intTypePromotion=1

Giải pháp phát triển dạy học số theo mô hình Blended learning tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chia sẻ: ViHercules2711 ViHercules2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
27
lượt xem
4
download

Giải pháp phát triển dạy học số theo mô hình Blended learning tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề xuất các giải pháp về năng lực ứng dụng công nghệ số, hệ thống học tập trực tuyến, nguồn học liệu số, khả năng ứng dụng dạy học số cho giáo viên và người học. Các giải pháp này giúp nâng cao hiệu quả dạy học số và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu học tập người học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp phát triển dạy học số theo mô hình Blended learning tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

NGH<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> GIẢI PHÁP PHÁT TRI N D Y H C S THEO M H NH BLENDED LEARNING<br /> T I C S GIÁO D C NGH NGHI P<br /> B I VĂN H NG *<br /> Email: hongbv@hcmute.edu.vn<br /> L VĂN NG C<br /> Tóm t t:<br /> D y h c s theo mô h nh Blended Learning ang<br /> c phát tri n m nh m và tác ng<br /> tích c c n d y h c hi n nay. C ng v i kh n ng áp ng t t nhu c u h c t p a d ng c a<br /> ng i h c, d y h c s ang<br /> c các c s Giáo d c ngh nghi p quan tâm nghi n c u và tri n<br /> khai áp d ng. Bài vi t<br /> xu t các gi i pháp v n ng l c ng d ng công ngh s , h th ng h c<br /> t p tr c tuy n, ngu n h c li u s , kh n ng ng d ng d y h c s cho giáo vi n và ng i h c.<br /> Các gi i pháp này giúp nâng cao hi u qu d y h c s và t ng kh n ng áp ng nhu c u h c<br /> t p ng i h c.<br /> T kh a D y h c s H c t p k t h p L p h c o ng c H th ng qu n l h c t p tr c<br /> tuy n<br /> Ngày nh n bài: 08/10/2018<br /> <br /> 1 M<br /> <br /> Ngày ph n bi n: 25/10/2018<br /> <br /> u<br /> <br /> S phát tri n m nh m c a Khoa h c<br /> – K thu t và Công ngh ngày nay có nh ng<br /> tác ng tích c c n giáo d c nói chung và<br /> Giáo d c ngh nghi p nói ri ng. C ng v i s<br /> gia t ng li n t c c a l ng ki n th c c n thi t<br /> cho m t l nh v c h c t p,<br /> t ra m t thách<br /> th c r t l n cho các khóa h c truy n th ng<br /> theo h nh th c h c t p giáp m t (face to face)<br /> nh hi n nay v kh n ng áp ng nhu c u<br /> h c t p a d ng c a ng i h c và y u c u<br /> i m i ph ng pháp d y h c 1 . V v y, vi c<br /> ng d ng công ngh thông tin và các thi t b di<br /> ng<br /> xây d ng các l p h c s , l p h c linh<br /> ho t, nh m áp ng nhu c u h c t p c a m i<br /> ng i h c c v th i gian, a i m, n i dung,<br /> h nh th c và ti n tr nh h c t p trong th i k<br /> b ng n tri th c nh hi n nay ang<br /> c quan<br /> tâm r t nhi u trong th c t d y h c và trong<br /> nghi n c u.<br /> D y h c s là m t ph ng pháp d y h c<br /> có ng d ng công ngh thông tin, các thi t b<br /> công ngh s trong giáo d c và có s k t h p<br /> c a các mô h nh h c t p. Do ó, d y h c s cho<br /> phép ng i h c có th h c t p m i lúc, m i n i<br /> và ch<br /> ng trong vi c l p k ho ch h c t p<br /> c a m nh cho phép gi ng vi n c p nh t n i<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> ng: Tháng 11/2018<br /> <br /> dung d y h c m t cách th ng xuy n và có<br /> th n m ki m soát<br /> cm c<br /> ti p thu ki n<br /> th c c a ng i h c thông qua h th ng ánh<br /> giá t<br /> ng cho phép ng i qu n l th c hi n<br /> công tác qu n l m t cách t<br /> ng. Tuy nhi n,<br /> tri n khai d y h c s c n có c s h t ng<br /> công ngh thông tin (máy tính,<br /> ng truy n<br /> vi n thông, ) và các thi t b công ngh giáo<br /> vi n và ng i h c tham gia d y h cs ph i<br /> quen v i vi c ng d ng công ngh m i n i<br /> dung d y h c s hóa. V v y, nghi n c u gi i<br /> pháp phát tri n d y h c s trong b i c nh hi n<br /> nay t i các c s Giáo d c ngh nghi p là c n<br /> thi t và ph h p v i s phát tri n c a x h i.<br /> V i m c ti u<br /> xu t gi i pháp phát tri n<br /> d y h c s t i các c s Giáo d c ngh nghi p, bài vi t này tr nh bày k t nghi n c u v<br /> mô h nh Blended Learning trong d y h c, các<br /> c p<br /> d y h c s và các gi i pháp phát tri n<br /> d y h c s ph h p.<br /> 2 N<br /> <br /> dung<br /> <br /> 2.1. Khá n m v d<br /> <br /> h cs<br /> <br /> D y h c s (Digital Pedagogy) không ch<br /> là áp d ng các công ngh k thu t s<br /> gi ng<br /> d y, mà còn là m t ti p c n v ph ng pháp<br /> <br /> B i V n H ng - Tr ng<br /> i h c S ph m K thu t Tp. HCM<br /> L V n Ng c - Tr ng<br /> i h c C ng ngh th ng tin, i h c Qu c gia Tp. HCM<br /> <br /> NGH<br /> d y h c có ng d ng nh ng công c quan<br /> tr ng này. V v y, vi c h ng d n s d ng các<br /> công c k thu t s trong d y h c, nh : th i<br /> i m s d ng và nh ng tác ng c a nó n<br /> ho t<br /> ng h c t p, là nh ng n i dung quan<br /> tr ng c a d y h c s 2 .<br /> Nh v y, d y h c s có th<br /> c hi u là<br /> ti p c n v ph ng pháp d y h c có ng d ng<br /> c ng ngh k thu t s hi n<br /> i trong t ch c<br /> ho t ng d y h c. D y h c s có th<br /> c áp<br /> d ng cho các môi tr ng h c t p khác nhau<br /> nh : tr c tuy n, giáp m t và k t h p. Gi ng<br /> vi n là ng i nh h ng và h tr ng i h c<br /> ti p c n n i dung h c t p hi u qu .<br /> d<br /> <br /> 2.2. M h nh Bl nd d L arn ng trong<br /> h c<br /> <br /> H c t p k t h p (Blended Learning) có<br /> ngu n g c t h c t p tr c tuy n và i di n cho<br /> m t s thay i c b n trong vi c d y h c<br /> t i u hóa cho t ng ng i h c mà cách th c<br /> d y h c truy n th ng không th làm<br /> c. H c<br /> t p k t h p có ba h nh th c nh sau 3 :<br /> (1) H c t p tr c tuy n: Trong h c t<br /> k t h p, ng i h c tham gia ít nh t m t h<br /> ph n c a khóa h c thông qua h c tr c tuy<br /> và ng i h c ch<br /> ng l a ch n th i gian,<br /> i m và cách th c h c t p ph h p.<br /> <br /> p<br /> c<br /> n<br /> a<br /> <br /> (2) H c t p tr n l p: Ng i h c h c<br /> c ng ph i tham gia ít nh t m t h c ph n c a<br /> khóa h c trong l p theo s h ng d n c a<br /> giáo vi n.<br /> (3) H c t p tích h p: Ng i h c c ng<br /> có th ch n m t h c ph n ho c môn h c c a<br /> khóa h c<br /> h c t p theo h nh th c k t h p<br /> gi a h c t p tr c tuy n v i tr n l p.<br /> M t s mô h nh h c t p k t h p th<br /> c s dung nh sau 3 :<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> c p cho ng i h c nhi u h n s h tr<br /> nhân d a tr n nhu c u c a h (H nh 1).<br /> <br /> cá<br /> <br /> H nh 1. M h nh lu n phi n/quay vòng 3<br /> 2.2.2. M<br /> (Lab School)<br /> <br /> h nh tr<br /> <br /> ng h c tr c tuy n<br /> <br /> Mô h nh này cho phép ng i h c tham<br /> gia tr ng h c tr c tuy n toàn th i gian<br /> trongsu t khóa h c, không có giáo vi n tr c<br /> ti p gi ng d y. Thay vào ó, tr gi ng óng vai<br /> trò giám sát, h ng d n. ây là m t l a ch n<br /> t t trong nh ng tr ng h p sau:<br /> ho t<br /> <br /> - Ng i h c c n ph i có l ch h c linh<br /> còn làm nh ng nhi m v khác.<br /> <br /> - Ng i h c mu n y nhanh quá tr nh<br /> h c so v i ph ng pháp truy n th ng.<br /> - Ng i h c c n h c v i ti n<br /> h n so l p h c truy n th ng.<br /> <br /> ch m<br /> <br /> Ngoài ra, do v n<br /> kinh phí ho c c s<br /> v t ch t, nhà tr ng không m<br /> cl ph c<br /> truy n th ng, mô h nh này giúp gi m<br /> c quy<br /> mô l p h c, nh ng v n có th<br /> áp ng<br /> c<br /> nhu c u h c t p ng i h c (H nh 2).<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.1 M h nh lu n phi n/quay vòng<br /> (Station Rotation)<br /> ây th c s là bi n th c a mô h nh l p<br /> h c mà giáo vi n<br /> s d ng trong nhi u n m<br /> qua. Th i gian bi u<br /> c thi t l p<br /> ng i<br /> h c v a có th i gian h c t p tr c ti p v i giáo<br /> vi n và h c tr c tuy n. Gi ng vi n có th cung<br /> H nh 2. M h nh Lab School tr c tuy n 3<br /> <br /> NGH<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.3. M<br /> Rotation)<br /> <br /> T<br /> h nh t<br /> <br /> k t h p (Individual<br /> <br /> Mô h nh này cho phép t ch c các môn<br /> h c n m ngoài ch ng tr nh h c t p truy n<br /> th ng. Ng i h c tham gia các l p h c truy n<br /> th ng, nh ng sau ó s ghi danh vào các khóa<br /> h c này<br /> b sung cho ch ng tr nh h c t p<br /> th ng xuy n c a h (H nh 3).<br /> <br /> H nh 4. M h nh Flipped Classroom 3<br /> Nh n x t:<br /> <br /> H nh 3. M h nh t k t h p 3<br /> <br /> tr<br /> <br /> Mô h nh này<br /> ng h p sau:<br /> <br /> c bi t có ích trong nh ng<br /> <br /> - M t khóa h c không<br /> c cung c p<br /> b i nhà tr ng, nh ng các ng i h c v n có<br /> th l a ch n n u h mu n h c th m m t l nh<br /> v c nào ó.<br /> -Ng i h cmu ntham giacáckhóa nâng<br /> cao<br /> l y tín ch , h có th ghi danh vào các<br /> khóa h c<br /> c thi t k và<br /> c ph duy t.<br /> - Ng i h c có ng l c và tinh th n t<br /> giác trong h c t p cao.<br /> 2.2.4. L p h c<br /> Classroom)<br /> <br /> o ng<br /> <br /> c (Flipped<br /> <br /> Ng c l i v i mô h nh h c truy n th ng,<br /> l p h c<br /> o ng c, giáo vi n th c hi n<br /> nh ng video v l thuy t và bài t p c b n,<br /> chia s qua internet cho các ng i h c xem<br /> tr c t i nhà. Giáo vi n dành th i gian tr n l p<br /> gi i áp th c m c cho ng i h c, làm bài<br /> t p khó hay th o lu n sâu h n v ki n th c và<br /> nh ng ng d ng th c t (H nh 4).<br /> <br /> Nhu c u h c t p c a ng i h c ngày<br /> càng a d ng, kh n ng ti p thu ki n th c c a<br /> m i ng i h c c ng khác nhau. B n c nh ó,<br /> s ph bi n c a các thi t b di<br /> ng, thi t b<br /> thông minh và internet. N n h c t p k t h p<br /> ang quan tâm r t nhi u trong d y h c hi n<br /> nay. Tuy nhi n, kinh phí u t l p h c s , kh<br /> n ng s d ng các gi i pháp công ngh s c a<br /> giáo vi n và ng i h c là nh ng rào c n l n<br /> tri n khai. V v y, l a ch n mô h nh h c tích<br /> k t h p ph h p v i m i c s ào t o s em<br /> l i hi u qu cao trong s d ng. Hi n nay, mô<br /> h nh l p h c<br /> o ng c ang<br /> c nghi n<br /> c u ng d ng nhi u nh t, v tính linh ho t và<br /> d tri n khai. Ng i h c có th s d ng thi t<br /> b di ng cá nhân<br /> tham gia khóa h c. Giáo<br /> vi n hoàn toàn có th ki m soát<br /> c ti n tr nh<br /> h c t p c a ng i h c.<br /> 2.3.<br /> d L arn ng<br /> 2.3.1.<br /> <br /> h c s th o m h nh Bl ndc i mc ad yh cs<br /> <br /> D y h c s có 4<br /> <br /> c i m chính sau 4 :<br /> <br /> - Tính th c hành, c ng<br /> <br /> ng và c ng tác.<br /> <br /> - Tính m r ng, qu c t và sáng t o<br /> xác l p cách th c giao ti p và h p tác v<br /> qua ranh gi i c a v n hoá và chính tr .<br /> - Tính k t h p a ph<br /> <br /> t<br /> <br /> ng ti n.<br /> <br /> - Tính linh ho t v th i gian,<br /> ti n tr nh t ch c d y h c.<br /> <br /> a i m và<br /> <br /> 2.3.2. Các c p<br /> c a d y h c s theo<br /> m h nh l p h c o ng c<br /> Tr n n n t ng d y h c s c a Pearson<br /> Learning Studio và Moodle, giáo vi n và ng i<br /> <br /> NGH<br /> h c có th tham gia các l p h c qua m ng internet d i 3 h nh th c (c p ) khác nhau, t y<br /> thu c vào m c<br /> s hóa n i dung h c t p, c<br /> th nh sau 5 :<br /> -C p<br /> 1: Ngoài th i gian h c t p tr n<br /> l p (face to face), gi ng vi n b sung tài li u<br /> h c t p, bài gi ng, thông tin và thông báo c a<br /> l p h c d i d ng tài li u s vào h th ng l p<br /> h c tr c tuy n. Sinh vi n có th tri c p tài li u<br /> và t ng tác v i gi ng vi n ngay t i nhà. ây<br /> là h nh th c h c t p tr c tuy n m c c b n.<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> Gi i pháp này giúp các tr ng có kh<br /> n ng t ch c, v n hành, qu n l h th ng h c<br /> t p tr c tuy n.<br /> Các tr ng ch<br /> ng ánh giá th c<br /> tr ng v c s v t ch t, h t ng m ng internet<br /> và thi t b công ngh , t<br /> ó trang b b sung<br /> ph h p v i y u c u chung v k thu t và nhu<br /> c u t ch c d y h c s c a m i tr ng, bao<br /> g m:<br /> - Xác<br /> <br /> nh quy mô t ch c d y h c s<br /> <br /> -C p<br /> 2: D y h c k t h p (Blended<br /> Learning) v i 30% bài gi ng ( d ng video và<br /> các nh d ng s khác)<br /> ng i h c có th<br /> t h c t i nhà. T ng c ng t ng tác tr c<br /> tuy n gi a sinh vi n v i gi ng vi n b ng cách<br /> t ch c th o lu n tr c tuy n th ng xuy n s<br /> d ng các công c th m dò, kh o sát và ánh<br /> giá k t qu d y h c.<br /> <br /> - Nâng c p ho c trang b h t ng m ng<br /> internet<br /> <br /> -C p<br /> 3: D y h c k t h p b ng cách<br /> t ng c ng bài gi ng d ng video và các nh<br /> d ng s khác<br /> ng i h c có th t h c t i<br /> nhà t 80% n i dung môn h c. Ngoài 20% th i<br /> l ng d y h c truy n th ng (face to face), m i<br /> ho t ng và t ng tác gi a giáo vi n và h c<br /> vi n ch y u di n ra tr c tuy n thông qua các<br /> thi t b di ng.<br /> <br /> N n t ng c a d y h c s là h th ng<br /> LMS (Learning Management System). V v y,<br /> gi i pháp này giúp các tr ng xây d ng h<br /> th ng LMS cho h c t p tr c tuy n ph h p v i<br /> y u c u tri n khai các khóa h c.<br /> <br /> Nh n x t:<br /> Vi c xây d ng các c p<br /> khác nhau<br /> c a d y h c s cho phép các khóa h c linh<br /> ho t<br /> c t l h c t p tr n l p và tr c tuy n<br /> cho ng i h c. Các c p<br /> khác nhau này<br /> giúp giáo vi n và ng i h c d dàng ti p c n<br /> v i d y h c s , qua ó t ng d n t l h c tr c<br /> tuy n khi<br /> có kinh nghi m và i u ki n d y<br /> h c cho phép. C p<br /> d y h c s càng cao,<br /> càng áp ng nhu c u h c t p c a m i cá<br /> nhân và càng t ng th m th i gian<br /> giáo vi n<br /> h ng d n ng i h c gi i các bài t p nâng<br /> cao, c ng nh gi i quy t nh ng v n<br /> mang<br /> tính ng d ng th c ti n.<br /> t<br /> <br /> 2.4. G<br /> pháp phát tr n d<br /> c s G áo d c ngh ngh p<br /> <br /> 2.4.1. T ng c<br /> c ng ngh s<br /> <br /> ng n ng l c<br /> <br /> h cs<br /> ng d ng<br /> <br /> - Xây d ng phòng h c s và trang b các<br /> thi t b công ngh ph h p nh : Tivi, máy tính,<br /> camera và m t s thi t b thông minh khác.<br /> tuy n<br /> <br /> 2.4.2. X y d ng h th ng h c t p tr c<br /> <br /> H th ng h c t p tr c tuy n<br /> c xây<br /> d ng d a tr n nh ng y u c u c b n sau:<br /> - Không gi i h n b i không gian và th i<br /> gian: cho phép ng i h c linh ho t<br /> c th i<br /> gian và a i m h c t p.<br /> - H p d n ng i d ng: ng d ng a<br /> ph ng ti n, giúp n i dung d y h c tích h p<br /> v n b n, h nh nh, âm thanh và màu s c<br /> t ng tính h p d n cho bài h c.<br /> - Linh ho t quá tr nh h c t p: cho phép<br /> ng i h c có th t<br /> i u ch nh quá tr nh h c,<br /> l a ch n cách h c ph h p nh t v i hoàn c nh<br /> c a m nh.<br /> - D ti p c n và truy nh p ng u nhi n:<br /> cho phép ng i h c t t m ra các k n ng h c<br /> t p cho ri ng m nh d i s giúp<br /> c a nh ng<br /> tài li u tr c tuy n.<br /> - C p nh t th ng xuy n: N i dung khoá<br /> h c<br /> c c p nh t th ng xuy n áp ng t t<br /> nh t nhu c u h c t p c a ng i h c.<br /> <br /> NGH<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> - H c t p h p tác và ph i h p: Ng i<br /> h c có th d dàng trao i tr c tuy n v i nhau<br /> trong quá tr nh h c t p. Vi c trao<br /> i có th<br /> di n ra gi a giáo vi n v i ng i h c và gi a<br /> ng i h c v i nhau.<br /> 2.4.3. X y d ng ngu n h c li u s<br /> Gi i pháp này giúp các tr ng xây d ng<br /> c s d li u s cho nh ng n i dung h c t p<br /> tr c tuy n ph c v ho t<br /> ng h c t p c a<br /> ng i h c.<br /> Ngu n h c li u s bao g m:<br /> - Tài li u h c t p và sách Ebook.<br /> - Bài gi ng i n t .<br /> - Video d y h c.<br /> 2.4.4. T ng c ng kh n ng ng d ng<br /> c ng ngh d y h c s cho giáo vi n và ng i<br /> h c<br /> Gi i pháp này giúp giáo vi n và ng<br /> h c tích c c tham gia h c t p tr c tuy n.<br /> <br /> i<br /> <br /> Các tr ng có chính sách h tr , khuy n<br /> khích giáo vi n và ng i h c tham gia h c t p<br /> tr c tuy n nh sau:<br /> - H ng d n giáo vi n và ng i h c s<br /> d ng h th ng h c t p tr c tuy n, xây d ng<br /> bài gi ng i n t và s hóa n i dung d y h c.<br /> - Xây d ng l p h c tr c tuy n theo ba<br /> c p<br /> và có ch<br /> khen th ng giáo vi n<br /> t ng ng.<br /> - Có chính sách công nh n tín ch mà<br /> ng i h c tích l y<br /> c thông qua h c t p tr c<br /> tuy n.<br /> - K t h p h nh th c ánh giá k t qu<br /> h c t p ng i h c qua tr c tuy n và tr n l p<br /> h c truy n th ng.<br /> 2.4.5. Chia s<br /> gi a các tr ng<br /> <br /> ngu n l c d y h c s<br /> <br /> Gi i pháp này giúp các tr ng nâng cao<br /> n ng l c d y h c s và thúc y s phát tri n<br /> d y h c s b n v ng.<br /> Các tr ng có n ng l c c ng h p tác<br /> phát tri n d y h c s nh sau:<br /> <br /> - Xây d ng chung h th ng h c t p tr c<br /> tuy n, ho c li n k t khai thác h th ng<br /> c a<br /> m t c s giáo d c<br /> có.<br /> - Xây d ng chung ngu n d li u s ph<br /> h p v i c i m Giáo d c ngh nghi p.<br /> - Xây d ng quy ch h p tác gi a các<br /> tr ng khai thác h th ng h c t p tr c tuy n<br /> và tài nguy n s chung.<br /> 3 K t lu n<br /> C ng v i s phát tri n c a internet và<br /> các thi t b i n t thông minh, d y h c s<br /> ang<br /> c phát tri n m nh m và tác<br /> ng<br /> tích c c<br /> n d y h c nói chung và d y h c<br /> trong h th ng Giáo d c ngh nghi p nói ri ng.<br /> V is<br /> a d ng v nhu c u h c t p hi n nay<br /> c a ng i h c, c ng v i s phát tri n m nh<br /> m c a khoa h c công ngh , d y h c s theo<br /> mô h nh Blended Learning có th<br /> c xem là<br /> gi i pháp t i u cho vi c nâng cao ch t l ng<br /> d y h c và kh n ng áp ng nhu c u h c t p<br /> khác nhau c a t ng cá nhân ng i h c.<br /> Mô h nh l p h c o ng c ang<br /> c<br /> nghi n c u ng d ng nhi u nh t trong d y h c<br /> s , v tính linh ho t và d tri n khai c a mô h nh<br /> này. Theo mô h nh l p h c o ng c, d y h c<br /> s<br /> c chia thành ba c p<br /> khác nhau theo<br /> t l tham gia h c t p tr n l p và tr c tuy n<br /> c a ng i h c. Các gi i pháp<br /> c<br /> xu t<br /> trong bài vi t giúp c s Giáo d c ngh nghi p<br /> nâng cao n ng l c t ch c các khóa h c tr c<br /> tuy n và phát tri n d y h c s b n v ng p<br /> Tà l u tham kh o<br /> 1 . B i V n H ng (2018). Công ngh<br /> IoT và ng d ng phát tri n l p h c s t i<br /> tr ng<br /> i h c S ph m K thu t Tp. HCM,<br /> T p chí Khoa h c Giáo d c ngh nghi p, T ng<br /> c c Giáo d c ngh nghi p, s 52 – 53, tháng<br /> 1 – 2/2018, tr. 90 - 98.<br /> 2 . http://www.digitalpedagogylab.com/<br /> hybridped/digitalpedagogy/<br /> 3 . https://www.blendedlearning.org<br /> 4 . https://www.teachthought.com/thefuture-of-learning/ ombie-pedagogies-embodied-learning-digital-age/<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản