intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 quà của bố

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
184
lượt xem
36
download

Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 quà của bố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học với hình ảnh nhiều màu sắc sinh động làm cho trẻ cảm thấy thích thú và giúp cho bài giảng của các thầy cô thành công hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 quà của bố

  1. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc B«ng hoa NiÒm Vui Theo em, b¹n Chi cã nh÷ ® tÝnh g×® ng øc ¸ng quý?
  2. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè (Theo Duy Kh¸n) LuyÖn ®äc T× hiÓu bµi m niÒng niÔng cµ cuèng, niÒng niÔng :bß nhén nh¹o th¬ lõng m hoa sen :th¬ lõng m quÉy toÐ n­íc :quÉy toÐ n­íc, m¾t c¸ sép, c¸ chuèi thao l¸o ngã ngo¸y HÊp dÉn nhÊt lµ nh÷ con ng dÕ l¹o x¹o trong c¸c vá bao diªm: toµn dÕ ® c¸nh ùc, xo¨n, g¸y vang nhµ vµ chäi nhau ph¶i biÕt.
  3. Quà của bố đi câu về có những gì? Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen xanh,cá sộp cá chuối
  4. Vì sao có thể gọi đó là “một thế giới nước” Quà nhiều con vật và cây chuối ở giới nước
  5. Quà của bố đi cắt tóc về có những gì? Con xập xành, con muỗm, những con dế đực cánh xoan?
  6. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè (Theo Duy Kh¸n) LuyÖn ®äc T× hiÓu néi dung m lÇn nµo, cµ cuèng, niÒng niÔng :bß nhén nh¹o th¬ lõng m hoa sen :th¬ lõng m quÉy toÐ n­íc :quÉy toÐ n­íc, m¾t c¸ sép, c¸ chuèi thao l¸o ngã ngo¸y HÊp dÉn nhÊt lµ nh÷ con ng con xËp xµnh, con muçm :to xï, ngã dÕ l¹o x¹o trong c¸c vá bao ngo¸y, mèc thÕch. diªm: toµn dÕ ® c¸nh ùc, xo¨n, g¸y vang nhµ vµ chäi con dÕ :l¹o x¹o … nhau ph¶i biÕt.
  7. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè (Theo Duy Kh¸n) LuyÖn ®äc T× hiÓu néi dung m lÇn nµo, cµ cuèng, niÒng niÔng :bß nhén nh¹o th¬ lõng m hoa sen :th¬ lõng m quÉy toÐ n­íc :quÉy toÐ n­íc, m¾t c¸ sép, c¸ chuèi thao l¸o ngã ngo¸y HÊp dÉn nhÊt lµ nh÷ con ng con xËp xµnh, con muçm :to xï, ngã dÕ l¹o x¹o trong c¸c vá bao ngo¸y, mèc thÕch. diªm: toµn dÕ ® c¸nh ùc, xo¨n, g¸y vang nhµ vµ chäi con dÕ :l¹o x¹o … nhau ph¶i biÕt.
  8. Xin tr© träng c¶m ¬ n n C¸c thÇy c« gi¸o!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2