Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
78
lượt xem
4
download

Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

  1. Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi có cơ sở đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc (không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian kiểm tra cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh/gia hạn Giấy phép), cụ thể như sau: - Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (12 ngày); - Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (5 ngày); - Thẩm định điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép đã gia hạn/điều chỉnh (20 ngày). Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại liên tỉnh nộp trực tiếp hoặc 1. gửi qua bưu điện 03 (ba) bộ hồ sơ đăng ký đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Môi trường; Phòng Quản lý chất thải nguy hại của Cục Quản lý chất thải và 2. Cải thiện môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền; Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ (Trong quá trình xem xét gia hạn/điều chỉnh, 3. cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh); 4. Thành lập đoàn khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân (nếu cần
  3. Tên bước Mô tả bước thiết); 5. Thông báo và tiến hành khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân; Tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép nộp hồ 6. sơ cho cơ quan cấp phép sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu của đoàn khảo sát (nếu có); Ban hành Giấy phép mới (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2, A.3) trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh hoặc xác 7. nhận gia hạn Giấy phép trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn nếu đủ điều kiện; Phòng Quản lý chất thải nguy hại chuyển bộ hồ sơ hợp lệ và 8. Giấy phép mới (đã được điều chỉnh) hoặc xác nhận gia hạn Giấy phép về Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả; Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao bộ hồ 9. sơ hợp lệ và Giấy phép mới hoặc xác nhận gia hạn Giấy phép cho tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải 1. nguy hại theo mẫu tại Phụ lục 2 (A.1); Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 2 (A.2) của Thông tư 2. 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Số bộ hồ sơ: 03 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép Thông tư số 1. hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại: Phụ lục 2, 12/2006/TT- A1 BTNMT... Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký gia Thông tư số 2. hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề vận chuyển 12/2006/TT- chất thải nguy hại: Phụ lục 2, A2 BTNMT...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số - Đã được cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển chất 1. 12/2006/TT- thải nguy hại liên tỉnh. BTNMT... - Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, hoặc có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận. Đối với các cơ sở hoạt động Thông tư số sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày Thông tư số 2. 12/2006/TT- 04/2008/TT-BTNMT có hiệu lực nhưng chưa thực BTNMT... hiện quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải lập Đề án bảo vệ môi trường và trình cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để phê duyệt. - Bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng (nếu có) 3. Thông tư số cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và 12/2006/TT- lưu giữ tạm thời CTNH đáp ứng các yêu cầu sau:
  6. Nội dung Văn bản qui định + Phương tiện vận chuyển đã được đăng ký lưu BTNMT... hành; + Phương tiện vận chuyển được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành; + Đối với phương tiện vận chuyển CTNH có tính nguy hại cao thì phải được trang bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác và ghi lại hành trình vận chuyển CTNH của phương tiện theo yêu cầu của cơ quan xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc của cơ quan cấp phép; + Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại CTNH với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH; + Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”. - Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở, đặc biệt là Thông tư số 4. khu vực vệ sinh phương tiện, bãi tập kết phương 12/2006/TT- tiện, khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời hoặc BTNMT... phân loại CTNH (nếu có).
  7. Nội dung Văn bản qui định - Có ít nhất một cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương để đảm nhiệm việc Thông tư số 5. quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ 12/2006/TT- thuật; có đủ đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành BTNMT... được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị. Thông tư số - Đã xây dựng các quy trình vận hành an toàn các 6. 12/2006/TT- phương tiện, thiết bị chuyên dụng bổ sung (nếu có). BTNMT... - Có báo cáo về việc thực hiện các kế hoạch sau: + Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; + Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe; Thông tư số + Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; 7. 12/2006/TT- + Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, BTNMT... nhân viên và lái xe về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố.
  8. Nội dung Văn bản qui định - Có hợp đồng nguyên tắc (bổ sung nếu có) về việc Thông tư số vận chuyển CTNH với các chủ xử lý, tiêu huỷ có 8. 12/2006/TT- Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH do cơ BTNMT... quan cấp phép có thẩm quyền cấp theo quy định. Thông tư số 9. - Bản sao các báo cáo quản lý CTNH (6 tháng/lần). 12/2006/TT- BTNMT... Thông tư số 10. - Bản sao các biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có). 12/2006/TT- BTNMT...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản