intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đồ án nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần mềm quản lý thư viện

Chia sẻ: Võ Kim Thông | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
1.127
lượt xem
346
download

Đồ án nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần mềm quản lý thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm thư viện điện tử: giải pháp tin học hóa toàn diện cho các thư viện ngày nay. Sản phẩm này đã được thực sự ứng dụng CNTT để tự động hóa tất cả các chu trình hoạt động của một thư viện hiện đại, cung cấp các tính năng cần thiết cho một thư viện để sẵn sàng hội nhập với hệ thống thư viện quốc gia và quốc tế, cũng như quản lý các xuất bản phẩm điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần mềm quản lý thư viện

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  Đồ án nhập môn công nghệ phần mềm Tên đồ án: Phần mềm quản lý thư viện GVLT:Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. SINH VIÊN THỰC HIỆN: : Võ Tấn Duy TÊNSV MSSV :0212057 EMAIL :votanduy@gmail.com Ngày 20 tháng 5 năm 2005 Phần mềm quản lý thư viện 1
 2. Mục Lục GVLT:Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. ............................................................. 1 SINH VIÊN THỰC HIỆN: .................................................................................. 1 Chƣơng 1 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ......................................................... 3  BƯỚC 1: Xét yêu cầu phần mềm “lập thẻ độc giả”. -Thiết kế dữ liệu với tính đúng dắn. ...................................................................................................................................... 3  -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: ................................................................................ 5  -Thiết kế dữ liệu với tính hiệu qủa: ............................................................................... 8  -Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ............................................................................... 9  -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá: .............................................................................. 13  -Thiết kế dữ liệu với tính hiệu qủa: ............................................................................. 16  Kí hiệu ......................................................................................................................... 19  -Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: ............................................................................ 20  -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá: .............................................................................. 24  -Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: ............................................................................ 28  +Sơ đồ luồng dữ liệu: .................................................................................................. 29  +Sơ đồ logic: ............................................................................................................... 32 Phần mềm quản lý thư viện 2
 3. CHƢƠNG 1 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BƢỚC 1: Xét yêu cầu phần mềm “lập thẻ độc giả”.  -Thiết kế dữ liệu với tính đúng dắn. +Biểu mẩu liên quan:BM1 Thẻ độc giả BM1. Họ và tên: Địa chỉ : Ngày sinh : Loại độc giả: Ngày lập thẻ: Email : +Sơ đồ luồng dữ liệu Phần mềm quản lý thư viện 3
 4. Ngƣời dùng D1 D6 D2 D5 Thiết bị xuất Thiết bị nhập Lập thẻ độc giả D4 D3 Bộ nhớ phụ. Các ký hiệu  D1: Họ Tên, Loại Độc Giả, Ngày Sinh, Địa Chỉ, Ngày Lập Thẻ. D2: Không có D3: Danh Sách Loại Độc Giả, Tuổi Tối Đa, Tuổi Tối Thiểu, Thời Hạn Sử Dụng. D4: D1 + Ngày Hết Hạn. D5: D3 D6: Không có. +Các thuộc tính mới :Họ tên, Loại độc gỉa,Ngày sinh , Địa chỉ, E_mail ,Ngày lập thẻ. +Sơ đồ lớp: Phần mềm quản lý thư viện 4
 5. DOCGIA PK MaDocGia Hoten Ngaysinh Diachi E_mail Ngaylapthe Madocgia +Thuộc tính trừu tƣợng: MaDocGia. +Sơ đồ logic: DOCGIA  -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: +Quy định liên quan:QĐ1 QD2: Có 2 loại độc giả (x,y).Tuổi độc giả từ 18 đến 55.Thẻ có giá trị 6 tháng Phần mềm quản lý thư viện 5
 6. +Sơ đồ luồng dữ liệu: Ngƣời dùng D1 D6 D2 D5 Thiết bị xuất Thiết bị nhập Lập thẻ độc giả D4 D3 Bộ nhớ phụ. Các ký hiệu  D1: Họ Tên, Loại Độc Giả, Ngày Sinh, Địa Chỉ, Ngày Lập Thẻ. D2: Không có D3: Danh Sách Loại Độc Giả, Tuổi Tối Đa, Tuổi Tối Thiểu, Thời Hạn Sử Dụng. D4: D1 + Ngày Hết Hạn. D5: D3 D6: Không có. +Các thuộc tính mới: Tenloaidocgia,Tuoitoithieu,Tuoitoida,Thoigiansudung, Ngayhethan +Sơ đồ lớp: Phần mềm quản lý thư viện 6
 7. DOCGIA QDTHEDG PK MaDocGia Tuoitoithieu Tuoitoida Hoten Thoigiansudung Ngaysinh Diachi E_mail LOAIDOCGIA Ngaylapthe Ngayhethan PK Maloaidocgia Maloaidocgia Tenloaidocgia +sơ đồ logic: QDTHEDG DOCGIA LOAIDOCGIA Phần mềm quản lý thư viện 7
 8.  -Thiết kế dữ liệu với tính hiệu qủa: +Các thuộc tính mới : Họ tên, Loại độc gỉa,Ngày sinh , Địa chỉ, E_mail ,Ngày lập thẻ,Ngày hết hạn, Mã loại độc gỉa,Số lượng sách đang mượn,Tình trạng thẻ(có treo hay không ). +Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả: DOCGIA THAMSO PK MaDocGia PK Mathamso Hoten Tuoitoithieu Ngaysinh Tuoitoida Diachi Thoigiansudung E_mail Ngaylapthe LOAIDOCGIA Ngayhethan Maloaidocgia PK Maloaidocgia Sosachdangmuon Tinhtrangthe Tenloaidocgia +Thuộc tính trừu tƣợng: Madocgia,Maloaidocgia. +Sơ đồ logic: Phần mềm quản lý thư viện 8
 9. DOCGIA LOAIDOCGIA THAMSO Bước 2:Xét yêu cầu phần mềm “ nhập sách”.  -Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn +Biểu mẫu liên quan:BM2 BM2: Thông tin sách Thể loại : Tác giả : Tên sách: Năm xuất bản : Nhà xuất bản: Ngày nhập: +Sơ đồ luồng dữ liệu: Phần mềm quản lý thư viện 9
 10. Ngƣời dùng D1 D6 D2 D5 Thiết bị xuất Thiết bị nhập Nhập sách D4 D3 Bộ nhớ phụ Phần mềm quản lý thư viện 10
 11.  Kí hiệu:  D1:Thông tin về sách cần nhập: Tên sách, thể loại,tácgiả, năm xuất bản , nhà xuất bản,ngày nhập.  D2 : không có.  D3 : danh sách các sách và các thông tin liên quan (Tên sách,thể loại,tác giả ,năm xuất bản,nhà xuất bản,ngày nhập), khoảng cách năm xuất bản.  D4 : D1 +danh sách các sách  D5 : D4.  D6 : D5 +Các thuộc tính mới: TenSach,TheLoai,TacGia, NhaXuatBan, NamXuatBan, NgayNhap +Sơ đồ lớp: Phần mềm quản lý thư viện 11
 12. DOCGIA QDTHEDG PK MaDocGia SACH Tuoitoithieu PK Masach Hoten Tuoitoida Ngaysinh Thoigiansudung Tensach Diachi Matheloai E_mail Tacgia Ngaylapthe LOAIDOCGIA Nhaxuatban Ngayhethan Namxuatban Maloaidocgia PK Maloaidocgia Ngaynhap Sosachdangmuon Tinhtrangthe Tenloaidocgia +Các thuộc tính trừu tƣợng: MaSach +Sơ đồ logic: DOCGIA LOAIDOCGIA QDTHEDG SACH Phần mềm quản lý thư viện 12
 13.  -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá: +Quy định liên quan:QD2 QD2: có 3 thể loại (A,B,C).Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8 năm. +Sơ đồ luồng dữ liệu: Ngƣời dùng D1 D6 D2 D5 Thiết bị xuất Thiết bị nhập Nhập sách D4 D3 Bộ nhớ phụ Phần mềm quản lý thư viện 13
 14.  Kí hiệu: +D1:Thông tin về sách cần nhập: Tên sách, thể loại, tácgiả, năm xuất bản,nhà xuất bản, ngày nhập. + D2 : không có. + D3 : danh sách các sách và các thông tin liên quan (Tên sách,thể loại,tác giả ,năm xuất bản,nhà xuất bản,ngày nhập), khoảng cách năm xuất bản. + D4 : D1 +danh sách các sách + D5 : D4. + D6 : D5 +Các thuộc tính mới: Tentheloaisach,Khoangcachxuatban +Sơ đồ lớp: Phần mềm quản lý thư viện 14
 15. DOCGIA THAMSO PK MaDocGia PK Mathamso Hoten Tuoitoithieu Ngaysinh Tuoitoida Diachi Thoigiansudung E_mail Ngaylapthe LOAIDOCGIA Ngayhethan Maloaidocgia PK Maloaidocgia Sosachdangmuon Tinhtrangthe Tenloaidocgia SACH THELOAI PK Masach PK Matheloai Tensach tentheloai Maheloai Tacgia Nhaxuatban Namxuatban Ngaynhap Khoangcachxuatban +Thuộc tính trừu tƣợng: Masach,Matheloai +Sơ đồ logic: Phần mềm quản lý thư viện 15
 16. DOCGIA LOAIDOCGIA QDTHEDG THELOAI SACH  -Thiết kế dữ liệu với tính hiệu qủa: +Sơ đồ luồng dữ liệu: như trên. +sơ đồ lớp: Phần mềm quản lý thư viện 16
 17. SACH DOCGIA PK Masach PK MaDocGia Tensach Hoten QDTHEDG Matheloai Ngaysinh Tuoitoithieu Tacgia Diachi Tuoitoida Nhaxuatban E_mail Thoigiansudung Namxuatban Ngaylapthe Ngaynhap Ngayhethan Khoangcachxuatban Maloaidocgia Matinhtrang Sosachdangmuon Tinhtrangthe LOAIDOCGIA TINHTRANG THELOAI PK Maloaidocgia PK Matinhtrang PK Matheloai Tenloaidocgia Tentinhtrang tentheloai +Các thuộc tính trừu tƣợng: Matheloai,MaSach +Sơ đồ logic: DOCGIA LOAIDOCGIA THELOAI SACH QDTHEDG TINHTRANG Phần mềm quản lý thư viện 17
 18. Bƣớc 3:Xét yêu phần mềm “cầu tra cứu sách”. -Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: +Biểu mẫu liên quan:BM3 Danh sách sách Thể loại Tác giả Tình trạng Stt Tên sách +Sơ đồ luồng dữ liệu: Ngƣời dùng D1 D6 D2 D5 Thiết bị xuất Thiết bị nhập Tra cứu sách D4 D3 Bộ nhớ phụ Phần mềm quản lý thư viện 18
 19.  Kí hiệu + D1: Tiêu chuẩn tìm sách(ít nhất một trong các thông tin sau:Mã sách,tên sách,thể loại sách,năm xuấtbản,tácgỉa, số lượt mượn) + D2 : không có. + D3: Danh sách các sách cùng các thông tin liên quan thỏa tiêu chuẩn tìm kiếm(Mã sách,tên sách,thể loại sách,nhà xuất bản,năm xuất bản,tác gỉa,tình trạng mượn(rãnh hay được mượn), số lượt mượn,họ tên độc gỉa đang mượn,ng ày mượn,ngày trả theo d ự kiến nếu sách đang mượn ). + D4 : không có. + D5 : D3. + D6 : D5. +Các thuộc tính mới:không có. +Thuộc tính trừu tƣợng: không có +Sơ đồ logic: không có Phần mềm quản lý thư viện 19
 20. Bƣớc 4:Xét yêu cầu lập phần mềm “lập phiếu mƣợn sách”  -Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: +Biểu mẫu liên quan:BM4 Phiếu mượn sách BM4: Họ tên độc giả: .............................................. Ngày mượn: ................................................... Thể loại Tác giả stt Sách +Sơ đồ luồng dữ liệu: Phần mềm quản lý thư viện 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản