Định nghĩa theo thống kê_chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
69
lượt xem
16
download

Định nghĩa theo thống kê_chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VD: có 10 hành khách lên ngẫu nhiên 3 toa tàu. Tính xác suất để toa thứ nhất có 4 hành khách. + Quan sát biến cố A trong một phép thử nào đó, lặp lại phép thử n lần với điều kiện như nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định nghĩa theo thống kê_chương 2

  1. VD: Coù 10 haønh khaùch leân ngaãu nhieân 3 toa taøu . Tính xaùc suaát ñeå toa thöù nhaát coù 4 haønh khaùch.
  2. + Soá caùch 10 haønh khaùch leân 3 toa laø 3 . 10 + Soá caùch 4 haønh khaùch leân toa 1 laø C10 . 4 + Soá caùch 6 haønh khaùch coøn laïi leân 2 toa laø 2 . 6 6 4 2 C10 Þ P(A) = 10 . 3
  3. 1.3.2. Ñònh nghóa theo thoáng keâ Quan saùt bieán coá A trong moät pheùp thöû naøo ñoù, laëp laïi pheùp thöû n laàn vôùi ñieàu kieän nhö nhau. Goïi k laø soá laàn xuaát hieän A k Þ P(A) = (vôùi n lôùn). n
  4. VD: Xaùc suaát sinh con trai laø 51 0 0 . Xaùc suaát maët saáp ngöûa khi tung 1 ñoàng xu laø . 2
  5. 1.3.3. Ñònh nghóa theo hình hoïc Cho mieàn W. Goïi ñoä ño cuûa W laø ñoä daøi, dieän tích, theå tích (öùng vôùi W laø ñöôøng cong, mieàn phaúng, khoái). Goïi A laø bieán coá ñieåm M Î S Ì W Ta coù . ñoäño S P(A) = . ñoäño W
  6. VD: Tìm xaùc suaát cuûa ñieåm M rôi vaøo hình troøn noäi tieáp hình vuoâng caïnh 2 cm.
  7. Baøi taäp Baøi 1 Coù 10 vieân bi, trong ñoù coù 5 ñoû. Laáy ngaãu nhieân 6 vieân. Tính xaùc suaát coù 3 ñoû.
  8. Baøi 2 Hai ngöôøi heïn gaëp ôû 1 ñòa ñieåm xaùc ñònh khoaûng 9g – 10g. Ngöôøi ñeán tröôùc seõ ñôïi 10 phuùt, sau ñoù neáu khoâng gaëp seõ ñi. Tính xaùc suaát ñeå hai ngöôøi gaëp nhau (bieát raèng moãi ngöôøi ñeán ñieåm heïn 1 caùch ngaãu nhieân).
  9. 1.3.4. Tính chaát i/ 0 £ p(A) £ 1, vôùi moïi b.c A. ii/ P(Æ) = 0 . iii/ P(W = 1. )
  10. 1.3.5. YÙ nghóa cuûa xaùc suaát Xaùc suaát laø soá ño möùc ñoä tin chaéc, thöôøng xuyeân xaûy ra cuûa 1 bieán coá trong pheùp thöû. Chuù yù: Xaùc suaát phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuûa pheùp thöû.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản