ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1b)

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
699
lượt xem
63
download

ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1b)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn tham khảo về việc xin dự xét tuyển công chức hải quan, mẫu 1b-ĐXT/2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1b)

  1. M ẫ u 1b- ĐXT/2010 CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc ………..,ngày……tháng…….năm 2010 Đ ƠN XIN D Ự XÉT TUY Ể N CÔNG CH ỨC H ẢI QUAN Ng ạ ch :……………….. Kính g ử i: - H ội đ ồng Tuy ể n d ụ ng T ổng c ụ c H ả i quan, B ộ Tài chính - C ục tr ưởng c ục H ải quan .............................................…. - Tên tôi là: - Sinh ngày: - Quê quán: - H ộ khẩ u th ường trú: - Ch ỗ ở hi ệ n nay: - ĐT liên l ạ c: - Dân t ộc: - Trình đ ộ đào t ạ o: - Chuyên ngành đào tạ o: C ơ s ở đào tạ o: - Ngo ạ i ng ữ : Tin h ọc: Thu ộ c đ ối t ượng ư u tiên(ghi thu ộc đ ối t ượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên c ứ u đi ề u ki ệ n và tiêu chuẩ n tuy ể n d ụ ng công ch ứ c, viên ch ứ c ngạ ch..................................................tôi th ấy b ản thân tôi có đ ủ đi ều ki ện, tiêu chu ẩ n đ ể tham gia d ự tuy ể n. Vì vậ y, tôi làm đ ơn này xin đăng ký d ự xét tuy ển t ại H ộ i đ ồ ng thi tuy ể n d ụ ng công ch ứ c c ủ a T ổ ng c ụ c H ả i quan theo chuyên ngành..........................................vào đ ơn v ị……………………………….…….. Nế u trúng tuy ể n, tôi xin ch ấ p hành nghiêm túc m ọi quy đ ịnh c ủa Nhà n ước. H ồ s ơ g ử i kèm theo đ ơn này g ồm: 1- Bả n khai lý l ịch; 2- Bả n sao Gi ấ y khai sinh; 3- Giấ y ch ứ ng nhậ n s ứ c kho ẻ ; 4- Bả n sao các văn b ằ ng, ch ứng ch ỉ, g ồm:.................................... 5- Bả n đi ể m k ế t quả h ọc t ậ p toàn khoá; 6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, đ ị a ch ỉ ng ười nh ậ n; 02 ả nh màu c ỡ 4x6cm; 7- Bả n sao Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n ưu tiên (n ếu có); 8- Giấ y cam k ế t ph ụ c v ụ lâu dài t ạ i đ ơn v ị d ự tuy ển; Toàn b ộ bả n ch ụ p văn bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và các gi ấ y t ờ liên quan khác trong h ồ s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi nêu trên khi đ ượ c thông báo trúng tuy ể n, tôi s ẽ hoàn ch ỉnh l ạ i theo đúng quy đ ịnh. Tôi xin cam đoan h ồ s ơ d ự tuy ể n c ủ a tôi là s ự th ậ t, đúng và đ ủ tiêu chuẩ n, đi ề u ki ệ n d ự tuy ể n. Tôi xin ch ịu trách nhi ệm tru ớc pháp lu ật v ề các b ản ch ụp văn bằ ng, ch ứ ng ch ỉ và gi ấ y t ờ khác n ộp trong h ồ s ơ d ự tuy ể n, n ế u sai thì k ế t quả tuy ể n d ụ ng c ủ a tôi s ẽ b ị c ơ quan có th ẩ m quy ền tuy ển d ụng hu ỷ b ỏ. Kính đ ơn (ghi rõ h ọ tên và ký) bieu­mau                                                                       
  2. Mẫ u 2-LLTD/2010 C Ộ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc -------*------- Ảnh mầu 4x6cm (có đóng  dấu giáp  lai của  của cơ quan xác  SƠ Y Ế U LÝ L Ị CH nhận lý  T ự thu ậ t H ọ và tên:…………………………………………. Nam, n ữ:…………… Sinh ngày……tháng…….năm…………………………………………… N ơ i ở hi ệ n nay:……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Ch ứ ng minh th ư nhân dân s ố:…………………….. N ơi c ấp:…………….. Ngày………..tháng………..năm 19………………………………………. Khi c ầ n báo tin cho ai ? ở đâu ?:………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… S ố hi ệ u:………………………… Ký hi ệ u:…………………………. (1) bieu­mau                                                                       
  3. I- S Ơ L ƯỢC LÝ L ỊCH H ọ và tên khai sinh:………………………………………………………… Tên th ườ ng g ọ i:…………………………………………………………….. Sinh ngày……….tháng………….năm 19……….N ơi sinh:……………… Quê quán:…………………………………………………………………… N ơ i ở hi ệ n nay:……………………………………………………………… Dân t ộc:………………………………… Tôn giáo:……………………….. Thành phầ n gia đình xu ấ t thân:…………………………………………….. Văn hoá ph ổ thông:…………………………..Ngo ại ng ữ:………………… Chuyên môn k ỹ thu ậ t:………………………………………………………. Ngày vào Đoàn TNCSHCM:……………………………………………….. Ngày vào Đ ả ng C ộng s ản Vi ệt Nam:……………ngày chính th ức:………. N ơ i k ế t nạ p:…………………………………………………………………. Tình hình s ứ c kho ẻ :………………….Cao 1m…………Cân n ặng:……kg S ở tr ường công tác:…………………………………………………………. Ngạ ch công ch ứ c,viên ch ứ c:………………………………………………... Ngày nh ậ p ngũ:………….. Ngày xu ất ng ữ:………………Quân hàm:…… II- QUÁ TRÌNH HO Ạ T Đ Ộ NG C ỦA B Ả N THÂN T ừ tháng năm đ ế n Làm công tác gì ở đâu Gi ữ ch ữ v ụ gì thán g năm III- KHEN TH ƯỞ NG, K Ỷ LU Ậ T Khen th ưởng:………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. K ỷ lu ậ t:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. (2) bieu­mau                                                                       
  4. IV- QUAN H Ệ GIA ĐÌNH H ọ và tên, năm sinh, ngh ề nghi ệp, công tác, đ ặc đi ểm l ịch s ử qua t ừng th ời kỳ làm gì, ở đâu?(n ế u b ị bắ t, b ị tù, làm vi ệc trong ch ế đ ộ cũ, ng ụy quân, ng ụy quy ền ho ặ c b ị x ử lý theo pháp luậ t phả i khai c ụ th ể lý do, m ức đ ộ.....); hi ện đang làm gì? n ơi c ư trú (ghi rõ ch ứ c danh, tên và đ ịa ch ỉ c ơ quan đ ơn v ị ở trong ho ặc ngoài n ướ c); hoàn cả nh kinh t ế và thái đ ộ chính tr ị c ủa t ừng ng ười. A/ BÊN N ỘI:(ÔNG, BÀ, CÔ, CHÚ, BÁC RU ỘT) .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………… (3) bieu­mau                                                                       
  5. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… B- BÊN NGO Ạ I :(ÔNG, BÀ, C Ậ U, DÌ, BÁC RU ỘT) .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… (4) bieu­mau                                                                       
  6. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… (5) bieu­mau                                                                       
  7. C/ CHA, M Ẹ ANH CH Ị EM RU Ộ T (Khai t ừ ng th ời kỳ và đ ặ c đi ể m l ịch s ử c ủa t ừng ng ười ) H ọ và tên b ố:……………………..Tu ổ i:………….Ngh ề nghi ệp:…………. Tr ướ c cách m ạ ng 8/1945 làm gì ? ở đâu ?:………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… Trong kháng chi ế n ch ống th ực dân Pháp làm gì ? ở đâu ?………………... .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ năm 1954 đ ế n tr ước 30/4/1975 làm gì ? ở đâu? (ghi rõ tên c ơ quan, đ ơn v ị): ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ 30/4/1975 đ ế n nay làm gì ? ở đâu? (Ghi rõ tên c ơ quan đ ơn v ị)……… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… H ọ và tên m ẹ :……………………..Tu ổi:………….Ngh ề nghi ệp:………… Tr ướ c cách m ạ ng 8/1945 làm gì ? ở đâu ?:………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… Trong kháng chi ế n ch ống th ực dân Pháp làm gì ? ở đâu ?………………... .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ năm 1954 đ ế n tr ước 30/4/1975 làm gì ? ở đâu? (ghi rõ tên c ơ quan, đ ơn v ị): ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… T ừ 30/4/1975 đ ế n nay làm gì ? ở đâu? (Ghi rõ tên c ơ quan đ ơn v ị)……… ………………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… (6) . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………… . bieu­mau                                                                        . ………………………………………………………………………………
  8. L Ờ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nh ữ ng l ời khai trên là đúng s ự th ật và ch ịu trách nhi ệm v ề nh ữ ng l ời khai đó. N ế u sau này c ơ quan có th ẩm quy ền phát hi ện v ấn đ ề gì không đúng. Tôi xin ch ấ p hành bi ện pháp x ử lý theo quy đ ịnh ./. Ngày…….tháng…….năm……. Xác nhậ n c ủ a ch ủ t ịch UBND Xã, Ph ường; Ng ười khai ký tên ho ặ c Tr ưởng Công an Xã, Ph ường. (Ghi rõ h ọ và tên) (8) bieu­mau                                                                       
  9. Mẫ u 3b-PXT/2008 T Ổ NG C ỤC H Ả I QUAN CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ơn v ị:……………... Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc -------*------- PHI ẾU ĐĂNG KÝ Ảnh mầu D Ự XÉT TUY Ể N CÔNG CH ỨC H Ả I QUAN NĂM 2010 4x6cm Ng ạ ch:........................ (có  đóng  H ọ và tên: Nam, n ữ: dấu g i   áp Ngày, tháng, năm sinh: Dân t ộc: l i  của  a đơn vị có  Quê quán: Tôn giáo: th í si h   n dự th i) H ộ kh ẩ u th ường trú:.................................................................... - Trình đ ộ và chuyên ngành đào t ạ o:……………..…..........…….. …………………………..................…………….....................…. - Chuyên ngành đăng ký d ự tuy ển:…………......................……... Ngày…….tháng…..năm 2010. CH Ữ KÝ C ỦA NG ƯỜ I D Ự THI CH Ủ TỊ CH H ỘI Đ ỒNG S Ơ TUY ỂN (Ký tên, đóng d ấ u c ủa đ ơn v ị) Ghi chú: N ế u thí sinh đạ t yêu c ầ u s ơ tuy ể n thì Ch ủ t ịch H ội đ ồng xác nh ận và đóng dấ u vào phi ế u đăng ký d ự xét tuy ển c ủa thí sinh. Sau đó g ửi phi ếu đăng ký d ự xét tuy ể n này cho H ội đ ồng thi tuy ển, xét tuy ển c ủa T ổng c ục đ ể ki ểm tra đ ối chi ếu. bieu­mau                                                                       
  10. Mẫ u 4-BCK/2010 CỘ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM Đ ộc l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc B ẢN CAM K Ế T PH ỤC V Ụ LÂU DÀI T Ạ I Đ ƠN V Ị ĐĂNG KÝ XÉT TUY ỂN Kính g ử i: - H ội đ ồng Tuy ể n d ụ ng T ổng c ụ c H ả i quan, B ộ Tài chính - C ục tr ưởng c ục H ải quan t ỉnh (Thành ph ố)…........... 1- Tóm t ắ t lý l ị ch cá nhân: - Tên tôi là: - Sinh ngày: - Quê quán: - H ộ khẩ u th ường trú: - Ch ỗ ở hi ệ n nay: - Đi ệ n thoạ i liên l ạ c: - Dân t ộc: - Trình đ ộ đào t ạ o: - Chuyên ngành đào tạ o: - C ơ s ở đào tạ o: - Ngo ạ i ng ữ : 2. Đăng ký xét tuy ển vào đ ơn v ị(Chi C ụ c HQCK......, Phòng......): 3. Cam k ết: Nế u đ ượ c tuy ể n d ụ ng vào làm vi ệc t ạ i................................................. tôi xin cam kế t: - Ch ấ p hành s ự phân công nhi ệ m v ụ c ủa t ổ ch ức; ch ấ p hành nghiêm các quy đ ị nh c ủ a Nhà n ước đ ối v ới cán b ộ công ch ức và c ủa ngành H ả i quan. - Xác đ ị nh công tác lâu dài tạ i đ ơn v ị xét tuy ể n(t ừ 05 năm tr ở lên). - T ự lo liệ u v ề n ơ i ở , chấ p hành nghiêm các quy đ ị nh củ a nơ i cư trú, không để ảnh h ưởng đ ế n qúa trình công tác. Tôi xin chân thành c ả m ơn! .........., Ngày...........tháng........ năm 2010 Ng ười làm đ ơn (Ký và ghi rõ h ọ tên) bieu­mau                                                                       
Đồng bộ tài khoản