intTypePromotion=3

Đồ án tốt nghiệp: Khai thác kỹ thuật hệ thống phanh của xe Camry 3.5Q - Chương 2

Chia sẻ: Huỳnh Hội Hoa Đăng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
164
lượt xem
57
download

Đồ án tốt nghiệp: Khai thác kỹ thuật hệ thống phanh của xe Camry 3.5Q - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Kết cấu, nguyên lý làm việc của hệ thống phanh trên xe Camry 3.5Q - Nội dung chính gồm: Cấu tạo chung của hệ thống phanh trên xe Camry 3.5Q; Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phân tứ trong hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Khai thác kỹ thuật hệ thống phanh của xe Camry 3.5Q - Chương 2

  1. Ch¬ng II KÕt cÊu, nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng phanh trªn «t« camry 3.5Q I. cÊu t¹o chung cña hÖ thèng phanh trªn «t« camry 3.5q. 1.1 Bè trÝ hÖ thèng phanh a. Bè trÝ trªn xe H×nh 2.1 S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng phanh trªn xe CAMRY3.5Q 1. Bµn ®¹p phanh ; 2. Bé trî lùc phanh; 3. Xi lanh chÝnh; 4. Van ®iÒu hoµ lùc phanh; 5 phanh ®Üa; 6.phanh ®ç b. S¬ ®å bè trÝ d¹nh tæng qu¸t 2 5 3 1 4 6 8 7 10 9 Hinh2.2:S¬ ®å bè chÝ chung hÖ thèng phanh d¹ng tæng qu¸t 1.Bµn ®¹p phanh; 2.Trî lùc phanh;3.Xi lanh chÝnh ; 4.R«to c¶m biÕn vµ c¸m biÕn tèc ®é; 5,10.Côm c¬ cÊu phanh; 6.Bé chÊp hµnh ABS;
  2. 7.ECU ®iÒu khiÓn trît; 8.Gi¸c chÈn ®o¸n DLC3; 9.§Ìn b¸o trªn b¶ng t¸p l« c. Nguyªn lý ho¹t ®éng chung. Khi ®¹p phanh dÇu ¸p suÊt cao trong xi lanh phanh chÝnh 3 ®îc khuÕch ®¹i bëi tr¬ lùc sÏ ®îc truyÒn ®Õn c¸c b¸nh xe vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh phanh. NÕu cã 1 trong c¸c b¸ng xe cã dÊu hiÖu tèc ®é gi¶m h¬n so víi c¸c b¸nh kh¸c (s¸p co bã cøng) tÝn hiÖu nµy ®îc ECU 7 sö lý vµ ECU ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh phanh 6 (c¸c van ®iÖn 2 vÞ trÝ) lµm viÖc ®Ó gi¶m ¸p suÊt dÇu trong xi lanh b¸nh xe ®ã kh«ng bÞ bã cøng. NÕu cã h háng trong hÖ thèng ABS th× ®Ìn b¸o ABS trªn b¶ng t¸p l« 9 s¸ng lªn vµ c«ng viªc kiªm tra ph¶I ®îc tiÐn hµnh th«ng qua gi¸c 8 bµnh m¸y chuÈn ®o¸n . 1.2 Nh÷ng ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña hÖ thèng phanh - C¬ cÊu phanh tríc : lµ kiÓu phanh ®Üa cã calip cè ®Þnh,®Üa ph¹nh th«ng giã gióp lµm m¸t tèt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng . - C¬ cÊu phanh sau: kiÓu phanh ®Üa cã calip cè ®Þnh, ®Üa phanh la ®Üa ®¹c. - Phanh dõng kiÓu tang trèng tÝch hîp trªn 2 b¸nh sau, ®iÒu khiÎn vµ dÈn ®éng bµng c¬ khÝ . - Trî lùc phanh sö dông bÇu trî lùc kiÓu ch©n kh«ng buång ch©n kh«ng kÐp cã kÕt cÊu nhá gän nhng ®¹t hiÖu qu¶ trî lc cao - Trang bÞ ABS trªn 4 b¸nh . - Trang bÞ hÖ thèng hâ trî phanh gÊp BA vµ hÖ thèng phan phèi lùc phanh ®iÖn tö EBD.
  3. S tÝch hîp cña c¸c hÖ thèng trªn ®· t¹o ra mét hÖ thèng phanh tèi - u n©ng cao tÝnh nang an toµn chñ ®éng cña xe . II. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng 2.1 CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña xi lanh phanh chÝnh a. Kh¸i qu¸t chung. Xi lanh chÝnh lµ mét c¬ cÊu chuyÓn ®æi lùc t¸c ®éng cña bµn ®¹p phanh thµnh ¸p suÊt thuû lùc. HiÖn nay, xi lanh chÝnh kiÓu hai buång cã hai pit t«ng t¹o ra ¸p suÊt thuû lùc trong ®êng èng phanh cña hai hÖ thèng. Sau ®ã ¸p suÊt thuû lùc nµy t¸c ®éng lªn c¸c cµng phanh ®Üa hoÆc c¸c xi lanh phanh cña phanh kiÓu tang trèng. B×nh chøa dïng ®Ó lo¹i trõ sù thay ®æi lîng dÇu phanh do nhiÖt ®é dÇu thay ®æi. B×nh chøa cã mét v¸ch ng¨n ë bªn trong ®Ó chia b×nh thµnh phÇn phÝa tríc vµ phÝa sau nh thÓ hiÖn ë h×nh bªn tr¸i. ThiÕt kÕ cña b×nh chøa cã hai phÇn ®Ó ®¶m b¶o r»ng nÕu mét m¹ch cã sù cè rß rØ dÇu, th× vÉn cßn m¹ch kia ®Ó dõng xe. C¶m biÕn møc dÇu ph¸t hiÖn møc dÇu trong b×nh chøa thÊp h¬n møc tèi thiÓu vµ sau ®ã b¸o cho ngêi l¸i b»ng ®Ìn c¶nh b¸o cña hÖ thèng phanh. b. CÊu t¹o. H×nh 2.3 CÊu t¹o xi lanh phanh chÝnh 1. PÝt t«ng sè 1;2. Lß xo håi sè 1;3. PÝt t«ng sè 2;4. Lß xo håi sè 2;5. C¸c cóppen ; 6. B×nh chøa dÇu; 7. C¶m biÕn møc dÇu
  4. c. Nguyªn lý ho¹t ®éng. - VËn hμnh b×nh thêng + Khi kh«ng ®ap phanh: C¸c cóppen cña pit t«ng sè 1 vµ sè 2 ®îc ®Æt gi÷a cöa vµo vµ cöa bï t¹o ra mét ®êng ®i gi÷a xi lanh chÝnh vµ b×nh chøa. Pit t«ng sè 2 ®îc lß xo håi sè 2 ®Èy sang bªn ph¶i, nhng bu l«ng chÆn kh«ng cho nã ®i xa h¬n n÷a. H×nh 2.4 : Xi lanh phanh chÝnh khi kh«ng ®ap phanh
  5. + Khi ®¹p bµn ®¹p phanh. H×nh 2.5 Xi lanh phah chÝnh khi ®ap phanh PÝt t«ng sè 1 dÞch chuyÓn sang bªn tr¸i vµ cóppen cña pit t«ng nµy bÞt kÝn cöa bï ®Ó chÆn ®êng ®i gi÷a xi lanh nµy vµ b×nh chøa. Khi pit t«ng bÞ ®Èy thªm, nã lµm t¨ng ¸p suÊt thuû lùc bªn trong xi lanh chÝnh. ¸p suÊt nµy t¸c ®éng vµo c¸c xi lanh phanh phÝa sau. V× ¸p suÊt nµy còng ®Èy pit t«ng sè 2, nªn pit t«ng sè 2 còng ho¹t ®éng gièng hÖt nh pit t«ng sè 1 vµ t¸c ®éng vµo c¸c xi lanh phanh cña b¸nh tríc. + Khi nh¶ bµn ®¹p phanh. H×nh 2.6 Xi lanh chÝnh khi nha phanh C¸c pitt«ng bÞ ®Èy trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu cña chóng do ¸p suÊt thuû lùc vµ lùc cña c¸c lß xo ph¶n håi. Tuy nhiªn do dÇu phanh tõ c¸c xi lanh phanh kh«ng ch¶y vÒ ngay, ¸p suÊt thuû lùc bªn trong xi lanh chÝnh t¹m thêi gi¶m xuèng (®é ch©n kh«ng ph¸t triÓn). Do ®ã, dÇu phanh ë bªn trong b×nh chøa ch¶y vµo xi lanh chÝnh qua cöa vµo,
  6. vµ nhiÒu lç ë ®Ønh pit t«ng vµ quanh chu vi cña cóppen pitt«ng. Sau khi pitt«ng ®· trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu cña nã, dÇu phanh dÇn dÇn ch¶y tõ xi lanh phanh vÒ xi lanh chÝnh råi ch¶y vµo b×nh chøa qua c¸c cöa bï. Cöa bï nµy cßn khö c¸c thay ®æi vÒ thÓ tÝch cña dÇu phanh cã thÓ x¶y ra ë bªn trong xi lanh do nhiÖt ®é thay ®æi. §iÒu nµy tr¸nh cho ¸p suÊt thuû lùc t¨ng lªn khi kh«ng sö dông c¸c phanh. d. Khi bÞ rß rØ dÇu ë mét trong c¸c hÖ thèng nµy. - Rß rØ dÇu phanh ë phÝa sau xi lanh phanh chÝnh Khi nh¶ bµn ®¹p phanh, pitt«ng sè 1 dÞch chuyÓn sang bªn tr¸i nhng kh«ng t¹o ra ¸p suÊt thuû lùc ë phÝa sau. Do ®ã pitt«ng sè 1 nÐn lß xo ph¶n håi, tiÕp xóc víi pitt«ng sè 2, vµ ®Èy pitt«ng sè 2 lµm t¨ng ¸p suÊt thuû lùc ë ®Çu tríc cña xi lanh chÝnh, t¸c ®éng vµo hai trong c¸c phanh b»ng lùc tõ phÝa tríc cña xi lan H×nh 2.7 Xi lanh chÝnh khi bÞ ro rØ phÝa sau - DÇu phanh rß rØ ë phÝa tríc. V× ¸p suÊt thuû lùc kh«ng ®îc t¹o ra ë phÝa tríc, pitt«ng sè 2 dÞch chuyÓn ra phÝa tríc cho ®Õn khi nã tiÕp xóc víi v¸ch ë ®Çu cuèi cña xi lanh chÝnh. Khi pitt«ng sè 1 bÞ ®Èy tiÕp vÒ bªn tr¸i, ¸p suÊt thuû lùc ë phÝa sau xi lanh chÝnh t¨ng lªn lµm cho hai trong c¸c phanh bÞ t¸c ®éng b»ng lùc tõ phÝa sau cña xi lanh chÝnh.
  7. H×nh 2.8 Xi lanh chÝnh khi bÞ rß rØ ¬ phÝa tríc 2.2 CÊu tao vµ nguyªn lý lµm viÖc cña bé trî lùc phanh. Trªn xe camry 3.5Q sö dông bé trî lùc ch©n kh«ng kiÓu hai buång rÊt gän vµ ®¹c biÖt khoÎ (cã hai buång ch©n kh«ng) a.CÊu t¹o buång ch©n kh«ng. H×nh 2.9 CÊu t¹o bÇu trî lùc phanh 1piston sè 2; 2 .piston sè 1 ; 3. Van ch©n kh«ng; 4 . Van ®iÒu khiÓn, 5 . Lß so håi vÞ van khÝ , 6. Läc khÝ; 7. CÇn ®iÒu khiÓn tõ bÖ phanh; 8 Th©n h·m van b.Nguyªn lý ho¹t ®éng cña bÇu trî lùc phanh. - Khi kh«ng ®¹p phanh Khi kh«ng ®¹p phanh th× kh«ng cã lùc t¸c dông lªn cÇn ®iÒu khiÓn van . v× vËy van khÝ vµ cÇn ®iÒu khiÓn van bÞ ®Èy sang ph¶I nhê søc cang cñalß so håi van khÝ vµ chóng dõng l¹i khi van khÝ ch¹m
  8. vµo tÊm ch¹n van. Lóc nµy do van khÝ ®¶y van ®iÒu khiÓn sang ph¶i cö th«ng víi khi trêi qua läc khÝ vµo trî bÞ ®ãng l¹i . M¹t kh¸c van ch©n kh«ng vµ van ®iÒu khiÓn kh«ng tiÕp xóc víi nhau nªn cöa (A) ®îc víi cöa (B) .V× vËy ch©n kh«ng t¸c dông lªn c¶ buång ¸p suÊt thay ®æi vµ buång ¸p suÊt kh«ng ®æi nªn kh«ng cã sù chªnh ¸p gi÷a c¸c buång c¶ hai ph¸i cña piston - Khi ®¹p phanh Khi ®¹p phanh cÇn ®iÒu khiÓn phanh vµ van khÝ cïng bÞ ®Èy sang tr¸i . vËy van ®iÒu khiÓn vµ van ch©n kh«ng tiÕp xóc víi nhau bÞt ®- êng th«ng gi÷a cöa (A) cña buång ¸p suÊt kh«ng ®æi vµ cöa (B) cña buång ¸p suÊt thay ®æi .TiÕp ®ã van khÝ sÏ t¸ch ra khái van ®iÒu khiÓn vµ kh«ng khÝ tõ läc khÝ qua cöa (B) vµ buång ¸p suÊt thay ®æi . Nã sinh ra sù chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a buång ¸p suÊt kh«ng ®æi vµ buång ¸p xuÊt thay ®æi lµm piston dÞch chuyÓn sang tr¸i . Lùc t¸c dông lªn piston sinh ra bëi sù chªnh lÖch ®îc truúen tíi ®Üa ph¶n lùc qua th©n van råi tíi cÇn ®Èy trî lùc trë thµnh lùc ®Çu ra cña trî lùc.DiÖn tÝch tiÕp xóc víi ¸p suÊt cña piston sè 1 vµ sè 2 nh©n víi sù chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a buång ¸p suÊt khong ®æi vµ buång ¸p suÊt thay ®æi sÏ bµng lùc ®Çu ra cña trî lùc H×nh 2.10 BÇu trî lùc phanh ë tr¹nh th¸i ®¹p phanh - Khi trî lùc ®¹t cùc ®¹i
  9. NÕu bµn ®¹p ®¹p hÕt hµnh tr×nh th× van khÝ sÏ t¸ch hoµn toµn khái van ®iÒu khiÓn . Trong ®iÒu kiÖn nµy buång ¸p suÊt thay ®æi sÏ ®îc ®iÒn ®Çy kh«ng khÝ vµ sù chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a buång ¸p suÊt thay ®æi vµ buång ¸p suÊt kh«ng ®æi sÏ ®¹t cùc ®¹i v× vËy t¹o ra lùc lín nhÊt lªn piston. Ngay c¶ khi t¸c dông thªm lùc lªn bµn ®¹p phanh th× møc ®é trî lùc t¸c dông lªn piston còng kh«ng ®æi vµ lùc t¸c dông thªm sÏ ®îc truúªn ®Õn xi lanh phanh chÝnh th«ng qua cÇn ®Èy . - Khi nh¶ phanh. Khi nh¶ phanh th× cÇn ®iÒu khiÓn van khÝ bÞ ®Èy sang ph¶i nhê lß sß håi van khÝ vµ ph¶n lùc tõ xi lanh phanh chÝnh . Nã lµm cho van khÝ tiÕp sóc víi van ®iÒu khiÓn , ®ãng ®êng th«ng gi÷a khÝ trêi víi buång ¸p suÊt thay ®æi , cïng lóc ®ã van khÝ còng nÐn lß so van ®iÒu khiÓn l¹i v× vËy van ®iÒu khiÓn bÞ t¸ch ra khái van ch©n kh«ng lµm th«ng cöa A vµ B. §iÒu nµy cho phÐp kh«ng khÝ tõ buång ¸p suÊt thay ®æi ch¹y sang buång ¸p suÊt kh«ng ®æi lµm triÖt tiªu sù chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a hai buång . Piston bÞ ®Èy l¹i sang ph¶i nhê lß so mµng vµ trë vÒ tr¹ng thais khong h¹t ®éng . - Khi kh«ng cã ch©n kh«ng . NÕu v× mét lý do nµo ®ã mµ kh«ng cã ch©n kh«ng t¸c dông lªn trî lùc phanh th× sÏ kh«ng cã sù chªnh ¸p gi÷a buång ¸p thay ®æi vµ buång ¸p thay ®æi (c¶ hai buång ®îc ®iÒn ®Çy kh«ng khÝ). Khi trî lùc phanh ë tr¹nh th¸i kh«ng ho¹t ®éng th× piston bÞ ®Èy sang tr¸i nhê lß so mµng . Tuy nhiªn khi ®¹p phanh th× cÇn ®iÒu khiÓn van bÞ ®Èy sang tr¸i vµ ®Èy vµo van khÝ , ®Üa ph¶n lùc vµ cÇn ®Èy trî lùc . V× vËy lùc tõ bµn ®¹p phanh ®ù¬c truyÒn tíi piston cña xilanh phanh chÝnh ®Ó
  10. t¹o ra lùc ®¹p phanh . Cïng lóc ®ã van khÝ ®Èy vµo tÊm ch¹n van(®- îc l¸p tronh th©n van) .V× vËy piston còng thÊng ®îc søc c¶n cña lß so mµng ®Ó dÞch sang tr¸i . Nh vËy phanh vÉn cã t¸c dông ngay khi kh«ng cã ch©n kh«ng t¸c dông lªn trî lùc phanh . Tuy nhiªn do trî lùc phanh kh«ng ho¹t ®éng c¶m thÊy ch©n phanh n¹ng . 2.3 CÊu tao vµ nguyªn lý lµm viÖc cña c¬ cÊu phanh. a. Phanh ch©n(Phanh ®Üa). H×nh 2.11 CÊu t¹o c¬ cÊu phanh 1. Cµng phanh ®Üa;2. M¸ phanh ®Üa;3.R«to phanh ®Üa(®Üa phanh);4. Pitt«ng; 5. DÇu; - Cµng phanh ®Üa. (Lµ lo¹i cµng phanh di ®éng) Lo¹i cµng phanh di ®éng chØ cã pitt«ng g¾n vµo mét bªn m¸. Pitt«ng t¸c ®éng ¸p suÊt thuû lùc. NÕu m¸ phanh ®Üa bÞ ®Èy, cµng phanh trît theo chiÒu ngîc víi pitt«ng vµ ®Èy r«to phanh tõ c¶ hai bªn. Do ®ã nã lµm b¸nh xe ngõng quay. - M¸ phanh ®Üa
  11. H×nh 2.12 M¸ phanh Khi c¶m biÕn mßn ®i cïng víi m¸ phanh ®Üa, m¹ch cña bé c¶m biÕn bÞ hë. Bé ECU ph¸t hiÖn m¹ch hë nµy vµ b¸o cho ngêi l¸i biÕt.Trong trêng hîp xe Camry, sù c¶nh b¸o diÔn ra khi ®é dµy thùc cña m¸ phanh cßn kho¶ng 2,5 mm R«to phanh ®Üa(®Üa phanh). H×nh 2.13 §Üa phanh sau H×nh 2.14 §Üa phanh tríc Trªn xe cã 2 lo¹i r«to phanh ®Üa nh sau: + Lo¹i ®Æc(cÇu sau): Lo¹i ®Æc nµy ®îc lµm tõ mét r«to ®¬n cña phanh ®Üa. + Lo¹i ®îc th«ng giã(cÇu tríc): Cã lç rçng ë bªn trong .Tiªu t¸n nhiÖt rÊt tèt. +. Kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh khe hë phanh.
  12. H×nh 2.15 Kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh khe h¬ V× vßng bÝt (cao su) cña pitt«ng tù ®éng ®iÒu chØnh khe hë cña phanh, nªn kh«ng cÇn ®iÒu chØnh khe hë cña phanh b»ng tay. Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, ¸p suÊt thuû lùc lµm dÞch chuyÓn pitt«ng vµ ®Èy ®Öm ®Üa phanh vµo r«to phanh ®Üa. Trong lóc pitt«ng dÞch chuyÓn, nã lµm cho vßng bÝt cña pitt«ng thay ®æi h×nh d¹ng. Khi nh¶ bµn ®¹p phanh, vßng bÝt cña pitt«ng trë l¹i h×nh d¹ng ban ®Çu cña nã, lµm cho pitt«ng rêi khái ®Öm cña ®Üa phanh. Do ®ã, dï ®Öm cña ®Üa phanh ®· mßn vµ pitt«ng ®ang di chuyÓn, kho¶ng di chuyÓn trë l¹i cña pitt«ng lu«n lu«n nh nhau, v× vËy khe hë gi÷a ®Öm cña ®Üa phanh vµ r«to ®Üa phanh ®îc duy tr× ë mét kho¶ng c¸ch kh«ng ®æi. b. Phanh ®ç xe. HÖ thèng phanh ®ç xe sö dông khi ®· dõng vµ ®ç xe. HÖ thèng phanh ®ç t¸c dông vµo c¸c phanh b¸nh sau qua c¸c d©y kÐo ®Ó xe kh«ng dÞch chuyÓn ®îc.
  13. H×nh 2.16 C¬ cÊu phanh dõng (1) CÇn phanh tay. (2) C¸p phanh tay. (3) Phanh sau - Lo¹i cÇn. Khi phanh chØ cÇn kÐo cÇn lªn lµ hÖ thèng phanh tay cã t¸c dông. Khi nh¶ phanh th× Ên nót phÝa trªn ®Çu ®Ó më chèt h·m råi h¹ cÇn phanh xuèng. III.cÊu t¹o,nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng chèng h·m cøng b¸nh xe (ABS) cña xe camry3.5Q 3.1.C¸c bé phËn cña ABS . H×nh 3.1 S¬ ®å bè tri tren xe 1-ABS ECU . 2-Bé chÊp hµnh ABS .3-C¶m biÕn tèc ®é .4-§ång hå t¸p l« 5-C«ng t¾c ®Ìn phanh a. ABS - ECU. -Nguyªn lý. Trªn c¬ së tÝn hiÖu tõ c¶m biÕn tèc ®é cña b¸nh xe.ABS ECU biÕt ®îc tèc ®é gãc cña c¸c b¸nh xe,còng nh tèc ®é xe.Trong khi phanh mÆc dï tèc ®é gãc cña b¸nh xe gi¶m,møc ®é gi¶m tèc sÏ phô thuéc vµo c¶ tèc ®é xe khi phanh vµ t×nh tr¹ng mÆt ®êng,nh nhùa asphalt kh«,mÆt ®êng ít hoÆc ®ãng b¨ng.
  14. Nãi c¸ch kh¸c,ECU ®¸nh gi¸ møc ®é trît gi÷a c¸c b¸nh xe vµ mÆt ®- êng do sù thay ®æi tèc ®é gãc cña c¸c b¸nh xe khi phanh vµ ®iÒu khiÓn bé chÊp hµnh ABS ®Ó cung cÊp ¸p suÊt dÇu tèi u ®Õn c¸c xi lanh b¸nh xe nh»m ®iÒu khiÓn tèt nhÊt tèc ®é c¸c b¸nh xe theo 3 chÕ ®é: gi¶m ¸p suÊt, gi÷ ¸p suÊt vµ t¨ng ¸p suÊt ®Ó ®iÒu khiÓn tèi u tèc ®é cña c¸c b¸nh xe ABS ECU còng bao gåm chøc n¨ng kiÓn tra ban ®Çu,chøc n¨ng chÈn ®o¸n,chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn tèc ®é vµ chøc n¨ng dù phßng. H×nh 3.2 S¬ ®å bè trÝ ABS trªn xe ( kiÓu m¹ch chÐo) - Ho¹t ®éng +§iÒu khiÓn tèc ®é b¸nh xe H×nh 3.3 §iÒu khiÓn tèc ®é b¸nh xe ECU liªn tôc nhËn ®îc c¸c tÝn hiÖu tèc ®é b¸nh xe tõ 4 c¶m biÕn tèc ®é vµ ph¸n ®o¸n tèc ®é xe b»ng c¸ch tÝnh to¸n tèc ®é vµ sù gi¶m tèc ®é cña mçi b¸nh xe.
  15. Khi ®¹p phanh,¸p suÊt dÇu trong xi lanh tai mçi b¸nh xe b¾t ®Çu t¨ng vµ tèc ®é mçi b¸nh xe b¾t ®Çu gi¶m.NÕu cã bÊt k× b¸nh xe nµo s¾p bÞ bã cøng,ECU gi¶m ¸p suÊt dÇu trong xi lanh b¸nh xe ®ã. + Giai ®o¹n A: ECU ®Æt van ®iÖn 3 vÞ trÝ ë chÕ ®é gi¶m ¸p theo møc ®é gi¶m tèc cña c¸c b¸nh xe. Sau khi ¸p suÊt gi¶m,ECU chuyÓn van ®iÖn 3 vÞ trÝ sang chÕ ®é ‘’gi÷’’ ®Ó theo dâi sù thay ®æi tèc ®é cña b¸nh xe.NÕu ECU thÊy r»ng ¸p suÊt dÇu cÇn gi¶m n÷a nã sÏ l¹i gi¶m ¸p suÊt nµy. + Giai ®o¹n B: Khi ¸p suÊt dÇu bªn trong xi lanh b¸nh xe gi¶m (giai ®o¹n A ) ¸p suÊt dÇu cÊp cho b¸nh xe gi¶m.Nã cho phÐp b¸nh xe gÇn bÞ bã cøng l¹i t¨ng tèc ®é.Tuy nhiªn nÕu ¸p suÊt dÇu gi¶m lùc phanh t¸c dông lªn b¸nh xe sÏ trë nªn qu¸ nhá.§Ó tr¸nh hiÖn tîng nµy ECU liªn tôc ®Æt van 3 vÞ trÝ lÇn lît ë c¸c chÕ ®é ‘’t¨ng ¸p’’ vµ chÕ ®é ‘’gi÷’’khi b¸nh xe gÇn bÞ bã cøng phôc håi tèc ®é. Giai ®o¹n C: Khi ¸p suÊt dÇu trong xi lanh phanh b¸nh xe t¨ng bëi ECU (Giai ®o¹n B ) b¸nh xe cã xu híng bã cøng.V× vËy,ECU l¹i chuyÓn van ®iÖn 3 vÞ trÝ sang chÕ ®é ‘’gi¶m ¸p’’ ®Ó gi¶m ¸p suÊt dÇu bªn trong xi lanh b¸nh xe. + Giai ®o¹n D: Do ¸p suÊt trong xi lanh b¸nh xe l¹i gi¶m (Giai ®o¹n C ),ECU l¹i b¾t ®Çu t¨ng ¸p suÊt nh giai ®o¹n B - §iÒu khiÓn c¸c r¬le. §iÒu khiÓn r¬le van ®iÖn: ECU bËt r¬le cña van ®iÖn khi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®Òu tho· m·n: + Kho¸ ®iÖn bËt ë vÞ trÝ ON. + Chøc n¨ng kiÓn tra ban ®Çu (nã ho¹t ®éng ngay lËp tøc sau khi kho¸ ®iÖn bËt ) ®· hoµn thµnh. + Kh«ng t×m thÊy h háng trong qu¸ tr×nh chÈn ®o¸n (trõ m· 37 ).
  16. ECU t¾t r¬le van ®iÖn nÕu mét trong c¸c ®iÒu kÞªn trªn kh«ng ®îc tho· m·n. + §iÒu khiÒn r¬le m« t¬ b¬m: ECU bËt r¬le m«t¬ khi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®Òu tho· m·n: + ABS ®ang ho¹t ®éng hay chøc n¨ng kiÓn tra ban ®Çu ®ang ®îc thùc hiÖn. + R¬ le van ®iÖn bËt ECU t¾t r¬ le m«t¬ nÕu bÊt k× ®iÒu kiÖn nµo ë trªn kh«ng tho· m·n. - Chøc n¨ng kiÓm tra ban ®Çu. H×nh 3.4 Chøc n¨ng kiÓm tra ban ®Çu ABS ECU kÝch ho¹t van ®iÖn vµ m«t¬ b¬m theo thø tù kiÓm tra hÖ thèng ®iÖn cña ABS. Chøc n¨ng nµy ho¹t ®éng khi tèc ®é gãc xe lín h¬n 6 km/h víi ®Ìn phanh t¾t.Nã chØ ho¹t ®éng mét lÇn sau mçi lÇn bËt kho¸ ®iÖn. - Chøc n¨ng chÈn ®o¸n. NÕu h háng x¶y ra trong bÊt k× hÖ thèng tÝn hiÖu nµo,®Ìn b¸o ABS trªn b¶ng ®ång hå t¸p l« sÏ bËt s¸ng ®Ó b¸o cho ngêi l¸i biÕt h háng x¶y ra, ABS ECU còng sÏ lu m· chÈn ®o¸n cña bÊt k× h háng nµo. - Chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn. Bªn c¹nh chøc n¨ng chÈn ®o¸n,ABS ECU còng bao gåm chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn tèc ®é (nã chÈn ®o¸n tÝnh n¨ng cña c¸c c¶m
  17. biÕn tèc ®é vµ r«to ).Mét vµi kiÓu xe còng bao gåm chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn gi¶m tèc ®Ó chÈn ®o¸n c¶m biÕn gi¶m tèc. - Chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn tèc ®é: - KiÓm tra ®iÖn ¸p ra cña tÊt c¶ c¸c c¶m biÕn. - KiÓm tra sù dao ®éng ®iÖn ¸p ra cña tÊt c¶ c¸c c¶m biÕn. - Chøc n¨ng kiÓm tra c¶m biÕn gi¶m tèc (chØ c¶m biÕn gi¶m tèc kiÓu phototransistor ) - KiÓm tra ®iÖn ¸p ra cña c¶m biÕn gi¶m tèc. - KiÓm tra ho¹t ®éng cña ®ia xÏ r·nh. Nh÷ng chøc n¨ng nµy ®îc thiÕt kÕ chØ dµnh cho c¸c kÜ thuËt viªn,víi c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ®îc thiÕt lËp b¬i quy tr×nh ®Æc biÖt ®Ó chÈn ®o¸n c¸c tÝnh n¨ng cña tõng c¶m biÕn. - Chøc n¨ng dù phßng . NÕu x¶y ra h háng trong hÖ thèng truyÒn tÝn hiÖu ®Õn ECU,dßng ®iÖn tõ ECU ®Õn bé chÊp hµnh bÞ ng¾t.KÕt qu¶ lµ,hÖ thèng phanh ho¹t ®éng gièng nh khi ABS kh«ng ho¹t ®éng.Do ®ã,®¶m b¶o ®îc c¸c chøc n¨ng phanh th«ng thêng. b.Bé chÊp hµnh ABS. H×nh 3.5 S¬ ®å vÞ chÝ chÊp hµnh ABS -Nguyªn lý.
  18. Bé chÊp hµnh cña phanh gåm cã van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt, van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt, b¬m, m«t¬ vµ b×nh chøa. Khi bé chÊp hµnh nhËn ®îc tÝn hiÖu tõ ECU ®iÒu khiÓn trît, van ®iÖn tõ ®ãng hoÆc ng¾t vµ ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe t¨ng lªn, gi¶m xuèng hoÆc ®îc gi÷ ®Ó tèi u ho¸ møc trît cho mçi b¸nh xe. Ngoµi ra, m¹ch thuû lùc cßn thay ®æi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña mçi lo¹i ®iÒu khiÓn. Cã nhiÒu kiÓu bé chÊp hµnh ABS,ë ®©y chóng t¶ 8 van ®iÖn 2 vÞ trÝ trong bé chÊp hµnh ABS - CÊu t¹o. H×nh 3.6 S¬ ®å bé chÊp hµnh ABS -Ho¹t ®éng.Trong khi phanh b×nh thêng (khi hÖ thèng kh«ng ho¹t ®éng). H×nh 3.7 khi phanh lµm viÖc b×nh thêng
  19. Trong khi phanh b×nh thêng, tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn trît kh«ng ®îc ®a vµo. V× vËy c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ng¾t, cöa (a) ë bªn van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt më, cßn cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt ®ãng. Khi ®¹p bµn ®¹p phanh, dÇu tõ xilanh chÝnh ch¶y qua cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ vµ ®îc truyÒn trùc tiÕp tíi xilanh ë b¸nh xe. Lóc nµy ho¹t ®éng cña van mét chiÒu (2) ng¨n c¶n dÇu phanh truyÒn ®Õn phÝa b¬m. (2) Trong khi phanh khÈn cÊp (khi ABS ho¹t ®éng). ChÕ ®é gi¶m ¸p suÊt. H×nh 3.8 ChÕ ®é lµm viÖc gi¶m ¸p suÊt TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn trît ®ãng m¹ch c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch ®ãng cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt, vµ më cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt. ViÖc nµy lµm cho dÇu phanh ch¶y qua cöa (b) ®Õn b×nh chøa ®Ó gi¶m ¸p suÊt thuû lùc trong xilanh ë b¸nh xe. Lóc ®ã, cöa (e) ®ãng l¹i do dÇu ch¶y xuèng b×nh chøa. B¬m tiÕp tôc ch¹y trong khi ABS ®ang ho¹t ®éng, v× vËy dÇu phanh ch¶y vµo b×nh chøa ®îc b¬m hót trë vÒ xilanh chÝnh.
  20. ChÕ ®é gi÷. H×nh 3.9 Bé chÊp hµnh ¬ chÕ ®ä gi÷ TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn trît ®ãng m¹ch van ®iÖn tö gi÷ ¸p suÊt vµ ng¾t van ®iÖn tõ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch ®ãng kÝn cöa (a) vµ cöa (b). §iÒu nµy ng¾t ¸p suÊt thuû lùc ë c¶ hai phÝa xilanh chÝnh vµ b×nh chøa ®Ó gi÷ ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe kh«ng ®æi. ChÕ ®é t¨ng ¸p suÊt.TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ECU ®iÒu khiÓn trît ng¾t c¸c van ®iÖn tõ gi÷ vµ gi¶m ¸p suÊt b»ng c¸ch më cöa (a) ë phÝa van ®iÖn tõ gi÷ ¸p suÊt vµ ®ãng cöa (b) ë phÝa van ®iÖn tõ gi¶m ¸p gièng nhtrong khi phanh b×nh thêng. §iÒu nµy lµm cho ¸p suÊt thuû lùc tõ xilanh chÝnh t¸c ®éng vµo xilanh ë b¸nh xe, lµm cho ¸p suÊt thuû lùc cña xilanh ë b¸nh xe t¨ng lªn. H×nh3.10 Bé chÊp hµnh ¬ chÕ ®é t¨nh ¸p suÊt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản