Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
6
download

Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục Quản lý phát thanh, truyền hình xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

  1. Thủ tục hành chính Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử-Cục Quản lý PTTH&TTĐT
  2. Tên thủ tục Giây chưng nhân đăng ký cho cơ quan, tổ chưc kinh doanh viêc lăp đăt, sửa ́ ̣ ̣́ ̣ chưa thiêt bị thu tin hiêu truyên hinh trưc tiêp tư vệ tinh (TVRO) ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ : Cơ quan Cục Quản lý PTTH&TTĐT thưc hiện : Nội dung : Giây chưng nhân đăng ký cho cơ quan, tổ chưc kinh ́ ̣ Thủ tục doanh viêc lăp đăt, sưa chưa thiêt bị thu tin hiêu truyên ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ hinh trưc tiêp tư vệ tinh (TVRO) ̀ ́ - Cơ quan, tổ chưc hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục Quản lý phát thanh, truyền hình xem xét và cấp giấy - Trình tư thưc hiện: chưng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chưc - Cơ quan, tổ chưc nhận phản hồi về việc cấp giấy chưng nhận đăng ký kinh doanh việc lắp đặt, sửa chưa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trưc tiếp tư vệ tinh trong khoảng thời gian 15 ngày kể tư ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. - Trưc tiêp tai trụ sơ Cuc Quan lý phat thanh truyên hinh và ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ - Cách thưc thưc hiện; thông tin điên tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ̣ - Tờ khai xin cấp giấy chưng nhận đăng ký kinh doanh việc lắp đặt, sửa chư thiết bị thu tín hiệu truyền hình trưc tiếp tư vệ tinh - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản sao có công chưng giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập cơ quan, tổ chưc. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 15 ngay kể tư ngay nhân đủ hồ sơ hợp lệ ̀ ̀ ̣ - Đối tượng thưc hiện thủ tục Tổ chưc hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thưc hiện thủ tục phân cấp thưc hiện (nếu có): Cuc Quan lý phat thanh truyên ̣ ̉ ́ ̀ hành chính: hinh và thông tin điên tử ̀ ̣ - Cơ quan trưc tiếp thưc hiện TTHC: Cuc Quan lý phat ̣ ̉ ́ thanh truyên hinh và thông tin điên tử ̀ ̀ ̣ - Kết quả thưc hiện thủ tục Giấy chưng nhận hành chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng ký kinh doanh lắp đặt sử chưa thiết bị thu tín (nếu có và đề nghị đính kèm): hiệu truyền hình trưc tiếp tư vệ tinh (TVRO) - Yêu cầu, điều kiện thưc hiện Không thủ tục hành chính (nếu có): Luât bao chí ngay 28/12/1989 ̣ ́ ̀ Luât Sửa đôi, bổ sung môt số điêu cua Luât Bao chí ngay ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ 12/6/1999 Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí - Căn cư pháp lý của thủ tục Quyêt đinh số 79/2002/QĐ-TTg ngay 18/6/2002 cua Thủ ̣́ ̀ ̉ hành chính: tương Chinh phủ về quan lý viêc thu cac chương trinh truyên ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ hinh cua nươc ngoai ̀ ̉ ̀ Quyêt đinh số 18/2002/QĐ-BVHTT ngay 29/7/2002 cua Bộ ̣́ ̀ ̉ Văn hoa - Thông tin Ban hanh quy chế câp giây phep, thanh ́ ̀ ́ ́ ́ tra, kiêm tra xử lý vi pham viêc thu chương trinh truyên hinh ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ nươc ngoai ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản