Đơn từ " Đơn xin xét tốt nghiệp"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
365
lượt xem
47
download

Đơn từ " Đơn xin xét tốt nghiệp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đơn từ " Đơn xin xét tốt nghiệp"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP Kính gửi: Ban Giám hiệu ………… Tôi tên:............................................ Mã số sinh viên :................................. Chuyên ngành đào tạo: .......................…… Khoá: .................................... Ngày sinh: …..../……/……………. Nơi sinh: ……………………………………….Kèm theo 02 ảnh 3x4) Huyện: ............................................................Tỉnh ……………………… Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn) ............................. Huyện (quận, thị xã, thành phố) ........Tỉnh/Thành phố…………………. Điện thoại liên lạc (nếu có): ..................................................................... Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau: TT Tên môn học Mã số MH Điểm Học kỳ Năm học 1 - 2 - 3 - 4 - - Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu. Xin chân thành cảm ơn. …., ngày ….. tháng …... năm ………. Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản