intTypePromotion=1
ADSENSE

Quỹ tiền tệ quốc tế

Xem 1-20 trên 1621 kết quả Quỹ tiền tệ quốc tế
 • Nepal là quốc gia nông nghiệp dựa và lợi thế khác nhau được lấy từ rừng tư nhân: cây thân gỗ cho năng lượng, xây dựng nhà ở và tăng thu nhập cho người dân. Bài viết nghiên cứu khu vực lâm nghiệp tư nhân nên được thực hiện bởi người nông dân và thân thiện với doanh nghiệp. Những thách thức liên quan đến quá trình xúc tiến của khu vực lâm nghiệp tư nhân cần được loại bỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 2   Download

 • Bài viết phân tích, và đánh giá các mô hình tố tụng hình sự tại một số quốc gia điển hình trên thế giới hiện nay (Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp). Từ đó đề xuất các kinh nghiệm cho mô hình tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở phù hợp thực tiễn thủ tục tố tụng hình sự và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả tập trung làm rõ các thách thức của an ninh phi truyền thống dưới góc độ tiếp cận của pháp luật hình sự. Việc làm rõ sự ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống tới pháp luật hình sự quốc tế, khu vực và quốc gia tại Mục 1 khẳng định sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm, quy định truyền thống của pháp luật hình sự. Sự thay đổi này cần phù hợp và hài hoà với khung pháp lý quốc tế được trình bày tại Mục 2. Những nội dung trên là tiền đề để các tác giả đưa ra các kết luận và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam tại Mục 3.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 10 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về thu hút FDI của một quốc gia; đánh giá đúng thực trạng thu hút FDI của Lào thời gian qua và đưa ta các vấn đề tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào CHDCND lào thời gian tới.

  pdf193p badbuddy10 21-04-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính công gồm có những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách và hệ thống các công cụ quản lý ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, chính sách tài chính công quốc gia đến 2010.

  pdf27p cucngoainhan9 07-04-2022 34 0   Download

 • Tiểu luận Thương mại điện tử: Tìm hiểu về www.Alibaba.com gồm có 6 phần, giúp cho các bạn nắm được kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển, chiến lược kinh doanh, các công cụ, phương tiện dịch vụ của cung cấp, tiềm lực tài chính, minh họa quy trình mua hàng, những lợi ích và hạn chế khi sử dụng các công cụ và dịch vụ trên Alibaba.com. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p huyenhuyen0827 23-03-2022 11 2   Download

 • Bài viết sau tập trung xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng không quốc tịch của trẻ em, phân tích các quy định pháp luật quốc tế liên quan đến bảo đảm quyền có quốc tịch của trẻ em và một số giải pháp được triển khai trên thế giới, đối chiếu với quy định pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam.

  pdf8p viottohahn 30-03-2022 10 0   Download

 • Bài viết phân tích các quy định về nguyên tắc áp dụng tập quán trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài của pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, đối chiếu với thực tiễn áp dụng để thấy được thứ tự ưu tiên áp dụng giữa tập quán quốc tế và pháp luật quốc gia.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Bài viết phân tích khung pháp luật quốc tế về quyền tham chính của phụ nữ dân tộc thiểu số và quá trình nội luật hoá các quy định này trong hệ thống pháp luật Việt Nam; chỉ ra những rào cản trong thực tiễn thực hiện quyền tham chính của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện quyền tham chính của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf16p viottohahn 28-03-2022 6 0   Download

 • Bài viết phân tích hai căn cứ áp dụng tập quán và thói quen giữa các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 CISG. Thực tiễn áp dụng các quy định này thông qua việc nghiên cứu thực tiễn xét xử trong đó tòa án, trọng tài đưa ra quan điểm của mình về căn cứ áp dụng tập quán, cũng như cách thức xác định thói quen của các bên để trở nên có giá trị ràng buộc.

  pdf8p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định về các quyền dân sự theo Hiến pháp Việt Nam; nội dung các quyền con người về dân sự theo quy định của Hiến pháp Việt Nam hiện hành; phương hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định về các quyền dân sự theo Hiến pháp Việt Nam hiện hành.

  pdf107p badbuddy09 29-03-2022 5 1   Download

 • Qua việc làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giám sát tối cao của Quốc hội trong hoạt động đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luận văn sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

  pdf124p badbuddy09 29-03-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các quy định của Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp; so sánh và tìm ra những điểm khác biệt cơ bản về đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Văn kiện Geneva 1999 của Thỏa ước La-Hay; nghiên cứu, phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn khi Việt Nam gia nhập Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

  pdf119p badbuddy09 29-03-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tổng quát về quyền bình đẳng trong lĩnh vưc̣ viêc̣ làm của người lao động tại Viêṭ Nam, đánh giá các chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề quyền bình đẳng viêc̣ làm từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo thưc̣ hiêṇ quyền này trong thưc̣ tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p badbuddy09 29-03-2022 3 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tổng quát các quyền con người của phụ nữ có HIV/AIDS được ghi nhận trong các công ước quốc tế về quyền con người và trong các quy định của pháp luật Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp mang tính pháp lý để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật Việt Nam với các quy định của pháp luật quốc tế về quyền con người của phụ nữ và đưa ra các giải pháp thực tiễn để thực thi có hiệu quả hơn nữa các quyền con người của phụ nữ trong bối cảnh HIV/AIDS.

  pdf87p badbuddy09 29-03-2022 8 1   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu các bản Hiến pháp có quy định về BTNN, pháp luật quốc tế về chế định BTNN, các văn bản Luật về BTNN tại một số quốc gia và đạo luật riêng về TNBTCNN ở Việt Nam, cụ thể là Luật TNBTCNN 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mục đích của học viên là đưa ra được một cái nhìn toàn diện, có tính hệ thống và khoa học về các vấn đề pháp lý, thực tiễn liên quan đến quyền con người trong pháp luật về TNBTCNN tại Việt Nam.

  pdf115p badbuddy09 29-03-2022 2 1   Download

 • Mục đích của luận văn là trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận trong các quy định trong Incoterms và Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tình hình thực tiễn áp dụng Incoterm trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam. Từ đó, kiến nghị và đề xuất một số phương hướng phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Incoterms trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam; có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và hạn chế tối đa những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

  pdf84p badbuddy09 29-03-2022 5 2   Download

 • Trên cở sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu vấn đề tội phạm và dẫn độ tội phạm xâm phạm đến hoạt động hàng không dân dụng quốc tế trong các Điều ước quốc tế đa phương và những Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định về dẫn độ tội phạm, đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng những quy định về dẫn độ tội phạm.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 4 1   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ một cách có hệ thống về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt khái niệm, hậu quả, các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế về trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, luận văn cũng đề cập đến các ví dụ thực tiễn xảy ra trên thế giới cũng như tại Việt Nam về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ đó đưa ra bình luận và rút kinh nghiệm.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 8 1   Download

 • Mục đích của luận văn là tìm hiểu cơ sở lý luận về địa vị pháp lý của ngân hàng nước ngoài cũng như quy định pháp luật một số nước trên thế giới và pháp luật Việt Nam về loại hình ngân hàng này, từ đó góp phần đề ra phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm tạo ra một môi trường pháp lý đầy đủ, rõ ràng cho các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với các nước trên thế giới.

  pdf106p badbuddy09 29-03-2022 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quỹ tiền tệ quốc tế
p_strCode=quytientequocte

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2