Đơn xin chuyển ngành học

Chia sẻ: Mr Ken Mr Ken | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
1.914
lượt xem
102
download

Đơn xin chuyển ngành học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin chuyển ngành học

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM; - Phòng Đào Tạo; - Trưởng Khoa: …………………………………………… Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: …………… Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ……………… Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học: Từ ngành: ……………………………….. Sang ngành: …………………………… Lý do: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Tôi xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) XÉT DUYỆT CỦA KHOA CHUYỂN ĐI XÉT DUYỆT CỦA KHOA TIẾP NHẬN .......................................................……... .................................................................. ............................................…….............. .................................................................. .............................................……............. .................................................................. Ngày .....tháng ..... năm 200..... Ngày .....tháng ..... năm 200...... XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP. HCM, ngày .....tháng ..... năm 200........ Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có Bảng điểm của các học kỳ đã học và Biên lai nộp học phí học kỳ xin chuyển.
Đồng bộ tài khoản