Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành thủy sản công suất 300m 3/ngày đêm

Chia sẻ: Phu Khanh-it | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
525
lượt xem
250
download

Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành thủy sản công suất 300m 3/ngày đêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của quá trình xử lí nước thải là loại bỏ các chất ô nhiễm có trong nước thải đến mức độ chấp nhận được theo tiêu chuẩn qui định. Mức độ yêu cầu xử lí nước thải phụ thuộc các yếu tố: Xử lí nước tái sử dụng, xử lí quay vòng, xử lí để xả ra ngoài môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành thủy sản công suất 300m 3/ngày đêm

 1. …………..o0o………….. Đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành thủy sản công suất 300m 3/ngày đêm
 2. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THUÛY SAÛN. 1
 3. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm I.1 COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT: Nguyeân lieäu Röûa Nöôùc thaûi Sô cheá Chaát thaûi raén Röûa Nöôùc thaûi Phaân côõ Phaân loaïi Röûa Nöôùc thaûi Xeáp khuoân Ñoùng hoäp Maï baêng Bao goùi Baûo quaûn 2
 4. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm I.2 QUY MOÂ COÂNG SUAÁT: 300 m3/ngaøy ñeâm. I.3 THAØNH PHAÀN TÍNH CHAÁT NÖÔÙC THAÛI THOÂ: I.3.1 Thaønh phaàn: Chaát thaûi raén: Ñaàu, voû, vi, ruoät caù, ruoät toâm, raâu möïc, nang möïc. Raùc thaûi sinh hoaït: rau quaû, thöùc aên thöøa, voû bao bì, tuùi nilon, voû ñoà hoäp… Nöôùc thaûi: nöôùc röûa nguyeân lieäu. I.3.2 Tính chaát nöôùc thaûi: Thoâng soá Ñôn vò Ñaàu vaøo 6.5-7.3 pH 1100 COD mg/l 800 BOD5 toång mgO2/L 60 Toång nitô mgN/L 20 Toång photpho mgP/L 210 SS mg/L I.4 YEÂU CAÀU DOØNG RA: Thoâng soá Ñôn vò Yeâu caàu loaïi B 5.5-9 pH 100 COD mg/l 50 BOD5 toång mgO2/L 60 Toång nitô mgN/L 6 Toång photpho mgP/L 100 SS mg/L Vôùi: Toång Nitô = TNK + Nitô Amonia + Nitô nitrit-nitrat Toång BOD = CBOD +NBOD Toång Photpho = Photpho voâ cô + Photpho höõu cô 3
 5. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm CHÖÔNG II: LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ 4
 6. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm II.1 MUÏC ÑÍCH CUÛA VIEÄC XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI: Muïc ñích cuûa quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi laø loaïi boû caùc chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi ñeán möùc ñoä chaáp nhaän ñöôïc theo tieâu chuaån quy ñònh. Möùc ñoä yeâu caàu xöû lyù nöôùc thaûi phuï thuoäc caùc yeáu toá sau: Xöû lyù ñeå taùi xöû duïng Xöû lyù quay voøng Xöû lyù ñeå xaû ra ngoaøi moâi tröôøng Muïc ñích cuûa coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi naøy laø xöû lyù nöôùc thaûi ñeå xaû ra ngoaøi moâi tröôøng. Trong tröôøng hôïp naøy, yeâu caàu möùc ñoä xöû lyù phuï thuoäc vaøo nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi vaø quy ñònh cuûa töøng khu vöïc khaùc nhau. Muïc ñích cuûa taøi lieäu naøy laø xöû lyù nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån loaïi B. Vieäc löïa choïn phöông phaùp xöû lyù hay phoái hôïp nhieàu phöông phaùp phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: Ñaëc tính cuûa nöôùc thaûi: caàn xaùc ñònh cuï theå thaønh phaàn caùc chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi, daïng toàn taïi cuûa chuùng (lô löûng, daïng keo, daïng hoøa tan…), khaû naêng phaân huûy sinh hoïc vaø ñoä ñoäc cuûa caùc thaønh phaàn voâ cô vaø höõu cô. Möùc ñoä yeâu caàu khi xöû lyù: töùc laø chaát löôïng nöôùc ñaàu ra phaûi thoûa maõn moät yeâu caàu cuï theå naøo ñoù. Ta cuõng phaûi quan taâm ñeán caùc yeâu caàu veà chaát löôïng nöôùc trong töông lai. Chi phí xöû lyù vaø dieän tích ñaát hieän coù ñeå xaây döïng traïm xöû lyù. Tröôùc khi tieán haønh choïn löïa quaù trình xöû lyù phuø hôïp, ta cuõng caàn phaûi phaân tích chi tieát chi phí xöû lyù cuûa töøng phöông aùn ñöa ra. Caùc phöông aùn xöû lyù phaàn lôùn ñeàu nhö nhau, ngoaïi tröø coâng ñoaïn xöû lyù sinh hoïc coù theå duøng beå Aerotank hoaëc beå loïc sinh hoïc. 5
 7. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm II.2 ÖÔÙC TÍNH HIEÄU SUAÁT XÖÛ LYÙ CUÛA PHÖÔNG AÙN: Nöôùc thaûi Q = 300m3/ngaøy ñeâm COD = 1100mg/l BOD = 800mg/l SS = 210mg/l HCOD = 0% Beå gom HBOD = 0% nöôùc thaûi HSS = 0% HCOD = 5% Beå HBOD = 5% ñieàu hoøa HSS = 35% COD = 1045mg/l BOD = 760mg/l SS = 199.5mg/l HCOD = 20% Beå HBOD = 20% laéng 1 HSS = 70% COD = 836mg/l BOD = 608mg/l SS = 60mg/l HCOD = 85% Beå Beå loïc HCOD = 90% HCOD = 85% Aerotank sinh hoïc HBOD = 90% HSS = 35% HSS = 40% COD = 83.6mg/l COD = 125.4mg/l BOD = 60.8mg/l BOD = 91.2mg/l SS = 36mg/l SS = 39mg/l Beå HCOD = 30% laéng 2 HBOD = 30% HSS = 50% COD = 58.5mg/l
 8. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm Baûng 1: So saùnh beå Aerotank vaø beå loïc sinh hoïc Phöông aùn 1 (Beå Aerotank) Phöông aùn 2 (Beå loïc sinh hoïc) Söû duïng phöông phaùp xöû lyù baèng vi Söû duïng phöông phaùp xöû lyù baèng vi sinh sinh Quaûn lyù ñôn giaûn Quaûn lyù ñôn giaûn Deã khoáng cheá caùc thoâng soá vaän haønh Khoù khoáng cheá caùc thoâng soá vaän haønh Caàn coù thôøi gian nuoâi caáy vi sinh vaät Caàn coù thôøi gian nuoâi caáy vi sinh vaät, hình thaønh maøng vi sinh vaät Caáu taïo ñôn giaûn hôn beå loïc sinh hoïc Caáu taïo phöùc taïp hôn beå Aerotank Khoâng toán vaät lieäu loïc Toán vaät lieäu loïc Caàn cung caáp khoâng khí thöôøng xuyeân Aùp duïng phöông phaùp thoaùng gioù töï cho vi sinh vaät hoaït ñoäng nhieân, khoâng caàn coù heä thoáng caáp khoâng khí Phaûi coù cheá ñoä hoaøn löu buøn veà beå Khoâng caàn cheá ñoä hoaøn löu buøn Aerotank Khoâng gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng Ñoái vôùi vuøng khí haäu noùng aåm, veà muøa heø nhieàu loaïi aáu truøng nhoû coù theå xaâm nhaäp vaøo phaù hoaïi beå. Ruoài muoãi sinh soâi gaây aûnh höôûng ñeán coâng trình vaø moâi tröôøng soáng xung quanh Hieäu quaû xöû lyù COD, BOD, SS khi ra Hieäu quaû xöû lyù COD, BOD, SS khi ra khoûi beå Aerotank toát hôn beå loïc sinh khoûi beå loïc sinh hoïc khoâng baèng beå hoïc Aerotank Baûng 2: So saùnh caùc phöông aùn xöû lyù buøn thaûi Phöông aùn 1 Phöông aùn 2 Beå phaân huûy buøn hieáu khí Beå phaân huûy buøn kò khí 7
 9. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm Ñôn giaûn veà xaây döïng vaø quaûn lyù Vieäc xaây döïng vaø quaûn lyù phöùc taïp Voán ñaàu tö vaø quaûn lyù thaáp Voán ñaàu tö vaø quaûn lyù khaù cao Coù theå töï ñoäng hoùa ñöôïc Khoù coù theå töï ñoäng hoùa ñöôïc Caën oån ñònh, khoâng taïo ra muøi hoâi Caën ít oån ñònh, taïo ra muøi hoâi Caën deã thaùo nöôùc ôû coâng ñoaïn laøm Caën khoù thaùo nöôùc ôû coâng ñoaïn laøm khoâ, ñaëc bieät khi laøm khoâ baèng saân khoâ phôi buøn Löôïng caën höõu cô giaûm töông ñöông beå Aerotan Nöôùc gaïn ra töø caën coù haøm löôïng SS Nöôùc gaïn ra töø caën coù haøm löôïng SS vaø BOD thaáp hôn beå phaân huûy buøn kò vaø BOD cao hôn beå phaân huûy buøn khí hieáu khí Toán naêng löôïng chaïy maùy thoåi khí neân Khoâng toán naêng löôïng chaïy maùy thoåi chæ thích hôïp khi coâng suaát xöû lyù nhoû khí neân coù theå aùp duïng khi coâng suaát xöû lyù lôùn Khoâng thu ñöôïc khí CH4 ñeå laøm nhieân Khoâng thu ñöôïc khí CH4 ñeå laøm nhieân lieäu ñoát lieäu ñoát Saân phôi buøn Maùy eùp buøn Chi phí ñaàu tö thaáp Chi phí ñaàu tö cao Noàng ñoä caën khoâ töø 20%-30% Noàng ñoä caën khoâ töø 15%-25% Söû duïng ôû nôi coù dieän tích roäng, caùch Söû duïng ñöôïc ôû moïi nôi xa khu daân cö, caùch möïc nöôùc ngaàm hôn 1m Caàn coù lao ñoäng thuû coâng ñeå xuùc buøn Khoâng caàn coù lao ñoäng thuû coâng ñeå khoâ töø saân phôi buøn leân xe taûi xuùc buøn khoâ töø saân phôi buøn leân xe taûi Thôøi gian laøm khoâ buøn daøi Thôøi gian laøm khoâ buøn ngaén Hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän Hoaït ñoäng khoâng phuï thuoäc vaøo ñieàu moâi tröôøng vaø thôøi tieát kieän moâi tröôøng vaø thôøi tieát Khoâng söû duïng hoùa chaát Coù söû duïng polymer chaâm vaøo ñeå taêng khaû naêng taùch nöôùc II.4 SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ CUÛA PHÖÔNG AÙN XÖÛ LYÙÑÖÔÏC LÖÏA CHOÏN: 8
 10. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm Töø nhöõng phaân tích ñeå löïa choïn coâng ngheä xöû lyù nhö treân choïn phöông aùn 1 laøm phöông aùn xöû lyù nöôùc thaûi theo sô ñoà coâng ngheä nhö sau: Maùy thoåi khí Chlorine Beå Haàm bôm Beå Beå laéng Beå Beå laéng tieáp xuùc Nöôùc ra tieáp nhaän ñieàu hoøa ñôït 1 Aerotank ñôït 2 Chlorine SCR Beå neùn buøn Maùy thoåi khí Beå phaân huûy buøn hieáu khí Chuù thích Saân phôi buøn nöôùc thaûi buøn nöôùc taùch buøn oáng daãn khí neùn 9
 11. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm II.5 MOÂ TAÛ COÂNG NGHEÄ: II.5.1 Beå thu gom nöôùc thaûi coù song chaén raùc: Nöôùc thaûi töø caùc phaân xöôûng saûn xuaát vaø nöôùc thaûi sinh hoaït theo heä thoáng coáng daãn chaûy vaøo caùc hoá ga. Töø ñaây nöôùc thaûi ñöôïc bôm ñeán beå thu gom nöôùc thaûi. Tröôùc khi vaøo beå, nöôùc thaûi seõ ñi qua song chaén raùc coù caùc khe hôû. Neáu khoâng loaïi boû, raùc seõ gaây taéc ngheõn ñöôøng oáng, möông daãn hoaêïc laøm hö hoûng bôm. Löôïng raùc naøy thöôøng xuyeân ñöôïc laáy ñi baèng thuû coâng. Sau ñoù raùc ñöôïc taäp trung laïi vaø ñöôïc xe gom raùc ñöa ñeán baõi raùc ñeå xöû lyù. Phaàn nöôùc coøn laïi ta söû duïng 2 maùy bôm hoaït ñoäng luaân phieân theo cheá ñoä töï ñoäng ñeå bôm nöôùc vaøo beå ñieàu hoøa. II.5.2 Beå ñieàu hoøa: Nöôùc thaûi ñöôïc 2 bôm bôm leân beå ñieàu hoøa. Do tính chaát nöôùc thaûi thay ñoåi theo töøng giôø saûn xuaát vaø phuï thuoäc nhieàu vaøo loaïi nöôùc thaûi cuûa töøng coâng ñoaïn. Vieäc xaây döïng beå ñieàu hoøa laø raát caàn thieát. Beå ñieàu hoøa coù nhieäm vuï ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä cuûa nöôùc thaûi. Beå ñieàu hoøa giuùp laøm giaûm kích thöôùc vaø taïo cheá ñoä laøm vieäc oån ñònh cho caùc coâng trình phía sau, traùnh hieän töôïng quaù taûi. Trong beå ñieàu hoaø ta boá trí heä thoáng ñaàu phaân phoái khí ñeå caáp khí nhaèm oån ñònh chaát löôïng nöôùc thaûi tröôùc khi qua heä thoáng xöû lyù tieáp theo. Ñoàng thôøi vôùi vieäc oån ñònh chaát löôïng nöôùc, heä thoáng thoåi khí taïi beå ñieàu hoaø coù taùc duïng haïn cheá khoâng cho caùc chaát raén lô löûng laéng trong beå. II.5.3 Beå laéng 1: Nöôùc thaûi töø beå ñieàu hoaø ñöôïc daãn qua beå laéng 1 ñeå laéng sô boä. Caùc haït caën coù theå töï laéng rieâng bieät khoâng coù taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau döïa treân löïc troïng tröôøng, caùc haït coù tæ troïng lôùn nhö haït caùt, soûi, maûnh voû toâm nhoû…seõ töï ñoäng laéng xuoáng ñaùy beå vôùi khoaûng thôøi gian löu nhaát ñònh. II.5.4 Beå aerotank: Nöôùc thaûi töø beå laéng 1 ñöôïc bôm sang beå aerotank. Taïi ñaây dieãn ra quaù trình oxy hoaù sinh hoaù caùc chaát höõu cô hoøa tan vaø daïng keo trong nöôùc thaûi vôùi söï tham gia cuûa caùc vi sinh vaät hieáu khí trong beå aerotank. Ta boá trí heä thoáng suït khí treân khaép dieän tích beå, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vi sinh vaät hieáu khí phaân giaûi chaát höõu cô. Ñeå cho beå hoaït ñoäng oån ñònh, ta coù theå laép theâm löu löôïng keá ñeå kieåm tra löu löôïng hoaït ñoäng beå. Vi sinh vaät hieáu khí seõ söû duïng caùc chaát höõu cô daïng keo vaø hoaø tan trong nöôùc laøm thöùc aên ñeå sinh tröôûng vaø phaùt trieån. Khi ñoù vi sinh vaät seõ phaùt trieån thaønh quaàn theå coù kích thöôùc lôùn deã laéng goïi laø boâng buøn hoaït tính. Khi vi sinh vaät phaùt trieån maïnh, sinh khoái taêng taïo thaønh buøn hoaït tính dö. Haøm löôïng buøn hoaït tính neân duy trì noâng ñoä MLSS=2500-4000mg/l. Do ñoù taïi beå aerotank, moät phaàn buøn dö töø beå laéng 2 phaûi ñöôïc daãn hoaøn löu veà ñeå baûo ñaûm noàng ñoä buøn hoaït tính nhaát ñònh trong beå. 10
 12. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm II.5.5 Beå laéng 2: Hoãn hôïp nöôùc vaø buøn hoaït tính hình thaønh töø beå aerotank ñöôïc daãn veà beå laéng 2. Beå naøy coù nhieäm vuï laéng vaø taùch buøn hoaït tính ra khoûi nöôùc thaûi. Buøn sau khi laéng, moät phaàn seõ ñöôïc tuaàn hoaøn laïi beå aerotank nhaèm duy trì noàng ñoä MLSS, phaàn coøn laïi daãn sang beå neùn buøn. Ñoù laø quaù trình laéng cuûa caùc haït keát tuï trong hoãn hôïp huyeàn phuø, caùc haït raén naøy lieân keát laïi vôí nhau laøm taêng khoái löôïng haït laéng vaø do ñoù seõ laéng nhanh hôn. Beå laéng 2 seõ loaïi boû moät phaàn chaát raén lô löûng sau caùc coâng trình xöû lyù sô caáp thaäm chí caùc loaïi boâng keo tuï hoaù hoïc cuõng ñöôïc khöû. II.5.6 Beå tieáp xuùc Chlorine: Phaàn nöôùc trong töø beå laéng 2 chaûy sang beå tieáp xuùc ñeå tieán haønh khöû truøng. Muïc ñích cuûa khöû truøng laø tieâu dieät caùc loaïi vi khuaån gaây beänh cho con ngöôøi vaø ñoäng vaät nhôø caùc chaát oxy hoaù maïnh tröôùc khi xaû nöôùc thaûi ra nguoàn tieáp nhaän. Chaát khöû truøng ñöôïc choïn laø Chlorine(vì giaù thaønh reû, phoå bieán) haøm löôïng 10mg/l. Thieát bò Chlorator ñöôïc söû duïng ñeå ñònh löôïng Chlorine cho vaøo nöôùc. Nöôùc thaûi sau khi ñöôïc hoaø troän vôùi Chlo phaûi coù ñuû thôì gian löu ñeå tieâu dieät hoaøn toaøn caùc vi khuaån gaây beänh coù trong nöôùc tröôùc khi thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän. II.5.7 Beå neùn buøn: Buøn dö töø beå laéng 2 vaø buøn töôi töø beå laéng 1 ñöôïc ñöa vaøo beå neùn buøn troïng löïc . Haøm löôïng chaát raén(TS) cuûa buøn töôi töø beå laéng 1 khoaûng 3-4% vaø buøn dö töø beå laéng 2 coù TS thaáp hôn 0.75%. Haøm löôïng chaát raén cuûa hoãn hôïp buøn töôi vaø buøn hoaït tính dö sau quaù trình neùn buøn seõ taêng leân 4-5%. Nöôùc sau khi taùch buøn seõ ñöôïc daãn ngöôïc veà ñaàu vaøo cuûa traïm xöû lyù. Thuaän lôïi cuûa neùn buøn troïng löïc laø giaûm kích thöôùc cuûa coâng trình xöû lyù buøn tieáp theo nhö beå phaân huûy hieáu khí, tieát kieäm chi phí nhaân coâng vaø naêng löôïng. II.5.8 Beå phaân huûy buøn hieáu khí: Buøn töôi töø beå laéng 1 laø caên höõu cô coù khaû naêng gaây oâ nhieãm cao do khoù baûo quaûn, coù muøi khoù chòu, nguy hieåm veà phöông dieän veä sinh vì chöùa nhieàu tröùng giun saùn. Do ñoù chuùng caàn ñöôïc xöû lyù trong caùc beå phaûn öùng phaân huûy ñeå laøm maát muøi, deã laøm khoâ, baûo ñaûm veä sinh vaø baûo toàn ñöôïc caùc thaønh phaàn phaân boùn raát coù lôïi cho caây troàng. II.5.9 Saân phôi buøn: Saân phôi buøn coù nhieäm vuï xaû nöôùc taùch buøn tröôùc khi vaän chuyeån ñeán nôi khaùc. 11
 13. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm CHÖÔNG III: TÍNH TOAÙN THIEÁT KE Á HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ 12
 14. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm Xí nghieäp cheá bieán thuûy saûn coù löu löôïng nöôùc thaûi trung bình ngaøy ñeâm 300m3/ngaøy. Xí nghieäp laøm vieäc 3 ca, 24/24 giôø vaø coù cheá ñoä xaû nöôùc khoâng ñeàu theo giôø. Keát quaû ño löu löôïng vaø noàng ñoä BOD5 theo giôø theå hieän ôû baûng: Baûng 3: Löu löôïng vaø noàng ñoä BOD5 theo giôø trong ngaøy: Löu löôïng (m3/giôø) Giôø trong ngaøy Noàng ñoä BOD5 (mg/l) 1 8.4 445 2 8 535 3 7 700 4 7 650 5 7 780 6 7.4 800 7 10 860 8 23 1220 9 20 1310 10 18 1000 11 14 980 12 10.6 790 13 10 540 14 10 600 15 12 705 16 19.8 1100 17 15.8 960 18 15.4 880 19 14 620 20 12.8 735 21 13.8 850 22 13.6 860 23 12.4 700 24 10 610 Toång coäng 300 19230 Trung bình 12.5 800 13
 15. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm 14
 16. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm III.1 XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔÏNG VAØ HEÄ SOÁ KHOÂNG ÑIEÀU HOØA: Töø baûng 1 ta coù: Löu löôïng giôø lôùn nhaát: Qhmax =23 m3/h Löu löôïng giôø nhoû nhaát: Qhmin =7 m3/h Löu löôïng giaây: Qh max 23m3 / h q= *1000l / m3 = *1000l / m3 = 6.39l / s 3600 s / h 3600 s / h Löu löôïng giôø trung bình: 300m3 / ngay Qngay Qh tb = = = 12.5m3 / h 24 24h / ngay Traïm xöû lyù laøm vieäc 3 ca (24h/24h), vaäy löu löôïng bôm baèng löu löôïng trung bình giôø: Qb = Qhtb = 12.5 m3/h Heä soá giôø cao ñieåm: Qh max 23m3 / h = = = 1.84 max Kh Qh tb 12.5m3 / h Heä soá giôø nhoû nhaát: Qh min 7 m3 / h K h min = = = 0.56 Qh tb 12.5m3 / h 15
 17. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm III.2 TÍNH TOAÙN COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI: III.2.1 SONG CHAÉN RAÙC: Kích thöôùc song chaén raùc coù theå choïn döïa treân caùc thoâng soá: Baûng 4: Caùc thoâng soá tính toaùn cho song chaén raùc Thoâng soá kích thöôùc song chaén Laøm saïch thuû coâng Roäng (mm) 5-15 Daøy (mm) 35-38 Khe hôû giöõa caùc thanh (mm) 25-50 Ñoä doác theo phöông ñöùng (ñoä) 30-45 Toác ñoä doøng chaûy trong möông ñaët song chaén (m/s) 0.3-0.6 Toån thaát aùp löïc cho pheùp (mm) 150 III.2.1.1 Kích thöôùc möông ñaët song chaén raùc: Choïn toác ñoä doøng chaûy trong möông laø v = 0.3 m/s Choïn kích thöôùc möông roäng x saâu = BxH = 0.4x0.8 m Vaäy chieàu cao lôùp nöôùc trong möông laø: Qh max 23m3 / h h= = = 0.053m 3600 s / h * va * B 3600 s / h *0.3m / s * 0.4m Choïn kích thöôùc thanh laø roäng x daøy = 5mmx25mm vaø khe hôû giöõa caùc thanh laø w = 25mm. III.2.1.2 Kích thöôùc song chaén raùc: Song chaén raùc coù n thanh⇒soá khe hôû: m = n +1 W 2m =6m W 2m =6m b B=4 0m 0m Hình 1: Boá trí song chaén raùc. 16
 18. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm Ta coù: B = n * b + (n + 1) * w 400 = n *5 + (n + 1)* 25 → n = 12.5 Choïn n=12 Ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa caùc thanh: 400 = 12 *5 + (12 + 1) * w → w = 26mm III.2.1.3 Toån thaát aùp löïc qua song chaén: Goïi A laø toång tieát dieän caùc khe song chaén .Ta coù: A = ( B − b * n) * h Trong ñoù: B: chieàu roäng möông (m) b: chieàu roäng thanh (m) n: soá thanh h: chieàu cao lôùp nöôùc trong möông (m) A = (0.4m − 0.005m *12)* 0.053 = 0.01802m2 Vaän toác doøng chaûy qua song chaén: q 6.39l / s 1 V= = = 0.355m / s * A 0.01802m 1000l / m3 2 Toån thaát aùp löïc qua song chaén: 1 V 2 − v2 1 (0.355m / s ) 2 − (0.3m / s ) 2 hL = = = 0.00262m ≈ 2.62mm ≤ 150mm 2*9.81m / s 2 0.7 2 g 0.7 17
 19. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm III.2.2 HAÀM BÔM TIEÁP NHAÄN: Theå tích haàm bôm tieáp nhaän: Vôí t = thôøi gian löu nöôùc (t = 10-30phuùt).Ta choïn t = 15phuùt Vb = Qh max * t 1h Vb = 23m3 / h *15 phut * = 5.75m3 60 phut Choïn chieàu saâu höõu ích h= 2m Choïn chieàu cao an toaøn baèng chieàu saâu ñaùy oáng cuoái cuøng hf=0.7m Chieàu saâu toång coäng: H = 2m + 0.7m = 2.7m Haàm bôm coù daïng hình troøn coù ñöôøng kính: 4 5.75m3 4 Vb D= *= = 1.9m * πh π 2m Vaäy kích thöôùc haàm bôm tieáp nhaän: D*H=1.9m*2.7m Choïn bôm nhuùng chìm ñaët taïi haàm bôm coù löu löôïng Q=Qhmax=23m3/h Coät aùp toaøn phaàn cuûa bôm: H = 4.5m + 0.3m = 4.8m Coâng suaát cuûa maùy bôm: ρ .g.H .Q 1000 *9.81* 4.8m * 23m3 / h * 24h N= = = 0.38kW 1000η 1000 * 0.8 *86400 Trong ñoù: Q:löu löôïng nöôùc thaûi trung bình trong ngaøy, m3/ngày. H:coät aùp cuûa bôm, mH2O ρ: khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng o Nước: ρ = 1000kg/m3 o Bùn: ρ = 1006 kg/m3 g: gia tốc trọng trường, g = 9,81 m/s2 η: hiệu suất của bơm, η = 0,73÷0,93 ⇒ chọn η = 0,8 Coâng suaát thöïc teá cuûa bôm: N tt = 1.5 * N = 1.5 * 0.38kW = 0.57 kW Ñaët 2 bôm coù coâng suaát 0.57kW, moät bôm laøm vieäc, moät bôm döï phoøng. 18
 20. ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn coâng suaát 300 m3/ngaøy ñeâm III.2.3 BEÅ ÑIEÀU HOØA: III.2.3.1 Xaùc ñònh theå tích beå ñieàu hoøa: Theå tích tích luõy: Theå tích tích luõy doøng vaøo cuûa giôø thöù i ñöôïc xaùc ñònh: Vv (i ) = Vv (i −1) + Qi Trong ñoù: Vv(I-1): theå tích tích luõy doøng vaøo cuûa giôø tröôùc ñoù (m3) Qv(i): löu löôïng nöôùc thaûi cuûa giôø ñang xeùt (m3/h) Theå tích tích luõy bôm ñi cuûa giôø thöù i : Vb (i ) = Vb (i −1) + Qb (i ) Trong ñoù: Vb(I-1): theå tích tích luõy bôm cuûa giôø tröôùc ñoù (m3) Qb(i): löu löôïng bôm cuûa giôø ñang xeùt (m3/h) Theå tích beå ñieàu hoøa: Döïa vaøo caùc coâng thöùc tính nhö treân ta coù theå laäp baûng theå tích tích luõy cho moãi giôø trong ngaøy nhö baûng sau: Baûng 5: Theå tích tích luõy theo giôø Giôø trong Q Theå tích tích Theå tích tích Hieäu soá theå tích (m3/h) luõy vaøo beå (m3) luõy bôm ñi (m3) (m3) ngaøy 1 8.4 8.4 12.5 4.1 2 8 16.4 25 8.6 3 7 23.4 37.5 14.1 4 7 30.4 50 19.6 5 7 37.4 62.5 25.1 6 7.4 44.8 75 30.2 32.7(max) 7 10 54.8 87.5 8 23 77.8 100 22.2 9 20 97.8 112.5 14.2 10 18 115.8 125 9.2 11 14 129.8 137.5 7.7 12 10.6 140.4 150 9.6 13 10 150.4 162.5 12.1 14 10 160.4 175 14.6 15 12 172.4 187.5 15.1 16 19.8 192.2 200 7.8 17 15.8 208 212.5 4.5 18 15.4 223.4 225 1.6 19 14 237.4 237.5 0.1 20 12.8 250.2 250 -0.2 21 13.8 264 262.5 -1.5 22 13.6 277.6 275 -0.6 -2.5(min) 23 12.4 290 287.5 24 10 300 300 0 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản