đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
135
lượt xem
26
download

đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên công 1: Bước 1: Định vị mặt mặt trụ ngoài bằng khối chữ V khoét thô lỗâ(4) Bước 2: Định vị mặt mặt trụ ngoài bằng khối chữ V khoét tinh lỗ(4) Bước 3: Định vị mặt mặt trụ ngoài bằng khối chữ V doa lỗ(4) - Nguyên công 2: Bước 1: Định vị mặt (4) và (9) phay bán tinh mặt (3). - Nguyên công 3: Bước 1: Định vị mặt (4) và (3) phay bán tinh mặt (9). - Nguyên công 4: Bước 1: Định vị lỗã(4) và mặt (3) kết hợp kẹp chặt phay bán tinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 5

  1. Chương 5: Quy trình coâng ngheä III - Nguyeân coâng 1: Böôùc 1: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V khoeùt thoâ loãâ(4) Böôùc 2: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V khoeùt tinh loã(4) Böôùc 3: Ñònh vò maët maët truï ngoaøi baèng khoái chöõ V doa loã(4) - Nguyeân coâng 2: Böôùc 1: Ñònh vò maët (4) vaø (9) phay baùn tinh maët (3). - Nguyeân coâng 3: Böôùc 1: Ñònh vò maët (4) vaø (3) phay baùn tinh maët (9). - Nguyeân coâng 4: Böôùc 1: Ñònh vò loãã(4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay baùn tinh 4 maët (1) - (10), (5) - (7). - Nguyeân coâng 5: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan loã (2) Böôùc 2: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoeùt loã (2). Böôùc 3: Ñònh vò loã (4) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët doa loã (2). - Nguyeân coâng 6: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët khoan moài tröôùc loã ñeå phay raõnh (6) - Nguyeân coâng 7:
  2. Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay thoâ beà maët raõnh (6). - Nguyeân coâng 8: Böôùc 1: Ñònh vò loã (4), (2) vaø maët (3) keát hôïp keïp chaët phay tinh beà maët raõnh (6). - Nguyeân coâng 9: Ñònh vò maët (9) vaø maët truï ngoaøi keát hôïp keïp chaët xoïc raõnh then (8) 3. Phaân tích ba quy trình coâng ngheä ñöa ra ñeå choïn moät: - Theo em quy trình coâng ngheä II laø toát hôn caûø vì chi tieát gia coâng ñoøi hoûi phaûi coù ñoä song song giöõa beà maët laøm vieäc chính loã 30 vôùi hai loã coøn laïi ôû hai ñaàu caøng laø 0.1/100 mm vaø ñaûm baûo söï phaân boá ñeàu löôïng dö giöõa beà maët gia coâng vaø beà maët khoâng gia coâng.Ngoaøi ra vieäc chia nhoû nguyeân coâng giuùp laøm giaûm thôøi gian thay dao vaø ñieàu chænh maùy maø vaãn phuø hôïp vôùi daïng saûn xuaát loaït vöøa.
  3. THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG 1. Nguyeân coâng 1: Gia coâng loãã (4) A. Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng Böôùc 1: khoeùt thoâ baèng dao khoeùt coù gaén maûnh hôïp kim cöùng. Böôùc 2: khoeùt tinh baèng dao khoeùt coù gaén maûnh hôïp kim cöùng. Böôùc 3: Doa tinh ñeå ñaït ñoä nhaùm yeâu caàu. B. Sô ñoà gaù ñaët
  4. Hình 5.1 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 1 C. Choïn maùy coâng ngheä Theo [2, trang 18, baûng 9.4] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò: Duøng 2 khoái chöõ V ñònh vò maët truï ngoaøi
  5. Choát choáng xoay chi tieát.  Keïp chaët: keïp baèng cô caáu vít vaën. E. Choïn duïng cuï caét Theo [2, trang 332, baûng 4-47 taäp 1} choïn dao khoeùt raêng gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6, chuoâi coân. L=180mm , l=85mm Khoeùt thoâ _ dao soá 1: D=29.2 Khoeùt tinh _ dao soá 2: D=29.8 Thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi dao: =50 , =80 , =600 , 1=300 , =100 , f=1mm , =0 , =80 , 1=100 Theo [2, trang 336, baûng 4-49 taäp 1} choïn dao doa, raêng gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6, chuoâi coân. D=30mm , L=200mm , l=18mm L: Chieàu daøi dao l: Chieàu daøi löôõi dao D: Ñöôøng kính löôõi dao Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao doa: =00 , =100 , 0=4.50 , =0 , 0=100 , 01=250 , c=1 , goùc nghieâng 150 . F. Choïn duïng cuï kieåm tra Thöôùc keïp panme
  6. G. Choïn dung dòch trôn nguoäi Emunxi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản