intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
99
lượt xem
19
download

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: đảng cộng sản việt nam ra đời', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

 1. C h u  T h i  ̣ NGƯỜI THIÊT KÊ: ́ ́ Soa Trường Tiêu hoc Thị Trân Yên Thanh, ̉ ̣ ́ ̀ Nghệ An
 2. -V× ssao NguyÔn ¸i QuècRång ®-îc ra - V× ao bÕn c ¶ng Nhµ quyÕt chÝ ®i t×m ®-êng c øu n-íclÞc h s ö ? c «ng nhËn lµ di tÝch ? Nguy Ôn ¸i Quèc s inh ra trong mét gia ®×nh nhµ n ho yªu ¶ng lín lªn trªn quª ®­îc c «ng B Õn cn­íc v µ Nhµ Rång h­¬ng giµu truyÒn t hèng c ¸ch m¹ng. Anh s ím thÊu hiÓu ®­îc t×nh n¶nh ®Êt n­íc v µ nçih lÞckhæ öña × c hÝnh hËn lµ di tÝc thè ng h s c v ®ång bµo. c nguy Ôn ¸i Quèc rÊt kh©m phôc6tinh thÇn yªu n­íc N ¬i ®©y ngµy 5 th¸ng n¨m 1911 c ña c¸c Ôn tiÒn bèi nh­ng kh«ng t¸n thµnh c on ®­ Nguy bËc ¸i Què c ®· ra ®i t×m ®­ êng c øu n­íc cña c¸c cô, v× yªu n­íc th­¬ng d©n… ê nh quyÕt chÝ ra.®i t×m ®­ê ng cøu n­íc. A ng c øu n­íc
 3. SGK TRANG 16
 4. LÞc h ®¶ng c é ng s ¶n viÖt nam ra ®ê i s ö: 1. S ù cÇn thiÕt thµnh lËp §¶ng ́ 3 tæ c høc cé ng s tro - Coh×nh lÞc h s ö n­íc ta¶n: ng n¨m ­ Nª u t×nh - § «ng D-¬ng cé ng s ¶n жng (6/1929) 1 929- ? hiÕu s ù l·nh ®¹o thè ng T - An Nam céng s ¶n §¶ng (8 / 1929) n hÊt. ? Tr­íc lµ ng­ê i c ã thÓ®· ®Æt ra®iÒu Çu ­ A i t×nh h×nh ®ã lµm ®­îc y ªu c -§ «ng D-¬ng céng s ¶n Liªn ®oµn ®ã ? g ×(12/1929)s ím hîp nhÊt 3 tæ chøc ?ph¶i CÇn c éng ChØ cã ®ång c hÝ NguyÔn ¸i Què c s ¶n cã thÓ mé tng nhÊt c¸c tæ c®Ó cïng thµnh thè §¶ng duy nhÊt høc m íi ®oµn skÕt ë ViÖt Nam thµnh mét §¶ng chè ng kÎ thï chung . c éng ¶n d uy nhÊt.
 5. § ång c hÝ Ng uyÔn Ái Què c n¨m 1930
 6. ®¶ng c é ng s ¶n viÖt nam ra ®ê i 1. Sự cân thiêt thanh lâp Đang ̀ ́ ̀ ̣ ̉ V× s ao c hØ c ã l·nh tô Nguy Ôn ¸i Què c m íi c ã thÓ thè ng nhÊt c ¸c tæ c høc c é ng s ¶n ë ViÖt Nam ? V×: Tõ khi ho ¹t ®é ng ë n-íc ng o µi, Ng -ê i ®· ®-îc b¹n bÌ thÕ g iíi kh©m phô c . Ng uyÔn ¸i Què c lµ ng -ê i hiÓu biÕt s ©u s ¾c vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn c ¸c h m¹ng , c ã uy tÝn tro ng pho ng trµo c ¸c h m¹ng Què c tÕ ®-îc n hiÒu ng -ê i yªu n-íc ViÖt Nam ng -ìng mé …
 7. ®¶ng c é ng s ¶n viÖt nam ra ®ê i 2. Hé i ng hÞ thµnh lËp § ¶ng : ̉ ̣ ́ THAO LUÂN NHOM ĐÔI 1. Hôi nghị thanh lâp Đang Công san Viêt ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ Nam diên ra ở đâu, vao thời gian nao? ̃ ̀ ̀ 2. Hôi nghị diên ra trong hoan canh ̣ ̃ ̀ ̉ nao? Do ai chủ tri? ̀ ̀ 3. Hôi nghị đem lai kêt quả gi? ̣ ̣ ́ ̀
 8. ®¶ng c é ng s ¶n viÖt nam ra ®ê i 2. Hé i ng hÞ thµnh lËp §¶ng : Hé i nghÞ thµnh lËp §¶ng CSVN Thê i g ian K hai m¹c ngµy 3 / 2 / 1930 §Þa ®iÓm T¹i Hång C«ng Trung Què c Ng -ê i c hñ § ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc tr× Néi dung Hîp nhÊt 3 tæ c høc CS thµnh mét § ¶ng duy nhÊt lÊy tªn lµ §¶ng CS KÕt qu¶
 9. Hé i ng hÞ thµnh lËp ®¶ng - 2 ®¹i biÓu c ña §«ng D-¬ng CS §¶ng : TrÞnh §×nh Cö u, Ng uyÔn §ø c -C¶nh biÓu c ña An Nam CS §¶ng : Ng uyÔn ThiÖu vµ Ch©u V¨n 2 ®¹i Liªm c hÝ Ng uyÔn ¸i Què c ®¹i diÖn c ho Què c tÕ c é ng s ¶n. - §ång
 10. Lê Hồng Sơn Trịnh Đình Cửu Hồ Tùng Mậu Nguyễn Thiệu Châu Văn Liêm Nguyễn Đức Cảnh
 11. ®¶ng c é ng s ¶n viÖt nam ra ®ê i 2. Hé i ng hÞ thµnh lËp §¶ng : ̣ ̀ ̣ ̀ Khai m ac ng ay 3/2/ 1930, tai Hông Kông, Trung Quôc. Dưới sự chủ trì cua Đ/c ́ ̉ Nguyên Ai Quôc. Hôi nghị đã nhât trí hợp ̃ ́ ́ ̣ ́ nhât 3 tổ chức công san thanh môt Đang ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ duy nhât lây tên là Đang Công san Viêt ́́ ̉ ̣ ̉ ̣ Nam. dâń Pháp luôn tìm ức hôi nghị t nướ Vị̀ thực chung ta phai tổ chcách dập tắởcác c ̉ ̣ Tai sao ngoai và lam viêc mạng hoanNam. Chúng ta phvây? phong trào Cách trong Việt canh bí mât như ảị ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ tổ chức hội nghị ở nước ngoài và bí mật để đảm bảo an toàn.
 12. ®¶ng c é ng s ¶n viÖt nam ra ®ê i 3 . ý n ghÜa c ña s ù kiÖn thµnh lËp § ¶ng: 1. Sựhốống nhấ3 3ổổ chức ộộng ảản thành ảng Sự t th ng nhất t t t chức c c ng s s n thành Đ Đảng Cộng sệtnNamtđã làm cho cách mạng Việt Cộng sản Vi ả Việ Nam đã đáp ứng được yêu cầu gì của ười lãnh ng o, ệt Nam? sức mạnh, Nam có ng cách mạ đạ Vi tăng thêm thống nhất lực lượng và có đường đi đúng đắn. 2. Khi có Đảng, cách mạng ViệNam liên tiếp ển Khi có Đảng, cách mạng Việt t Nam phát tri giành như thnhiều thắng lợi to lớn. Ngày 3-2 trở thành được ế nào? ngày thành lập Đảng.
 13. ®¶ng céng s ¶n viÖt nam ra ®ê i Đầu xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đó cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
 14. ®¶ng céng s ¶n viÖt nam ra ®ê i ? Tổng Bí thư đầu tiên của nước ta là ai?
 15. Đ/C TRẦN PHÚ
 16. Cñng cè: Cñng ? Qua bµi häc nµy e m biÕt g× thªm vÒ l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc? Em biÕt nh÷ng bµi th¬, bµi h¸t nµo c a ngîi §¶ng CS ViÖt Nam ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản