đồ án kỹ thuật lạnh, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
297
lượt xem
149
download

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tính kích thước và bố trí mặt bằng kho lạnh I.Đặt vấn đề Kho lạnh là một dạng kho có cấu tạo và kiến trúc đặc biệt dùng để bảo quản các sản phẩm hàng hoá khác nhau ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Do chức năng của kho lạnh là duy trì nhiệt độ và độ ẩm khác so với không khí bên ngoài nên cấu trúc xây dựng kết cấu cách nhiệt, cách ẩm có những yêu cầu đặc biệt. Ngày nay đã có rất nhiều các loại kho lạnh lớn nhỏ khác nhau,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật lạnh, chương 1

  1. Ch-¬ng 1: tÝnh kÝch th-íc vµ bè trÝ mÆt b»ng kho l¹nh I.§Æt vÊn ®Ò Kho l¹nh lµ mét d¹ng kho cã cÊu t¹o vµ kiÕn tróc ®Æc biÖt dïng ®Ó b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c nhau ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ®é Èm thÝch hîp. Do chøc n¨ng cña kho l¹nh lµ duy tr× nhiÖt ®é vµ ®é Èm kh¸c so víi kh«ng khÝ bªn ngoµi nªn cÊu tróc x©y dùng kÕt cÊu c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt. Ngµy nay ®· cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i kho l¹nh lín nhá kh¸c nhau, phôc vô cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo viÖc b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ ph©n phèi l-¬ng thùc, thùc phÈm mét c¸ch hiÖu qu¶ trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. HiÖn nay ë n-íc ta cã rÊt nhiÒu lo¹i kho l¹nh kh¸c nhau ®-îc x©y dùng theo c¸c chøc n¨ng cña kho l¹nh. VÝ dô: kho l¹nh dïng ®Ó ph©n phèi, kho l¹nh chÕ biÕn, kho l¹nh trung chuyÓn, kho l¹nh th-¬ng nghiÖp, kho l¹nh dïng trong vËn t¶i (tÇu thuû, «t«…). §èi víi kho l¹nh lín, trong kho l¹nh cßn ph©n ra c¸c lo¹i buång kh¸c nhau víi chøc n¨ng nh-: + Buång b¶o qu¶n l¹nh: th-êng cã nhiÖt ®é (- 15 0 C). C¸c s¶n phÈm t«m c¸, mùc ®-îc xÕp trong c¸c bao b× kh¸c nhau ®Æt trªn gi¸. + Phßng b¶o qu¶n ®«ng: cã nhiÖt ®é tõ (- 18 0 C  - 22 0C). Tuú theo yªu cÇu buång l¹nh dïng ®Ó ®-a s¶n phÈm tõ nhiÖt ®é m«i tr-êng xuèng ®Õn nhiÖt ®é b¶o qu¶n l¹nh. ThiÕt bÞ kho l¹nh nãi chung cÇn ®¹t ®-îc c¸c tiªu chuÈn: + Ph¶i ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kh¾t khe cña s¶n phÈm xuÊt khÈu. + Ph¶i tiªu chuÈn ho¸ c¸c d¹ng kho l¹nh + Ph¶i cã kh¶ n¨ng cí giíi cao trong viÖc bèc xÕp hµng ho¸ + Vèn hîp lý, tÝnh kinh tÕ, cã thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ trong n-íc. Víi c¸c yªu cÇu nµy ng-êi thiÕt kÕ cÇn ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s½n cã. ii. X¸c ®Þnh diÖn tÝch x©y dùng
  2. 1.ThÓ tÝch chÊt t¶i cña buång l¹nh Dung tÝch kho l¹nh : E =1600 tÊn Chän dung tÝch c¸c buång nh- sau : Buång BQ§: 60% E bqd =960 tÊn Buång BQL : 30% E bql = 480 tÊn Buång v¹n n¨ng : 10% E vn = 160 tÊn ThÓ tÝch cña chÊt t¶i ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: E V= gv Trong ®ã: - E : dung tÝch cña c¸c buång l¹nh - gv : Møc ®é chÊt t¶i. §èi víi s¶n phÈm thÞt ®«ng ta chän g v = 0,45 tÊn/m 3 Khi ®ã: Ebqd 960 V bq® =   2133,3 (m 3 ) gv 0,45 Ebql 480 V bql =   1066,66 (m 3 ) gv 0,45 E 160 V vn =   155 ,55 (m 3 ) gv 0 , 45 2.DiÖn tÝch chÊt t¶i DiÖn tÝch cña chÊt t¶i ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: V F= h Trong ®ã: - V : thÓ tÝch chÊt t¶i cña buång l¹nh - h : chiÒu cao chÊt t¶i (chiÒu cao cña s¶n phÈm). ë ®©y ta dïng kho l¹nh mét tÇng, hiÖn nay do c¬ giíi ho¸ ngµy cµng cao nªn ta chän
  3. h =5 (m). Khi ®ã: + DiÖn tÝch chÊt t¶i cÇn b¶o qu¶n ®«ng lµ: Vbqd 2133,3 F bq® =   426,66 (m 2 ) nªn chän  f =0,85 h 5 + DiÖn tÝch chÊt t¶i cÇn b¶o qu¶n l¹nh lµ: Vbql 1066,66 F bql =   213,33 (m 2 ) nªn chän  f =0,8 h 5 + DiÖn tÝch chÊt t¶i cÇn trong buång v¹n n¨ng lµ: Vvn 355,55 F vn =   71,1 (m 2 ) nªn chän  f =0,75 h 5 3.KiÓm tra phô t¶i cho phÐp trªn 1m 2 diÖn tÝch sµn Ta cã: g v .h = 0,45.5.1000 = 2250 (kg/m 2 ) < 4000 (kg/m 2 ) VËy yªu cÇu cña bµi to¸n ®-îc tho¶ m·n. 4.DiÖn tÝch x©y dùng cña buång l¹nh F Ta cã: F xd = f Trong ®ã: - F : DiÖn tÝch cña chÊt t¶i (m 2 ) - f : HÖ sè sö dông diÖn tÝch cña kho l¹nh Fbqd 426,66 + DiÖn tÝch buång BQ§ cÇn x©y dùng lµ: F xd =   501,95 f 0,85 (m 2 ) Fbql 213,33 + DiÖn tÝch buång BQL cÇn x©y dùng lµ: F xd =   266,66 f 0,8 (m 2 ) Fvn 71,1 + DiÖn tÝch buång VN cÇn x©y dùng lµ: F xd =   94,8 (m 2 )  f 0,75 + DiÖn tÝch buång lµm l¹nh ®«ng víi n¨ng suÊt G ® = 16T/24h.
  4. M .T Ta cã: F l® = .k g v .24 Trong ®ã: - M : c«ng suÊt c¸c buång gia l¹nh vµ buång kÕt ®«ng - T : thêi gian hoµn thµnh mét mÎ s¶n phÈm bao gåm thêi gian xö lý l¹nh, chÊt t¶i, th¸o t¶i, ph¸ b¨ng cho dµn l¹nh - gv :tiªu chuÈn chÊt t¶i trªn 1m chiÒu dµi gi¸ treo, g v = 0,45 3 tÊn/m - k : hÖ sè tÝnh chuyÓn tõ tiªu chuÈn chÊt t¶i trªn 1m chiÒu dµi 2 ra 1m diÖn tÝch cÇn x©y dùng, k = 1,2 16.36 VËy: F l® = .1,2  64 m 2 0,45.24 5.§èi víi kho l¹nh mét tÇng ta chän b-íc cét lµ 12  12 F xd Khi ®ã sè « x©y dùng sÏ lµ: n= f Trong ®ã - f : DiÖn tÝch cña mét « x©y dùng = 144 m 2 - F xd : DiÖn tÝch x©y dùng cña buång l¹nh m 2 + Sè buång b¶o qu¶n ®«ng cÇn x©y dùng lµ: Fxdd 501,95 n1 =   3,48  ta chän 4 buång b¶o qu¶n ®«ng 144 144 + Sè buång b¶o qu¶n l¹nh cÇn x©y dùng lµ: Fxdl 266,66 n2 =   1,85  ta chän 2 buång b¶o qu¶n l¹nh 144 144 + Sè buång v¹n n¨ng cÇn x©y dùng lµ: Fvn 94,8 n3 =   0,65  ta chän 1 buång b¶o qu¶n l¹nh 144 144 + Sè buång lµm l¹nh ®«ng cÇn x©y dùng lµ: Fld 64 n4 =   0,44  ta chän 1 buång lµm l¹nh ®«ng 144 144 + Dung tÝch thùc tÕ cña buång b¶o qu¶n ®«ng lµ:
  5. ntt 4 E tt® = Ebqd .  960  1103,4 (tÊn) n 3,48 + Dung tÝch thùc tÕ cña buång b¶o qu¶n l¹nh lµ: ntt 2 E ttl = Ebql .  480  518,9 (tÊn) n 1,85 + Dung tÝch thùc tÕ cña buång v¹n n¨ng l¹nh lµ: ntt 1 E ttvn = E vn .  160  246 (tÊn) n 0,65 6.Bè trÝ mÆt b»ng kho l¹nh 1. Buång b¶o qu¶n ®«ng 2. Buång b¶o qu¶n l¹nh 3. buång v¹n n¨ng 4. Buång lµm l¹nh ®«ng Theo 2 ph-¬ng ¸n trªn ta thÊy ph-¬ng ¸n 1 lµ hîp lý h¬n c¶, ph-¬ng ¸n nµy cã kÕt cÊu gän h¬n, tæn thÊt nhiÖt ra m«i tr-êng Ýt h¬n (do diÖn tÝch tiÕp xóc víi m«i tr-êng nhá h¬n).
  6. BF BQD BQD BQD BQD CBien BQL BQL VN LDONG GM¸y
Đồng bộ tài khoản