Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
3
download

Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

  1. Gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài nguyên và Môi trường) Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 61 ngày làm việc (không tính thời gian doanh nghiệp chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian khảo sát, kiểm tra doanh nghiệp, cụ thể như sau:- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (12 ngày); - Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (7 ngày); - Đánh giá kết quả vận hành thử
  2. nghiệm thiết bị/hệ thống xử lý, tiêu huỷ CTNH của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép (12 ngày); - Thẩm định điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép đã gia hạn/điều chỉnh (30 ngày). Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại liên tỉnh (từ hai tỉnh trở 1. lên) nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 03 (ba) bộ hồ sơ đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Môi trường; Phòng Quản lý chất thải nguy hại của Cục Quản lý chất thải và 2. Cải thiện môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền; Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông 3. báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện
  3. Tên bước Mô tả bước tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề); Hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 4. thiết bị/hệ thống xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (nếu cần thiết); Gửi công văn tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi 5. trường địa phương nơi có cơ sở xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề (nếu cần thiết); Thành lập Hội đồng tư vấn cấp phép và lập kế hoạch khảo sát 6. cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (nếu cần thiết); Khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân và họp Hội đồng tư vấn cấp 7. phép (nếu cần thiết); Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải 8. nguy hại nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu của Hội đồng tư vấn cấp phép (nếu có);
  4. Tên bước Mô tả bước Ban hành Giấy phép mới (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2, B.3) trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh hoặc xác 9. nhận gia hạn Giấy phép trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn nếu đủ điều kiện; Phòng Quản lý chất thải nguy hại chuyển bộ hồ sơ hợp lệ và 10. Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại đã điều chỉnh/gia hạn về Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả; Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao bộ hồ 11. sơ và Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2 (B.1) của Thông tư 12/2006/TT- 1. BTNMT- Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại theo mẫu tại Phụ lục 2 (B.1);
  5. Thành phần hồ sơ Hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại tại Phụ lục 2 (B.2) của Thông tư 2. 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Số bộ hồ sơ: 03 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số Mẫu Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép 1. 12/2006/TT- hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH: Phụ lục 2, B1 BTNMT... Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký gia Thông tư số 2. hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ 12/2006/TT- CTNH: Phụ lục 2, B2 BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  6. Nội dung Văn bản qui định Thông tư số - Đã được cấp Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ 1. 12/2006/TT- chất thải nguy hại liên tỉnh. BTNMT... - Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (được cấp trước đây). Đối với các cơ sở hoạt động Thông tư số 2. sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày Thông tư số 12/2006/TT- 04/2008/TT-BTNMT có hiệu lực nhưng chưa thực BTNMT... hiện quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Đề án bảo vệ môi trường và trình cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để phê duyệt. Cơ sở xử lý, tiêu huỷ CTNH phải đáp ứng được các Thông tư số 3. điều kiện quy định tại Điều 74 của Luật Bảo vệ môi 12/2006/TT- trường năm 2005. BTNMT... - Khu chôn lấp CTNH (nếu có) phải tuân thủ các quy 4. Thông tư số định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 12/2006/TT- 2005 và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành có liên
  7. Nội dung Văn bản qui định quan. BTNMT... - Bổ sung phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (nếu có) cho việc xử lý, tiêu huỷ CTNH phải phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, Thông tư số 5. sinh học của từng loại CTNH đăng ký xử lý, tiêu 12/2006/TT- huỷ; được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp BTNMT... sự cố khi vận hành; có khả năng tự động ngắt khi ở tình trạng vận hành không an toàn. - Bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng (nếu có) cho việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở trong nội bộ phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: + Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát Thông tư số tán CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại 6. 12/2006/TT- CTNH với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không BTNMT... có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH; + Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”. - Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát 7. Thông tư số ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 12/2006/TT-
  8. Nội dung Văn bản qui định BTNMT... - Có hệ thống quan trắc môi trường tự động theo yêu Thông tư số 8. cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 12/2006/TT- động môi trường hoặc của cơ quan cấp phép. BTNMT... - Có ít nhất hai cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì chỉ cần một cán bộ) để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật tại cơ sở xử Thông tư số lý, tiêu huỷ; có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được 9. 12/2006/TT- tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương BTNMT... tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hoá học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm). 10. - Đã xây dựng các quy trình vận hành an toàn công Thông tư số nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng bổ sung 12/2006/TT-
  9. Nội dung Văn bản qui định (nếu có) BTNMT... - Có báo cáo về việc thực hiện các kế hoạch sau: + Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; + Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH; + Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ Thông tư số cho cán bộ, nhân viên; 11. 12/2006/TT- + Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; BTNMT... + Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố. Thông tư số 12. - Bản sao các báo cáo quản lý CTNH (6 tháng/lần). 12/2006/TT- BTNMT... Thông tư số 13. - Bản sao các biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có). 12/2006/TT- BTNMT...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản