intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài giảng chọn giống vật nuôi cay trồng

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

51
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bông cúc hai màu vàng và tr¾ng chia đôi trong v­ên nhà ông cô William Underwood t¹i Anh Đây là mét con tôm hùm quý hiếm vì trong 5 triệu con míi có mét con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài giảng chọn giống vật nuôi cay trồng

 1. Bông cúc hai màu vàng và tr¾ng Đây là m é t con tôm hùm quý chia đôi trong v ­ê n nhà ông c ô h iÕm vì trong 5 triÖu con m íi có William Underwood t¹i Anh m é t con
 2. TiÕt 24: CHäN GIèNG VËT NU¤I CHäN Vµ C¢Y TRåNG (tiÕp theo)
 3. KÜ thuËt s¶n xuÊt Gièng Năng suÊt Gièng lóa DR2 Lîn Ø Nam ® Þnh ĐiÒu kiÖn thÝch hîp nhÊt Chăn nu«i tèt nhÊt Năng suÊt tèi ® 9,5 tÊn / ha a NÆng kh«ng qu¸ 50 kg
 4. CHäN GIèNG VËT NU¤I Vµ C¢Y TRåNG I. Giíi thiÖu nguån gen tù nhiªn vµ nh© t¹o n I. II. Chän gièng tõ nguån biÕn dÞ tæ hîp III. T¹o gièng b»ng ph­¬ ph¸p g© ® ng y ét III. biÕn biÕn
 5. III. T¹O GIèNG B»NG PH¦¥NG PH¸P G¢Y ® biÕn P H¸P ét 1. Kh¸I niÖm vÒ t¹o gièng b»ng ph­¬ ph¸p ng g© ® biÕn y ét 2. C¸c thµnh tùu t¹o gièng b»ng g© ® biÕn y ét ë viÖt nam
 6. 1.Kh¸I niÖm vÒ t¹o gièng b»ng ph­¬ ph¸p g© ® biÕn ng y ét h¸i niÖm: ® biÕn t¹o gièng míi - ® biÕn nh© t¹o: ét ét n ng ph¸p sö dông c¸c t¸c nh© vËt lÝ, hãa häc n lµm thay ® vËt liÖu di truyÒn cña sinh vËt æi phôc vô lîi Ých cña con ng­êi
 7. 1.Kh¸I niÖm vÒ t¹o gièng b»ng ph­¬ ph¸p g© ® biÕn ng y ét 1.1 Kh¸i niÖm . Quy trình t¹o gièng b»ng ph­¬ ph¸p g© ® biÕ ng y ét Xö lÝ mÉu vËt b»ng t¸c nh© g© ® biÕn n y ét hän läc c¸c thÓ ® biÕn cã kiÓu hình mong muèn ét T¹o dßng thuÇn chñng
 8. B­íc 1:Xö lÝ mÉu vËt b»ng t¸c nh© g© ® biÕn n y ét Tia tö ngo¹i Tia phãng x¹ T¸c nh© vËt lÝ n Sèc nhiÖt G© ® biÕn y ét 5 BU EMS T¸c nh© hãa häc n NMU Acridin Consixin
 9. T¸c nh© vËt lÝ n Tia phãng x¹ Tia tö ngo¹i Sèc nhiÖt C¬chÕ C¬ t¸c dông dông Nguyªn Nguyªn t¾c sö dông dông
 10. T¸c nh© vËt lÝ n Tia phãng x¹ Tia tö ngo¹i Sèc nhiÖt C¬chÕ Tia phãng x¹ - xuyªn s© -u C¬ t¸c xuyªn qua m« sèng, t¸c dông dông ® éng trùc tiÕp ADN, ARN hoÆc gi¸n tiÕp qua ph© n tö n­íc G© ® biÕn gen, ® y ét ét biÕn NST Nguyªn Sö dông chñ yÕu cho thùc Nguyªn t¾c sö vËt dông dông ChiÕu x¹ víi c­êng ® vµ é liÒu l­îng thÝch hîp: H¹t kh«, h¹t ®ang n¶y mÇm ®Ønh sinh tr­ëng cña th© n, cµnh H¹t phÊn, bÇu nhôy
 11. T¸c nh© vËt lÝ n Tia phãng x¹ Tia tö ngo¹i Sèc nhiÖt C¬chÕ Tia phãng x¹ - xuyªn s© -u Tia tö ngo¹i – C¬ t¸c kh«ng xuyªn s© u xuyªn qua m« sèng, t¸c dông - t¸c dông kÝch dông ® éng trùc tiÕp ADN, ARN thÝch kh«ng g© y hoÆc gi¸n tiÕp qua ph© n ion hãa tö n­íc G© ® biÕn y ét G© ® biÕn gen, ® y ét ét gen biÕn NST (chñ yÕu) Nguyªn Sö dông chñ yÕu cho thùc ChiÕu tia víi c­ Nguyªn t¾c sö vËt êng ® vµ liÒu l­ é dông îng thÝch hîp: Vi dông ChiÕu x¹ víi c­êng ® vµ é sinh vËt, bµo tö, liÒu l­îng thÝch hîp: h¹t phÊn H¹t kh«, h¹t ®ang n¶y mÇm ®Ønh sinh tr­ëng cña th© n, cµnh H¹t phÊn, bÇu nhôy
 12. T¸c nh© vËt lÝ n Tia phãng x¹ Tia tö ngo¹i Sèc nhiÖt C¬chÕ Tia phãng x¹ - xuyªn s© -u Tia tö ngo¹i – Tăng gi¶m nhiÖt ®é C¬ t¸c kh«ng xuyªn s© u m«i tr­êng ® ngét, ét xuyªn qua m« sèng, t¸c dông - t¸c dông kÝch c¬chÕ néi c© b»ng n dông ® éng trùc tiÕp ADN, ARN thÝch kh«ng g© y kh«ng kÞp khëi hoÆc gi¸n tiÕp qua ph© n ion hãa ®éng, g© chÊn th­ y tö n­íc ¬ bé m¸y di truyÒn ng G© ® biÕn y ét G© ® biÕn gen, ® y ét ét gen G© ® biÕn gen vµ y ét biÕn NST ® biÕn sè l­îng ét (chñ yÕu) NST Nguyªn Sö dông chñ yÕu cho thùc ChiÕu tia víi c­ Nguyªn t¾c sö vËt êng ® vµ liÒu l­ é dông îng thÝch hîp: Vi dông ChiÕu x¹ víi c­êng ® vµ é sinh vËt, bµo tö, liÒu l­îng thÝch hîp: h¹t phÊn H¹t kh«, h¹t ®ang n¶y mÇm ®Ønh sinh tr­ëng cña th© n, cµnh H¹t phÊn, bÇu nhôy
 13. T¸c nh© hãa häc n T¸c 5BU EMS NMU ACRIDIN CONSIXIN BU : 5 Brom uraxin MS : Etyl metal sunphonat MU : nitrozo metyl ure
 14. T¸c nh© hãa häc n 5 BU EMS NMU Acridin consixin Acridin consixin C¬chÕ C¬ t¸c dông t¸c Nguyªn Nguyªn t¾c sö dông dông
 15. T¸c nh© hãa häc n 5 BU G A ║ ║ ║ A T¸i b¶n T¸i b¶n G T¸i b¶n X 5 BU ║ T 5 BU g© ® biÕn thay thÕ cÆp A –T thµnh G – X y ét
 16. T¸c nh© hãa häc n 5 BU EMS NMU Acridin consixin Acridin consixin C¬chÕ Thay C¬ Thay t¸c dông thÕ t¸c cÆp A- T thµnh G–X Nguyªn Nguyªn t¾c sö dông dông
 17. T¸c nh© hãa häc n T¸c EMS T (X) EMS ║ ║ ║ G T¸i b¶n T¸i b¶n T (X) T¸i b¶n A (G) G ║ X EMS (NMU) g© ® biÕn thay thÕ y ét cÆp G – X b»ng cÆp T – A hoÆc X - G
 18. T¸c nh© hãa häc n 5 BU EMS NMU Acridin consixin Acridin consixin C¬chÕ Thay Thay Thay C¬ Thay Thay Thay t¸c dông thÕ thÕ thÕ t¸c cÆp A- cÆp G - cÆp G - T thµnh X thµnh X thµnh G-X X-G X-G hoÆc T hoÆc T -A -A Nguyªn Nguyªn t¾c sö dông dông
 19. TTG XXA TTGGXXA TTGXXA T¸i b¶n T¸i b¶n AAXXGGT AAXGGT AAXXGGT Đét biÕn thêm mét cÆp nucleotit TTXXA TTGXXA TTGXXA T¸i b¶n T¸i b¶n AAXGGT AA GGT AAGGT M¹ch khu«n Acridin M¹ch míi tæng hîp Đét biÕn mÊ t mét cÆp nucleotit
 20. T¸c nh© hãa häc n 5 BU EMS NMU Acridin consixin Acridin consixin C¬chÕ Thay Thay Thay Thªm C¬ Thay Thay Thay Thªm t¸c dông thÕ thÕ thÕ hoÆc t¸c cÆp A- cÆp G - cÆp G - mÊt mét T thµnh X thµnh X thµnh cÆp G-X X-G X-G nucleotit nucleotit hoÆc T hoÆc T -A -A Nguyªn Nguyªn t¾c sö dông dông
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2