intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - GV. Trương Minh Thái

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

284
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập môn công nghệ phần mềm gồm 7 chương trong đó Chương 1 là phần giới thiệu về công nghệ phần mềm. Nội dung chính của chương này trình bày các vấn đề liên quan đến định nghĩa công nghệ phần mềm, các giai đoạn phát triển phần mềm, những người tham gia trong dự án phát triển phần mềm. Ngoài ra còn trình bày về các yếu tố chính làm thay đổi sự phát triển phần mềm, thuật ngữ, phân loại phần mềm và đặc tính của phần mềm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - GV. Trương Minh Thái

 1. NH P MÔN CÔNG NGH PH N M M Gi ng viên: Trương Minh Thái tmthai@cit.ctu.edu.vn 1
 2. N i dung môn h c 1. Gi i thi u v CNPM 2. Các mô hình v ti n trình ph n m m 3. Ư c lư ng chi phí ph n m m 4. Qu n lý nhân s và t ch c 5. Qu n lý ch t lư ng 6. Qu n lý c u hình 7. L p k ho ch và ki m soát d án 8. ð c t và phân tích yêu c u 9. Thi t k 10. L p trình 11. Ki m th 12. Phân ph i 13. B o trì 2
 3. Tài li u tham kh o Bài gi ng nh p môn CNPM c a gi ng viên Tr n Cao ñ Bài gi ng nh p môn CNPM c a gi ng viên Huỳnh Xuân Hiêp Bài gi ng nh p môn CNPM c a gi ng viên Phan Phương Lan 3
 4. Gi ng d y & ñánh giá Gi ng d y: Lý thuy t: 20g Th c hành trên máy: 10g T h c: 30g Thi gi a kỳ: (30%) Sinh viên t nghiên c u và báo cáo các ch ñ liên quan ñ n CNPM Thi cu i kỳ: (70%) Bài t p nhóm: xây d ng m t ph n m m theo các yêu c u k thu t ph n m m 4
 5. NH P MÔN CÔNG NGH PH N M M CHƯƠNG 1 – GI I THI U V CÔNG NGH PH N M M 5
 6. N i dung ð nh nghĩa v CNPM Các giai ño n trong phát tri n ph n m m Nh ng ngư i tham gia trong d án phát tri n ph n m m Các y u t chính làm thay ñ i s phát tri n ph n m m Thu t ng Phân lo i ph n m m ð c tính c a ph n m m 6
 7. Công ngh ph n m m là gì? 1968/69 NATO conferences: Gi i thi u thu t ng “Software Engineering” Ý tư ng: Phát tri n ph n m m không ph i là ngh thu t hay k sách Xây d ng ph n m m gi ng như chúng ta xây các cây c u? 7
 8. M i quan h v phân b giá gi a ph n c ng và ph n m m 100 Hardware Development Percent of total cost 60 Software 20 Maintenance 1955 1970 1985 8
 9. Kh ng ho ng ph n m m nh ng năm 70 9
 10. ñ u th k 21 10
 11. ð nh nghĩa v CNPM IEEE: CNPM là (1) Vi c áp d ng phương pháp ti p c n có h th ng, có k lu t và ñư c lư ng hóa trong phát tri n, v n hành và b o trì ph n m m; (2) Nghiên c u các phương pháp ti p c n ñư c dùng trong (1) NATO: CNPM là vi c thi t l p và dùng các nguyên t c công ngh ñúng ñ n ñ thu ñư c ph n m m m t cách kinh t nh t và ch y hi u qu trên các máy th t. 11
 12. ð nh nghĩa v CNPM M c tiêu c a CNPM là làm sao ñ t o ra ph n m m: Có ch t lư ng cao ðúng, th a yêu c u khách hàng D khai thác, v n hành D b o trì ðúng k ho ch th i gian Trong ph m vi ngân sách d ki n Giá thành ngày càng h 12
 13. Các giai ño n trong phát tri n ph n m m Phân tích yêu c u Thi t k Cài ñ t Ki m th B o trì 13
 14. Các giai ño n trong phát tri n ph n m m Phân tích yêu c u: thu th p mô t ñ y ñ c a bài toán Ch c năng/tính năng c a PM Kh năng m r ng Các lo i tài li u ñòi h i Th i gian ñáp ng ho c các yêu c u v ch t lư ng c a h th ng Nghiên c u kh thi Thi t k : mô hình hóa h th ng, module hóa h th ng 14
 15. Các giai ño n trong phát tri n ph n m m Cài ñ t: t p trung vào t ng module riêng l : Gi i thu t Tài li u Coding Ki m th : s ki m tra (verification) và s xác nh n tính h p l (validation) c a Tài li u ñ c t Thi t k Module Chuy n ti p gi a các giai ño n 15
 16. Các giai ño n trong phát tri n ph n m m B o trì S a l i(Corrective maintenance): s a l i ph n m m Thích ng (adaptive maintenance): ðáp ng s thay ñ i v môi trư ng. Hoàn thi n (perfective maintenance): ðáp ng s thay ñ i yêu c u c a ngư i dùng Phòng ng a (preventive maintenance): Tăng cư ng kh năng b o trì trong tương lai như c p nh t tài li u, thêm chú thích, thay ñ i c u trúc c a h th ng… 16
 17. Các giai ño n trong phát tri n ph n m m S phân b các ho t ñ ng b o trì corrective 21% perfective 50% adaptive 25% preventive 4% 17
 18. Các giai ño n trong phát tri n ph n m m Công s c c a t ng giai ño n: 40 – 20 – 40 Thi t k 15% Cài ñ t 20% ð c t 10% Xác ñ nh yêu c u 10% Ki m th 45% 18
 19. Các giai ño n trong phát tri n ph n m m Công s c c a t ng giai ño n Ho t ñ ng b o trì chi m kho ng 50 – 70% toàn b công s c Các lo i b o trì: Hoàn thi n, Phòng ng a, Hi u ch nh và Thích ng S phân ph i c a các lo i b o trì Hi u ch nh 21% Hoàn thi n 50% Thích ng 25% Phòng ng a 4% 19
 20. Nh ng ngư i tham gia trong d án phát tri n ph n m m Nh ng ngư i tham gia: Khách hàng, Nhà phát tri n và Ngư i s d ng. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2