Đo lực và ứng suất, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
7
download

Đo lực và ứng suất, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngõ vào Mode dùng điều khiển trạng thái biến đổi của ngõ ra. khi chân Mode ở mức thấp thì các ngõ ra dữ liệu được truy xuất trực tiếp thông qua sự điều khiển của chân ENABLE và sự điều khiển bên trong vi mạch. Khi ngõ vào Mode được cấp xung thì sự chuyển đổi theo kiểu UẢT sau đó trở về kiểu chuyển đổi trực tiếp. Còn khi ngõ vào Mode ở mức cao dữ liệu ngõ ra chuyển đổi theo kiểu “HANDSHAKE”. Trong suốt chu kỳ biến đổi, ngõ ra STATÚ lên mức cao từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo lực và ứng suất, chương 5

  1. Chương 5:CHÖÙC NAÊNG CUÏ THEÅ CUÛA CAÙC CHAÂN ÑIEÀU KHIEÅN - NGOÕ VAØO MODE: Ngoõ vaøo Mode duøng ñieàu khieån traïng thaùi bieán ñoåi cuûa ngoõ ra. khi chaân Mode ôû möùc thaáp thì caùc ngoõ ra döõ lieäu ñöôïc truy xuaát tröïc tieáp thoâng qua söï ñieàu khieån cuûa chaân ENABLE vaø söï ñieàu khieån beân trong vi maïch. Khi ngoõ vaøo Mode ñöôïc caáp xung thì söï chuyeån ñoåi theo kieåu UART sau ñoù trôû veà kieåu chuyeån ñoåi tröïc tieáp. Coøn khi ngoõ vaøo Mode ôû möùc cao döõ lieäu ngoõ ra chuyeån ñoåi theo kieåu “HANDSHAKE”. - NGOÕ RA STATUS: Trong suoát chu kyø bieán ñoåi, ngoõ ra STATUS leân möùc cao töø luùc baét ñaàu chuyeån ñoåi vaø xuoáng möùc thaáp luùc nöûa chu kì xung ñoàng hoà cuoái cuøng sau khi döõ lieäu bieán ñoåi ñöôïc choát laïi. - NGOÕ VAØO RUN/HOLD: Khi ngoõ vaøo RUN /HOLD ôû möùc cao, vi maïch seõ tieáp tuïc thöïc hieän chu kyø bieán ñoåi vaø caäp nhaät ngoõ ra choát suoát giai ñoaïn bieán ñoåi. Khi hoaït ñoäng ôû möùc naøymoät chu kyø bieán ñoåi seõ coù 8192 xung. Khi RUN / HOLD ôû möùc thaáp vi maïch laäp töùc bieán ñoåi vaø nhaûy veà cheá ñoä AUTO-ZERO. Ñaëc tính naøy duøng ñeå caét ngang thôøi gian bieán ñoåi khi möùc 0 taùc ñoäng. Luùc naøy vi maïch chæ chôø cho ñeán khi RUN/HOLD laïi leân möùc cao. khi RUN/HOLD leân möùc cao laïi thì söï bieán ñoåi baét ñaàu sau 7 chu kyø xung. Sô ñoà caáu truùc beân trong cuûa ICL 7109:
  2. HIGH ODER LOW ODER BYTE OUTPUTS BYTE OUTPUTS 17 POL OR B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 TEST 18 14 TRI-STATE OUTPUTS LBEN 19 HBEN 20 CE/LOAD 14 LATCHES 14 BIT COUNTER LATCHE CLOCK COMP OUT { CONVERSION OSCILLATOR HAND TO CONTROL AND CLOCK SHAKE AZ ANALOG { INT LOGIC CIRCUITRY LOGIC SECTION DEINT(+) DEINT(-) 2 26 22 23 24 25 21 27 1 STATUS OSC OSC BUF MODE SEND IN SEL OSC RUN/HOLD OSC OUT OUT GIAÛN ÑOÀ THÔØI GIAN CLOCK STATUS MODE SEND CE/LOAD HBEN HIGH DATA VALID BY TE
  3. Hình veõ treân minh hoïa söï ñieàu khieån cho pheùp chuyeån ñoåi ñoái vôùi IC 7109. Ñeå chuaån bò cho döõ lieäu ñöôïc chuyeån ñoåi thì chaân STATUS baét ñaàu xuoáng möùc thaáp vaø chaân SEND baét ñaàu leân möùc cao. Khi chaân HBEN xuoáng möùc thaáp thì 4 bit cao ñöôïc chuyeån ñoåi vaø khi chaân LBEN xuoáng möùc thaáp thì 8 bit thaáp tieáp tuïc ñöôïc chuyeån ñoåi. Maïch kieåm tra: +5V GND DEFFERENTIAL 1F REFERENCE HIGH ODER + BYTE OUT PUTS 1M INPUT HIGH 0.01F INPUT LOW CINT GND LOW ODER BYTE CAZ OUT PUTS RINT REF IN - -5V REF IN + 1k V+ 24k +5V GND BYTE CONTROL
  4. Khaûo saùt IC74257: OUTPUT CONTROL INPUT OUTPUT INPUT { { OUTPUT Sô ñoà Vcc OE 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y chaân IC 16 15 14 13 12 11 10 9 74257 4A 4B 4Y 3A 3B G S 3Y 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Select 1A { 1B 1Y 2A 2B 2Y GND { INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT Baûng traïng thaùi: O SL Yi(i=0- E 3) 0 0 Ai 0 1 Bi 1 X ZH Sô ñoà caáu truùc beân trong OE (15) 1A (2) (4) 1Y 1B (3) 2A (5) (7) 2Y 2B (6) (11) 3A (9) 3Y (10) 3B 4A (14)
  5. IC 74257 laø IC ña hôïp coù ngoõ ra 3 traïng thaùi. Caùc ngoõ vaøo ñöôïc choïn nhôø vaøo chaân Select vaø Output Enable. Hoï 54LS vaø 54S ñöôïc duøng trong kyõ thuaät quaân söï vôùi khoaûng nhieät ñoä laøm vieäc töø –550C  1250C. Hoï 74LS vaø 74S duøng trong daân duïng coù khoaûng nhieät ñoä laøm vieäc trong khoaûng 0 – 700C. Khaûo saùt IC 7414: Sô ñoà chaân IC 7414 Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 14 13 12 11 10 9 8 - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND
  6. IC 7417 laø IC coù 6 coång logic not vaø Schmitt Trigger. Khaûo saùt vi maïch TL 082 : Sô ñoà chaân TL 082 OUT 1 1 8 + Vcc IN - 2 7 OUT 2 TL 082 IN + 3 6 IN 2 - -V 4 5 IN 2 + Vi maïch TL 082 beân trong chöùa 2 khueách ñaïi thuaät toaùn. TL 082 laø hoï cuûa JFET cho neân laøm vieäc ôû cheá ñoä khueách ñaïi raát oån ñònh khaû naêng choáng nhieãu toát. TL 082 thích hôïp boä tích phaân nhanh, caùc boä khueách ñaïi, caùc maïch loïc tích cöïc vaø trong maùy ño. Caùc thoâng soá kyõ thuaät: Ñieän aùp 3V  18V Coâng suaát 680mV Ñieàu kieän kieåm tra 15V Ñoä lôïi voøng hôû 106dB. Ñoä phaân giaûi 3 – 20mV Ñoä taêng ñieän aùp13s Doøng tieâu thuï 11,2mA.
Đồng bộ tài khoản