho n m c nào sau ây KHÔNG thu c Tài s nn : a. Ti n g i, ti n vay các NHTM khác c. Cho vay và u tư ch ng khoán b. Ti n g i ti t ki m c a khách hàng d. V n t có và các qu 43. Tài s n nào KHÔNG ph i là Tài s n có c a ngân hàng: a. D tr vư t m c c. Tài kho n vãng lai b. Trái phi u chính ph d. Cho vay th ch p 44. i v i các ngân hàng thương m i, ngu n v n nào sau ây chi m t tr ng l n nh t: a. Ngu n v n huy ng ti n g i c. V n t có b. V n i vay t NHTW d. Vay t các t ch c tài chính khác 45. Các ho t ng s d ng v n c a ngân hàng thương m i bao g m: a. Cung c p các d ch v thanh toán c. C a và b b. Cho vay ng n h n và dài h n 46. Khi cho vay b o m b o b ng tài s n, ngân hàng: a. S n m gi các tài s n n u ó là các ng s n c. C a và b b. S n m gi tài s n n u là kho n cho vay c m c 47. Nghi p v nào KHÔNG ph i là nghi p v trung gian c a NHTM: a. Nghi p v h i oái c. Nghi p v tín thác b. Nghi p v thư tín d ng d. Nghi p v cho vay 48. Nh ng t ch c nào sau ây ư c làm trung gian thanh toán: a. Ngân hàng thương m i c. Qu u tư b. Công ty tài chính d. C a, b và c 49. c i m nào úng v i ti n g i có kỳ h n: a. Ngư i g i ti n không th rút v n trư c h n b. Ngư i g i ti n nh m m c ích hư ng lãi 50. S nhân ti n tăng lên khi: a. Các giao d ch thanh toán b ng ti n m t tăng lên b. Ngân hàng thương m i gi m d tr vư t m c c. Ho t ng thanh toán b ng th tr nên ph bi n hơn d. b và c 51. Qu tài chính c a công ty b o hi m thương m i KHÔNG hình thành t : a. S h tr c a ngân sách nhà nư c c. Lãi u tư b. Phí b o hi m d. b và c 52. i m khác bi t gi a ngân hàng thương m i và các t ch c tài chính phi ngân hàng là: a. Qu n lý qu u tư c. Huy ng ti n g i t dân cư b. Tư v n tài chính cho các doanh nghi p. d. Kinh doanh ngo i h i 53. Ngân hàng nào là ngân hàng l n nh t Vi t Nam: a. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b. Ngân hàng Ngo i thương c. Ngân hàng u tư phát tri n 4
  5. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info d. Ngân hàng Công thương 54. Phương th c thanh toán ph bi n nh t hi n nay trong quan h ngo i thương: a. Chuy n ti n c. Nh thu b. Séc d. Tín d ng ch ng t Chương 4. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 55. Ngân hàng trung ương có nhi m v : a. Phát hành ti n c. C a và b b. Làm trung gian thanh toán cho các ngân hàng trong nư c 56. Ngân hàng trung ương có nhi m v : n nh giá tr ng n i t a. c. C a và b b. Cung c p v n cho các d án u tư c a chính ph 57. Ngân hàng trung ương ngày nay: a. Ch u trách nhi m qu n lý vĩ mô v ho t ng ti n t , tín d ng và ngân hàng b. Cung c p v n kinh doanh ban u cho các ngân hàng c. C a và b 58. Khi th c thi chính sách ti n t , m c tiêu tăng trư ng kinh t luôn i kèm v i: a. n nh lãi su t c. n nh giá c b. T o công ăn vi c làm d. C a, b và c Ch n 1 trong 2 câu 59 và 60: 59. Trong các m c tiêu c a chính sách ti n t : a. M c tiêu n nh giá c và gi m th t nghi p ch mâu thu n v i nhau trong ng n h n b. M c tiêu tăng trư ng kinh t và t o công ăn vi c làm th ng nh t v i nhau c. C a và b 60. Trong các m c tiêu c a chính sách ti n t : a. M c tiêu n nh giá c và gi m th t nghi p ch mâu thu n v i nhau trong ng n h n b. M c tiêu ki m ch l m phát và tăng trư ng kinh t mâu thu n v i nhau trong dài h n c. C a và b 61. Chính sách ti n t KHÔNG s d ng công c : a. Nghi p v th trư ng m c. T l d tr quá m c b. Nghi p v chi t kh u thương phi u d. b và c 62. Công c chính sách ti n t nào giúp NHTW có s ch ng cao nh t: a. D tr b t bu c c. Th trư ng m b. Lãi su t tái chi t kh u d. C ba công c trên 63. N u NHTW mu n th t ch t ti n t ch ng l m phát, NHTW có th : a. Tăng d tr b t bu c c. H lãi su t tái chi t kh u b. Mua ch ng khoán trên th trư ng m d. a và b 64. Ti n d tr b t bu c c a ngân hàng thương m i n m t i: a. Chính ngân hàng thương m i ó c. Kho b c Nhà nư c b. Ngân hàng Trung ương d. C a và b 65. Lãi su t tái chi t kh u là: a. Lãi su t c a các kho n vay liên ngân hàng qua êm b. Lãi su t NHTM cho khách hàng t t nh t vay c. Là lãi su t do NHTW n nh d. Là lãi su t do NHTW cho các NHTM vay 5
  6. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 66. Quy nh t l d tr b t bu c nh m m c ích: a. m b o kh năng thanh toán c. Tăng thu nh p cho NHTM b. Th c hi n chính sách ti n t d. a và b 67. Ch tiêu nào hay ư c dùng ph n ánh m c l m phát: a. Ch s gi m phát GNP c. C a và b b. T c tăng c a ch s CPI 68. Trong i u ki n n n kinh t có l m phát: a. Lãi su t ti n g i có th không tăng theo k p l m phát làm cho lãi su t th c âm b. Nên n m gi ti n m t thay vì g i ti n ngân hàng c. C a và b Ch n 1 trong 2 câu 69 và 70: 69. L m phát có nguy cơ x y ra khi: a. Ngân sách nhà nư c b thâm h t tr m tr ng kéo dài c. C a và b b. NHTW liên t c in thêm ti n 70. L m phát x y ra khi: a. Ngân sách nhà nư c b thâm h t c. C a và b b. NHTW liên t c in thêm ti n 71. Trong các ch tiêu sau, ch tiêu nào thư ng ư c dùng nh t ph n ánh m c l m phát c a n n kinh t : a. T c tăng c a ch s CPI c. T c tăng c a giá vàng b. T c tăng c a ch s PPI d. T c tăng giá ngo i h i 72. Trong i u ki n n n kinh t có l m phát, ngư i nào sau ây có l i: a. Ngư i i vay ti n c. Ngư i g i ti n b. Ngư i gi ngo i t Chương 5. LÃI SU T 73. Khi b n d oán lãi su t có xu hư ng tăng lên trong tương lai, n u b n có 10 tri u ng, hình th c u tư sinh l i nào sau ây b n ch n: a. Mua tín phi u kho b c th i h n 6 tháng v i lãi su t 7.1%/năm b. Mua trái phi u chính ph th i h n 2 năm v i lãi su t 7.2% năm c. G i ti n ti t ki m th i h n 2 năm v i lãi su t 7.2%/ năm 74. Lo i lãi su t nào áp d ng phương pháp tr lãi trư c: a. Lãi su t bao thanh toán c. C a và b b. Lãi su t u kỳ 75. Trong trư ng h p nào lãi su t ngo i t cao hơn lãi su t n i t : a. ng n i t d tính s lên giá so v i ngo i t c. C a và b u sai b. ng ngo i t d tính s tăng giá so v i n i t 76. Trong trư ng h p nào lãi su t ti n g i VND cao hơn lãi su t ti n g i USD: a. T giá VND/USD d tính tăng trong th i gian t i c. C a và b u sai b. T giá VND/USD d tính gi m trong th i gian t i (VND/USD = x ↔ 1 USD = x VND) 77. Lãi su t: a. Ph n ánh chi phí c a vi c vay v n c. C a và b b. Ph n ánh m c sinh l i t ng v n cho vay 78. Lãi su t tái chi t kh u ph i m b o: a. th p hơn lãi su t chi t kh u ngân hàng trung gian không b thi t c. C a và b 6
  7. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. th p hơn lãi su t chi t kh u khuy n khích các ngân hàng cho vay 79. Lãi su t ti n g i ti t ki m kỳ h n 3 tháng: a. S c nh trong su t kỳ h n ó c. C a và b u sai b. S thay i tuỳ theo lãi su t trên th trư ng 80. Lãi su t liên ngân hàng s ch u s c ép ph i tăng lên khi: a. Lãi su t tái chi t kh u tăng c. C a và b b. Lãi su t chi t kh u tăng Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 81. Trong h th ng tài chính, tài chính doanh nghi p có v trí: a. Ch o c. Cơ s b. Trung tâm d. Quan tr ng 82. B ng cân i k toán c a doanh nghi p cho bi t: a. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p d. b và c b. Tài s n c a doanh nghi p ư c tài tr như th nào e. a và c c. Quy mô v n kinh doanh c a doanh nghi p 83. Trong b ng t ng k t tài s n, hình th c nào sau ây làm tăng ngu n v n ch s h u c a doanh nghi p? a. L i nhu n l i c. Phát hành trái phi u b. Phát hành c phi u d. Chia c t c cho c ông 84. Tài s n lưu ng c a doanh nghi p s tăng khi: a. Doanh nghi p mua nguyên v t li u thanh toán sau c. C a và b b. Doanh nghi p vay ng n h n t ngân hàng 85. T ng v n lưu ng c a doanh nghi p s gi m khi: a. Doanh nghi p mua nguyên v t li u thanh toán ngay b. Doanh nghi p tr n ng n h n cho ngân hàng c. C a và b 86. Doanh nghi p l p d phòng kho n ph i thu khó òi, kho n này s : a. Gi m quy mô tài s n doanh nghi p c. Tính vào chi phí s n xu t b. Không nh hư ng n quy mô tài s n c a doanh nghi p. d. a và c 87. l p qu d tr b t bu c, doanh nghi p ph i l y t ngu n nào sau ây: a. Doanh thu c. L i nhu n ròng b. V n ch s h u d. V n pháp nh 88. Tài s n nào sau ây KHÔNG ph i là tài s n c nh c a doanh nghi p theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam: a. Ô-tô t i dùng cho SXKD c. Máy vi tính (giá 7 tri u ng) dùng cho qu n lý DN b. Nhà xư ng d. Ch ng khoán u tư dài h n c a DN 89. Thông thư ng, nh ng doanh nghi p có máy móc thi t b có t c hao mòn vô hình l n s l a ch n phương pháp kh u hao nào sau ây: a. Kh u hao nhanh c.Kh u hao theo ư ng th ng b. Phương pháp kh u hao không nh hư ng n k t qu kinh doanh d. a và b 90. Giá thành s n ph m ch a ng các chi phí sau: a. Chi phí s n xu t c. Chi phí bán hàng b. Chi phí qu n lý doanh nghi p d. C 3 chi phí trên 91. ánh giá kh năng thanh toán c a doanh nghi p, ngư i ta em so sánh giá tr c a các tài s n có tính l ng cao v i: a. N ph i tr c. N ng n h n 7
  8. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. T ng ngu n v n d. Ngu n v n dài h n Chương 7. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 92. ánh giá hi u qu chi NSNN, ngư i ta có th s d ng ch tiêu nào dư i ây: a. Th i gian thu h i v n d. Ch s tăng GDP b. T su t l i nhu n trên v n u tư e. c và d c. S n nh chính tr -xã h i f. a, b, c và d 93. Thu : a. Là kho n óng góp không mang tính ch t b t bu c c. C a và b b. Không mang tính hoàn tr tr c ti p 94. Nh n nh nào úng v l phí: a. Vi c thu l phí ch nh m bù p m t ph n chi phí Nhà nư c b ra b. L phí mang tính hoàn tr tr c ti p cho ngư i n p c. C a và b 95. Phí là kho n thu: a. nh m bù p m t ph n chi phí Nhà nư c b ra c. C a và b b. ch áp d ng v i nh ng ngư i ư c hư ng l i ích 96. Trong thu ánh vào hàng hoá, d ch v , ngư i ch u thu là: a. Ngư i bán hàng trung gian c. Ngư i mua hàng b. Ngư i bán hàng cu i cùng d. Không có áp án úng Ch n 1 trong 2 câu 97 và 98: 97. Ngư i n p thu và ngư i ch u thu là m t trong: a. Thu tài s n c. C a và b b. Thu hàng hoá, d ch v 98. Ngư i n p thu và ngư i ch u thu là m t trong: a. Thu tài s n c. C a và b b. Thu thu nh p 99. Vai trò quan tr ng nh t c a thu tiêu th c bi t là: a. Tăng thu ngân sách nhà nư c c. Kích thích s n xu t b. H n ch tiêu dùng các m t hàng không có l i d. a và c 100. Khi mua hàng và n p thu giá tr gia tăng, giá tính thu s là: a. Giá bán chưa có thu c. Giá thanh toán b. Giá bán ã có thu d. a và c 101. Giá tr gia tăng c a doanh nghi p ư c tính b ng t ng doanh thu: a. Tr i chi phí lao ng và v n c. Tr i giá tr hàng hoá trung gian b. Tr i kh u hao d. a và c 102. Phí thu c ngân sách nhà nư c thu v : a. Bù p chi phí ã b ra c. Không bù p chi phí ã b ra b. Vư t quá chi phí ã b ra d. Không tính t i chi phí ã b ra 8
  9. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info B. M C TRUNG BÌNH Chương 1. I CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TI N T 1. Khi th c hi n ch c năng nào sau ây, ti n KHÔNG c n hi n di n th c t : a. Thư c o giá tr c. Phương ti n trao i b. Phương ti n thanh toán d. Phương ti n c t tr 2. Khi doanh nghi p thanh toán ti n mua hàng thì ti n t ã phát huy ch c năng: a. Trao i c. Thư c o giá tr b. Thanh toán d.C t tr 3. Trong giao d ch nào sau ây, ti n th c hi n ch c năng trao i: a. Chuy n ti n qua tài kho n ngân hàng c. Rút ti n t máy ATM b. Mua hàng t i siêu th d. a, b và c 4. Khi doanh nghi p l p b ng cân i k toán thì ti n t phát huy ch c năng nào: a. Trao i c. Thư c o giá tr b. Thanh toán d. C t tr 5. Th ghi n (debit card): a. Có th dùng thanh toán thay ti n m t t i các i m ch p nh n th c. C a và b b. Là phương ti n vay n ngân hàng 6. Nh n nh nào dư i ây là úng v i séc thông thư ng: a. Séc là m t d ng ti n t vì nó ư c ch p nh n chung trong trao i hàng hoá và tr n b. Séc s không có giá tr thanh toán n u s ti n ghi trên séc vư t quá s dư trên tài kho n séc tr khi có qui nh khác c. C a và b 7. th c hi n t t ch c năng c t tr giá tr : a. Ti n t ph i có giá tr n nh c. C a và b b. Ph i là ti n vàng 8. S p x p nh ng tài s n sau theo tính l ng gi m d n: 1. Tài kho n vãng lai; 2. Th tín d ng; 3. Ti n; 4. C phi u; 5. Ti n g i ti t ki m m nh giá nh : a. 3 - 1 - 2 - 5 - 4 c. 3 - 5 - 1 - 2 - 4 b. 3 - 1 - 5 - 2 – 4 d. 3 - 2 - 1 - 5 - 4 9. i u ki n t i thi u m t d ng ti n t m i ư c ch p nh n là: a. S bi n ng v giá tr c a nó có th ki m soát ư c b. Nó không b gi m giá tr theo th i gian c. C a và b 10. Quy lu t Gresham phát huy tác ng ch ti n t nào dư i ây: a. Ch b n v vàng d. a và b b. Ch lưu thông b n v kép e. C a, b và c c. Ch lưu thông ti n gi y Ch n 1 trong 2 câu 11 và 12: 11. S c mua c a ng Vi t nam b gi m sút khi: a. Giá hàng hoá lương th c, th c ph m tăng. c. C a và b b. L m phát x y ra 12. S c mua c a ng Vi t nam b gi m sút khi: a. ng ô la M lên giá. c. C a và b b. Giá c trung bình tăng 13. Tính thanh kho n c a m t tài s n là: 9
  10. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info a. M c d dàng mà tài s n ó có th chuy n i thành m t lo i trung gian trao i b. Kh năng tài s n ó có th sinh l i c. M c d dàng mà tài s n ó có th chuy n i thành c phi u thư ng d. S ti n mà tài s n ó có th bán ư c. 14. Nh ng c i m nào sau âu KHÔNG úng v i c i m c a qu ti n t nói chung: a. Tính s h u c. Tính hoàn tr tr c ti p b. Tính m c ích d. Tính v n ng thư ng xuyên 15. Nhà nư c tham gia vào quá trình phân ph i tài chính v i tư cách nào dư i ây: a. Là ngư i tham gia phân ph i l n u c. C a và b b. Là ngư i tham gia phân ph i l i Chương 2. TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 16. Nh ng giao d ch nào dư i ây di n ra trên th trư ng th c p: a. Ngân hàng phát hành trái phi u ti t ki m c. C a và b b. NHTW mua trái phi u chính ph 17. S khác nhau gi a ch ng khoán n và ch ng khoán v n là: a. Ch ng khoán v n là ch ng khoán dài h n, còn ch ng khoán n là ch ng khoán ng n h n b. Ch ng khoán v n ư c giao d ch trên th trư ng v n còn ch ng khoán n ư c giao d ch trên th trư ng n c. Ngư i n m gi ch ng khoán v n là ch s h u c a doanh nghi p, ngư i n m gi ch ng khoán n là ch n c a ngư i phát hành d. a và b e. a, b và c 18. Trái phi u là m t gi y ch ng nh n n do công ty phát hành c p cho ngư i mua trái phi u, kèm theo m t s cam k t. i u cam k t nào sau ây là KHÔNG úng: a. Thanh toán m t s ti n nh t nh c. Thanh toán cho m t ngư i nh t nh b. Thanh toán vào m t ngày xác nh d. Thanh toán v i m t m c lãi su t c nh 19. Ngư i kinh doanh trái phi u quy t nh mua trái phi u khi: a. D báo trong th i gian t i lãi su t gi m b. D báo trong th i gian t i lãi su t tăng c. D báo trong th i gian t i lãi su t không i d. a và c 20. Trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, giá tham chi u ư c xác nh b ng: a. Giá m c a c a ngày hôm trư c c. Giá bình quân c a ngày hôm trư c b. Giá óng c a c a ngày hôm trư c d. Giá bình quân c a ngày li n k ngày hôm trư c 21. c i m nào úng v i c phi u ph thông: a. C t c ph thu c vào s thay i c a lãi su t th trư ng d. a và c b. C ông có th rút l i v n góp khi mu n e. b và c c. Nh n c t c sau c ông c phi u ưu ãi f. a, b và c 22. c i m nào úng v i c phi u: a. Các c ông b u ra Ban giám c qu n lý công ty thay mình c. C a và b b. C t c ph thu c vào k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p 23. Giá c phi u ph thông c a m t công ty ph thu c vào: a. Quan h cung c u v c phi u ó d. a và c b. Lãi su t trên th trư ng e. a, b và c c. K t qu kinh doanh c a doanh nghi p 24. Thông thư ng, ch s h u doanh nghi p ang kinh doanh hi u qu ưa chu ng phát 10
  11. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info hành trái phi u hơn phát hành c phi u ưu ãi, lý do cơ b n là: a. Không mu n chia s quy n qu n lý công ty c. Phân tán r i ro b. L i ích t chính sách thu thu nh p doanh nghi p d. a và c 25. Công ty c ph n phát hành c phi u ưu ãi khi: a. Mu n thu hút các nhà u tư ch ng khoán d. Mu n ưu tiên cho các c ông hi n h u b. Mu n tăng v n ch s h u e. b và c c. Không mu n chia s b t quy n l c qu n lý công ty 26. Ngư i u tư c phi u nh m m c ích: a. C t c c. Tăng giá c phi u trong ng n h n b. Tăng giá c phi u trong dài h n d. a và b Chương 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 27. V n i u l c a ngân hàng thương m i: a. Xu t hi n ngay t khi ngân hàng thành l p c. C a và b b. ư c huy ng t phát hành c phi u và trái phi u 28. Hi n nay các NHTM VN ho t ng kinh doanh: a. T ng h p c. Ch m t s ho t ng chuyên doanh b. Chuyên doanh 29. Lý do chính NH huy ng v n b ng cách phát hành trái phi u, kỳ phi u là: a. Có nhu c u v n b t thư ng c. C a và b b. M r ng hình th c huy ng v n 30. Phương th c cho vay luân chuy n dùng trong: a. Cho vay ng n h n c. Cho khách hàng có uy tín b. Cho vay dài h n d. a và c 31. H ng m c nào sau ây KHÔNG ư c tính vào ngu n v n huy ng c a ngân hàng: a. B o lãnh tín d ng c. H p ng mua l i b. Ti n g i có kì h n d. Phát hành trái phi u 32. Ti n g i ti t ki m Vi t nam: a. ư c b o hi m n u ti n g i là ng Vi t nam c. C a và b b. ư c b o hi m n u ti n g i là ô la M 33. Trong hình th c vay theo h n m c tín d ng: a. Ngân hàng tính lãi trên cơ s h n m c tín d ng. c. C a và b u sai b. Chi phí mà khách hàng ph i tr ch là lãi vay. 34. B o hi m là gi i pháp thu c nhóm nào sau ây: a. Nhóm các bi n pháp ki m soát r i ro c.C a và b b. Nhóm các bi n pháp tài tr r i ro 35. Ch b i thư ng theo m c mi n thư ng trong b o hi m tài s n nh m m c ích: a. Gi m t l phí b o hi m d. a và b b. Tăng ý th c trách nhi m c a ngư i tham gia b o hi m d. C a, b và c c. Gi m chi phí không c n thi t khi x y ra t n th t nh 36. Trong b o hi m con ngư i, trư ng h p b o hi m trùng là: a. Không ư c phép c. Do s th a thu n c a 2 bên b. ư c phép d. b và c 37. Nh ng công ty tài chính Vi t Nam KHÔNG ư c phép th c hi n nghi p v nào sau ây: a. Nh n ti n g i có kỳ h n trên 1 năm tr lên 11
  12. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. Nh n ti n g i không kỳ h n c. Th c hi n thanh toán cho khách hàng d. a và c e. b và c 38. N u m t công ty b o hi m không tính phí b o hi m d a vào m c r i ro thì: a. nh ng khách hàng ít r i ro cao s tìm n các công ty khác b. công ty b o hi m có th ki m l i l n t nh ng khách hàng ít r i ro c. c a và b 39. Nguyên t c b o hi m nào KHÔNG áp d ng v i b o hi m con ngư i: a. Nguyên t c trung th c tuy t i c. Nguyên t c tương x ng b. Nguyên t c th quy n d. C a và c 40. Trong lo i hình b o hi m nào dư i ây bên th ba có quy n l i b i thư ng: a. BH tai n n hành khách c. BH thân tàu b. BH hàng hóa v n chuy n d. BH trách nhi m dân s ch xe cơ gi i Chương 4. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 41. N u NHTW ch n lãi su t làm m c tiêu trung gian, khi c u ti n tăng: a. Cung ti n s tăng c. Lãi su t s tăng b. Cung ti n s gi m d. Lãi su t s gi m Ch n 1 trong 2 câu 42 và 43: 42. Khi NHTW thông báo tăng lãi su t tái chi t kh u: a. Lãi su t trên th trư ng s tăng lên c. Nhu c u u tư tăng lên b. T l ti t ki m gi m d. C a, b và c 43. Khi NHTW thông báo tăng lãi su t tái chi t kh u: a. Lãi su t trên th trư ng s tăng lên c. Nhu c u u tư gi m b. T l ti t ki m gi m d. a và c 44. Lãi su t tái chi t kh u c a NHTW gi m khuy n khích: a. các ngân hàng thương m i gi m d tr quá m c làm cung ti n gi m b. các ngân hàng thương m i i vay t NHTW nhi u hơn làm cung ti n tăng c. các ngân hàng thương m i tăng d tr quá m c làm cung ti n gi m 45. N u NHTW mua trái phi u t công chúng s làm: a. Giá trái phi u và m c sinh l i c a trái phi u ó tăng b. Giá trái phi u và m c sinh l i c a trái phi u ó gi m c. Giá trái phi u tăng và m c sinh l i c a trái phi u ó gi m d. Giá trái phi u gi m và m c sinh l i c a trái phi u ó tăng 46. Nghi p v NHTW bán các ch ng khoán trên th trư ng m s : a. Làm tăng d tr c a các ngân hàng c. Làm lãi su t tăng b. Làm tăng giá các ch ng khoán ó d. Làm tăng cung ng v n trên th trư ng ti n t 47. Trong n n kinh t m và m i i u ki n khác không i, khi NHTW mua ngo i t : a. T giá s tăng lên c. Cung ti n s gi m b. Lãi su t n i t có xu hư ng gi m d. a và b 48. L m phát có th x y ra khi: a. Giá d u tăng d. a và b b. NHTW mua ch ng khoán trên th trư ng m e. C a, b và c 12
  13. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info c. NHTW phá giá ti n t 49. Nguyên nhân quan tr ng d n n l m phát Vi t Nam nh ng năm 1980 là: a. S n xu t kinh doanh trì tr c. Chi phí y b. H u qu chi n tranh d. C a, b và c Chương 5. LÃI SU T 50. so sánh lãi su t trên thi trư ng,ta căn c vào nh ng y u t nào sau ây: a. Lãi / V n vay c.Th i h n tính lãi b. Th i h n cho vay d. C a ,b và c 51. Thay i c a y u t nào sau ây nh hư ng n lãi su t: a. T su t l i nhu n bình quân c. L m phát d tính b. Tình tr ng thâm h t ngân sách nhà nư c d. C a, b và c 52. Lãi su t th c gi m khi: a. Lãi su t danh nghĩa gi m c. C a và b b. L m phát tăng nhanh hơn d ki n 53. Giá c a m t trái phi u ang lưu hành s tăng lên khi: a. M t NHTM ng ra m b o thanh toán cho nó c. C a và b b. L i nhu n c a công ty phát hành trái phi u d tính s tăng 54. Giá c a m t trái phi u ang lưu hành s gi m xu ng khi: a. L i nhu n c a công ty phát hành trái phi u d tính s gi m b. L m phát d tính tăng lên c. C a và b 55. Lãi su t hoàn v n c a m t trái phi u coupon ang lưu hành s gi m xu ng khi: a. L i nhu n c a công ty gi m c. C a và b b. Giá trái phi u ó tăng 56. Lo i lãi su t nào ư c s d ng trong trư ng h p tr lãi trư c: a. Lãi su t c a kho n cho vay chi t kh u c. C a và b b. Lãi su t c a kho n cho vay ng trư c 57. B n g i vào ngân hàng m t tri u ng v i lãi su t 10%/năm ghép lãi hàng năm, t ng s ti n g c và lãi b n nh n ư c sau 3 năm s là: a. 1.300.000 c. 1.302.000 b. 1.331.000 d. 1.210.000 Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 58. Khi v n lưu ng thư ng xuyên ròng (net working capital) c a doanh nghi p là s âm, i u ó có nghĩa: a. Doanh nghi p ã dùng ngu n v n dài h n tài tr cho các tài s n ng n h n b. Doanh nghi p ã dùng ngu n v n ng n h n tài tr cho các tài s n dài h n. c. Gi m nh nhu c u thanh toán n ng n h n c a doanh nghi p 59. Khi t ng giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p nh giá theo tiêu chu n k toán m i cao hơn trư c: a. Giá tr c a m i c ph n doanh nghi p tăng lên theo b. Giá tr th trư ng c a m i c ph n doanh nghi p không thay i c. Không có áp án úng 60. Khi t ng giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p nh giá theo tiêu chu n k toán m i th p hơn trư c: a. Giá tr ghi s c a m i c ph n doanh nghi p gi m theo c. C a và b 13
  14. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info b. Giá tr th trư ng c a m i c ph n doanh nghi p gi m theo c. Không có áp án úng 61. Khi t ng giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p nh giá theo tiêu chu n k toán m i th p hơn trư c: a. Giá tr ghi s c a m i c ph n doanh nghi p gi m theo c. C a và b b. Giá tr th trư ng c a m i c ph n doanh nghi p không thay i 62. Ti n n p b o hi m xã h i cho công nhân ng máy ư c doanh nghi p trích t : a. L i nhu n doanh nghi p c. Qu phúc l i khen thư ng b. Chi phí s n xu t d. Chi phí qu n lý doanh nghi p 63. T ng v n lưu ng c a doanh nghi p s KHÔNG thay i khi: a. Doanh nghi p mua nguyên v t li u thanh toán ngay b. Doanh nghi p bán ch u hàng hoá c. C a và b 64. Khi doanh nghi p vay ngân hàng mua máy móc thi t b , b ng cân i k toán s thay i như th nào? a. Tài s n tăng, ngu n v n gi m c. Tài s n tăng, ngu n v n tăng b. Tài s n gi m, ngu n v n gi m d. Tài s n gi m, ngu n v n tăng 65. Khi doanh nghi p tr n vay dài h n thì tài s n , ngu n v n nào thay i: a. Vay dài h n c. N dài h n n h n tr b. Tài s n b ng ti n d. b và c 66. Ngu n nào sau ây làm tăng ngu n v n ch s h u c a doanh nghi p: a. L i nhu n không chia d. Phát hành c phi u b. Phát hành trái phi u e. a và d c. V n vay t công ty m f. a, c và d 67. Khi t s ph n ánh kh năng thanh toán c a doanh nghi p có xu hư ng gi m xu ng qua các kì kinh doanh, i u ó th hi n: a. Doanh nghi p ang có tình hình tài chính lành m nh và t t lên b. Doanh nghi p ang có tình hình tài chính ngày càng x u i c. Giá tr tài s n ng n h n có t c tăng ch m hơn n ng n h n d. b và c 68. Thư c o t t nh t ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p là: a. a. T s kỳ trư c c a doanh nghi p d. T s c a doanh nghi p tương t b. b. Ch tiêu k hoach c a doanh nghi p e. c và d c. T s bình quân c a ngành 69. T l n c a doanh nghi p ư c o b ng cách nào là d so sánh nh t: a. N / T ng v n c. N / V n ch s h u b. (N / T ng v n) x 100% d. N / T ng ngu n v n 70. Ch tiêu nào KHÔNG ư c s d ng ánh giá hi u qu s d ng v n c nh: a. Hi u su t s d ng v n c nh c. T c luân chuy n c a v n c nh b. M c sinh l i c a v n c nh d. H s hao mòn v n c nh 71. L i nhu n th c lãi v kinh doanh có th ư c dùng : a. N p thu thu nh p doanh nghi p cho Nhà nư c c. Tr c t c cho c ông b. Tr lãi vay ngân hàng d. C a, b và c 72. Vi t Nam, nh ng thu nh p nào sau ây KHÔNG ư c s d ng làm cơ s tính thu : a. Thu nh p do doanh nghi p bán TSC sau khi ã kh u hao h t b. Thu nh p do doanh nghi p s d ng ngu n v n t m th i nhàn r i u tư trên th trư ng tài chính 14
  15. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info c. Thu nh p do doanh nghi p ã bán hàng, nhưng th c t chưa thu ti n v d. Ti n do doanh nghi p thu ti n bán hàng năm trư c 73. Y u t nào sau ây KHÔNG giúp c i thi n kh năng thanh toán hi n th i: a. Vay ng n h n tài tr mua thêm tài s n c nh b. Vay n dài h n mua hàng t n kho c. Bán c phi u thư ng tr n ng n h n d. Bán tài s n c nh gi m các kho n ph i tr 74. Xác nh vòng quay c a v n c a m t doanh nghi p bi t ROA = 8%, t su t l i nhu n ròng = 5%, t ng tài s n = 8 t VN ? a. 1.60 c. 2.50 b. 2.05 d. 4.00 Chương 7. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 75. N i dung c a nguyên t c cân i NSNN là: a. T ng thu l n hơn t ng chi và có tích lũy b. Chi thư ng xuyên l n hơn thu thư ng xuyên và có tích lu c. Thu thư ng xuyên l n hơn chi thư ng xuyên và có tích lu d. T ng chi l n hơn t ng thu và có tích lũy 76. M c ích c a nguyên t c cân i Ngân sách Nhà nư c là: a. D báo lãi su t gi m trong th i gian t i b. D báo lãi su t tăng trong th i gian t i c. D báo lãi su t không i trong th i gian t i d. a và c 77. Thu su t lũy ti n t ng ph n m b o nguyên t c nào sau ây: a. Nguyên t c n nh c. Nguyên t c hi u qu b. Nguyên t c công b ng d. Rõ ràng, minh b ch 78. M c vay n c a ngân sách nhà nư c ph thu c tr c ti p vào nh ng y u t nào sau ây: a. Nhu c u chi tiêu c a chính ph d. a và b b. T ng s n ph m qu c n i e. a, b và c c. Hi u qu chi tiêu c a chính ph 79. Hi n nay, nh ng nguyên t c nào sau ây ư c áp d ng ph bi n xác nh i tư ng n p thu thu nh p: a. Nguyên t c qu c t ch + nguyên t c cư trú b. Nguyên t c qu c tích + nguyên t c lãnh th c. Nguyên t c cư trú + nguyên t c lãnh th d. C 3 nguyên t c cư trú, lãnh th và qu c t ch 80. Trong nh ng câu sau ây, câu nào KHÔNG úng v i b n ch t thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p c a m t doanh nghi p Vi t nam? a. Thu nh p ch u thu là thu nh p nh n ư c sau khi ã tr i các chi phí th c t trong kỳ b. Thu nh p ch u thu là thu nh p b ng ti n mà doanh nghi p th c s nh n ư c trong kỳ tính thu c. Thu nh p ch u thu là thu nh p bao g m c giá tr tăng thêm c a giá tr th trư ng c a doanh nghi p d. Thu nh p ch u thu bao g m c thu nh p phát sinh nư c ngoài e. b và c 15
  16. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info 81. Thông thư ng giá tính thu ư c áp d ng theo: a. B ng giá t i thi u c a nhà nư c c. Giá h p ng b. Giá th trư ng d. C a,b và c 82. Lo i thu nào KHÔNG ư c tính vào doanh thu thu n c a doanh nghi p: a. Thu thu nh p doanh nghi p c. Thu tiêu th c bi t b. Thu xu t kh u d. b và c 83. Bi n pháp nào ư c s d ng ph bi n nh t bù p b i chi NSNN: a. Phát hành ti n c. Phát hành tín phi u NHTW b. Th c hi n nghi p v th trư ng m d. Vay n 84. Bi n pháp nào ư c s d ng ph bi n nh t bù p b i chi NSNN Vi t Nam trong nh ng năm 1980: a. Phát hành ti n c. Phát hành tín phi u NHTW b. Th c hi n nghi p v th trư ng m d. Vay n 85. Ch s b i chi NSNN u c o b ng t s gi a s vay n trong năm NS v i: a. T ng chi NSNN c. T ng thu nh p qu c dân b. T ng thu nh p qu c n i d. T ng thu NSNN 16
  17. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info C. M C NÂNG CAO Chương 1. I CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TI N T 1. Trong kênh tài chính gián ti p: a. Ngân hàng phát hành trái phi u ngân hàng b. Cá nhân s d ng d ch v mua nhà tr góp c a ngân hàng c. Các công ty l n vay ti n t ngân hàng trên th trư ng ti n t d. C a, b và c. Chương 2. TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 2. i m khác quan tr ng nh t gi a c phi u và trái phi u là: a. Th i h n hoàn v n c.Quy n tham gia qu n lý công ty b. Cách tính lãi d. a và b Chương 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 3. Thông tin không cân x ng ư c hi u là: a. Ngân hàng không cung c p cho ngư i g i ti n m i thông tin liên quan n tài kho n c a h b. Ngư i cho vay có khuynh hư ng không cho ngư i vay bi t thông tin c. Ngư i mua có nhi u thông tin hơn ngư i bán d. Ngư i i vay có nhi u thông tin hơn ngư i cho vay 4. T l mi n thư ng giúp gi i quy t v n r i ro o c cho các công ty b o hi m do: a. T l mi n thư ng ngăn không cho phép các công ty có nhi u r i ro mua b o hi m b. T l mi n thư ng giúp ngăn ch n ngư i mua b o hi m l p ch ng t gi òi b o hi m c. T l mi n thư ng gi m s ti n mà ngư i mua b o hi m ph i tr d. T l mi n thư ng bu c ngư i mua b o hi m ph i tr m t ph n phí t n 5. Trong m i quan h bi n ch ng gi a các nhóm nghi p v c a NH thì nghi p v nào là khâu quan tr ng nh t (khâu t phá): a. Nghi p v cho vay c.Nghi p v thanh toán b. Nghi p v huy ng 6. Giá c c a b o hi m là: a. Ti n phí b o hi m c. Phí b o hi m b. T l b o hi m d. Không có phương án nào úng 7. Vi c công ty b o hi m KHÔNG ch p nh n r i ro “Ngư i mua không tr ti n hàng” xu t phát t nguyên t c b o hi m nào: a. Nguyên t c trung th c tuy t i c. Nguyên t c tương x ng b. Nguyên t c không trút h t trách nhi m d. Nguyên t c b i thư ng v a 8. V n t có c a ngân hàng ABC Vi t Nam là 1000 t ng. T ng các kho n vay mà ngân hàng ABC có th cho m t khách hàng vay t i a là: a. 50 t ng c. 150 t ng b. 10o t ng d. 200 t ng 9. Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr c a m t t ch c tín d ng có th làm: a. T ng G c a t ch c tín d ng ó b. Phó T ng G c a t ch c tín d ng ó c. Tham gia vào h i ng qu n tr c a t ch c tín d ng khác d. T t c u sai 17
  18. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info Chương 4. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TI N T 10. Có nh ng s li u sau: Ch s bán l năm 1 = 100 Nư c Năm 2 Năm 3 A 100 110 B 112 132 C 115 138 T l l m phát c a năm th 3 so v i năm th 2: a. Nư c A cao nh t c. Nư c C cao nh t b. Nư c B cao nh t d. Không d li u xác nh 11. Ti n d tr b t bu c c a các ngân hàng thương m i g i NHNN Vi t nam hi n nay: a. ph thu c vào quy mô cho vay c a ngân hàng thương m i b. m b o kh năng chi tr c a ngân hàng d. C b và c c. ư c NHNN tr lãi không kỳ h n e. C a, b và c Chương 5. LÃI SU T 12. Nhà nư c phát hành trái phi u kho b c th i h n 5 năm, tr lãi hàng năm, ó là lãi su t: a. ơn d. Th c t b. Ghép e. b và c c. Danh nghĩa 13. Cho vay 10 tri u ng trong 1 năm. V n và lãi tr cu i kỳ. Lãi su t là 8%/năm. T ng s ti n nh n ư c sau 1 năm s là: a. 10.816.000 ng n u ghép lãi n a năm c. C a và b b. 10.799.000 ng n u không ghép lãi 14. Hình th c u tư nào có m c sinh l i cao hơn: a. Mua kỳ phi u ngân hàng kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,7%/tháng, thanh toán c g c và lãi m t l n vào cu i kỳ. b. G i ti t ki m ngân hàng kỳ h n 1 năm v i lãi su t 8,39%/năm, lãi tr u kỳ, v n tr cu i kỳ c. Không xác nh ư c 15. Hình th c u tư nào có m c sinh l i cao hơn: a. Mua kỳ phi u ngân hàng kỳ h n 12 tháng, lãi su t 0,7%/tháng, thanh toán c g c và lãi m t l n vào cu i kỳ, n a năm ghép lãi m t l n. b. G i ti t ki m ngân hàng kỳ h n 1 năm v i lãi su t 8,5%/năm, v n và lãi tr cu i kỳ c. Không xác nh ư c 16. G i ti t ki m 1.000.000 kỳ h n 6 tháng (lãi tr cu i kỳ) v i lãi su t 0,8%/tháng. S thu ư c (gi thi t lãi su t không i trong su t năm ó): a. 1.048.970 sau 6 tháng c. 1.098.304 sau 1 năm b. 1.100.338 sau 1 năm d. C a và c 17. B n g i 2.000 USD vào ngân hàng v i lãi su t 10%/năm trong 30 năm, giá tr tương lai c a kho n u tư này là: a. 8.000 USD c. 40.171 USD b. 34.898 USD d. 164.500 USD 18. B n vay 10.000 USD mua xe trong 3 năm v i lãi su t 6%/năm. Theo h p ng vay, b n ph i tr làm ba l n b ng nhau (c g c l n lãi) vào cu i m i năm trong ba năm. V y, m i năm b n ph i tr : 18
  19. nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info a. 3.933 USD c. 3.741 USD b. 2.763 USD d. 3.970 USD 19. Hi n nay, Vi t nam áp d ng cơ ch lãi su t cho vay nào sau ây: a. Quy nh tr n lãi su t cho vay c. Cho vay d a trên lãi su t cơ b n + biên b. Cho vay theo lãi su t tho thu n d. a, b, c u sai Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 20. Trong b ng cân i k toán c a NHTM , kho n cho vay (tín d ng) thu c v : a. Tài s n lưu ng c. N ph i tr b. Ngu n v n vay 21. M t cơ s s n xu t bia có các tài li u m t quý như sau: ti n thuê nhà c a: 8 tri u ng, thu TT B ph i n p m i quý (khoán) là 10 tri u ng, các lo i chi phí c nh khác: 12 tri u ng. chi phí s n xu t ra m t chai bia là 2.500 ng, ơn giá bán m t chai bia là 5.000 ng, s lư ng bia s n xu t trong quý là 20.000 chai. V y doanh thu hoà v n là: a. 100 tri u ng c. 80 tri u ng b. 60 tri u ng d. 30 tri u ng 22. Kho n nào sau âu ư c coi là chi phí kinh doanh c a doanh nghi p a. N p thu giá tr gia tăng d. a và b b. Chi phí nguyên v t li u e. a, b và c c. Lãi c a kho n vay ngân hàng tăng qu u tư phát tri n 23. Kho n n ph i tr nào dư i ây c a doanh nghi p KHÔNG ph i là kho n vay: a. N ngân hàng c. N trái phi u b. N thu d. b và c Chương 7. NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 24. Tính hi u qu trong tiêu th c xây d ng h th ng thu hi n i ư c hi u là: a. Gi m t i thi u nh ng tác ng tiêu c c c a thu trong phân b ngu n l c v n ã t hi u qu b. T ng s thu thu ư c nhi u nh t và chi phí thu thu c a cơ quan thu là th p nh t c. Chi phí gián ti p c a ngư i n p thu là th p nh t d. a và c e. b và c f. C a, b và c 25. Tính cân b ng theo chi u d c trong tiêu th c xây d ng h th ng thu hi n i ư c hi u là: a. Cân b ng theo l i ích b. Nh ng ngư i có thu nh p, i u ki n ngang nhau thì có gánh n ng thu như nhau c. Nh ng ngư i có thu nh p, i u ki n khác nhau thì có gánh n ng thu khác nhau d. Ngư i giàu ph i n p thu nhi u hơn ngư i nghèo, t l thu n v i chênh l ch thu nh p 26. Lu t thu Thu nh p cá nhân quy nh "Ngư i tr thu nh p cao có nghĩa v trích n p thu thu nh p cho nhà nư c" xu t phát t nguyên t c ánh thu nào: a. Nguyên t c công b ng c. Nguyên t c trung l p b. Nguyên t c ơn gi n d. Nguyên t c rõ ràng 27. Lo i thu nào sau ây áp d ng b ng giá t i thi u khi tính thu : a. Thu GTGT và thu thu nh p c. Thu nh p kh u b. Thu nhà t và thu nh p kh u d. Thu tài nguyên và thu TT B 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2