Định giá “tài sản vô hình”

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
24
download

Định giá “tài sản vô hình”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lâu nay, hai từ thương hiệu đã được nhắc đến không ít và người ta đề cập nhiều đến giá trị thương hiệu. Nhưng dường như đó chỉ là giá trị cảm tính. Đã đến lúc, giá trị lý tính và giá trị tính được bằng tiền của “thương hiệu” phải được đặt ra khi mà hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp cũng như phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam đang trở nên phổ biến....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định giá “tài sản vô hình”

  1. nh giá “tài s n vô hình” Lâu nay, hai t thương hi u ã ư c nh c n không ít và ngư i ta c p nhi u n giá tr thương hi u. Nhưng dư ng như ó ch là giá tr c m tính. ã n lúc, giá tr lý tính và giá tr tính ư c b ng ti n c a “thương hi u” ph i ư c t ra khi mà ho t ng mua bán, sáp nh p doanh nghi p cũng như phát hành c phi u c a các doanh nghi p Vi t Nam ang tr nên ph bi n. Làm sao tính giá thương hi u? Cách ây không lâu, t i H i th o “Hoàn thi n và i m i hình nh thương hi u giúp nâng cao giá tr doanh nghi p” do ESC, DAS t ch c, ông Nguy n Nam Trung, Ch t ch ESC ã k l i câu chuy n ông ch Hãng kem ánh răng D Lan ã nh bán kh i tài s n h u hình c a doanh nghi p mình v i giá 1 tri u USD. Câu h i c a i
  2. tác mua doanh nghi p: “V y còn giá tr tài s n vô hình ư c nh giá bao nhiêu?” ã khi n ông ch t nh n ra thi u sót c a mình trong vi c nh giá doanh nghi p. S nhanh trí c a ngư i bán doanh nghi p ã mang l i cho ông thêm 5 tri u USD sau ó. Tài s n vô hình ư c nh c n ây chính là thương hi u. Cách tính toán c a ông ch Hãng kem ánh răng D Lan lúc ó như th nào nh giá thương hi u D Lan tương ương 5 tri u USD không ư c nh c n, ch bi t r ng, ông ch này ã c u vi n các chuyên gia nh giá thương hi u t n Singapore. Năm cách ti p c n tính giá thương hi u ã ư c Ths. Lâm Minh Chánh, Phó t ng giám c Kinh doanh Công ty B o hi m nhân th Dai - ichi Life ưa ra t i H i th o “ nh giá thương hi u” (do Câu l c b Doanh nhân 2030 v a t ch c t i TP.HCM). ó là cách ti p c n d a vào chi phí xây d ng thương hi u, d a vào s khác bi t do thương hi u t o ra, d a vào giá tr kinh t c a thương hi u, d a vào giá tr v n hóa trên th trư ng và cách ti p c n option – giá tr ư c xác nh d a vào kỳ v ng t ư c trong tương lai. Ông Lâm Minh Chánh cho bi t, tùy thu c quy mô, ho t ng và m c có l i mà doanh nghi p có th l a ch n cách ti p c n t t nh t trong nh giá thương hi u. Theo phân tích c a ông Chánh, ch khi nh giá ư c thương hi u, thì m i xác nh ư c giá tr doanh nghi p, b i suy cho cùng, giá tr doanh nghi p bao g m giá tài s n h u hình và vô hình.
  3. nh giá thương hi u nh giá tr doanh nghi p Ths. inh Th Hi n, ngư i ã th c hi n nhi u cu c nh giá doanh nghi p t i Vi t Nam, là m t trong ba di n gi chính t i H i th o cho bi t, t i Vi t Nam, vi c v n d ng nh giá doanh nghi p hi n m i bư c u, ch y u ph c v công tác c ph n hóa. Vi c nh giá doanh nghi p c ph n hóa h u như không tính n giá tr thương hi u và ch y u v n áp d ng cách nh giá truy n th ng. Ông Hi n ưa ra 2 phương pháp nh giá doanh nghi p là nh giá c phi u b ng cách tính t s giá c /doanh l i và nh giá theo dòng ti n chi t kh u. Trên th c t , tuy có nhi u cách ti p c n khác nhau trong nh giá doanh nghi p và nh giá thương hi u, nhưng các chuyên gia tài chính u có cùng m t nh n xét, t t c u ch mang tính tương i. Ngay c phương pháp nh giá theo tiêu chu n qu c t cũng trong tình tr ng tương t . TS. Vương Quân Hoàng, Ch t ch Saga Communications cho bi t, n u xem thương hi u như m t ch ng khoán, thì thương hi u s hình thành và v n hành v i cơ ch tương t như giá ch ng khoán và i u ó có nghĩa là ph thu c nhi u vào c m xúc c a ám ông. Ông Hoàng ưa ra phép o Saga Trademark Sensor tính giá tr
  4. thương hi u. Theo ó, m i tính toán s d a trên d li u thương hi u. V i nh nghĩa c a phép o này, d li u thương hi u chính là m c quan tâm c a xã h i t i thương hi u s n ph m/doanh nghi p. “Có th s có nh ng y u t c m tính, nhưng không có y u t nào là không lư ng giá ư c”, ông Lâm Minh Chánh phân tích và cho r ng, vi c xác nh giá thương hi u còn ph thu c nhi u vào s thương thuy t c a ngư i bán trong t ng trư ng h p nh t nh.
Đồng bộ tài khoản