Dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân

Chia sẻ: Linh Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
323
lượt xem
130
download

Dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo lý thuyết kinh tế học, DV là một loại SP kinh tế không phải là vật phẩm mà là công vịêc của con người dứơi hình thái lao động thể lực, kíên thức và kỹ năng chuyên nghiệp, khả năng tổ chức và thương mại. Theo cách chung nhất có hai cách hiểu như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân

 1.  Dich vu thương mai trong   Bài 6.  ̣ ̣ ̣ nền kinh tê  quôc dân ́ ́ I. Khai quat dich vu va đăc điêm dich vụ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ Cac loai dich vu thương mai ́ ̣ ̣ ̣ ̣ II.  Cac loai dich vu thương mai ́ ̣ ̣ ̣ ̣ I.  Tô chưc hoat đông dich vu va hê  thông  ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ chi tiêu đanh giá ̉ ́ II. Phat triên thương mai dich vu ơ VN  ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ­
 2. I. K h¸  tdÞch  vµ  Æ c  i m   phÈm   iqu¸   vô  ® ® Ó s¶n  dÞch  vô 1/Khái quát về dịch vụ   Tr n hÕ   í  ª t giingµy  nay,nÒ n  nh Õ     ki t kh«ng  chØ   ¬n huÇ n  i ® t ví  c¸c  SP    vËtchÊtcô hÓ ,m µ    t   cßn ån ¹  c  dÞch  t t ic¸ SP  vô.   ng hu  Tæ t nhËp  gi còng  ­  cña  étquèc  a  m   nh doanh hu  t cña  m ét  DN có  ® ãng  sù  gãp cña Ü nh  l vùc  V( Æ c  Ö tl nh÷ng  D ® bi  µ  ngµnh  V  gi r cao)  D cã  ¸t Þ  . ë  c  ­í ph¸  r Ó n,t t äng  V r c¸ n c  tt i  û r D t ong æ ng  t s¶n phÈm   quèc  d© n h­êng  Êtcao:M ü  t r     70%   D P µ õ  V. G l t D N Ò t chøc  nh Õ ,c¸nh© n  Ç u ­ kh«ng   i n    hi u æ   ki t     ® t  ÝttÒ cña,   c«ng  søc  vµo  c  t® éng  V,bëinã  em  ¹  Ö u  c¸ ho¹   D     ® lihi qu¶  nh Õ   ki t cao  vµ  ® ang µ  t   l xu hÕ cña hêi® ¹. t   i  C ¸ M ¸ cho  »ng:D V µ  c  c  r   l con  Îcña  n  nh Õ   ®   nÒ ki t SXH H      ,khi m µ 
 3. 2. K/n: Theo ly thuyêt kinh tê hoc, DV la môt loai SP kinh  ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ tê không phai la vât phâm ma la công viêc cua con  ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ngươi dươi hinh thai lao đông thê lưc, kiên thưc va kỹ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ năng chuyên nghiêp, kha năng tô chưc va thương mai.  ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ Theo cach chung nhât co hai cach hiêu như sau: ́ ́ ́ ́ ̉ Theo nghia rông, DV đươc coi la linh vưc kinh tê thư ba  ̃ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́ trong nên KTQD. Theo cach hiêu nay,  cac hoat đông  ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ kinh tê năm  ngoai 2 nganh công nghiêp va nông  ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ nghiêp đêu thuôc nganh DV. Cac nươc phat triên, DV  ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ chiêm trên 60% GDP. ́ Theo nghia hep, DV la nhưng hoat đông  hô trơ cho qua  ̃ ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ trinh KD, bao gôm cac hỗ trơ trươc, trong va sau khi  ̀ ̀ ́  trơ trươc, trong va sau khi  ̣ ́ ̀ ban,  la phân mêm cua san phâm đươc cung ưng cho  ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ khach hang. ́ ̀
 4. Theo nghĩa rộng .Theo phân loại của GATS gồm 11 ngành, 155  phân ngành: ­ DV kinh doanh ­ DV thông tin ­ DV Xây dựng  ­    DV phân phối ­ DV giáo dục ­ DV môi trường ­ DV tài chính ­ DV y tế ­ DV du lịch ­ DV văn hóa giải trí ­ DV vận tải.
 5. 3. Đặc điểm của dịch vụ: La SP vô hinh, chât lương DV rât kho đanh gia, vi no  ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ chiu nhiêu yêu tô tac đông như ngươi ban, ngươi  ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ mua va ca thơi điêm mua ban DV đo. ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ La SP vô hinh, DV co sư khac biêt vê chi phi so vơi  ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ cac SP vât chât ́ ̣ ́ SX va TD dich vu diên ra đông thơi, nên cung câu DV  ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ không thê tach rơi nhau ma phai tiên hanh cung  ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ luc. ́  Dich vu không thê cât giư trong kho, lam phân đêm  ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̀ ̣ điêu chinh sư thay đôi nhu câu TT như cac san  ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ phâm vât chât khac...̉ ̣ ́ ́  Nhưng đăc điêm nay tao ra nhưng net đăc thu cho  ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ cac doanh nghiêp dich vu, nêu cac DNSX  cân 4P  ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ (Product, Price, Place, Promotion) cho hoat đông  ̣ ̣ marketing cua minh; thi cac nha KD DV cân 5P, vơi  ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ 4P trên va People (con ngươi). ̀ ̀
 6. II. Cac loai dich vu thương mai. ́ ̣ ̣ ̣ ̣ 1. Vai tro cua dich vu thương mai. ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ DV noi chung va DVTM  noi riêng co vai tro to lơn: ́ ̀ ́ ́ ̀ ́  No giup cho DN ban đươc nhiêu hang, thu đươc nhiêu lơi  ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ nhuân, rut ngăn thơi gian ra quyêt đinh mua hang cua  ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ngươi tiêu dung, đây nhanh tôc đô lưu chuyên HH, tiên tê. ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̣  Dich vu lâp nên hang rao chăn, ngăn chăn sư xâm nhâp cua  ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ đôi thu canh tranh. DV giup cho viêc phat triên TT va giư  ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̃ TT ôn đinh. ̉ ̣ DV con lam thay đôi căn ban cơ câu cua nên kinh tê quôc  ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ́ dân.  Doanh thu tư cac nganh DV trong tông thu nhâp quôc dân co  ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ty trong ngay cang tăng. Cac nươc phat triên, DV chiêm 50­ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ 60% lưc lương lao đông, 60­70% thu nhâp quôc dân, chi  ̣ ̣ ̣ ̣ ́ cho hoat đông DV chiêm   60­65%  thu nhâp cua ca nhân.  ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́
 7. 2. Cac loai dich vu thương mai. ́ ̣ ̣ ̣ ̣    a. Dich vu trong linh vưc lưu thông bô sung (mang tinh SX). ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ­ Ban hang va vân chuyên hang theo yêu câu cua KH la hinh  ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ thưc DV rât phat triên trong TM, no tao ra nguôn thu DV  ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀ chu yêu (80%) cho cac DN trong linh vưc nay. Góp phần  ̉ ́ ́ ̃ ̣ ̀ phuc vu tôt yêu câu cua khach hang va nâng cao đươc kha  ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ năng canh tranh của DN. ̣ ­ DV chuẩn bị HH trước khi bán hàng và đưa vào sử  dụng:pha cắt vật liệu, pha chế hóa chất , làm đồng bộ HH… ­ DV kỹ thuật: hướng dẫn kỹ thuật, lập đơn hàng, bảo dưỡng,  bảo hành, sửa chữa thiết bị theo yêu cầu KH ­ DV cho thuê máy móc,thiết bị, ­ DV giao nhận HH: gửi hàng, lưu kho lưu bãi, kiểm đếm , thu  thập chứng từ, giao nhận,làm thủ tục hải quan     
 8. b. DV trong linh vưc lưu thông thuân tuy (TM thuân tuy ­ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ́ Chao hang: ̀ ̀ Chao hang la hinh thưc DV ma trong đo cac DNTM tô chưc ra cac điêm  ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ giơi thiêu va ban trưc tiêp HH cho khach hang. ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ Chao hang co vi tri rât quan trong trong cac hoat đông chiêu thi, vi no sư  ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ dung lưc lương lao đông nhan rôi hiên nay ơ cac DNTM, cua xa hôi noi  ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ ̉ ̃ ̣ ́ chung va đưa HH gân tơi nơi tiêu dung, SX. ̀ ̀ ́ ̀ Trong hoat đông KD, muôn chao hang co kêt qua thi nhân viên chao hang  ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ phai đap ưng cac điêu kiên sau: ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ + Hiêu ro đươc TT nơi ma minh đinh tô chưc điêm chao hang. ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ + Hiêu ro VTHH đem đi giơi thiêu (gia tri cua HH, cach bao quan, sư  ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ dung, sư khac biêt giưa nhưng SP cua minh vơi nhưng SP canh tranh  ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ̃ ̉ ̀ ́ ̃ ̣ tương tư...) ̣ + Biêt nghê thuât trinh bay va giơi thiêu cac SP đê thuyêt phuc ngươi tiêu  ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ dung đôi vơi nhưng loai HH mơi tư chưa biêt => biêt => ưa thich nay  ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ sinh nhu câu => mua SP. ̀  Nhân viên DV ơ đây phai biêt phân biêt môt cach chuân xac, khôn ngoan  ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ giưa loai HH đem chao hang vơi cac HH tương tư khac, hiêu ro thăc  ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ́ măc cua khach hang đê giai thich môt cach đung đăn va trung thưc. ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣
 9. ­ D Þch  qu¶ng  o: vô  c¸   Q u¶ng  o µ uyª t uyÒ n,giit Ö u    H      c¸ l t n r   í hi vÒ H b»ng  ch  dông  c  ­¬ng i n  c  c¸ sö  c¸ ph tÖ kh¸ nhau r t ong  kho¶ng  kh«ng  an  t   an  gi vµ hêigi nhÊt® Þnh.  ­Tr   ong  qu¶n ý  D   Ö n  l K hi nay,qu¶ng  o µ    c¸ l c«ng  cô  quan rt äng cña  ar i TM ,l ph­¬ng i n  Ó   m ketng   µ  tÖ ® ® Èy  ¹ ho¹   éng  H .Q u¶ng  o  m nh  t® B   c¸ nh»m  µm   l cho  H H   n  ­î nhi u  b¸ ® c  Ò h¬n,nhanh    h¬n,nhu  u  ­î   cÇ ® c  ® ¸ øng  p  kÞp hêi  t .Th«ng  qua qu¶ng  o,ng­êil   c¸    µm c«ng ¸ TM   Ó u  ­î nhu  u  vµ  ph¶n  t c  hi ® c  cÇ TT  sù  øng  cña  nhanh  TT  h¬n.N ã µ  ­¬ng i n  t î® ¾ c ùc    l ph tÖ hç r   l cho  nh r c¹ t anh. ­ ong  ,ph­¬ng i n   Tr TM   tÖ qu¶ng  o  Êt® a  ng  c¸ r   d¹ vµ  phong    nh÷ng  ­¬ng i n  phó,cã  ph tÖ qu¶ng  o  n  c¸ bª t ong  ¹ lí    ph­¬ng i n  r m ng ­ iTM vµ  tÖ qu¶ng  o  n  c¸ bª   ng ­ iTM   ngoµim ¹ lí  .
 10. #Phương tiên quang cao bên ngoai mang lươi TM ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ + Bao chí: Bao va tap chi la nhưng phương tiên QC quan  ́ : Bao va tap chi la nhưng phương tiên QC quan  ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ trong nhât, nhăm vao nhưng đôi tương rông va trên môt  ̣ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ pham vi rông, Tuy theo yêu câu QC ma lưa chon loai bao  ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ chi thich hơp. ́ ́ ̣  Nôi dung QC bao chi thương gôm ba bô phân hơp thanh:  ̣ ́ ́  thương gôm ba bô phân hơp thanh:  ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ Chư, tranh ve quang cao, tên va đia chi cơ sơ KD, ba bô  ̃ ̃ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ phân đo phai liên hê mât thiêt vơi nhau va bô sung cho  ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ nhau. Chữ la bô phân chinh cua nôi dung QC băng bao chi. No nêu   la bô phân chinh cua nôi dung QC băng bao chi. No nêu  ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ tên hang, công dung, cach dung, cach bao quan, gia ca va  ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ phương thưc ban... Văn viêt gon, ro, dê hiêu, dê nhơ, hâp  ́ ́ ́ ̣ ̃ ̃ ̉ ̃ ́ ́ dân.  ̃ Tranh vẽ biêu hiên tên, công dung, quy cach, mau săc, kiêu   biêu hiên tên, công dung, quy cach, mau săc, kiêu  ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ môt... Cua HH; cân phai đam bao tinh nghê thuât va tinh  ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ trung thưc.  ̣ Tên, đia chỉ cơ sơ KD đê hương dẫn khach hang mua sắm. ̣  cơ sơ KD đê hương d ̉ ̉ ́ ́ ̀
 11. + Đai phat thanh (radio): la phương tiên QC thông  ̀ ́ ̀ ̣ dung co kha năng thông bao nhanh va rông rai  ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̃ trong ca nươc. Đê nâng cao hiêu qua QC qua  ̉ ́ ̉ ̣ ̉ radio, cân hêt sưc chu y tơi thơi điêm thông tin va  ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ thơi gian danh cho môt thông tin. ̀ ̀ ̣ + Vô tuyên truyên hinh, băng hinh: la cac biên phap  ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ tac đông thông qua hinh anh cua SP ơ cac goc đô  ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ co lơi nhât đê cac hô TD bi kich thich lôi cuôn va  ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ quan tâm đên HH , nhât la nhưng HH mơi. ơ cac  ́ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ́ nươc co nên kinh tê phat triên, QC qua ti vi la loai  ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ quang cao thông dung. ̉ ́ ̣ Đê nâng cao hiêu qua QC qua ti vi cân hêt sưc chu y  ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ tơi viêc lưa chon hinh anh đưa lên ti vi, thơi điêm  ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ thông tin, thơi gian danh cho môt tin va sô lân lăp  ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ lai thông tin. ̣
 12. + Quang cao băng pa nô, ap phich.  ̉ ́ ̀ ́ ́ Đây la hinh thưc QC cho phep khai thac tôi đa  ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ lơi thê vê kich cơ, hinh anh, mau săc, vi tri,  ̣ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ thơi gian va chu đê quang cao...  ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ Co ap phich QC tông hơp, ap phich QC  ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ chuyên đê.  ̀ Hinh thưc nay thich dung khi cac cơ sơ KD  ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ mơi khai trương, hoăc khi co măt hang KD  ́ ̣ ́ ̣ ̀ đăc biêt hoăc khi cân kêt hơp vơi triên lam  ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ban hang. ́ ̀
 13. + Bao bi va nhan hang hoa: đây la môt loai QC  HH  ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ quan trong thông dung va co hiêu qua cao. QC thông  ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ qua nhan va bao bi HH lam cho khach hang tâp trung  ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ chu y ngay vao HH. Ro rang la đê lam đươc chưc  ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ năng QC, yêu câu nhan va bao bi phai đep va hâp  ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ dân. No vưa gop phân nâng cao chât lương HH vưa  ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ bao vê gia tri sư dung cua HH. ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ + Quang cao băng bưu điên. Cơ sơ KD co quan hê kinh  ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ tê vơi nhiêu khach hang, trong đo co nhưng khach  ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ hang quan trong thương xuyên liên hê. ̀ ̣ ̀ ̣  QC băng bưu điên co vai tro quan trong. Đây la loai QC  ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ma cac DN thương xuyên liên hê vơi nhưng khach  ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́ hang quan trong gưi cho ho catalô, thư chuc têt QC ,  ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ mâu hang va cac ân phâm QC qua bưu điên. Vi hinh  ̃ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ thưc nay chi tâp trung vao môt sô khach hang, hiêu  ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ qua cua QC không lơn. ̉ ̉ ́
 14. #.Nhưng phương tiên QC bên trong mang lươi TM ̃ ̣ ̣ ́ + Biên đê tên cơ sơ kinh doanh: Môi cơ sơ KD phai co  ̉ ̀ ̉ ̃ ̉ ̉ ́ biên đê ơ phia trên, chinh giưa lôi ra vao chinh cua cơ  ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̉ quan.  Biên đê ghi tên, đia chi cơ sơ KD va cơ quan chu quan  ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ cua no. Tên cơ sơ KD phai ro, đep, viêt băng chư lơn  ̉ ́ ̉ ̉ ̃ ̣ ́ ̀ ̃ ́ đam bao cho ngươi qua đương, băng phương tiên cơ  ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ giơi co thê thây đươc. Kich thươc cua biên đê phai vưa  ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ phai, cân xưng môt cach hơp ly vơi quy mô kiên truc  ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ cơ quan TM. + Tu kinh quang cao: La hinh thưc QC chinh va phô biên  ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ cua hê thông QC cưa hang thương nghiêp quy mô lơn  ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ va vưa.  ̀ ̀ No rât thich hơp vơi QC măt hang hoa chât, vât liêu phu  ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ tung, măt hang điên may... Tu kinh QC co nhiêu loai:  ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ tu kinh cưa sô, tu kinh giưa gian, tu kinh ôm côt... môi  ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̃ ̉ ́ ̣ ̃ loai co vi tri va tac dung riêng.  ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣
 15. + B Ç y hµng  n¬ib¸ hµng:Lµ  ë    n    h×nh høc  C   t Q vµ  bi tong  äil ih×nh h­¬ng  chÝnh  phæ   Õ n r m  o¹  t nghi p  quy  «  cÊu  Æ thµng  ® Þa  Ö cã  m c¬  m   vµ  ® i m   N   c  Ó D kh¸ nhau.N ã hÝch  p    t hî cho  m ¹ c¶  ng  lí h­¬ng  ­ it nghi p  n  Ö b¸ bu«n  b¸ l. vµ  n Î c¸ qua  ­êib¸ hµng:§© y µ  + Q u¶ng  o  ng   n    l h×nh  thøc  C   Q quan r täng.N g­êiBH  h«ng  o      t b¸ cho  kh¸ hµng  ch  b»ng ch÷ hoÆ c  b»ng  i ng    m Ö vÒ H H ,néiquy  ,ph­¬ng høc  n  t     BH   t b¸ vµ hanh  t n.. o¸ . §Ó   ng  n© cao  Ö u  Q qua  ­êiBH   n  hi qu¶  C   ng   cÇ hÕ tsøc    chó  ® Õ n  Ö c    ­ì ® µo ¹ ® éi ý  vi båid ng  to    ngò  nh© n  ª BH .N g­êiBH   vin      ph¶icã  Ç y  ñ    ® ® ki n høc    H ,bi tnghÖ  huËtchµo  Õ t vÒ H   Õ   t   hµng,  
 16. Hôi chợ. ̣ Hôi chơ la môt hinh thưc tô chưc đê cho cac tô chưc TM, cac  ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ nha KD quang cao HH, BH va năm nhu câu, ky kêt HĐ kinh  ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ tê, nhân biêt cac ưu nhươc điêm cua HH ma minh KD. ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀  Hôi chơ trong thương mai đươc coi la hinh thưc DV thich  ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ dung vơi nhưng HH mơi va nhưng HH ư đong châm luân  ̣ ́ ̃ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ chuyên. ̉ Tuy theo điêu kiên cu thê vê HH, TT , khach hang ma cac tô  ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ chưc TM quyêt đinh đưng ra tô chưc hôi chơ hay tham gia  ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ hôi chơ. Nêu tô chưc hôi chơ, cac DN cân phai khai thac  ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ triêt đê hôi chơ QC cho HH cua minh. Ở  ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ đây nghê thuât QC  ̣ ̣ co vai tro vô cung quan trong, nâng cao uy tin cua công ty,  ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ DN , cua SP va băng nhiêu biên phap đê khuyêch trương  ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ cac uy tin đo; năm băt chinh xac nhu câu TT , tim hiêu  ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ thêm ban hang. Tân dung nhưng điêu kiên co thê đê ban  ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ hang va thông qua hôi chơ đê ky kêt HĐ kinh tê tiêp theo.  ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́
 17. ­ Dich vu tư vân, ghep môí kinh doanh ̣ ̣ ́ ́ ́ + DV tư vân va ghep môi ngươi SX, ngươi TD. ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ Nhưng DN KD lơn, co uy tin thương mơ văn phong tư vân vê  ̃ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ hoat đôngTM. Ở đây co nhưng chuyên gia gioi co thê lam  ̣ ̣ ́ ̃ ̉ ́ ̉ ̀ cô vân cho cac DN hoat đông KD co hiêu qua. DNTM do  ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ năm đươc kha năng cua ngươi SX va yêu câu cua ngươi TD  ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ nên co thê ghep môi hơp ly SX vơi TD. ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ­ Dich vu giam đinh hang hoa. ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ DV giam đinh HH la DVTM do môt tô chưc giam đinh đôc lâp  ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ thưc hiên đê xac đinh tinh trang thưc tê cua hang hoa theo  ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ́ yêu câu cua ca nhân, cơ quan, tô chưc.  ̀ ̉ ́ ̉ ́ Giam đinh HH bao gôm GĐ vê sô lương, chât lương, quy cach  ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ bao bi, gia tri HH, tôn thât, an toan, vê sinh va cac yêu câu  ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ khac. Trong điêu kiên giao lưu HH ngay cang phat triên thi  ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ sư phưc tap nay sinh trong quan hê mua ban ngay cang  ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ nhiêu do vây DV giam đinh HH cung ngay cang gia tăng. ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ̀ ̀
 18. II  Ö  hèng  I.H t chØ  i u  ¸ gi. tª ® nh  ¸    ong  D   V  ­   Tr K D nh söa  bÞ   ­ ch÷a,chuÈn  vËtt    cho  s¶n  xuÊt ,vËn ¶i(kh«ng hùc  Ö n  t    t hi vi c  Ö s¶n  xuÊtSP  ­ r   nh t ong Ü nh  l vùc  m µ  SX  chØ  µ  l cung  cÊp dÞch  cho  ­êikh¸ ) vô  ng   c   ® Ó  Êy i n  l tÒ b»ng  ch  dông  ¸ m ãc  c¸ sö  m y  hoÆ c  søc ao  éng  l ® cña c«ng nh© n µnh  l nghÒ . t ­ cña  t® éng  V  n hùc Õ     o  Æ c r ng  D ® ho¹   D nª t t t ­êng  dông  c  h sö  c¸ chØ  i u  nh Õ   Æ c hï tª ki t ® t   ® Ó   ¸ gi. ® nh  ¸ 
 19.    1/ Chi phí (giá)/1giờ DV:  Trong KD DV, chi phi trưc tiêp la chi phi sư dung  ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ may moc thiêt bi va công nhân. Con chi phi gian  ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ tiêp la chi phi đê cho moi hoat đông khac trong KD  ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ như: tiên thuê, chi phi quan ly, chi phi văn phong,  ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ bao hiêm, điên thoai... ̉ ̉ ̣ ̣ Tiên thu đươc phai bu đăp đươc cac chi phi sau: ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ­ Chi phi trưc tiêp. ́ ̣ ́ ­ Chi phi gian tiêp. ́ ́ ́ ­ Lơi nhuân hơp ly. ̣ ̣ ̣ ́ Thông thương chi phi cho môt loai DV, ngươi ta tinh  ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ theo giơ va goi la gia tinh cho môt giơ. ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ Chi phi/ giá cho 1 giơ DV = Chi phi trưc tiêp tinh cho  ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ 1 giơ    +   Lơi nhuân ̀ ̣ ̣ Lơi nhuân trong môt giơ đươc công vao đê bu đăp  ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ chi phi gian tiêp va co lai ́ ́ ́ ̀ ́ ̃
 20. 2. Gia tri thưc hiên dich vụ  ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Đươc tinh theo công thưc: ̣ ́ ́ Cd =      Qi x Gi  .Trong đo: ́ Qi ­ Khôi lương DV loai i ( i=1,n ) ́ ̣ ̣ Gi ­ Gia DV loai i. ́ ̣ n   ­ Sô lương cac DV loai i. ́ ̣ ́ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản