intTypePromotion=1

Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng

Chia sẻ: Cung Ru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
696
lượt xem
264
download

Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu về ximăng 1.1.1 Tình hình phát triển ngành ximăng ở Việt Nam 1.1.2. Quy trình sản xuất ximăng 1.1.3 Vấn đề ô nhiễm bụi trong công nghệ sản xuất ximăng và tác hại của chúng 1.2Giới thiệu chung về bụi 1.2.1 Bụi công nghiệp và phân loại 1.2.2. Tính chất của bụi 1.2.2.1 Mật độ 1.2.2.2 Tính tán xạ 1.2.2.3 Tính bám dính Nguồn: http://www.kilobooks.com/threads/325155-Thiết-kế-hệ-thống-lọc-bụi-tĩnh-điện-tại-nhà-máy-xi-măng-công-suất-50000m3-giờ#ixzz2YDxdJsjL Thư Viện Điện Tử www.KILOBOOKS.com ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng

 1. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn CHÖÔNG 1 MÔÛ ÑAÀU I. NHIEÄM VUÏ – MUÏC TIEÂU LUAÄN VAÊN I.1. Nhieäm vuï luaän vaên - Vaïch tuyeán ñöôøng oáng thu gom buïi töø caùc nôi phaùt sinh: maùy nghieàn bi, gaàu muùc, baêng taûi, maùy phaân ly, silo thaønh phaåm, silo phuï gia, silo cliker, khu vöïc ñoùng bao ñeán thieát bò xöû lyù; - Vaïch ra 2 phöông aùn ñöôøng oáng thu gom, choïn phöông aùn toái öu (löïa choïn theo chieàu daøi tuyeán oáng vaø trôû löïc ñöôøng oáng) ñeå thieát keá; FO - Tính toaùn thuûy löïc ñöôøng oáng, caân baèng trôû löïc ñöôøng oáng; - Löïa choïn thieát bò xöû lyù thích hôïp; - Thieát keá thieát bò xöû lyù buïi xi maêng; . I N H - Khaùi toaùn giaù thaønh: chi phí thieát bò, chi phí gia coâng cheá taïo, .... N I.2. Muïc tieâu luaän vaên X A - Xöû lyù khoùi thaûi cuûa Xí Nghieäp Lieân Doanh Xi Maêng Bình Ñieàn nhaèm N G ñaûm baûo veä sinh cho moâi tröôøng khoâng khí, baûo veä söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng; - Taêng cöôøng an toaøn lao ñoäng, baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm; maùy moùc; U O - Giaûm söï maøi moøn maùy moùc, taêng hieäu suaát söû duïng, giaûm chi phí baûo trì TR - Baûo ñaûm söï laøm vieäc chính xaùc vaø lieân tuïc cuûa caùc thieát bò coâng ngheä; OI Tuøy theo daây chuyeàn saûn xuaát coâng ngheä, tuøy loaïi chaát thaûi khaùc nhau maø ta choïn phöông aùn xöû lyù thích hôïp. Trong luaän vaên coù ñeà xuaát moät soá bieän phaùp xöû M lyù buïi thoâng thöôøng, coù hieäu quaû cao, laép ñaët, thi coâng deã daøng, maø giaù thaønh laïi reû. II. CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ II.1. Pha loaõng khoâng khí Pha loaõng khoâng khí baèng caùch tính toaùn chieàu cao vaø ñöôøng kính oáng khoùi hôïp lyù ñeå pha loaõng khí thaûi. Bieän phaùp toát nhaát ñeå haïn cheá oâ nhieãm khoâng khí laø ngaên chaën ngay töø nguoàn. Tuy nhieân, vieäc söû duïng oáng thaûi cao ñeå phaùt taùn chaát oâ nhieãm, laøm giaûm noàng ñoä chaát oâ nhieãm xung quanh cuõng laø bieän phaùp thöôøng ñöôïc söû duïng. Moâi tröôøng khoâng khí coù khaû naêng to lôùn ñeå pha loaõng, phaân taùn vaø tieâu huûy moät löôïng chaát oâ nhieãm khoâng khí. SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 1
 2. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Chieàu cao hieäu duïng cuûa oáng khoùi phaûi ñaûm baûo phaùt taùn vaø pha loaõng khí thaûi vaøo moâi tröôøng ñeå khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ít nhaát phaûi cao hôn chieàu cao cuûa toøa nhaø cao nhaát töø 1,2 ¸ 1,5m. Tuy nhieân, khoâng theå duøng oáng khoùi ñeå pha loaõng vôùi caùc nguoàn coù noàng ñoä buïi cao vì khí ñoù oáng khoùi raát cao, khoù thi coâng vaø khoâng an toaøn. II.2. Thay ñoåi nguyeân – nhieân vaät lieäu vaø coâng ngheä Söû duïng nguyeân nhieân vaät lieäu thaûi ra ít chaát oâ nhieãm hoaëc khoâng gaây oâ nhieãm khoâng khí, söû duïng coâng ngheä tieân tieán tieâu hao ít nguyeân nhieân vaät lieäu. Thoâng thöôøng vieäc thay ñoåi coâng ngheä ñöôïc keát hôïp vôùi caùc thieát bò laøm saïch khí thaûi ñaït ñöôïc hieäu quaû cao. Vaän haønh ñuùng quy trình kyõ thuaät cuõng laø moät phöông phaùp kieåm soaùt oâ FO nhieãm khoâng khí ngay taïi nguoàn. Neáu thieát bò ñöôïc laép ñaët vaän haønh, baûo döôõng ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät thì seõ laøm giaûm ñaùng keå söï oâ nhieãm. II.3. Duøng caùc bieän phaùp kyõ thuaät . I N bieän phaùp khaùc nhau. N H Ñaây laø bieän phaùp tích cöïc ñeå giöõ caùc chaát oâ nhieãm ngay töø ñaàu baèng caùc X A - Boá trí taïi nguoàn: baèng caùc nghieàn cöùu veà khí töôïng aûnh höôûng ñeán vuøng N G khoâng khí cuûa coäng ñoàng daân cö maø boá trí taïi nguoàn ôû moät vò trí khaùc thoûa maõn ñöôïc yeâu caàu coâng nghieäp nhöng khoâng gaây oâ nhieãm cho vuøng daân cö; U O - Caùch ly nguoàn: laø moät phöông thöùc khaùc ñeå kieåm soaùt khoâng khí taïi nguoàn. Nguoàn coù theå caùch ly moät thôøi gian (ngöng hoaït ñoäng) khi maø noàng ñoä oâ R nhieãm khoâng khí gaây ra do nguoàn coù haïi cho söùc khoûe coäng ñoàng; T OI - Caùc kyõ thuaät vaø thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí ñöôïc söû duïng nhö moät phöông phaùp khaùc ñeå kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí taïi nguoàn. Söï laép ñaët vaän M haønh caùc thieát bò kieåm soaùt, xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí nhaèm muïc ñích thu giöõ hoaëc phaân huûy caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Nhöõng thieát bò vaø kyõ thuaät naøy ñöôïc söû duïng boå sung cho caùc phöông phaùp khaùc ñöôïc trình baøy ôû treân ñeå ñaït ñöôïc moät moâi tröôøng khoâng khí coù chaát löôïng toát; - Caùc thieát bò noùi chung ñöôïc thieát keá cho vieäc xöû lyù caùc chaát oâ nhieãm daïng khí hoaëc daïng haït. Moät soá thieát bò ñöôïc thieát keá cho vieäc xöû lyù caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí ñaëc bieät hoaëc caùc haït coù kích thöôùc ñaëc bieät. Thieát bò vaø kyõ thuaät duøng kieåm soaùt xöû lyù buïi phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa loïai buïi nhö: kích thöôùc, noàng ñoä, nhieät ñoä, ... SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 2
 3. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn CHÖÔNG 2 TOÅNG QUAN VEÀ XÍ NGHIEÄP LIEÂN DOANH XI MAÊNG BÌNH ÑIEÀN I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ XÍ NGHIEÄP Xí Nghieäp Lieân Doanh Xi Maêng Bình Ñieàn traûi qua caùc giai ñoaïn sau: - Naêm 1973 ñöôïc xaây döïng vôùi teân Nhaø Maùy Phaân Boùn Bình Ñieàn do Myõ thieát keá vaø cung caáp toaøn boä thieát bò, daây chuyeàn ñeå nghieàn quaëng photphorit; - Naêm 1975 laïi do Coâng Ty Phaân Boùn Mieàn Nam tieáp quaûn xaây döïng tieáp vaø hoaït ñoäng ñeán naêm 1988; FO - Naêm 1991 Nhaø Maùy Bình Ñieàn I cuûa Coâng Ty Phaân Boùn Mieàn Nam hôïp . I N taùc vôùi Xí Nghieäp Vaät Tö Kyõ Thuaät Xi Maêng, ñaõ ñaàu tö caûi taïo vaø naâng caáp nhaèm ñöa daây chuyeàn nghieàn phaân boùn taïi Bình Ñieàn I sang saûn xuaát xi maêng vaø N H uûy nhieäm cho Coâng Ty Phaân Boùn Mieàn Nam vaø Xí Nghieäp Vaät Tö Kyõ Thuaät Xi Maêng tröïc tieáp thöïc hieän theo hình thöùc lieân doanh ñaàu tö saûn xuaát. I.1. Vò trí ñòa lyù X A G Xí Nghieäp Lieân Doanh Xi Maêng Bình Ñieàn naèm treân truïc Quoác loä 1A caùch N trung taâm Thaønh Phoá 17km veà phía Taây Nam. U O Ñòa ñieåm: C1/6 Quoác loä 1 – xaõ Taân Kieân – huyeän Bình Chaùnh – TP. Hoà Chí Minh, vôùi dieän tích khuoân vieân laø 13.200m2. R - Phía Ñoâng Baéc giaùp Quoác loä 1A; T OI - Phía Taây giaùp khu vöïc nhaø daân; - Phía Ñoâng Nam giaùp raïch Baøn Goác nhaùnh nhoû soâng Chôï Ñeâm vaø xöôûng M nöôùc maém; - Phía Baéc giaùp Xí Nghieäp Phaân Boùn Bình Ñieàn I. Xung quanh xí nghieäp hieän taïi ñang coù moät soá nhaø maùy khaùc ñang hoaït ñoäng nhö Phaân Boùn Bình Ñieàn I, Phaân Boùn Vaên Loäc… vì theá raát thuaän lôïi cho vieäc saûn xuaát vaø phaùt trieån coâng nghieäp. Veà ñòa hình xí nghieäp xaây treân vuøng ñaát cao raùo, ít bò ngaäp luït veà muøa möa, khaû naêng thoaùt nöôùc möa thuaän lôïi do ôû gaàn soâng. I.2. Cô sôû haï taàng I.2.1. Giao thoâng vaän taûi SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 3
 4. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Xí nghieäp naèm saùt Quoác loä 1A moät beân laø nhaùnh nhoû cuûa soâng Chôï Ñeäm ñöôïc thoâng ra soâng Saøi Goøn neân raát thuaän tieän trong vieäc löu thoâng vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu töø caùc nôi vaøo xí nghieäp cuõng nhö phaân phoái saûn phaåm töø nhaø maùy ra thò tröôøng veà ñöôøng boä cuõng nhö ñöôøng thuûy. I.2.2. Heä thoáng cung caáp ñieän Heä thoáng cung caáp ñieän cho xí nghieäp laø heä thoáng löôùi ñieän Quoác Gia. I.2.3. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc Xí nghieäp söû duïng nöôùc gieáng khoan, chuû yeáu duøng cho sinh hoaït taém röûa cuûa coâng nhaân sau heát ca laøm vieäc. Xí nghieäp hieän nay chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït, nhöng ñaõ coù tröôøng tröôùc khi thaûi ra soâng Chôï Ñeäm. FO döï kieán xaây döïng trong ngaøy gaàn ñaây ñeå khoáng cheá giaûm thieåu oâ nhieãm moâi I.3. Ñieàu kieän veà vi khí haäu . I N I.3.1. Nhieät ñoä N H Nhieät ñoä trung bình trong naêm ñoái vôùi khu vöïc xí nghieäp laø 270C, nhieät ñoä X A trung bình cao nhaát 35,90C (thaùng 4), nhieät ñoä trung bình thaáp nhaát 25,70C. Cheá ñoä nhieät ñoä taïi khu vöïc Tp.HCM töông ñoái ñieàu hoøa. Bieân ñoä dao ñoäng N G nhieät ñoä giöõa thaùng noùng nhaát vaø thaùng laïnh nhaát khoaûng treân 30C. Tuy nhieân, bieân ñoä dao ñoäng nhieät trong moät ngaøy ñeâm töông ñoái lôùn khoaûng töø 7 – 90C. O Trong tröôøng hôïp coù gioù Baéc maïnh bieân ñoä nhieät coù theå taêng leân tôùi 10 – 120C. U R Baûng 2.1: Nhieät ñoä khoâng khí trung bình theo thaùng taïi traïm quan traéc Taân Sôn Nhaát I T Traïm O NHIEÄT ÑOÄ TRUNG BÌNH THAÙNG (0C) M ño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TSN 25.7 26.6 27.8 28.9 28.2 27.4 27.0 27.0 26.7 26.6 26.3 25.7 (Nguoàn soá lieäu: Phaân vieän Nghieân cöùu Khí töôïng - Thuûy vaên phía Nam) I.3.2. Cheá ñoä möa Vò trí xí nghieäp naèm trong vuøng chòu aûnh höôûng khí haäu chung cuûa Tp.HCM coù hai muøa möa naéng roõ reät. Muøa naéng keùo daøi töø thaùng 11 ñeán thaùng 4, coøn muøa möa keùo daøi töø thaùng 5 ñeán thaùng 10. Löôïng nöôùc möa trung bình khoaûng 1.859,4mm/naêm. Löôïng nöôùc möa cuûa ngaøy coù möa lôùn nhaát laø 183mm. Möa chuû yeáu taäp trung vaøo caùc thaùng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 haèøng naêm, chieám khoaûng 95% löôïng möa caû naêm. I.3.3. Ñoä aåm khoâng khí SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 4
 5. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Ñoä aåm töông ñoái cuûa khu vöïc dao ñoäng töø 75 – 85%, cao nhaát vaøo muøa möa khoaûng 83 – 87% vaø thaáp vaøo muøa khoâ töø 67 – 69%. I.3.4. Böùc xaï maët trôøi Thôøi gian coù naéng trung bình trong naêm laø khoaûng töø 2.000 – 2.200 giôø/naêm. Haèøng ngaøy coù ñeán 10 – 13 giôø coù naéng (vaøo muøa khoâ) vaø cöôøng ñoä chieáu saùng vaøo giöõa tröa coù theå leân tôùi 100.000lux. Cöôøng ñoä böùc xaï tröïc tieáp vaøo thaùng 2 vaø thaùng 3 laø 0,72 – 0,79cal/cm2.phuùt, thaùng 6 ñeán thaùng 12 coù theå ñaït 0,42 – 0,46cal/cm2.phuùt vaøo giöõa tröa. Baûng 2.2: Böùc xaï toång coäng trung bình ngaøy taïi Tp.HCM Traïm ño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FO BÖÙC XAÏ TOÅNG COÄNG TRUNG BÌNH NGAØY CUÛA CAÙC THAÙNG TRONG NAÊM (cal/cm2) 10 11 12 TSN 343.6 401.3 449.1 428.2 354.2 371.5 368.5 84.5 .I 344.5 N 337.3 324.8 334.1 I.3.5. Ñoä beàn vöõng khí quyeån N H (Nguoàn soá lieäu: Phaân vieän Nghieân cöùu Khí töôïng - Thuûy vaên phía Nam) X A Tuøy theo möùc ñoä thay ñoåi nhieät ñoä theo chieàu cao coù caùc caáp oån ñònh khí quyeån nhö sau: N G w A – raát khoâng oån ñònh: dT/dz < - 10,4oF/1000 ft U O w B – khoâng oån ñònh: - 10,4 < dT/dz < - 9,3oF/1000 ft w C – khoâng oån ñònh nheï: - 9,3 < dT/dz < - 8,2oF/1000 ft TR w D – trung tính: - 2,7 < dT/dz < 8,2oF/1000 ft I w F – oån ñònh: 8,2 < dT/dz O M Baûng 2.3: Caùc caáp oån ñònh khí quyeån Vaän toác gioù Böùc xaï maët trôøi ban ngaøy Ñoä maây che phuû ban ñeâm (m/s) Maïnh Trung bình Nheï > 4/8 < 3/8 6 C D D D D Böùc xaï: w Maïnh: > 143cal/m2.s ( > 34,2W/m2) w Trung bình: 72 – 143cal/m2.s ( 17,2 – 34,2W/m2) SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 5
 6. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn w Nheï: < 72cal/m2.s ( < 17,2W/m2) I.3.6. Cheá ñoä gioù Höôùng gioù chuû ñaïo töø thaùng 5 ñeán thaùng 9 laø höôùng Taây Nam, vôùi taàn suaát 70%, toác ñoä khoaûng 1,2 – 1,3m/s. Töø thaùng 11 ñeán thaùng 2 naêm sau laø höôùng Ñoâng Baéc coù taàn suaát 60%, vôùi toác ñoä khoaûng 1,18 – 1,44m/s. Töø thaùng 2 ñeán thaùng 5 coù gioù Ñoâng Nam, toác ñoä gioù trung bình naêm laø 1,36m/s. Baûng 2.4: Toác ñoä gioù taïi traïm quan traéc Taân Sôn Nhaát TRAÏM TAÂN SÔN NHAÁT Thaùng Höôùng gioù khoáng cheá Toác ñoä gioù (m/s) % laëng gioù 1 2 Ñoâng Baéc Ñoâng Nam 2.5 2.8 FO 8.7 7.2 3 Ñoâng Nam 3.2 .I N 4.2 4 5 Ñoâng Nam Nam 3.2 N 2.7 H 4.8 9.7 6 Taây Nam X A 3.1 10.0 G 7 Taây Nam 3.2 8.6 8 Taây, Taây Nam N 3.3 7.7 10 9 U O Taây Taây 2.9 2.5 10.6 14.4 11 TR Baéc 2.3 9.7 12 OI Baéc 2.3 6.5 M (Nguoàn soá lieäu: Phaân vieän Nghieân cöùu Khí töôïng - Thuûy vaên phía Nam) Baûng 2.5: Taàn suaát höôùng gioù (%) taïi traïm quan traéc Taân Sôn Nhaát Taàn suaát höôùng gioù (%) Traïm Ñoâng Ñoâng Taây Taây Baéc Ñoâng Nam Taây Laëng gioù Baéc Nam Nam Baéc TSN 7.8 4.5 4.4 16.8 13.0 15.1 11.3 6.3 20 (Nguoàn soá lieäu: Phaân vieän Nghieân cöùu Khí töôïng - Thuûy vaên phía Nam) I.4. Hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa xí nghieäp SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 6
 7. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn I.4.1. Saûn phaåm, coâng suaát vaø thò tröôøng Saûn phaåm saûn xuaát cuûa xí nghieäp chuû yeáu xi maêng ñoùng bao. Vôùi coâng suaát böôùc ñaàu laø 100.000 taán/naêm leân böôùc sau cuûa döï aùn laø 180.000 taán/naêm. Phöông thöùc mua baùn cuûa xí nghieäp: sæ, leû, ñaïi lyù kyù göûi. Xí nghieäp toå chöùc moät maïng löôùi ñaïi lyù ôû Tp.HCM vaø caùc tænh laän caän phía Nam. Ngoaøi ra coøn coù moät soá cöûa haøng ôû caùc ñòa phöông khaùc tuøy theo nhu caàu cuûa khaùch haøng. I.4.2. Voán ñaàu tö Baûng 2.6: Voán ñaàu tö Naêng suaát Böôùc I: 100.000 Böôùc II: 180.000 Voán ñaàu tö taán/naêm taán/naêm Voán taøi saûn coá ñònh 9.905.605.000 ñ FO 13.388.205.000 ñ Voán löu ñoäng 4.736.949.000 ñ . I N 6.818.894.000 ñ Toång coäng I.4.3. Nhu caàu lao ñoäng 14.642.554.000 ñ N H 20.207.099.000 ñ X A Xí Nghieäp Lieân Doanh Xi Maêng Bình Ñieàn laø söï phoái hôïp Coâng Ty Phaân N G Boùn Mieàn Nam vôùi Lieân Hieäp caùc Xí Nghieäp Xi Maêng ñaõ xaây döïng moät taäp theå laõnh ñaïo beàn vöõng. Vôùi toång soá caùn boä coâng nhaân vieân cuûa xí nghieäp laø 144 U O ngöôøi, trong ñoù lao ñoäng tröïc tieáp laø 102 ngöôøi, coøn laïi 42 ngöôøi lao ñoäng giaùn tieáp. Thôøi gian laøm vieäc laø 3 ca trong ngaøy. R I.5. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát T OI Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá, xí nghieäp ñaõ löïa choïn saûn phaåm laø PC – 30 theo TCVN 2682 – 87 tröôùc maét nhaèm ñaùp öùng nhu caàu xaây döïng phoå thoâng vaø M trong töông lai khi coù nhu caàu cuûa thò tröôøng nhaø maùy seõ toå chöùc saûn xuaát caùc loaïi xi maêng coù caùc maùc khaùc nhö loaïi PC – 40 theo TCVN 2682 – 87. I.5.1. Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát xi maêng Bình Ñieàn SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 7
 8. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Clinker Phuï gia Thaïch cao (saø lan) (oâ toâ ben) (oâ toâ ben) Caàn caåu 10T Oâ toâ ben Kho nguyeân lieäu coù maùy xuùc gaït Keùt chöùa Baêng taûi Baêng taûi Baêng taûi Keùt chöùa O Caáp lieäu rung Gaàu naâng lieäu N F . I Van laù 3 cöûa N H A Silo Clinker Silo thaïch cao Silo phuï gia Baêng ñònh löôïng GX Baêng ñònh löôïng Baêng ñònh löôïng N O Baêng caáp lieäu R U Maùy nghieàn Bi I T O Gaàu naâng SP M Phaân ly khí ñoäng Boàn chöùa lieäu Bôm khí neùn Silo ñoùng bao Phöông tieän nhaän Maùy ñoùng bao 3 voøi Kho xi maêng bao I.5.2. Quy trình coâng ngheä - Nguyeân vaät lieäu saûn xuaát SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 8
 9. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Nguyeân lieäu chính: clinker khoaûng 300 taán/ngaøy (87.000 taán/naêm) ñöôïc cung caáp töø caùc coâng ty saûn xuaát xi maêng thuoäc toång Coâng ty Xi maêng Vieät Nam. Nguyeân lieäu phuï laø thaïch cao khoaûng 14 taán/ngaøy (4.000 taán/naêm) nhaäp töø Thaùi Lan hoaëc Laøo, ñaù phuï gia hoaït tính (Puzoland) khoaûng 34 taán/ngaøy (10.000 taán/naêm) cuøng nôi cung caáp Clinker, bao giaáy. Caùc nguoàn nguyeân lieäu naøy ñöôïc ñöa vaøo saûn xuaát xi maêng Pooclaêng hoãn hôïp PCB – 30 theo TCVN 6260 – 1997. Nhieân lieäu laø daàu DO khoaûng 5.000 lit/thaùng duøng ñeå saáy nguyeân lieäu öôùt. Nhu caàu veà ñieän laø 385.000 kwh/thaùng. Nhu caàu veà nuôùc 30 m3/ngaøy. Baûng 2.7: Ñònh möùc nhu caàu nguyeân lieäu Ñònh möùc cho 1 Nhu caàu STT Nguyeân vaät lieäu Ñôn vò tính 1 Clinker Taán taán saûn phaåm 0,87 O Ngaøy F 295,8 Naêm 87.000 2 3 Phuï gia Thaïch cao Taán Taán 0,10 0,04 . I N 34 13,6 10.000 4.000 4 5 Voû bao Bi ñaïn Caùi Kg 20,2 N 1,2 H 6.868 2.020.000 120.000 6 7 Ñieän naêng Daàu boâi trôn Kwh Kg X A 0,18 52 17.000 5.200.000 18.000 8 9 Môõ boâi trôn Nöôùc saûn xuaát Kg m3N G 0,02 0,2 12 2.000 36.000 U O Baûng 2.8: Möùc nguyeân lieäu löu tröõ vaø saûn phaåm TT TR Nguyeân vaät Ñôn Nhu caàu Ngaøy Löôïng Hình thöùc toàn tröõ 1 O Clinker I lieäu vò Taán ngaøy 295 döï tröõ 14 döï tröõ 4.130 Silo theùp 902B: 368 m3 M Kho K1: 36 x 85 m Silo theùp 902A: 226 m3 2 Phuï gia Taán 34 20 680 Kho K1: 36 x 85 m Silo theùp 902C: 32 m3 3 Thaïch cao Taán 13,6 30 408 Kho K1: 36 x 85 m 4 Xi maêng boät Taán 340 2 680 Silo theùp 901: 761 m3 5 Xi maêng bao Taán 340 3 1.020 Kho xi maêng bao 6 Kho bao giaáy Caùi 6.868 15 103.02 Kho vaät tö 7 Bi nghieàn Kg 50% cô soá 42.000 Kho vaät tö - Quy trình coâng ngheä: Xi maêng laø hoãn hôïp cuûa Clinker (khoaûng 80%) + ñaù thaïch cao (khoaûng 4%) + ñaù Pouzland (khoaûng 15 – 20%). Cliker ñöôïc vaän chuyeån ñeán baèng ñöôøng thuûy SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 9
 10. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn vôùi saø lan khoâng quaù 300 taán, duøng caåu boác leân pheåu qua baêng taûi cao su ñeán pheåu chöùa 105. Neáu pheåu ñaày Clinker ñöôïc chuyeån vaøo kho nguyeân lieäu baèng oâtoâ. Thaïch cao vaø phuï gia ñöôïc chuyeån veà kho baèng oâtoâ, sau ñoù duøng maùy ñaäp haøm (Q: 5T) ñaäp cho ra haït côõ ≤ 20 moment quaùn tính roài ñöa veà pheåu 105 baèng maùy xuùc vaø baêng taûi cao su. Hoãn hôïp Clinker, thaïch cao vaø phuï gia töø pheãu 105 ñöa qua maùy caáp lieäu kieåu rung cho ñeàu ñeán silo caân ñònh löôïng baèng gaàu naâng, roài vaøo maùy nghieàn bi baèng baêng taûi cao su. Hoãn hôïp sau khi ñaõ phoái troän ñöôïc chuyeån ñeán maùy phaân ly khí ñoäng ñeå taùch caùc côõ haït treân nguyeân taéc troïng löôïng ñoäng, phaàn saûn phaåm ñaït tieâu chuaån ñoä mòn ñöôïc chuyeån veà boàn chöùa thaønh phaåm 901 hoaëc silo ñoùng bao 904. Xi maêng boät ñöôïc caáp tröïc tieáp cho maùy ñoùng bao loaïi 3 voøi coá ñònh, FO khoái löôïng xi maêng ñöôïc ñieàu chænh nhôø heä thoáng caàn treo nhaèm ñaûm baûo troïng löôïng bao ñaït 50 ± 1 kg theo tieâu chuaån. Sau ñoù nhôø baêng taûi chuyeån xi maêng . I N thaønh phaåm tröïc tieáp leân phöông tieän khaùch haøng hoaëc cho vaøo kho thaønh phaåm. I.5.3. Thieát bò coâng ngheä Baûng 2.9: Thieát bò coâng ngheä N H Stt TEÂN THIEÁT BÒ X A ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT Soá löôïng 1 2 Caàu truïc ngoaïm Caán caåu ngoaïm N G Troïng löôïng: 2,5 taán; ñoäng cô 125 HP Troïng löôïng: 2 taán; ñoäng cô 125 HP 1 1 O 3 Pheåu nhaän lieäu Theùp – kích thöôùc: 2,5 x 2,5 x 1,3 m 1 U 4 Baêng trung gian Cao su B660 x L18 m; coâng suaát 4,5 kw 1 R 5 Baêng taûi nguyeân lieäu Cao su B700 x L25 m; coâng suaát 15 kw 1 6 7 I T Pheãu chöa nguyeân lieäu Maùy caáp lieäu rung Theùp – kích thöôùc: 4 x 4 x 2 m Loaïi Rel 20 – naêng suaát 136 taán/giôø 1 1 8 O Gaàu naâng lieäu Ñoäng cô 30 HP – naêng suaát 136 taán/giôø 1 9 10 M Silo Clinker Silo phuï gia Theùp taùn V = 368 m Theùp taùn V = 226 m 3 3 1 1 3 11 Silo thaïch cao Theùp taùn V = 28 m 1 12 Ñònh löôïng Cliker Kieåu baêng B630 – L3; ñoäng cô 2 HP 1 13 Ñònh löôïng phuï gia Kieåu baêng B630 – L3; ñoäng cô 2 HP 1 14 Ñònh löôïng thaïch cao Kieåu baêng B500 – L3; ñoäng cô 1,5 HP 1 15 Baêng taûi nghieàn löu Cao su B600 – L31 m; ñoäng cô 10 HP 1 16 Maùy nghieàn bi KENEDY loaïi 2 ngaên f3353 x 6400; ñ/cô 1 1250 HP; 989 v/phuùt; n/suaát 30 T/h 17 Gaàu naâng thaønh phaåm Kieåu xích keùo ñ/cô 30 HP; n/suaát 61 T/h 1 18 Phaân ly khí ñoäng f4,87 x H3,2 m; naêng suaát 30 taán/giôø 1 3 19 Boàn chöùa thaønh phaåm Theùp taùn V = 764 m 1 SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 10
 11. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn 20 Maùy bôm thaønh phaåm Hieäu MATRAN; V = 0,6 m3; n/suaát 55 T/h 1 21 Maùy neùn khí Rollar vít xoaén, aùp suaát 100 PSI 1 22 Silo ñoùng bao Theùp 1 23 Loïc buïi Loïc tay aùo Q = 20.000 m3/h 1 24 Quaït huùt buïi Ly taâm Q = 28.000 m3/h; ñoäng cô 75 HP 1 25 Bôm chuyeån buïi Caùnh xoaén Q = 10.000 m3/h 1 26 Baêng chuyeån taûi Cao su B400 – L14 m 1 27 Maùy ñoùng bao Naêng suaát 17 taán/giôø 4 28 Baêng taûi cao su Kt: 42 x 0,65 m; Q = 60 T/h; ñ/cô 10 HP 1 29 Pheãu tieáp nhaän Theùp – kích thöôùc: 2,5 x 2 x 2 m 1 30 Maùy ñaäp haøm Q = 5 taán/giôø; coâng suaát 1 kw 1 O 31 Maùy ñoùng bao 3 voøi Q = 30 taán/giôø 1 32 Phoøng thí nghieäm 33 OÂ toâ töï ñoå Troïng taûi 10 taán; 24 taán N F 1 2 34 Maùy khoan . I 1 35 Maùy tieän II. N HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI KHU VÖÏC XÍ NGHIEÄP H 1 X A II.1. Nguoàn goác – ñaëc tröng nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí tröôøng khoâng khí ñaõ bò oâ nhieãm. N G Xí nghieäp naèm taïi khu vöïc ñaõ coù saün moät soá nhaø maùy neân chaát löôïng moâi U O II.1.1. Töø phöông tieän vaän chuyeån Caùc phöông tieän vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø thaønh phaåm ra vaøo baèng xaø TR lan treân soâng; oâ toâ xe taûi, caùc ñoäng cô ñoát daàu xaêng, caåu … vaän chuyeån taïi nhaø OI maùy xi maêng phaùt sinh moät löôïng khí thaûi gaây oâ nhieãm khoâng khí nhö buïi, khí ñoäc (SO2, CO, NOx, CO2, hydrocacbon, Pb,…), tieáng oàn. M II.1.2. Trong quaù trình saûn xuaát Hieän taïi, xí nghieäp ñang saûn xuaát vôùi coâng suaát laø 340 taán/ngaøy (khoaûng 100.000 taán/naêm). Buïi sinh ra töø baêng taûi naïp lieäu; khu vöïc boác dôõ vaø tieáp nhaän clinker, phuï gia, thaïch cao; khu vöïc maùy ñaäp, maùy nghieàn, maùy saøng, maùy phaân ly vaø heä thoáng vaän chuyeån; khu vöïc naïp vaø thaùo xi maêng ra töø xyclon; maùy ñoùng bao vaø khu vöïc roùt xi maêng rôøi. Töø caùc xe caåu, xuùc trong quaù trình naïp lieäu sinh ra khí thaûi chöùa buïi, SO2, CO, NOx, CO2, hydrocacbon…Caùc loaïi moâ tô, quaït, maùy nghieàn, maùy ñaäp buùa, maùy neùn khí… gaây oàn. Baûng 2.10: Taûi löôïng oâ nhieãm cuûa xí nghieäp hieän nay STT Caùc hoaït ñoäng saûn xuaát Heä soá oâ nhieãm Taûi löôïng oâ nhieãm SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 11
 12. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn (kg/taán clinker) (kg/naêm) 1 Boác dôõ clinker 0,1 8.700 2 Boác dôõ phuï gia, thaïch cao 0,1 1.400 3 Vaän chuyeån clinker 0,075 6.525 4 Vaän chuyeån phuï gia, thaïch cao 0,075 1.050 5 Döï tröõ cinker trong silo 0,12 10.440 6 Döï tröõ phuï gia, thaïch cao 0,14 1.960 7 Ñaäp phuï gia, thaïch cao 0,02 280 8 Nghieàn clinker 0,05 4.350 9 Ñoùng bao xi maêng 0,01 1.000 10 Vaän chuyeån xi maêng 0,01 1.000 Toång taûi löôïng buïi xi maêng sinh ra sau khi xöû lyù 26.605 FO Khi xí nghieäp thöïc hieän böôùc II ñeå ñaït coâng suaát 180.000 taán xi maêng moät I N naêm; xí nghieäp caàn söû duïng 156.000 taán clinker, 7.200 taán thaïch cao, 18.000 taán . phuï gia moãi naêm. Khi ñoù taûi löôïng oâ nhieãm do xí nghieäp gaây ra: N Baûng2.11: Taûi löôïng oâ nhieãm sau khi taêng naêng suaát H STT Caùc hoaït ñoäng saûn xuaát X A Heä soá oâ nhieãm (kg/taán clinker) Taûi löôïng oâ nhieãm (kg/naêm) 1 2 Boác dôõ clinker Boác dôõ phuï gia, thaïch cao N G 0,1 0,1 15.600 2.520 3 4 Vaän chuyeån clinker U O Vaän chuyeån phuï gia, thaïch cao 0,075 0,075 11.700 1.890 5 TR Döï tröõ cinker trong silo 0,12 18.720 I 6 Döï tröõ phuï gia, thaïch cao 0,14 3.528 O 7 Ñaäp phuï gia, thaïch cao 0,02 504 8 Nghieàn clinker 0,05 7.800 9 10 MÑoùng bao xi maêng Vaän chuyeån xi maêng 0,01 0,01 1.800 1.800 Toång taûi löôïng buïi xi maêng sinh ra sau khi xöû lyù 65.862 II.1.3. Quaù trình tieâu thuï nhieân lieäu Haøng naêm xí nghieäp tieâu thuï khoaûng 27 taán daàu boâi trôn; 3,6 taán môõ coâng nghieäp; 1.500 taán xaêng daàu. Löôïng nhieân lieäu naøy chuû yeáu phuïc vuï caùc hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi vaø baûo döôõng caùc thieät bò cuûa nhaø maùy. Nguoàn oâ nhieãm gaây ra do ñoát nhieân lieäu trong hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi laø nguoàn phaân taùn, neân trong khuoân vieân xí nghieäp khoâng ñaùng keå. II.1.4. Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí taïi khu vöïc SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 12
 13. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Ngaøy 2/8/2001 trôøi naéng, nhieät ñoä khoâng khí 32,50C; phaân xöôûng hoaït ñoäng bình thöôøng. Baûng 2.12: Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí taïi xí nghieäp vaøo ngaøy 2/8/2001 Nhieät Ñoä aåm Ñoä oàn Vò trí ño ñaïc NO2 SO2 Buïi CO ñoä (0 C) (%) (dBA) Taïi maùy nghieàn bi 37,5 77 107 0,25 0,14 14 6,8 Taïi khaâu ñoùng bao bì thaønh phaåm 37,3 78 95 0,23 0,25 20,2 8,4 Taïi khu vöïc bôm thaønh phaåm 37,3 77 93 0,17 0,19 18 3,1 Taïi maùy neùn khí 36 77 90 0,31 0,37 9,2 9,3 Taïi baêng taûi caáp lieäu - - 87 0,34 0,28 13 10,9 Tröôùc khoái vaên phoøng cuoái höôùng gioù so vôùi phaân xöôûng 50 m 37 67 78 0,38 FO 0,29 2,1 8,5 Taïi saùt bôø soâng phía sau phaân xöôûng ñaàu höôùng gioù giaùp khu - - 75 . I 0,27 N 0,12 0,21 6,7 vöïc daân cö Taïi tröôùc saân xí nghieäp nôi aûnh N H höôûng quaù trình vaän chuyeån saûn phaåm vaø nguyeân vaät lieäu - X - A 89 0,35 0,28 9,4 8,1 Taïi caåu truïc naïp nguyeân lieäu saùt bôø soâng nôi ra vaøo saø lan N - G - 95 0,30 0,25 6,2 8,6 Giôùi haïn cho pheùp caùc chaát ñoäc haïi trong khoâng khí nôi saûn U O £ 32 £ 80 90 5,0 20 10 40 R xuaát (TCVS – 1992) cuûa Boä Y T Teá OI Tieâu chuaån khoâng khí moâi tröôøng xung quanh (TCVN 0,4 0,5 0,3 30 M 5949; 5937 – 1995) (Nguoàn: Trung Taâm Ñaøo Taïo vaø Phaùt Trieån Saéc Kyù Tp.HCM; keát quaû soá: 0103.01/EDC). Giôùi haïn toái ña cho pheùp veà tieáng oàn khu vöïc daân cö (TCVN 5949 – 1995) ñöôïc aùp duïng cho khu saûn xuaát naèm xen keõ trong khu daân cö: Töø 0 giôø ñeán 18 giôø: 75dBA Töø 18 giôø ñeán 22 giôø: 70dBA Töø 22 giôø ñeán 6 giôø: 50 dBA So saùnh keát quaû phaân tích vôùi tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí nôi saûn xuaát TCVS – 1992 cuûa Boä Y Teá ta thaáy noàng ñoä buïi taïi baêng taûi caáp lieäu, khu vöïc SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 13
 14. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn bôm thaønh phaåm, khu vöïc maùy nghieàn, khaâu ñoùng bao bì thaønh phaåm cao hôn tieâu chuaån; coøn caùc thoâng soá khaùc ñeàu naèm trong giôùi haïn cho pheùp. So saùnh vôùi tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí bao quanh TCVN 5949; 5937 – 1995 cuûa Boä Khoa Hoïc Coâng Ngheä & Moâi Tröôøng cho thaáy tröôùc noàng ñoä buïi khoái vaên phoøng cuoái höôùng gioù so vôùi phaân xöôûng 50m, taïi tröôùc saân xí nghieäp nôi aûnh höôûng quaù trình vaän chuyeån saûn phaåm vaø nguyeân vaät lieäu, taïi caåu truïc naïp nguyeân lieäu saùt bôø soâng nôi ra vaøo saø lan ñeàu cao hôn giôùi haïn cho pheùp. Veà tieáng oàn taïi caùc vò trí ño ñeàu vöôït hôn giôùi haïn cho pheùp so vôùi TCVN. II.2. Nguoàn goác – ñaëc tröng nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc II.2.1. Nöôùc thaûi saûn xuaát FO Nhu caàu veà caáp nuôùc öôùc tính khoaûng 30m3/ngaøy bao goàm nöôùc phuïc vuï sx (nöôùc laøm nguoäi oå ñôõ, laøm maùt maùy nghieàn bi, xöôûng cô ñieän, phoøng thí . I N nghieäm…), nöôùc caáp cho sinh hoaït, töôùi caây, döï tröõ cöùu hoûa… Nöôùc thaûi saûn xuaát chuû yeáu laø nöôùc laøm maùt maùy vaø nöôùc veä sinh coâng nghieäp, löôïng nöôùc thaûi naøy coù nhieät ñoä cao vaø coù daàu môõ. N H Toaøn boä löôïng nöôùc thaûi saûn xuaát hieän nay chöa ñöôïc xöû lyù maø thaûi thaúng ra soâng laøm oâ nhieãm nöôùc maët. X A II.2.2. Nöôùc thaûi sinh hoaït N G Chuû yeáu laø cuûa coâng nhaân vieân taém röûa sau giôø laøm vieäc; coù chöùa caùc chaát sinh vaät… U O raén lô löûng (SS), caùc chaát höõu cô (BOD/COD), caùc chaát dinh döôõng (N,P) vaø vi R Neáu moãi ngöôøi moät ngaøy söû duïng trung bình 100 lít nöôùc (tính cho 3 ca) thì T OI noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm coù trong nuôùc thaûi sinh hoaït laø: BOD5 450 – 540mg/l M COD SS 720 – 1020mg/l 700 – 1450mg/l Daàu môõ 100 – 300mg/l Toång N 60 – 12 mg/l Amoni 24 _ 48mg/l Toång P 8 – 40mg/l Toång Coliform 106 – 109MPN/100 ml Fecal coliform 105 – 106MPN/100 ml Tröùng giun saùn 103MPN/100 ml SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 14
 15. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn So saùng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vôùi tieâu chuaån nöôùc thaûi ñoå ra soâng (nguoàn thaûi loaïi B) ta thaáy caàn phaûi xöû lyù tröôùc khi cho thaûi ra moâi tröôøng. II.3. Chaát thaûi raén taïi xí nghieäp Chaát thaûi raén coâng nghieäp taïi nhaø maùy chuû yeáu laø bao bì, giaáy pheá thaûi, xi maêng ñoùng raén vaø chaát thaûi raén sinh hoaït (khoaûng 36 taán/naêm) chuû yeáu laø caùc chaát höõu cô. II.4. Caùc taùc ñoäng ñeán con nguôøi vaø moâi tröôøng II.4.1. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí OÂ nhieãm khoâng khí noùi chung seõ taùc ñoäng ñeán cô theå con ngöôøi vaø ñoäng vaät tröôùc heát qua ñöôøng hoâ haáp, taùc ñoäng tröïc tieáp leân maët, da cuûa cô theå. Chuùng FO thöôøng gaây caùc chöùng beänh nhö ngaït thôû, vieâm phuø phoåi, moät soá chaát khaùc seõ gaây kích thích moät soá beänh nhö ho, lao phoåi, suyeãn …Tuøy thuoäc vaøo noàng ñoä, möùc ñoä I N ñoäc haïi cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm maø aûnh höôûng cuûa noù ñeán söùc khoûe coäng ñoàng khaùc nhau. . N H Buïi gaây nhieàu taùc haïi khaùc nhau nhöng trong ñoù taùc haïi ñoái vôùi söùc khoûe A con ngöôøi laø quan troïng nhaát. Veà söùc khoûe, buïi coù theå gaây toån thöông ñoái vôùi GX maét, da hoaëc heä tieâu hoùa (moät caùch ngaãu nhieân), nhöng chuû yeáu vaãn laø söï xaâm nhaäp cuûa haït buïi vaøo phoåi do hít thôû. N Caàn phaân bieät taùc haïi cuûa buïi tan ñöôïc hoaëc khoâng tan ñöôïc trong nöôùc sau U O khi laéng ñoïng trong heä thoáng hoâ haáp. Loaïi buïi cuûa vaät lieäu coù tính aên moøn hoaëc ñoäc tan trong nöôùc maø laéng ñoïng ôû muõi, moàm hay ñöôøng hoâ haáp treân coù theå gaây R toån thöông nhö laøm thuûng raùch caùc moâ, vaùch ngaên muõi, v.v… Loaïi buïi naøy vaøo T OI saâu trong phoåi coù theå bò haáp thu vaøo cô theå vaø gaây nhieãm ñoäc hoaëc gaây dò öùng baèng söï co thaét ñöôøng hoâ haáp nhö beänh hen suyeãn. Ñaïi dieän cho nhoùm buïi ñoäc M haïi deã tan trong nöôùc laø muoái cuûa chì. - Taùc ñoäng cuûa buïi xi maêng: Nhìn chung, xi maêng khoâng gaây beänh buïi phoåi nhöng neáu trong buïi xi maêng coù treân 2% silic töï do vaø tieáp xuùc laâu trong thôøi gian daøi thì coù theå phaùt sinh beänh buïi phoåi. Ñoäng vaät thôû hít buïi xi maêng khoâng gaây moät bieán ñoåi beänh lyù caáp tính hoaëc maõn tính naøo. Tuy nhieân buïi baùm treân laù vaø thaân caây laøm cho thöïc vaät khoâng quang hôïp ñöôïc. - Taùc ñoäng cuûa khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän taûi vaø caùc ñoäng cô: SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 15
 16. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän taûi coù chöùa buïi than, SOx, NOx, COx, toång hydrocacbon gaây oâ nhieãm khoâng khí vaø aûnh höôûng tôùi söùc khoûe con ngöôøi vaø tôùi söï phaùt trieån cuûa ñoäng thöïc vaät. Noù cuõng coù khaû naêng gaây nhieãm baån nguoàn nöôùc, laøm aûnh höôûng ñeán con ngöôøi, thuù vaät söû duïng tröïc tieáp hay giaùn tieáp nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm noùi treân. + Buïi than vaøo phoåi gaây kích thích cô hoïc vaø phaùt sinh phaûn öùng xô hoùa phoåi gaây neân nhöõng beänh hoâ haáp. Buïi than taïo thaønh trong quaù trình ñoát nhieân lieäu coù thaønh phaàn chuû yeáu laø caùc chaát hydrocacbon ña voøng, laø chaát oâ nhieãm coù ñoäc tính cao vì coù khaû naêng gaây ung thö. + Taùc haïi cuûa caùc khí axit nhö SOx, NOx ü Ñoái vôùi con ngöôøi: SOx, NOx laø caùc chaát kích thích, khi tieáp xuùc vôùi FO nieâm maïc aåm öôùt taïo thaùnh caùc axit. Chuùng ñi vaøo cô theå qua ñöôøng hoâ haáp hoaëc . I N hoøa tan vaøo nuôùc boït roài vaøo ñöôøng tieâu hoùa sau ñoù phaân taùn vaøo maùu tuaàn hoaøn. SOx, NOx khi keát hôïp vôùi buïi taïo thaønh caùc haït buïi axit lô löûng, neáu kích thöôùc N H nhoû hôn 2 – 3 mm seõ vaøo tôùi pheá nang, bò ñaïi thöïc baøo phaù huûy hoaëc ñöa ñeán heä thoáng baïch huyeát. SO2 coù theå nhieãm ñoäc qua da gaây söï chuyeån hoùa laøm giaûm X A löôïng kieàm döï tröõ trong maùu, ñaøo thaûi amoniac ra nöôùc tieåu vaø kieàm ra nöôùc boït. Ñoäc tính chung cuûa SO2 theå hieän ôû roái loaïn chuyeån hoùa protein vaø ñöôøng, thieáu N G vitamin B vaø C, öùc cheá enzym oxydaza. Söï haáp thuï löôïng lôùn SO2 coù khaû naêng gaây beänh cho heä taïo huyeát vaø taïo ra methemoglobin taêng cöôøng quaù trình oxy hoùa Fe (II) thaønh Fe (III). U O ü Ñoái vôùi thöïc vaät: caùc khí SOx, NOx khi bò oxy hoùa trong khoâng khí vaø TR keát hôïp vôùi nöôùc möa taïo neân möa axit gaây aûnh höôûng tôùi söï phaùt trieån cuûa caây OI troàng vaø thaûm thöïc vaät. Khi noàng ñoä SO2 trong khoâng khí khoaûng 1 – 2ppm coù theå gaây chaán thöông ñoái vôùi laù caây sau vaøi giôø tieáp xuùc. Ñoái vôùi caùc loaïi thöïc vaät M nhaäy caûm giôùi haïn gaây ñoäc kinh nieân khoaûng 0,15 – 0,3ppm. Nhaäy caûm nhaát ñoái vôùi SO2 laø ñoäng vaät baäc thaáp nhö reâu, ñòa y. ü Ñoái vôùi vaät lieäu: söï coù maët cuûa SOx, NOx trong khoâng khí noùng aåm laøm taêng cöôøng quaù trình aên moøn kim loaïi, phaù huûy vaät lieäu beâ toâng vaø caùc coâng trình xaây döïng, nhaø cöûa. + Oxyt cacbon (CO) vaø khí cacbonic (CO2): CO deã gaây ñoäc do keát hôïp khaù beàn vöõng vôùi hemoglobin thaønh cacbonhemoglobin daãn ñeán giaûm khaû naêng vaän chuyeån oxy cuûa maùu ñeán caùc toå chöùc, teá baøo. CO2 gaây roái loaïn hoâ haáp phoåi vaø teá baøo do chieám maát choã cuûa oxy. Moät soá ñaëc tröng gaây ñoäc cuûa CO2: SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 16
 17. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Noàng ñoä CO2, ppm (%) Bieåu hieän ñoäc tính 50.000ppm (5%) Khoù thôû, nhöùc ñaàu 100.000ppm (10%) Ngaát, ngaït thôû Noàng ñoä CO2 trong khoâng khí saïch chieám 0,03 – 0,06%; noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa CO2 laø 0,1% + Hidrocacbons: Hidrocacbons thöôøng ít gaây nhieãm ñoäc maõn tính maø chæ gaây nhieãm ñoäc caáp tính. Caùc trieäu chöùng nhieãm ñoäc caáp tính laø: suy nhöôïc, choùng maët, say, co giaät, ngaït, vieâm phoåi… Khi hít phaûi hôi hidrocacbon ôû noàng ñoä 40.000mg/mm3 coù theå bò nhieãm ñoäc caáp tính vôùi caùc trieäu chöùng nhö töùc ngöïc, choùng maët, roái loaïn giaùc FO quan, taâm thaàn, nhöùc ñaàu, buoàn noân… Coøn vôùi noàng ñoä 60.000mg/m3 seõ xuaát hieän caùc côn co giaät, roái loaïn tim vaø hoâ haáp, thaäm chí coù theå töû vong. - Taùc ñoäng cuûa tieáng oàn: . I N H Nhaø maùy söû duïng thieát bò nhö maùy nghieàn bi, maùy ñaäp, saøng, neùn khí gaây A N neân tieáng oàn lôùn. Tieáng oàn cao hôn tieâu chuaån cho pheùp seõ aûnh höôûng ñeán coâng nhaân vaø daân cö vuøng xung quanh gaây meät moûi, maát nguû… laøm giaûm naêng xuaát lao GX ñoäng, maát taäp trung tö töôûng daãn ñeán tai naïn lao ñoäng. Ngoaøi ra, tieáng oàn coøn phaùt sinh töø caùc loaïi quaït gaén vôùi caùc heä thoáng loïc buïi vaø ñöôøng vaän chuyeån xi maêng. N - Caùc chaát höõu cô: U O II.4.2. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm nöôùc TR Caùc chaát höõu cô chuû yeáu trong nuôùc thaûi sinh hoaït laø carbohydrate, laø hôïp OI chaát deå daøng bò vi sinh vaät phaân huûy baèng caùch söû duïng oxy hoøa tan trong nuôùc ñeå oxy hoùa chaát höõu cô. M Haøm löôïng caùc chaát höõu cô deã bò vi sinh phaân huûy ñöôïc xaùc ñònh giaùn tieáp qua thoâng soá nhu caàu oxy sinh hoùa (BOD5). BOD5 theå hieän noàng ñoä oxy hoøa tan caàn thieát ñeå vi sinh vaät trong nöôùc phaân huûy hoaøn toaøn chaát höõu cô. Nhö vaäy, noàng ñoä BOD5 (mgO2/l) tæ leä vôùi noàng ñoä chaát oâ nhieãm höïu cô trong nuôùc. BOD5 laø thoâng soá hieän ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm höõu cô, ñoàng thôøi ñaùnh giaù taûi löôïng ñôn vò sinh hoïc cuûa moät heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Nöôùc bò oâ nhieãm höõu cô seõ suy giaûm noàng ñoä oxy hoøa tan trong nöôùc do vi sinh vaät söû duïng oxy hoøa tan ñeå phaân huûy caùc chaát höõu cô. Oxy hoøa tan giaûm seõ gaây taùc haïi nghieâm troïng ñeán taøi nguyeân thuûy sinh. Theo chuaån chaát löôïng nöôùc nuoâi caù cuûa FAO quy ñònh noàng ñoä oxy hoøa tan (DO) trong nöôùc phaûi cao hôn 50% giaù trò baõo hoøa (töùc cao hôn 4mg/l ô 250C). SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 17
 18. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Tieâu chuaån chaát löôïng nuôùc beà maët cuûa nhieàu Quoác gia cho thaáy nguoàn nöôùc coù giaù trò BOD5 > 5mg/l ñöôïc xem laø ñaõ bò oâ nhieãm vaø treân 10mg/l ñöôïc xem laø oâ nhieãm naëng. - Chaát raén lô löûng: Chaát raén lô löûng cuõng laø taùc nhaân gaây aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán taøi nguyeân thuûy sinh ñoàng thôøi gaây taùc haïi veà maët caûm quan (taêng ñoä ñuïc nguoàn nuôùc) vaø gaây boài laéng doøng soâng. Theo tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam ñoái vôùi nguoàn nöôùc beà maët loaïi A chæ cho pheùp nhaän nöôùc thaûi coù noàng ñoä chaát raén lô löûng 50mg/l, vôùi nguoàn nöôùc beà maët loaïi B chæ cho pheùp nhaän nöôùc thaûi coù noàng ñoä chaát raén lô löûng 100mg/l. O - Caùc chaát dinh döôõng: (N, P) F Caùc chaát dinh duôõng coù khaû naêng gaây ra hieän töôïng phuù döôõng nguoàn nöôùc N I daãn ñeán aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng nöôùc. - Daàu môõ: H . A N Daàu môõ coù nguoàn goác daàu moû khoâng nhöõng laø nhöõng hôïp chaát hydrocacbon khoù phaân huûy sinh hoïc maø coøn chöùa caùc chaát phuï gia ñoäc haïi nhö caùc daãn xuaát GX cuûa phenol, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nuôùc, coù taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán ñôøi soáng thuûy sinh vaø aûnh höôûng tôùi muïc ñích caáp nuôùc cho sinh hoaït, nuoâi troàng thuûy saûn. N Khi haøm löôïng daàu trong nöôùc cao hôn 0,2mg/l nöôùc coù muøi hoâi khoâng duøng U O ñeå aên uoáng ñöôïc maø chæ duøng cho muïc ñích sinh hoaït. Haøm löôïng daàu trong nuôùc töø 0,1 – 0,5mg/l seõ gaây giaûm naêng suaát vaø chaát löôïng cuûa caù. Tieâu chuaån daàu R trong caùc nguoàn nuôùc nuoâi caù khoâng vöôït quaù 0,05mg/l, tieâu chuaån oxy hoøa tan T OI phaûi lôùn hôn 4mg/l. OÂ nhieãm daàu daãn ñeán giaûm khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc do gieát M cheát caùc sinh vaät phieâu sinh, sinh vaät ñaùy tham gia vaøo quaù trình töï laøm saïch. Nöôùc thaûi nhieãm daàu coøn gaây caïn kieät oxy cuûa nguoàn nöôùc do che maát maët thoaùng khoâng cho oxy hoøa tan töø khoâng khí vaøo nguoàn nöôùc. Ngoaøi ra, daàu trong nuôùc seõ bò chuyeån hoùa thaønh caùc hôïp chaát ñoäc haïi khaùc ñoái vôùi con nguôøi vaø thuûy sinh nhö phenol, caùc daãn xuaát Clo cuûa phenol. Haøm löôïng phenol trong nguoàn nöôùc caáp cho sinh hoaït khoâng ñöôïc vöôït quaù 0,001mg/l, ngöôõng chòu ñöïng cuûa caù laø 10 – 15mg/l. OÂ nhieãm nguoàn nöôùc do daàu vaø caùc saûn phaåm phaân huûy cuûa noù coù theå gaây toån thaát raát lôùn cho ngaønh caáp nuôùc, thuûy saûn, du lòch vaø caùc ngaønh kinh teá quoác daân khaùc. II.4.3. Taùc ñoäng cuûa chaát thaûi raén SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 18
 19. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát, xí nghieäp coù sinh ra moät löôïng chaát thaûi raén nhö caùc loaïi bao bì nguyeân lieäu sau khi söû duïng xong, caùc loaïi raùc thaûi sinh hoaït, moät löôïng ít xi maêng bò voùn cuïc do bò aåm öôùt. Neáu khoâng ñöôïc thu gom seõ gaây taùc ñoäng xaáu cho moâi tröôøng ñaát, nöôùc vaø ñoàng thôøi cuõng laø moâi tröôøng thuaän lôïi cho vi sinh vaät phaùt trieån. Ñieàu naøy raát nguy hieåm vì trong ñoù coù theå coù caùc vi truøng gaây dòch beänh. II.4.4. Taùc ñoäng ñeán caùc ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi khaùc Söï hình thaønh vaø hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp coù yù nghóa kinh teá – xaõ hoäi raát quan troïng cho khu vöïc vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh. Noù taïo ra coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, taïo ra saûn phaåm coù chaát löôïng phuïc vuï trong coâng trình xaây döïng. Söï ra ñôøi cuûa xí nghieäp kích thích söï phaùt trieån maïnh meõ caùc ngaønh coâng FO nghieäp, noâng nghieäp vaø caùc dòch vuï khaùc trong vuøng thuùc ñaåy söï ñaàu tö voán cuûa nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam. . I N Hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy nhìn chung khoâng gaây aûnh höôûng xaáu ñeán caûnh N H quan kieán truùc vaø nhu caàu giaûi trí, vaên hoaù cuûa khu vöïc. Neáu xí nghieäp khoâng quan taâm ñuùng möùc ñeán vieäc phoøng choáng vaø coù bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng thì seõ coù nhieàu taùc ñoäng tieâu cöïc xaûy ra: X A - Gaây oâ nhieãm ñeán moâi tröôøng khoâng khí trong vaø ngoaøi xí nghieäp; N G - Gaây aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát vaø daân cö laân can; U O - Gaây aûnh höôûng ñeán söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa ñoäng vaø thöïc trong khu vöïc. TR OI M CHÖÔNG 3 ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ I. CAÙC TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA BUÏI VAØ HIEÄU QUAÛ TAÙCH BUÏI I.1. Ñoä phaân taùn caùc phaân töû SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 19
 20. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Luaän vaên toát nghieäp: Thieát keá heä thoáng xöû lyù buïi xí nghieäp xi maêng Bình Ñieàn Kích thöôùc haït laø moät thoâng soá cô baûn cuûa noù. Vieäc löïa choïn thieát bò taùch buïi tuøy thuoäc vaøo thaønh phaàn phaân taùn cuûa caùc haït buïi taùch ñöôïc. Trong caùc thieát bò taùch buïi ñaëc tröng cho kích thöôùc haït buïi laø ñaïi löôïng vaän toác laéng cuûa chuùng nhö ñaïi löôïng ñöôøng kính laéng. Do caùc haït buïi coâng nghieäp coù hình daùng raát khaùc nhau (daïng caàu, que, sôïi,..); neân neáu cuøng moät khoái löôïng thì seõ laéng vôùi caùc vaän toác khaùc nhau, haït caøng gaàn vôùi daïng hình caàu thì noù laéng caøng nhanh. Caùc kích thöôùc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa moät khoái haït buïi ñaëc tröng cho khoaûng phaân boá ñoä phaân taùn cuûa chuùng. I.2. Tính keát dính cuûa buïi: Caùc haït buïi coù xu höôùng keát dính vaøo nhau, vôùi ñoä keát dính cao thì buïi coù theå daãn ñeán tình traïng beát ngheït moät phaàn hay toaøn boä thieát bò taùch buïi. FO Haït buïi caøng mòn thì chuùng caøng deã baùm vaøo beà maët thieát bò. Vôùi nhöõng buïi haït treân 10mm thì deã trôû thaønh tôi xoáp. . I N coù 60 ¸ 70% soá haït beù hôn 10 mm thì raát deã daãn ñeán dính beát, coøn buïi coù nhieàu H Tuøy theo ñoä keát dính maø chia buïi laøm 4 nhoùm nhö sau: N A Baûng 3.1: Caùc loaïi buïi Ñaëc tính buïi w Khoâng keát dính GX Daïng buïi - Xæ khoâ, thaïch anh, ñaát khoâ w Keát dính yeáu N - Haït coác, manheâzit, apatit khoâ, buïi loø cao, w Keát dính U O tro buïi coù chöùa nhieàu chaát chöa chaùy, buïi ñaù. - Than buøn, manhezit aåm, buïi kim loaïi, buïi TR pirit, oxyt chì, thieác, xi maêng khoâ, tro bay OI w Keát dính maïnh khoâng chöùa chaát chöa chaùy, tro than buøn,.. - Buïi xi maêng, buïi taùch ra töø khoâng khí aåm, M I.3. Ñoä maøi moøn cuûa buïi buïi thaïch cao vaø amiang, cliker, muoái natri,... Ñoä maøi moøn cuûa buïi ñöôïc ñaëc tröng baèng cöôøng ñoä maøi moøn kim loaïi khi cuøng vaän toác doøng khí vaø cuøng noàng ñoä buïi. Noù phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng, hình daùng, kích thöôùc, khoái löôïng haït buïi. Khi tính toaùn thieát keá thieát bò thì phaûi tính ñeán ñoä maøi moøn cuûa buïi. I.4. Ñoä thaám öôùt cuûa buïi Ñoä thaám öôùt baèng nöôùc cuûa caùc haït buïi coù aûnh höôûng ñeán hieäu quaû laøm vieäc cuûa caùc thieát bò taùch buïi kieåu öôùt, ñaëc bieät laøm vieäc ôû cheá ñoä tuaàn hoaøn. Caùc haït SVTH: NGUYEÃN NHAÄT LINH Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản