intTypePromotion=1

Đồ án: Bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bến xe trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Chia sẻ: Mai Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
418
lượt xem
79
download

Đồ án: Bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bến xe trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bến xe trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access" được đưa ra với mong muốn giúp cho người làm công tác quản lý bến xe có thể xử lý và kiểm soát thông tin với độ chính xác cao, nhanh gọn và tiện lợi hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bến xe trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

 1. PhÇn 1 . §Æt VÊn ®Ò Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, ngµnh C«ng NghÖ Th«ng Tin ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ cã nhiÒu bíc tiÕn nh¶y vät. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin tuy cßn non trÎ nhng tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh vµ ®ang dÇn ®îc øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi. Tin häc ho¸ trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m gi¶m bít søc lao ®éng cña con ngêi, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian, ®é chÝnh x¸c cao, gän nhÑ vµ tiÖn lîi h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc lµm thñ c«ng qu¶n lý trªn giÊy tê nh tríc ®©y. Tin häc ho¸ gióp thu hÑp kh«ng gian lu tr÷, tr¸nh ®îc thÊt l¹c d÷ liÖu, tù ®éng hÖ thèng ho¸ vµ cô thÓ ho¸ c¸c th«ng tin theo nhu cÇu cña con ngêi. Mét trong c¸c vÊn ®Ò ®ang rÊt ®îc quan t©m trong t×nh h×nh hiÖn nay lµ vÊn ®Ò giao th«ng vËn t¶i .Bµi to¸n thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu “Quan ly ben xe” trªn hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu MICROSOFT ACCESS ®îc ®a ra víi mong muèn gióp cho ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý bÕn xe cã thÓ xö lý vµ kiÓm so¸t th«ng tin víi ®é chÝnh x¸c cao , nhanh gän vµ tiÖn lîi h¬n. Tha thÇy gi¸o bé m«n Access.§îc thÇy giao cho lµm ®å ¸n m«n häc. V× lµ lÇn ®Çu tiªn lµm ®å ¸n kh«ng ®îc hoµn thiÖn, mong thÇy gãp ý cho em vÒ nh÷ng thiÕu xãt ®Ó nh÷ng lÇn lµm ®å ¸n sau nµy cña em sÏ ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. 1
 2. PhÇn 2 . Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu . I ) Chøc n¨ng cña ch¬ng tr×nh . 1 ) HÖ thèng qu¶n lý ®êng bé bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh sau : Ch¬ng tr×nh chÝnh CËp nhËt T×m kiÕm In b¸o c¸o a ) Chøc n¨ng cËp nhËt : Cho phÐp cËp nhËt tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ ®êng bé cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ thªm ,söa ,xo¸ c¸c th«ng tin . b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm : Theo c¸c th«ng tin kh¸c nhau ®Ó ®a ra c¸c b¸o c¸o hoÆc hiÓn thÞ c¸c th«ng tin chi tiÕt cã liªn quan . c ) Chøc n¨ng In b¸o c¸o : Cho phÐp ngêi dïng ®a ra c¸c th«ng tin kh¸c nhau vÒ mét hay nhiÒu tuyÕn ®êng díi d¹ng v¨n b¶n . 2 ) C¸c s¬ ®å chøc n¨ng ph©n r· cña ch¬ng tr×nh . a ) Chøc n¨ng cËp nhËt . CËp nhËt CËp nhËt m· bÕn CËp nhËt tæng xe 2
 3. CËp nhËt sè xe thanh lý CËp nhËt sè xe ®ang ho¹t ®éng CËp nhËt sè xe ®ang söa ch÷a  CËp nhËt m· bÕn : Cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ nhËp thªm ,söa , xo¸ c¸c th«ng tin chÝnh trong b¶ng d÷ liÖu nh : sè thø tù , m· bÕn, tæng xe, sè xe thanh lý, sè xe ®ang ho¹t ®éng, sè xe ®ang söa ch÷a cña bÕn qu¶n lý.  CËp nhËt tæng sè xe: Cho phÐp ngêi sö dông thùc hiÖn c¸c thao t¸c nhËp thªm , söa ,xo¸ c¸c th«ng tin trong b¶ng d÷ liÖu vÒ tæng sè xe: ®Ó biÕt hiÖn tr¹ng cña c¸c xe, cã bao nhiªu xe ®ang ho¹t ®éng vµ bao nhiªu xe ®ang söa ch÷a cña bªn.  CËp nhËt sè xe thanh lý: §Ó lu tr÷ th«ng tim kiÓm so¸t sè xe cßn trong bÕn , ngêi sö dông cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c nhËp thªm , söa , xo¸ c¸c th«ng tin trong c¸c thuéc tÝnh cña b¶ng d÷ liÖu vÒ sè xe cña bÕn ®Ó ®iÒu chØnh vµ ph©n phèi tæ chøc bÕn b·i.  CËp nhËt vÒ sè xe ®ang ho¹t ®éng: §Ó biÕt ®îc sè xe ho¹t ®éng cña bÕn . Ngêi sö dông cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c nhËp thªm ,söa ch÷a , xo¸ c¸c thuéc tÝnh trªn . CËp nhËt th«ng tin söa ch÷a : Cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ nhËp thªm , söa ch÷a , xo¸ ®i c¸c th«ng tin vÒ xe nh : ngµy söa ch÷a ,söa ch÷a bao nhiªu ngµy. b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm T×m kiÕm T×m xe vµ l¸i xe (Theo ca phô tr¸ch) T×m xe vµ l¸i xe ( Theo tuyÕn ®êng) 3
 4. T×m xe (Theo bien xe) T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe T×m kiÕm th«ng tin vÒ bÕn T×m qu·ng ®êng mµ xe ®i  T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe: Th«ng tin chÝnh vÒ xe bao gåm : sè thø tù , BiÓn xe, m· l¸i xe ,Tªn l¸i xe , ®Þa chØ, Ca phô tr¸ch ,TiÒn l¬ng , ®iÖn tho¹i ).  T×m kiÕm xe vµ l¸i xe : Th«ng tin cña xe vµ l¸i xe qua ca phô tr¸ch.  T×m kiÕm xe vµ l¸ xe : BiÕt th«ng tin vÒ xe vµ l¸i xe ch¹y trªn tuyÕn ®êng.  T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe: §Ó biÕt th«ng tin chi tiÕt vÒ xe nh : H·ng xe, ngµy mua, ngµy ho¹t ®éng, söa ch÷a.  T×m kiÕm th«ng tin vÒ bÕn xe: BiÕt th«ng tin vÒ bÕn xe bao gåm : Tªn bÕn, m· vïng, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i In b¸o c¸o c ) Chøc n¨ In b¸o c¸o In ra th«ng tin b¶ng d÷ liÖu chÝnh In ra th«ng tin b¶ng giê ch¹y In ra th«ng danh s¸ch xe In ra th«ng tin danh s¸ch l¸i xe 4
 5. In ra th«ng tin danh s¸ch tuyÕn ®êng In ra qu·ng ®êng ®i trong 1 ngµy In ra tiÒn thu trong 1 ngµy  In th«ng tin b¶ng d÷ liÖu chÝnh: Sau khi thùc hiÖn t×m kiÕm th«ng tin chÝnh vÒ bÕn xe, ngêi qu¶n lý cã thÓ sö dông chøc n¨ng In th«ng tin ®Ó in ra b¶n thèng kª ,b¸o c¸o vÒ xe trªn bÕn ®ã. Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp ngêi qu¶n lý in ra c¸c th«ng tin chÝnh cña tÊt c¶ c¸c ce trªn cïng 1 b¶n thèng kª.  In b¶ng giê ch¹y : Cho phÐp ngêi qu¶n lý in ra th«ng tin b¶ng giê ch¹y cña tõng xe, thêi gian kÕt thóc…  In th«ng danh s¸ch xe : Cho phÐp ngêi qu¶n lý cã thÓ in ra b¸o c¸o danh s¸ch c¸c xe: sè xe, ngêi l¸i, ®Þa chØ ngêi l¸i, sè ca…  In th«ng tin danh s¸ch l¸i xe: Cho phÐp ngêi qu¶n lý In ra th«ng tin vÒ c¸c l¸i xe bao gåm : sè xe l¸i, ®Þa chØ, sè ca lµm, ®iÖn tho¹i….  In th«ng tin danh s¸ch tuyÕn ®êng: Chøc n¨ng nµy gióp ngêi qu¶n lý in ra th«ng tin kiÓm so¸t cña tÊt c¶ hoÆc tõng tuyÕn.  In qu·ng ®êng ®i trong 1 ngµy cua tõng xe: 5
 6. §©y lµ chøc n¨ng in ra th«ng tin vÒ qu·ng ®êng mµ xe ®i ®¬c trong 1 ngµy tõ ®ã cã thÓ tÝnh ®îc sè l·i cña xe ®ã trong mét ngµy xe In th«ng tin tiÒn thu trong mét ngµy : §©y lµ chøc n¨ng in ra th«ng tin vÒ tæng thu, dù to¸n, thuÕ, l·i cña mét xe trong mét ngµy ho¹t ®éng. II ) ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 1 ) ThiÕt kÕ c¸c B¶ng ( Table )  B¶ng “Bang du lieu chinh” lu tr÷ c¸c th«ng tin chÝnh vµ c¸c m· th«ng tin cña bÕn xe . TT Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 TT Number Integer Sè thø tù 2 Ma ben Text 50 M· bÕn 3 Ten ben Text 50 Tªn bÕn 4 Quan ly loai Text 50 Qu¶n lý lo¹i 5 Ma vung Text 50 M· vïng 6 Dia chi Text 50 §Þa chØ 7 Dien thoai Number Long Integer §iÖn tho¹i 6
 7.  B¶ng “Bang gio chay” lu tr÷ c¸c th«ng tin giê ch¹y. ST Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch T 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 TG Khoi hanh Date/time Short Time Thêi gian khëi hµnh 3 TG Ket thuc Date/time Short Time Thêi gian kÕt thóc 4 TG cap nhat Date/time Short Time Thêi gian cËp nhËt 5 Van toc TB Number Integer VËn tèc trung b×nh  B¶ng “Cap nhat” lu d÷ th«ng tin vÒ xe. ST Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch T 1 Ma ben Text 50 M· bÕn 2 Tong xe Numbe Integer Tæng xe r 3 So xe thanh ly Numbe Integer Sè xe thanh lý r 4 So xe HD Numbe Integer Sè xe ho¹t ®éng r 5 So xe DSC Numbe Integer Sè xe ®ang söa ch÷a r  B¶ng “Danh sach lai xe”®Ó lu tr÷ th«ng tin vÒ c¸c l¸i xe. ST Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 7
 8. T 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 TT Numbe LongInteg Thø tù r er 3 Ma lai xe Text 50 M· l¸i xe 4 Ho va ten Text 50 Hä vµ tªn 5 Dia chi Text 50 §Þa chØ 6 Ca phu trach Numbe Long Ca phô tr¸ch r Integer 7 Tien luong Numbe Long TiÒn l¬ng r Integer 8 Dien thoai Numbe Long §iÖn tho¹i r Integer  B¶ng “Danh sach xe” lu tr÷ c¸c th«ng tin vÒ xe. ST Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch T 1 TT Numbe Long Thø tù r Integer 2 Bien xe Text 5 BiÓn xe 3 Ma ben Text 50 M· bÕn 4 Ten tuyen Text 50 Tªn tuyÕn 5 So ca Text Integer Sè ca  B¶ng “DS tuyen duong” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c tuyÕn ®- êng mµ xe ®i STT Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 Ma tuyen Text 50 M· tuyÕn 3 Ten tuyen Text 50 Tªn tuyÕn 4 Chieu dai Numbe Integer ChiÒu dµi 8
 9. r  B¶ng “Loai xe” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c loai xe STT Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 Gia ve Numbe doubl Gi¸ vÐ r 3 Xep loai Text 50 XÕp lo¹i 4 So cho Numbe Integer Sè chç r  B¶ng “Th«ng tin vÒ xe” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c tuyÕn ®- êng mµ xe ®i STT Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 Hang SX Text 50 H·ng s¶n xuÊt 3 Gia ve Number Doubl Gi¸ vÐ 4 Ngay mua Date/Time Integer Ngµy mua 5 Ngay CN Date/Time Ngµy cËp nhËt So NSC Number Integr Sè ngµy söa ch÷a Tien bao duong Number Long TiÒn b¶o dìng Integer So lan hong Number Integer Sè lÇn háng  B¶ng “Tien thu trong 1 ngay” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª tiÒn cña c¸c xe trong 1 ngµy ho¹t ®éng STT Tªn trêng KiÓu §é réng Gi¶i thÝch 1 Bien xe Text 50 BiÓn xe 2 Tong thu Numbe Long Tæng thu r Integer 9
 10. 3 Du toan Numbe Long Dù to¸n r Integer 4 Thue Numbe double ThuÕ r 2) X¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng gi÷ liÖu chÝnh 3 ) T¹o c¸c truy vÊn ( Queries)  Truy vÊn (So ngay hoat dong) cho th«ng tin t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña xe ( Query So ngay hoat dong ) 10
 11.  Truy vÊn chän dùa trªn b¶ng Tim kiem thong tin ve xe, ®Ó ®a ra th«ng tin ve ca loai xe( Query : Tim kiem thong tin ve xe ) .  Sau khi kich vao Queries: NhËp sè xe cÇn nhËp : 11
 12. VD: Sè xe cÇn nhËp A11 ta cã :  Truy vÊn chän dùa trªn b¶ng Tim nguoi va xe, ®Ó ®a ra th«ng tin kiÓm so¸t xe( Query :Tim nguoi va xe(Theo ca phu trach))  12
 13.  Khi kich vao Queries “ T×m nguoi vµ xe” : VD: T×m xe vµ ngêi l¸i theo ca phô tr¸ch NhËp sè ca : 3 13
 14.  Truy vÊn “ Tim quang duong ma xe di” ®îc lÊy c¸c trêng tõ 2 b¶ng B¶ng Danh sach xe vµ B¶ng gi¬ chay b¶ngchän ®Ó ®a ra th«ng tin ®Ó tim quang duong ma xe ®i ®îc  Khi kÝch vµo b¶ng : 14
 15. VD: §Ó t×m qu·ng ®êng ma mét xe ®i trong ngµy Nhap biÓn xe : A13 15
 16.  T¹o truy vÊn chän “Tim xe” b»ng c¸ch lÊy ra c¸c trêng trong hai b¶ng Danh sach xe vµ Thong tin xe ®Ó ®a ra th«ng tin chÝnh vÒ xe.  Khi kÝch vµo b¶ng Queries : 16
 17. VD: NhËp biÓn xe : A15  Truy vÊn chän “Tim xe vµ nguoi lai”(Theo tuyen duong) ®îc t¹o b»ng c¸ch lÊy c¸c trêng tõ hai b¶ng : Danh sach xe vµ DS tuyen duong 17
 18.  Khi kÝch vµo Query: VD : NhËp mét tuyÕn ®êng HN – HP ta cã b¶ng díi 18
 19. 4) T¹o c¸c truy vÊn ( Form) G¾n truy vÊn nµy vµo Forms ,khi më Forms nµy ta sÏ thu ®îc mét hép b¶ng d÷ liÖu : §¸nh sè xe vµo hép sÏ nhËn ®îc danh s¸ch xe víi nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ cña nã .C¸c bµi to¸n t×m kiÕm kh¸c thùc hiÖn t¬ng tù. 19
 20. ThÝ dô mét c¬ së d÷ liÖu (gèc):  D÷ liÖu tõ b¶ng chÝnh: Ta cã thÓ c¸c d÷ liÖu míi vao b¶ng d÷ liÖu chÝnh ®Ó bæ sung vµo nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ bÕn ®Ó qu¶n lý. VD : Nh×n b¶ng trªn ta cÇn nhËp thø tù, m· bÕn, tªn bÕn, qu¶n lý lo¹i, m· vïng, ®Þa chi vµ ®iÖn tho¹i. Thø tù : 1 M· bÕn : A1 Tªn bÕn : GIAP BAT Qu¶n lý lo¹i : Kh¸ch M· vïng : 04 §Þa chØ : 15 – GIAI PHONG – HA NOI 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2