Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chia sẻ: Phan Sinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:137

1
533
lượt xem
323
download

Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. Thực chất, Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định. Dự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

 1. CHƯƠNG 2: DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1. Một số lý luận cơ bản về dự án đầu tư 2. Nội dung dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 3. Phân tích tài chính dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 4. Phân tích kinh tế, xã hội dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  1
 2. 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư Định nghĩa Dự án đầu tư là tổng thể các giải pháp sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn hiện có để tạo ra những lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư và cho xã hội. Đặc điểm  Có tính cụ thể và mục tiêu xác định  Tạo nên một thực thể mới  Có sự tác động tích cực của con người  Có độ bất định và rủi ro  Có giới hạn về thời gian và các nguồn lực §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  2
 3. 1.1.2. Khái niệm dự án FDI Khái niệm Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài là loại dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài hoặc các văn bản pháp lý có liên quan đến FDI. Đặc điểm  Có nguồn vốn từ các nước khác nhau;  Công nghệ quản lý khác nhau bởi hình thành từ nhiều nguồn khác nhau;  Có thể chịu sự điều chỉnh của nguồn luật riêng. §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  3
 4. 1.2. Yêu cầu đối với một dự án  Tính khoa học và tính hệ thống  Tính hợp pháp  Tính thực tiễn  Tính chuẩn mực  Tính phỏng định §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  4
 5. 1.3. Phân loại dự án  Căn cứ vào người khởi xướng: Dự án cá nhân, Dự án tập thể, Dự án quốc gia, Dự án quốc tế.  Căn cứ vào nguồn vốn: Dự án sử dụng vốn trong nước, dự án có vốn nước ngoài, …  Căn cứ vào tính chất hoạt động: Dự án sản xuất, Dự án dịch vụ thương mại, Dự án cơ sở hạ tầng, Dự án dịch vụ xã hội.  Căn cứ vào địa chỉ khách hàng của dự án: xuất khẩu hay tiêu thụ nội địa, …  Căn cứ vào thời gian hoạt động của dự án  Căn cứ vào qui mô của dự án: lớn, vừa, nhỏ (tùy thuộc VĐT, DT, LĐ)  Căn cứ vào mức độ chi tiết của dự án: Dự án tiền khả thi, Dự án khả thi §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  5
 6. 1.4. CHU TRÌNH DỰ ÁN Chu trình của một dự án là trình tự các bước nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho trước theo trật tự thời gian xác định. Ý tưởng Chuẩn bị Thẩm Triển khai, Đánh giá Kết thúc dự án & lập DA định thực hiện §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  6
 7. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI 2.1. Chủ đầu tư 2.2. Doanh nghiệp xin thành lập  Tên  Hình thức đầu tư  Thời gian hoạt động  Mục tiêu hoạt động chính  Vốn đầu tư  Tổng vốn đầu tư: Vốn cố định + Vốn lưu động  Nguồn vốn: Vốn CSH (vốn góp (vốn pháp định) + Lợi nhuận chưa phân phối + Các quỹ) + Vốn vay §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  7
 8. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.3. Sản phẩm, dịch vụ và thị trường  Mô tả sản phẩm, dịch vụ: Tên, ký mã hiệu, thông số kỹ thuật chủ yếu, tiêu chuẩn chất lượng;  Nghiên cứu lựa chọn thị trường:  Dự kiến vùng thị trường;  Đánh giá nhu cầu hiện tại của vùng thị trường;  Dự báo nhu cầu tương lai của vùng thị trường;  Phân tích đối thủ cạnh tranh;  Phân tích khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường;  Nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy bán hàng. §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  8
 9. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.4. Qui mô sản phẩm và dự kiến thị trư/ờng tiêu thụ  Dự kiến sản xuất:  Cơ cấu sản phẩm  Lịch trình sản xuất  Số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm  Thị trường tiêu thụ  Thị trường nội địa  Xuất khẩu  Định giá bán sản phẩm §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  9
 10. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.4. Qui mô sản phẩm và dự kiến thị trường tiêu thụ Bảng: Dự kiến doanh thu sản phẩm Tªn  phÈm   s¶n  N¨m   1  thø  N¨m  .  .. N¨m   xuÊt  ®Þnh  s¶n  æn  vÞ Ýnh)  Sè  Gi¸ íc  Thµnh    Sè ­ îng  Gi¸ íc  Thµnh  (®¬n  t ­ l ­ l­ îng  tÝnh  tiÒn  tÝnh  tiÒn  1.                2.  .. .  Tæng  thu    doanh                §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  10
 11. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.5. Công nghệ, máy móc thiết bị và môi trường Bảng: Danh mục máy móc thiết bị Tªn hi     t ÕtbÞ XuÊtxø  §Æc Ý kü huËt Sè ­ îng  ¦ íc  ¸  Gi t     tnh  t   l gi ¸ rÞ I.Thi     xuÊt     ÕtbÞs¶n            II.Thi     t   ÕtbÞphô rî  III. Thi   bÞ vËn    Õt   chuyÓn  IV.Thi     phßng    ÕtbÞv¨n    §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  11
 12. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.6. Các nhu cầu cho sản xuất Nguyên liệu và bán thành phẩm Danh  ôc chñng o¹i  m ( l ) N¨m  hø    t nhÊt N¨m  hø .  N¨m   t .. æn    Sè ­ îng  ¦ íc  ¸  Gi tÞ l gi ¸ r    ®Þnh  I NhËp  . khÈu             1.  2.  .. .  I .M ua ¹iV i     I t   ÖtNam   Nhiên liệu, năng lượng, nước và các dịch vụ Tªn    gäi Nguån  N¨m  hø  t 1  N¨m  hø .  N¨m   t .. SX  (chñng o¹i  cung  l )  ­ cÊp  Khèil îng  Gi tÞ ¸ r    æn  nh  ®Þ               §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  12
 13. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) Nhu cầu lao động Lo¹il ®éng   ao  Ng­ êiVi     Ng­ êin­ íc    Céng    ÖtNam   ngoµi I. C¸n  qu¶n ý  bé  l       II. Nh©n  ªn  t   vi kü huËtvµ  gi     ¸m s¸t III. C«ng  l nghÒ  nh©n µnh  IV. C«ng  gi ®¬n  nh©n  ¶n  V. Nh©n  ªn  phßng  vi v¨n  Tæng          §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  13
 14. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.7. Mặt bằng, địa điểm và xây dựng, kiến trúc Bảng: Các hạng mục xây dựng Tªn  môc  h¹ng  §¬n    Quy  vÞ m«  §¬n  ¸  Thµnh i gi tÒn  I.C¸c  m ôc  m íi   h¹ng  x©y            1.  2.  II.C¸c  m ôc  ch÷a,c¶it   h¹ng  söa     ¹o          Céng            §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  14
 15. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.8. Tổ chức quản lý, lao động và tiền lương Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Quỹ lương hàng năm   N ¨m     1  2  .. .  æn  nh  ®Þ I  h©n  ªn  ­ íc  .N vi n ngoµi( c¸c  phËn)  ë  bé            1.  2.  .. .  Tæng  quü ­ ¬ng  nh©n  ªn  ­ íc  l cho  vi n ngoµi  I .N h©n  ªn  ­ êiV i   am  ë  bé  I  vi ng   ÖtN ( c¸c  phËn)          1.  2.  .. .  Tæng  quü ­ ¬ng  nh©n  ªn  ­ êiV i   am   l cho  vi ng   ÖtN I I  I .Tæng  quü ­ ¬ng I I   l ( +I )           Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  15
 16. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.9. Tiến độ thực hiện dự án  Hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp  Thuê địa điểm  Khởi công xây dựng  Lắp đặt thiết bị  Vận hành thử  Sản xuất chính thức §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  16
 17. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.10. Cơ cấu vốn đầu tư theo năm thực hiện  Vốn lưu động Thµnh phÇn  N ¨m  hø  N ¨m  .  N ¨m     ®Þ t 1  .. SX æn  nh  1. V èn  ¶n    s xuÊt       - N guyªn lÖu vµ b¸n t i hµnh phÈm  nhËp  khÈu  - N guyªn i vµ  t lÖu  b¸n hµnh  phÈm     a  néi®Þ - L­ ¬ng  b¶o  Óm   héi vµ  hi x∙    - ChiphÝ®i   ­ íc,nhi lÖu      Ön,n   ªn i - Phô ïng hay hÕ  t t t 2. V èn ­ u h«ng  l t       - N guyªn i t kho  lÖu ån  - B¸n hµnh  t phÈm  ån  t kho  - Thµnh  phÈm  ån  t kho  - H µng  chÞ b¸n  u  3. V èn  b»ng i m Æt tÒn          vèn ­ ®éng  Tæng  l u          §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  17
 18. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.10. Cơ cấu vốn đầu tư theo năm thực hiện Nhu cầu Vốn lưu động Thµnh  phÇn  N ¨m  hø  N ¨m  .  N ¨m   æn  nh  t 1  .. SX  ®Þ 1. Tồn kho        - N guyªn i lÖu  - B¸n hµnh  t phÈm   - Thành  phÈm   - C¸c  hµng ån  kh¸c  t kho  2. Ph¶it  hu        3. Ph¶it¶ ­    r ( )       N hu  vèn ­ u  cÇu  l ®éng          §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  18
 19. 2. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.10. Cơ cấu vốn đầu tư theo năm thực hiện  Vốn cố định Thµnh phÇn  N ¨m  hø  N ¨m  .  N ¨m     ®Þ t 1  .. SX æn  nh  I.     bÞ®Çu ­ ChiphÝchuÈn    t         I . Chi I  phÝ ®Òn bï, ¶i  gi  phãng m Æt   b»ng, an nÒn vµ gi r gãp vèn   s ¸ tÞ b»ng quyÒn s ö dông ®Êt  cña bªn  V i   am  nÕu    ÖtN ( cã) I I G i tÞ nhµ  I. ¸  r  cöa  kÕt cÊu  t vµ    h¹  Çng  s cã  ½n  I . Chi  x©y dùng m íi V  phÝ  hoÆc/vµ c¶i  t nhµ  ­ ëng,kÕtcÊu  t   ¹o  x     h¹ Çng V . ChiphÝm ¸y  ãc,t ÕtbÞdông      m  hi     cô  V I G ãp vèn b»ng chuyÓn gi . ao c«ng  nghÖ hoÆc m ua c«ng nghÖ t¶ gän  r ( cã) nÕu    V I . ChiphÝ®µo ¹o  ®Çu  I     t ban  V I I ChiphÝkh¸c  I.     Tæng  cè  nh  vèn  ®Þ         §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  19
 20. II. NỘI DUNG DỰ ÁN FDI (tiếp) 2.11. Báo cáo tài chính dự kiến Doanh thu C¸c  kho¶n hu  t N ¨m  hø  N ¨m  .  N ¨m     ®Þ t 1  .. SX æn  nh  1.        2.  .. .  Tæng  doanh hu  t         §Ç u ­ n­í ngoµi r t  c  ,t ang  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản