intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giải pháp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động của các đơn vị sự nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
18
lượt xem
1
download

Giải pháp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động của các đơn vị sự nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này đề cập đến thực trạng và đưa ra một số giải pháp cơ bản để nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động của các đơn vị sự nghiệp

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> GIAÃI PHAÁP NÊNG CAO PHUÁC<br /> AÂ NGÛÚÂI<br /> LÚÅI CHO<br /> LAO<br /> ÀOÀ<br /> CUÃA CAÁC ÀÚN VÕ SÛÅ NGHIÏÅP CÖ<br /> NGUYÏÎN THÕ THUÂY DUNG*<br /> Ngaây nhêån:05/05/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 30/05/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 15/06/2018<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Phuác lúåi cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång theo tiïëp cêån thûåc tïë, àûúåc hiïíu laâ lúåi ñch m<br /> maâ khöng phaãi traã tiïìn hoùåc chó phaãi traã möåt phêìn. Hoùåc coá thïí hiïíu phuác lúåi laâ quyïìn lúåi vïì <br /> cú quan, doanh nghiïåp baão àaãm cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång àûúåc hûúãng. Baâi viïët naây  àïì cêå<br /> giaãi phaáp cú baãn àïí nhùçm nêng cao vai troâ cuãa Cöng àoaân Viïåt Nam trong viïåc nêng cao phuác lúåi <br /> Tûâ khoáa: <br /> Phuác lúåi, àoaân viïn, ngûúâi lao àöång, giaãi phaáp, cöng àoaân<br /> <br /> SOLUTIONS TO IMPROVE THE WELFARE OF UNION MEMBERS AND EMPLOYEES OF T<br /> <br /> Abstract:<br />  The welfare for union members and workers are based on a practical approach, understood as ben<br /> can enjoy without paying or paying only a portion. Or it can be understood that the welfare is the material and<br /> the State or agencies and enterprises guarantee to union members and employees. This article deals with the s<br /> some basic solutions to enhance the role of the Vietnam Trade Union in improving the welfare of trade unio<br /> Keywords:<br />  Welfare, trade unionists, workers, solutions, union.<br /> <br /> P<br /> <br /> huác lúåi cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång thûúâng Quyä vò treã em, Quyä trúå vöën vaâ Quyä giaãi quyïët viïåc<br /> àûúåc caác doanh nghiïåp thûåc hiïån laâ Baão hiïím laâm àaä giuáp cho haâng trùm ngaân ngûúâi lao àöång<br /> xaä höåi, Baão hiïím y tïë, Baão hiïím thêët nghiïåp, (NLÀ) ngheâo vûúåt qua khoá khùn,  taåo thïm viïåc<br /> Baão hiïím sûác khoãe, Baão hiïím nhên thoå, Baão hiïím laâm, tùng thïm thu nhêåp goáp phêìn thûåc hiïån chuã<br /> mêët khaã nùng lao àöång, Baão àaãm thu nhêåp, Baão trûúng xoáa àoái, giaãm ngheâo cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác.<br /> àaãm hûu trñ tûå nguyïån, Mua cöí phêìn cöë phiïëu cuãa Kïët  quaã  hoaåt  àöång  caác  Quyä  goáp  phêìn  gùæn  kïët<br /> doanh nghiïåp, bûäa cúm ca, trúå cêëp nhaâ úã, trúå cêëp ài ÀV&NLÀ vúái töí chûác cöng àoaân nêng cao uy tñn<br /> laåi, giuáp àúä taâi chñnh cuãa àún võ, doanh nghiïåp, hiïåp cuãa töí chûác cöng àoaân trong xaä höåi, thu huát ngûúâi<br /> höåi tñn duång, dõch vuå baán haâng haå giaá, trúå cêëp vïì<br /> lao àöång gia nhêåp cöng àoaân. Hoaåt àöång caác Quyä<br /> giaáo duåc vaâ àaâo taåo, trúå giuáp vïì y tïë chùm soác taåi<br /> trúã thaânh cöng cuå thûåc sûå goáp phêìn nêng cao hiïåu<br /> chöî, dõch vuå giaãi trñ, chûúng trònh thïí thao vùn hoáa, quaã hoaåt àöång cuãa töí chûác cöng àoaân chùm lo phuác<br /> chùm soác ngûúâi giaâ vaâ treã em... hoaåt àöång cuãa caáclúåi vêåt chêët cho ÀV&NLÀ.<br /> àún võ sûå nghiïåp cuãa töí chûác Cöng àoaân àem laåi<br /> Caác cú súã giaáo duåc cuãa töí chûác cöng àoaân töí chûác<br /> phuác lúåi cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång.<br /> àaä àaâo taåo ÀV&NLÀ, goáp phêìn àaáng kïí vaâo viïåc nêng<br /> 1. Thûåc traång hoaåt àöång cuãa caác àún võ sûå<br /> cao tyã lïå lao àöång qua àaâo taåo nghïì, goáp phêìn xêy<br /> nghiïåp Cöng àoaân trong viïåc chùm lo phuác lúåi<br /> dûång giai cêëp cöng nhên àaáp ûáng yïu cêìu cuãa thúâi kyâ<br /> cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång<br /> cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác ; Caác Nhaâ<br /> Hïå thöëng cú súã dõch vuå khaách saån, nhaâ khaách vùn hoáa lao àöång cuãa Cöng àoaân àaä phuåc vuå töët caác<br /> cuãa Cöng àoaân àaä àaáp ûáng àûúåc möåt phêìn nhu nhiïåm vuå chñnh trõ, kinh tïë, vùn hoaá xaä höåi cuãa Àaãng,<br /> cêìu cuãa àoaân viïn sûã duång caác dõch vuå lûu truá vúáiNhaâ nûúác vaâ töí chûác Cöng àoaân; töí chûác töët caác hoaåt<br /> giaá thêëp hún khaách saån khaác cuâng thúâi àiïím. Hïå àöång vùn hoaá, thïí thao, cêu laåc böå súã thñch, caác lúáp<br /> thöëng quyä xaä höåi, tûâ thiïån vaâ Quyä tûâ thiïån xaä höåi<br /> Têëm loâng vaâng, Chûúng trònh “Maái êëm cöng àoaân”, * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> 27 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> böìi dûúäng nghiïåp vuå àaáp ûáng nhu cêìu cuãa àöng àaão Muöën vêåy, töí chûác cöng àoaân cêìn thûåc hiïån töët möåt<br /> caán böå cöng nhên viïn chûác lao àöång, goáp phêìn nêng<br /> söë giaãi phaáp cuå thïí sau:<br /> cao hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa töí chûác cöng àoaân chùm<br /> Möåt laâ:<br />  Töí chûác raâ soaát, sùæp xïëp laåi hïå thöëng caác<br /> lo phuác lúåi tinh thêìn vaâ chñnh trõ cho ÀV&NLÀ.<br /> àún võ sûå nghiïåp theo hûúáng thu goån, giaãm àêìu möëi,<br /> Tuy nhiïn, bïn caånh nhûäng kïët quaã àaä àaåt àûúåc, khùæc phuåc tònh traång manh muán, daân traãi: Àaánh giaá<br /> hoaåt àöång cuãa caác àún võ sûå nghiïåp Cöng àoaân trong toaân diïån thûåc traång vaâ phên loaåi caác àún võ sûå nghiïåp<br /> viïåc chùm lo phuác lúåi cho ÀV&NLÀ coân möåt söë töìnàïí coá giaãi phaáp cú cêëu laåi, xûã lyá phuâ húåp. Sùæp xïëp,<br /> taåi haån chïë nhû sau:<br /> nêng cao nùng lûåc caác àún võ sûå nghiïåp cöng àoaân<br /> Vïì  phuác lúåi vêåt chêët:<br />  Hoaåt àöång cuãa hïå thöëng theo hûúáng tinh goån, chuyïn nghiïåp, hiïåu quaã; Nhûäng<br /> khaách saån, nhaâ khaách cuãa Cöng àoaân hiïåu quaã thêëp àún võ sûå nghiïåp cuãa töí chûác cöng àoaân àang hoaåt<br /> chûa thu huát nhiïìu ÀV&NLÀ tòm àïën sûã duång, kïët àöång phaát huy hiïåu quaã, coá nhiïìu àoáng goáp cho xaä<br /> quaã àaåt àûúåc chûa tûúng xûáng vúái tiïìm nùng vaâ höåi vaâ töí chûác cöng àoaân, thò tiïëp tuåc taåo moåi àiïìu<br /> àiïìu kiïån cú súã vêåt chêët hiïån coá; caác Quyä Xaä höåi tûâ<br /> kiïån àïí nêng cao nùng lûåc vaâ àiïìu kiïån hoaåt àöång.<br /> thiïån cuãa cöng àoaân (trûâ Quyä XHTT Têëm Loâng vaâng)Nhûäng àún võ sûå nghiïåp hoaåt àöång ñt hiïåu quaã hoùåc<br /> àang hoaåt àöång baán chñnh thûác, chûa àûúåc cú quan<br /> xu hûúáng khöng coân phuâ húåp giai àoaån höåi nhêåp<br /> thêím quyïìn Nhaâ nûúác cöng nhêån; chûa coá cú chïë<br /> quöëc tïë, hoaåt àöång khöng àuáng muåc tiïu, chûác nùng,<br /> quaãn lyá töí chûác vaâ hoaåt àöång thöëng nhêët nïn hoaåtnhiïåm vuå, thò tiïën haânh sùæp xïëp laåi, saáp nhêåp, giaãi<br /> àöång coân thuå àöång, ñt bõ kiïím soaát, hiïåu quaã thêëp. thïí, giao khoaán, cho thuï, hoùåc chuyïín muåc àñch sûã<br /> Vïì phuác lúåi tinh thêìn vaâ chñnh trõ<br />  : Hoaåt àöång cuãa duång àïí khai thaác töët nhêët cú súã vêåt chêët hiïån coá.<br /> möåt söë cú súã giaáo duåc nghïì nghiïåp hiïåu quaã coân Hai laâ:  Àöíi múái hïå thöëng töí chûác vaâ quaãn lyá,<br /> thêëp, cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng vïì lyá luêån vaâ nghiïåpnêng cao chêët lûúång vaâ hiïåu quaã hoaåt àöång: Hoaân<br /> vuå cöng taác cöng àoaân cho caán böå cöng àoaân caác thiïån cú cêëu töí chûác böå maáy bïn trong tûâng àún võ<br /> cêëp, àùåc biïåt laâ caán böå cöng àoaân cú súã coân haån chïëtheo hûúáng tinh goån, giaãm maånh àêìu möëi, boã cêëp<br /> chûa àaáp ûáng yïu cêìu cuãa tònh hònh múái. Nhaâ vùn trung gian, àêíy maånh ûáng duång cöng nghïå thöng tin<br /> hoáa lao àöång úã möåt söë núi chûa chuã àöång coá kïëvaâ khoa hoåc - cöng nghïå tiïn tiïën, aáp duång caác tiïu<br /> hoaåch roä raâng trong viïåc töí chûác hoaåt àöång, hûúáng chuêín, chuêín mûåc quaãn trõ quöëc tïë; Coá cú chïë, chñnh<br /> dêîn sinh hoaåt vùn hoaá, caãi thiïån àúâi söëng tinh thêìn saách àuã maånh àïí taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi, khuyïën<br /> cho ÀV&NLÀ trïn àõa baân; Caác hoaåt àöång hiïån taåi khñch viïåc tinh giaãn biïn chïë. Baão àaãm nguöìn kinh<br /> mang tñnh “àõnh kyâ”, “theo vuå viïåc”, hoùåc cho thuï phñ àïí giaãi quyïët chñnh saách àöëi vúái nhûäng ngûúâi döi<br /> thûåc hiïån caác dõch vuå nhû tiïåc cûúái, höåi nghõ trong dû do sùæp xïëp, töí chûác laåi àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp<br /> thúâi gian khöng töí chûác caác hoaåt àöång; Nöåi dung vaâ thûåc hiïån tinh giaãn biïn chïë.<br /> hoaåt àöång coân ngheâo naân chûa àaáp ûáng nhu cêìu<br /> Ba laâ: Àöíi múái cú chïë theo hûúáng tûå chuã, tûå chõu<br /> thûåc tïë àúâi söëng vùn hoáa tinh thêìn cuãa ÀV&NLÀ, traách nhiïåm vïì taâi chñnh vaâ töí chûác:  Àêíy maånh viïåc<br /> chûa thu huát àöng àaão ÀV&NLÀ tham gia nïn chûa<br /> chuyïín àöíi caác àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp sang mö<br /> töí chûác hoaåt àöång vaâ duy trò thûúâng xuyïn àûúåc.<br /> hònh tûå chuã vïì chi thûúâng xuyïn vaâ chi àêìu tû phaát<br /> 2. Möåt söë giaãi phaáp nêng cao hiïåu quaã hoaåt<br /> triïín theo Nghõ àõnh 16/2015/NÀ-CP ngaây 14/2/2015<br /> àöång cuãa caác àún võ sûå nghiïåp Cöng àoaân goáp<br /> cuãa Chñnh phuã quy àõnh vïì cú chïë tûå chuã cuãa àún võ<br /> phêìn nêng cao phuác lúåi cho ÀV&NLÀ<br /> sûå nghiïåp cöng lêåp vaâ Quyïët àõnh 1712/QÀ-TLÀ ngaây<br />  Àïí tùng cûúâng nùng lûåc cho töí chûác Cöng àoaân<br /> 24/10/2016 cuãa Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam<br /> trong viïåc nêng cao phuác lúåi cho ÀV&NLÀ laâ àöíi múái ban haânh quy chïë tûå chuã àöëi vúái caác doanh nghiïåp<br /> cùn baãn, toaân diïån vaâ àöìng böå hïå thöëng caác àún võ cöng àoaân.<br /> sûå nghiïåp, cöng lêåp caác àún võ kinh tïë cuãa töí chûác<br /> Böën laâ: Nêng cao nùng lûåc quaãn trõ, chêët lûúång<br /> Cöng àoaân, baão àaãm tinh goån, coá cú cêëu húåp lyá, coánguöìn nhên lûåc:  Nêng cao chêët lûúång cöng taác<br /> nùng lûåc tûå chuã, quaãn trõ tiïn tiïën, hoaåt àöång<br /> hiïåu quaãn lyá taâi chñnh,  taâi saãn cöng cuãa  àún võ.  Ban<br /> lûåc, hiïåu quaã; Giaãm maånh àêìu möëi, khùæc phuåc tònh<br /> haânh quy chïë quaãn lyá taâi chñnh, taâi saãn cöng, xaác<br /> traång manh muán, daân traãi vaâ truâng lùæp; tinh giaãnàõnh roä thêím quyïìn, traách nhiïåm cuãa tûâng böå phêån,<br /> biïn chïë gùæn vúái cú cêëu laåi, nêng cao chêët lûúång àöåi<br /> 1<br /> nguä caán böå, viïn chûác, caãi caách tiïìn lûúng vaâ nêng   Baáo  caáo  töíng  kïët  cöng  taác  cöng  àoaân  nùm  2017  cuãa  Töíng<br /> LÀLÀ Viïåt Nam<br /> cao thu nhêåp cho caán böå, viïn chûác trong àún võ sûå<br /> (Xem tiïëp trang 52)<br /> nghiïåp cöng lêåp mang laåi phuác lúåi cho ÀV&NLÀ.<br /> 28 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> nhau (90% - chñnh phuã, 8% - nûúác ngoaâi, vaâ 2% trong àoá bao göìm Hoa Kyâ, Nhêåt Baãn, Haân Quö<br /> ëc vaâ<br /> co ân laåi - liïn doanh) vúái töíng vöën àêìu tû khoaãng 30 Phêìn Lan. Àiïìu naây seä àûúåc àaãm baão bùçng viïåc<br /> taåo ra möåt hïå thöëng khoa hoåc vaâ kyä thuêåt tñch húåp<br /> tyã USD [2].<br /> àïí phaát triïín caác hoaåt àöång saáng taåo trong nûúác.<br /> Trong giai àoaån àêìu tiïn 2010-2015, Böå Khoa<br /> hoåc vaâ Cöng nghïå Trung Quöëc àêìu tû vaâo nghiïn Hiïån nay, 38,5 triïåu ngûúâi têåp trung vaâo lônh vûåc<br /> cûáu cú baãn vaâ ûáng duång khoaãng 13 tyã USD möîi khoa hoåc vaâ kyä thuêåt cuãa Cöång hoâa Nhên dên Trung<br /> Hoa vaâ vïì söë ngûúâi laâm viïåc trong lônh vûåc khoa<br /> nùm. Caác quyä naây àaä giuáp caác töí chûác hoåc thuêåt<br /> vaâ cöng ty nhoã saáng taåo thûúng maåi hoáa kïët quaã hoåc vaâ kyä thuêåt, Trung Quöëc chiïëm möåt võ trñ haâng<br /> àêìu trïn thïë giúái. <br /> nghiïn cûáu cú baãn vaâ nghiïn phaát triïín trong lônh<br /> vûåc àiïån tûã vaâ cöng nghïå thöng tin. Chñnh phuã<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> Trung Quöëc àaä ûu àaäi thuïë cho caác nhaâ saãn xuêët<br /> 1. Lapusta MG, Starostin Yu.L. Doanh nghiïåp nhoã: saách giaáo<br /> maáy tñnh vaâ àiïån tûã vaâ phêìn lúán baão vïå quyïìn lúåi khoa. Moscow: INFRA-M, 2007. 258 trang.<br /> cuãa hoå tûâ caác àöëi thuã caånh tranh nûúác ngoaâi. Àïí2. Töíng cuåc thöëng kï quöëc gia Trung Quöëc, 2016.<br /> khuyïën khñch thêm nhêåp cöng nghïå nûúác ngoaâi 3. Àaåo luêåt phaát triïín àöíi múái doanh nghiïåp nhoã nùm 1982 - P.L.<br /> 102-567 vaâ 1992- P.L. 102-564.<br /> cao vaâo Trung Quöëc, möåt àaåo luêåt àaä àûúåc ban<br /> 4.<br /> Luêåt Doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã. Àaåo luêåt söë 154 nùm 1963:<br /> haânh, trong àoá caác cöng ty nûúác ngoaâi coá thïí thêm<br /> Sûãa àöíi vaâo ngaây 3 thaáng 12 nùm 1999.<br /> nhêåp thõ trûúâng Trung Quöëc chó bùçng caách thaânh<br /> lêåp möåt liïn doanh vúái möåt cöng ty Trung Quöëc.<br /> Caác nhaâ saãn xuêët thiïët bõ àiïån tûã cuãa Myä, chêu<br /> Êu, Nhêåt Baãn vaâ Àaâi Loan àaä bùæt àêìu àùåt saãn<br /> xuêët taåi Trung Quöëc vaâ cung cêëp caác húåp àöìng lúán<br /> (Tiïëp theo trang 28)<br /> cho caác cöng ty àõa phûúng, Trung Quöëc trúã thaânh<br /> nhaâ saãn xuêët thiïët bõ àiïån tûã lúán thûá hai trïn thïë caá nhên, nhêët laâ traách nhiïåm ngûúâi àûáng àêìu; Àöíi<br /> múái cú chïë, phûúng thûác tuyïín duång, sûã duång vaâ<br /> giúái vaâo nùm 2016 sau Hoa Kyâ.<br /> Hiïån taåi úã Trung Quöëc coá khoaãng 6 triïåu töí chûácquaãn lyá viïn chûác (bao göìm caã caán böå quaãn lyá). Coá<br /> trung gian khoa hoåc vaâ kyä thuêåt, sûã duång gêìn 110 chñnh saách thu huát nhên taâi, thu huát àöåi nguä viïn<br /> chûác coá chuyïn mön, nghiïåp vuå gioãi vaâo laâm viïåc<br /> triïåu chuyïn gia. Trong nùm 2009, Chñnh phuã nûúác<br /> naây àaä phï chuêín kiïíu mêîu “Doanh nghiïåp saáng taåo”. trong àún võ sûå nghiïåp cöng àoaân.<br /> Nùm laâ: Hoaân thiïån cú chïë quaãn lyá taâi chñnh:<br /> Kiïíu mêîu naây àûúåc trao cho 90 doanh nghiïåp coá<br /> thûúng hiïåu riïng vaâ nhúâ vaâo sûå àöíi múái kyä thuêåt, coáHoaân thiïån caác quy àõnh vïì cú chïë tûå chuã àöëi vúái caác<br /> àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp thuöåc caác ngaânh, lônh vûåc<br /> tñnh caånh tranh cao trïn thõ trûúâng thïë giúái.<br /> “Nhûäng àiïìu khoaãn cú baãn cuãa Kïë hoaåch Nhaâ trïn cú súã mûác àöå tûå chuã vïì taâi chñnh, tùng cûúâng<br /> nûúác vïì Phaát triïín Trung vaâ Daâi haån trong Lônh vûåc phên cêëp vaâ tùng tñnh chuã àöång cho caác àún võ sûå<br /> nghiïåp cöng lêåp;  Àêíy maånh viïåc chuyïín àöíi chïë àöå<br /> Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå cho giai àoaån 2006-2020”<br /> ghi nhêån nhu cêìu tùng cûúâng hún nûäa caác hoaåt àöång caác àún võ sûå nghiïåp cöng àoaân sang mö hònh kïë<br /> saáng taåo vaâ khoa hoåc. Dûå kiïën àïën nùm 2020, tyã lïå toaán doanh nghiïåp, vêån duång cú chïë taâi chñnh nhû<br /> àêìu tû vaâo nghiïn cûáu vaâ phaát hiïån trong töíng saãn Cöng ty TNHH MTV cöng àoaân. Kõp thúâi ban haânh,<br /> phêím quöëc nöåi cuãa Trung Quöëc seä tùng lïn 2,5%; sûãa àöíi böí sung caác quy àõnh, quy chïë hoaåt àöång,<br /> hún 60% seä laâm tùng hïå söë àoáng goáp cuãa khoa hoåc vùn baãn hûúáng dêîn àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu hoaåt àöång<br /> taåi àún võ. <br /> vaâ cöng nghïå trong nïìn kinh tïë; lïn àïën 30% phuå<br /> thuöåc kyä thuêåt bïn ngoaâi seä giaãm. Àïí àaåt àûúåc muåc<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> tiïu naây, Chñnh phuã Trung Quöëc àaä liïn tuåc àêìu tû 1. Nghõ Quyïët söë 19-NQ/TW ngaây 25/10/2017 cuãa Höåi nghõ lêìn<br /> vaâo nghiïn cûáu vaâ phaát triïín àïí töíng söë tiïìn àêìu tû<br /> thûá 6 Ban Chêëp haânh Trung ûúng khoáa XII vïì tiïëp tuåc àöíi múái<br /> nhû vêåy laâ 108,9 tyã USD (1,5% GDP), nùm 2015 hïå thöëng töí chûác vaâ quaãn lyá, nêng cao chêët lûúång vaâ hiïåu quaã<br /> hoaåt àöång cuãa caác àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp.<br /> 125,4 tyã USD, trong nùm 2016 - 139 USD , 6 tyã vaâ<br /> 2. Nghõ àõnh söë 16/2015/NÀ-CP ngaây 14 thaáng 02 nùm 2015<br /> nùm 2018, chi tiïu nghiïn cûáu seä àaåt 220 tyã àö la,<br /> cuãa Chñnh phuã quy àõnh cú chïë tûå chuã cuãa àún võ sûå nghiïåp<br /> cao gêëp 11 lêìn so vúái úã Nga [1].<br /> cöng lêåp.<br /> Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå cuãa Cöång hoâa Nhên<br /> 3. Quyïët àõnh söë 1712/QÀ- TLÀ ngaây 24/10/2016 cuãa Àoaân Chuã<br /> dên Trung Hoa giaã àõnh rùçng vaâo nùm 2020, Trung<br /> tõch Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam vïì viïåc ban haânh Quy<br /> Quöëc seä laâ möåt trong nhûäng quöëc gia saáng taåo, àõnh cú chïë tûå chuã àöëi vúái àún võ sûå nghiïåp cuãa Cöng àoaân.<br /> <br /> GIAÃI PHAÁP NÊNG CAO PHU<br /> <br /> 52 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản