intTypePromotion=1

Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 10

Chia sẻ: Hoàng Trần Lê Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
127
lượt xem
24
download

Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo "Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 10" để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 1 đạt hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 10

 1. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    LÒCH BAÙO GIAÛNG TUAÀN  10 Thöù Tie á Moâ n Teâ n  ba øi  daïy Ghi  chu ù t 1 Chaøo Thöù hai 2 côø Baøi 39: au- aâu (T1) 27/10 3 Hoïc (T2) 2012 4 vaàn Xeù daùn hình con gaø con Hoïc (T1) vaàn Thuû coâng 1 Theå Theå duïc reøn luyeän tö theá Thöù ba 3 duïc cô baûn 28/10 4 Hoïc Baøi 40: iu- eââu (T1) 5 vaàn (T2) Hoïc Luyeän taäp vaàn Toaùn 1 Hoïc OÂn taäp giöõa hoïc kì I (T1) Thöù tö 2 vaàn OÂn taäp giöõa hoïc kì I (T2) 29/10 4 Hoïc Pheùp tröø trong phaïm vi 4 5 vaàn OÂn taäp 2 baøi haut: Tìm Toaùn baïn thaân AÂ.N Lí caây xanh. 1 Hoïc Kieåm tra ñònh kì Thöù 2 vaàn Kieåm tra ñònh kì naêm 3 Hoïc Luyeän taäp 30/10 4 vaàn Leã pheùp vôùi anh chò Toaùn nhöôøng nhòn em nhoû(T2) Ñaïo ñöùc 1 Toaùn Pheùp tröø trong phaïm vi 5 Thöù 2 Hoïc Baøi 41: ieâu-yeâu (T1) saùu 3 vaàn (T2) 31/10 4 Hoïc OÂn taäp: Con ngöôøi vaø 5 vaàn söùc khoeû Trang228
 2. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    TNXH Sinh hoaït taäp theå. Sinh hoaït                                                                                                                                                  Thöù  hai  ngaøy 27  thaùng 10 naêm  2014 Tieát2+3: Hoïc vaàn:                                      au­ aâu I. Muïc ñích yeâu caàu: -Ñoïc vieátñöôïc au,aâu,caâycau,caùi caàu. -Ñoïc ñöôïc caùctöø öùngduïngvaøcaâu:Chaøomaøocoù aùomaøunaâu.Cöù muøa oåi tôùi töø ñaâubayveà. -Phaùttrieånlôøi noùi töï nhieântheochuûñeà:Baø chaùu. -Giaùoduïc HS bieátkính yeâuoângbaø,chameï. / -Ñaùnhvaànñöôïc caùctieángcoùvaànau, aâu.Luyeännoùi ñöôïc caâuñôngiaûn II.Ñoà duøng – daïy hoïc: -Tranhminhhoaï caùctöø khoaù,caâuöùngduïng,luyeännoùi. III.Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp: B.Kieåm tra baøi cuõ: -HS ñoïc baøi ôû SGK -Vieátvaàn,töø:eo,ao;caùi keùovaøobaûngcon. -NX,ghi ñieåm,uoánsöûa. C.Baøi môùi:        1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS   2.Daïy vaàn môùi  :  *Daïy vaàn:au -HDHS gheùpvaàn -Lôùp gheùpvaàn au   a.nhaän dieän vaàn  :  -Yeâu caàuHs neâucaáutaïo vaànau -Vaànaugoàmcoù a ñöùngtröôùcu ñöùngsau Gioáng:a ñöùngñaàuvaàn: -So saùnhvaànauvôùi vaànao Khaùc:vaànaucoùu ñöùng cuoái,vaànao coùo ñöùngcuoái.  b. Luyeän ñoïc    : Trang229
 3. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    -Ñoïc vaàn - Ñoïc caù nhaân. ñoàng -HDHS gheùp tieáng, neâu caáu taïo, thanh luyeän ñoïc cau -Ychs xem tranh.Tranh veõ gì? -Lôùp xem tranh. -Ruùt töø khoùa ca â y  cau -HDHS neâu caáu taïo töø luyeän ñoïc -Ñoïc cn,ñt töø au- cau- caây cau -HDHS ñoïc laïi toaøn boä vaàn au *Vaàn aâu: Höôùng daãn caùc böôùc töông töï aâu­  ca à u ­ ca ùi  ca à u nhö vaàn au ñeå -YChs gheùp vaø -Ñoïc cn,ñt ñoïc ñöôïc -Cho HS ñoïc laïi toaøn boä hai vaàn   c.Luye ä n  vi e á t  va ø o  ba û n g   : -Vieát maãu, HDHS neâu quy trình vieát -Luyeän vieát vaøo baûng con                  rau  ca ûi                   ch aâu  ch       lau  saaáu ä y                   -Nhaän xeùt söûa chöõa sa ù o  s -Ñoïc aäu cn,ñt   d.Luye ä n   ñoï c  tö ø   öù n g  duïn g   : -HS nhaåm ñoïc,neâu tieáng coù vaàn au- aâu -HS ñoïc laïi -Lôùp haùt -HDHS luyeän ñoïc töø -Giaûi thích :Lau saäy laø caây thöôøng moïc ôû vuøng ñaàm laày -Ñoïc maãu -HS ñoïc noäi dung tieát 1 -Nghæ -Xem tranh neâu noäi dung Tieát 2 Cha ø o  ma ø o  co ù  aù o   3.Luye ä n  ta ä p m aø u mu  Cöù  n aâ ø au oåi  chín  tö ø   a. Luyeän ñoïc: ñ aâ u  bay  ve à . -Ychs xem tranh,neâu nd tranh -Lôùp ñoïc cn,ñt -YCHS nhaåm ñoïc caâu, neâu tieáng -Ñoïc laïi coù vaàn au, aâu -Luyeän ñoïc caâu öùng duïng -Xem tranh ñoïc chuû ñeà -Ñoïc maãu Baø  cha ù u b.Luyeän noùi: +Baø ñang keå chuyeån cho -Ychs xem tranh,neâu teân chuû ñeà +Trong nhaø em...laø ngöôøi +Tranh veõ gì? nhieàu tuoåi nhaát +Baø ñang laøm gì? Chaùu ñang +Baø thöôøng daïy baûo caùc Trang230
 4. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    laøm gì? chaùu ñieàu hay leõ phaûi +Trong nhaø em ai laø ngöôøi nhieàu +Em thích laøm theo lôøi tuoåi nhaát? khuyeân cuûa baø +... +Baø thöôøng daïy baûo caùc chaùu -Lôùp ñoïc cn,ñt -Vieát noäi dung baøi 39 +Em coù thích laøm theo lôøi khuyeân cuûa baø khoâng? / Em ñaõ giuùp baø nhöõng vieäc gì? -HDHS ñoïc baøi ôû baûng vaø SGK  c. Luye   ä n  vi e á t  va ø o  vôû   : 4.   Cuûn g  co á  ,d a ë n  do ø   : -Troø chôi thi tìm tieáng töø coù vaàn au, aâu -Veà nhaø ñoïc, vieát, laøm BT ôû vôû BT tieáng vieät -Xem tröôùc baøi 40: iu, eâu -Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 4: Thuû coâng:                   XEÙ DAÙN HÌNH CON GAØ CON (T1) I.Muïc ñích yeâu caàu: -Bieátcaùchxeù hìnhcongaøcon ñôngiaûn. -Xeù ñöôïc hìnhcongaøcon. -Gaâysöï höùngthuùcho HS veàmoânhoïc.Giaùoduïc hs bieátchaêmsoùcgaø II.Ñoà duøng – daïy hoïc: -Baøi xeùmaãu. -Giaáymaøu. III.Caùchoaïtñoängdaïy-hoïc: A. OÅn ñònh lôùp: B.KTBC: -KieåmtrañoàduøngcuûaHS. -Kieåmtranhöõngembaøi tröôùcchöahoaønthaønh. C.Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS 2.HD quan saùt, nhaän xeùt. -Ñính baøi maãuleânbaûnghdhsquansaùt - Quansaùtnhaänxeùt. vaøneâuñaëcñieåm,hìnhdaùng,maøusaéc cuûagaø. +Con gaøcon coùthaân,ñaàu troøn, -Em haõyneâucon gaøconkhaùcvôùi con coùcaùcboäphaän:maét,moû,caùnh, gaølôùnntn? chaân,ñuoâi. - Toaønthaâncoù maøuvaøng. -Gaø lôùnchaâncao,ñuoâidaøi, mình to… Trang231
 5. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    3. HD  ma ã u . -HS traû lôøi. a.Xeù thaân gaø: Laáy tôø giaáy -Quan saùt caùc thao taùc vaø maøu, laät maët sau, ñaùnh daáu thöïc haønh treân giaáy nhaùp veõ moät hình chöõ nhaät . - xeù HCN ra khoûi tôø giaáy.Xeù 4 goùc roài chænh söûa cho gioáng b.Xeù hình ñaàu gaø :Ñaùnh daáu veõ HV,xeù HV ra khoûi tôø giaáy .xeù 4 goùc ñeå ñöôïc hình ñaàu c. Xeù hình ñuoâi gaø:Veõ vaø xeù HTG ñeå ñöôïc ñuoâi gaø. d.Xeù chaân gaø:. -Duøng buùt chì veõ maét veõ vaø xeù 2 HTG ñeå laøm chaân -Xeáp hình con gaø treân tôø *Veõù moû maét cuûa gaø con . giaáy roài veõ phaàn moû treân tôø giaáy saùt vôùi ñaàu 4. Cuûn g  co á  da ë n  do ø -Chuaån bò giaáy maøu tieát sau xeù daùn vaøo vôû -Nhaän xeùt tieát hoïc. Thöù  ba ngaøy  28 thaùng 10 naêm 2014 Tieát 1: Theå duïc:             THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN. I. Muïc ñích yeâu caàu: -OÂn moät soá ñoäng taùc theå duïc RLTTCB ñaõ hoïc. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc chính xaùc hôn giôø tröôùc. -Hoïc ñöùng kieãng goùt hai tay choáng hoâng. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ôû möùc cô baûn. -Reøn luyeän HS coù yù thöùc taäp theå duïc vaøo buoåi saùng haøng II.Ñòa ñieåm-phöông tieän: -Treân saân tröôøng doïn veä sinh saïch seõ. III.Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc    :  Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS   1.OÅn ñònh lôùp  :    2.Caùc hoaït ñoäng chính: a. Hoaït ñoäng1: Phaàn môû ñaàu -Nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung x x x x yeâu caàu baøi hoïc. x x x x x x x x X -Chaïy 1 haøng doïc. x x x x x Trang232
 6. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    -Toå chöùc cho HS chôi troø chôi.Dieät caùc con vaät coù haïi. b. Hoaït ñoäng 2: Phaàn cô baûn. x x x x *OÂn phoái hôïp: Ñöùng ñöa hai tay x x x x ra tröôùc, ñöùng ñöa hay tay giang x x x x X *OÂn phoái hôïp: Ñöùng ñöa hai tay - Töøng toå thöïc hieän. ra tröôùc, ñöùng ñöa hai tay leân cao x x x x *OÂn phoái hôïp: Ñöùng ñöa hai tay x x x x dang ngang, ñöùng ñöa hay tay leân x x x x cao cheách chöõ V. x x x x *Ñöùng kieång goùt hai tay choáng -Laøm maãu HD HS caùch taäp. -Nhaän xeùt, söûa sai. c. Hoaït ñoäng 3: Phaàn keát thuùc. -GV cuøng HS nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS veà nhaø hoïc, taäp laïi caùc ñoäng taùc môùi hoïc. Tieát 2+3: Hoïc vaàn:                                         iu­ eââu I. Muïc ñích yeâu caàu: -Ñoïc vieát ñöôïc iu,eâu, löôõi rìu,caùi pheãu. -Ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng vaø caâu:. caây böôûi, caây taùo nhaø baø ñeàu sai tróu quaû -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà:Ai chòu khoù. /-Ñaùnh vaàn ñöôïc caùc tieáng coù vaàn iu,eâu. Luyeän noùi ñöôïc II.Ñoà duøng – daïy hoïc: -Tranh minh hoaï caùc töø khoaù, caâu öùng duïng, luyeän noùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc:  A.OÅn ñònh lôùp: B.KTBC: -HS ñoïc baøi ôû SGK -Vieát vaøo baûng con au,aâu:Caùi caàu C.Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Trang233
 7. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015     2. Daïy vaàn môùi    :  *Daïy vaàn :iu -HDHS gheùp vaàn -Lôùp gheùp  iu   a.nhaän dieän vaàn  :  -Yeâu caàu Hs neâu caáu taïo vaàn iu -Vaàn iu goàm coù i ñöùng tröôùc u ñöùng sau -So saùnh vaàn iu vôùi vaàn au Gioáng: u ñöùng sau vaàn: Khaùc: iu coù i ñöùng ñaàu vaàn,au coù a ñöùng ñaàu b.Luyeän ñoïc: vaàn. -Ñoïc vaàn -HDHS gheùp tieáng, neâu caáu taïo, - Ñoïc caù nhaân. ñoàng luyeän ñoïc thanh -Ychs xem tranh.Tranh veõ gì? - Lôùp gheùp   rìu -Ruùt töø khoùa -HDHS neâu caáu taïo töø luyeän ñoïc löôõi rìu -HDHS ñoïc laïi toaøn boä vaàn iu *Vaàn eââu: - Ñoïc cn,ñt iu­rìu­löôõi rìu Höôùng daãn caùc böôùc töông töï nhö vaàn iu ñeå HS gheùp vaø ñoïc - eâu­ pheãu­ caùi pheãu -Cho hs so saùnh vaàn iu-eâu -Cho HS ñoïc laïi toaøn boä hai vaàn c.   Luyeän vieát vaøo baûng :  -Vieát maãu, HDHS neâu quy trình -Luyeän vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt söûa chöõa    :  d.Luyeän ñoïc töø öùng duïng -HS nhaåm ñoïc,neâu tieáng coù vaàn líu lo             caây neâu -HDHS luyeän ñoïc töø chòu khoù        keâu goïi -Giaûi thích : + Líu lo: Coù nhöõng aâm thanh cao vaø trong, ríu vaøo nhau nghe vui tai. Ví duï: tieáng chim -Ñoïc maãu -Nghæ -Lôùp ñoïc cn,ñt Tieát 2 -Lôùp haùt 3.Luyeän taäp   a.Luyeän ñoïc :  -HS ñoïc noäi dung tieát -Cho hs xem tranh.neâu nd tranh -Xem tranh neâu noäi dung -HDHS nhaåm ñoïc caâu, neâu tieáng Caây böôûi, caây taùo nhaø baø  Trang234
 8. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    coù vaàn iu, eââu ñeàu sai tróu quaû. -Luyeän ñoïc caâu öùng duïng -HS luyeän ñoïc cn,ñt -Ñoïc maãu -Ñoïc laïi    :  b.Luyeän noùi -Ychs xem tranh,neâu teân chuû ñeà. -Xem tranh ñoïc chuû ñeà +Tranh veõ gì? Ai chòu khoù +Gaø ñang bò con gì ñuoåi vì sao? +Gaø ñang bò con choù ñuoåi / Gaø coù phaûi laø con vaät chòu / Gaø khoângù phaûi laø con khoù khoâng? vaät chòu khoù + Nhöõng con vaät trong tranh ñang + Nhöõng con vaät trong tranh ñang laøm:… +Trong soá nhöõng con vaät ñoù con +Trong nhöõng con vaät ñoù naøo chòu khoù? con traâu,meøo ,chim,choù -Ñoái vôùi HS lôùp 1 chuùng ta thì -Ñoái vôùi HS lôùp1hoïc nhö theá naøo goïi laø chòu khoù? baøi,laøm baøi… + Em ñaõ chòu khoù hoïc baøi vaø laøm baøi chöa? +… + Ñeå trôû thaønh con ngoan troø +… gioûi chuùng ta phaûi laøm nhö theá -HDHS ñoïc baøi ôû baûng vaø SGK -Troø chôi thi tìm tieáng töø coù vaàn +iu:ríu rít,trìu meán,dìu dòu,dìu daët,daäp dìu.. +eâu:leâu ñeâu,leâu loång,neâu cao,neâu ra,leáu   c.Luyeän vieát vaøo vôû :  laùoneáu vaäy,neáu theá,… -Vieát noäi dung baøi 40 4. Cuûng coá ,daën doø: -Veà nhaø ñoïc, vieát, laøm BT ôû vôû BT tieáng vieät -Xem tröôùc baøi 41: -Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 4:Toaùn:                                          LUYEÄN TAÄP I.Muïc ñích yeâu caàu: -Cuûng coá veà pheùp tröø, thöïc hieän pheùp tính tröø trong phaïm vi - Cuûng coá veà moãi quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø. - Nhìn tranh neâu baøi toaùn vaø bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính tröø. - Reøn luîeân cho HS kyõ naêng laøm toaùvaø tính caån thaän. II.Ñoà duøng – daïy hoïc: III.Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp: - Haùt – ñieåm danh. B.Kieåm tra baøi cuõ: Trang235
 9. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    - 2 em leân baûng laøm. 2+1= 3-1= 3-2= -caû lôùp laøm vaøo baûng con PT cuoái - Nhaän xeùt ghi ñieåm. C.Baøi môùi:        1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 2.   Höôùng daãn laøm caùc BT   Baøi1:Tính.(coät1+4 neáu coøn Baøi 1: Tính. t.gian,hd veà nhaø laøm) 1+2=3 1+1=2 1+2=3 1+3=4 2-1=1 3-1=2 3- 1+4=5 2+1=3 3-2=1 -Chohs laøm mieäng. -Vaøi hs ,lôùp td,nx - Nhaän xeùt – ghi ñieåm. Baøi 2:Soá Baøi2:Soá -HDHS neâu caùch laøm baøi roài -Thöïc hieän pheùp tröø theo thöïchieän treân baûng lôùp chieàu muõi teân 3 -1 2 3 -2 1 -Nhaän xeùt söûa chöõa ……. ……. Baøi 3: +,- ? .(coät1+4 neáu coøn Baøi 3:+,-? t.gian,hd veà nhaø laøm) -HDHS caùch laøm baøi vieát daáu -3 em leân baûng laøm baøi, pheùp tính thích hôïp vaøo choã lôùp laøm baûng con. 1 …1 = 2 2 …1 =3 1 …2= 3 1…4=5 2 …1 = 1 3 …2 =1 3 …1= 2 2…2=4 -Nhaän xeùt, söûa sai, Baøi 4 : Baøi 4: Vieát pheùp tính thích -HDHS quan saùt tranh ôû hình a a. 2-1=1 neâu baøi toaùn roài vieát pheùp tính thích hôïp vaøo baûng b. 3-2=1 -HDHS töông töï vôùi hình b ñeå vieát ñöôïc pheùp tính -Nhaän xeùt,söûa chöõa.   3.Cuûng coá daën doø  :  - Nhaän xeùt tieát hoïc. -Veà nhaølaøm laïi baøi taäp 1,3 vaøo vôû oâ li, laøm ôû VBT, xem Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Tiết 1+2: Hoïc vaàn                           ÔN TẬP  GIỮA HỌC KÌ I Trang236
 10. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    I.  Muïc   ñích  ye â u  ca à u : ­HS luyện đọc một số âm vần tiếng từ đã học    Luyện đọc câu và luyện viết từ : gửi thư, quả bưởi.  II.Ño à  du ø n g  – daï y  hoïc : III.Caùc  ho a ï t  ño ä n g  daïy­ hoïc : A. OÅn   ñò n h  lôù p : B. Kieå m  tra  ba øi  cu õ : C.  Baøi  m ô ù i:       1.Giôùi  thi e ä u  ba øi HĐGV HĐHS 2. HD luyện đọc: ­Luyện đọc âm: Th,ch kh,ph,nh,gi,tr,g,ng,gh,ngh,qu. / Rèn HS đọc kĩ các âm. ­Luyện đọc vần. ia,ua,ưa,oi,ai,ôi,ơi,ui,ưi,uôi,ươi,ay,ây,eo ao,au,âu,iu,êu. ­Luyện đọc tiếng,từ. gà,nghỉ,tre,ghế,ngô,           quả vải                 tuổi thơ           xây nhà                trái đào ­Luyện đọc câu. Suối chảy rì rào ­HDHS đánh vần –đọc trơn Gió reo lao xao / HS phân tích cấu tạo một số tiếng. Bé ngồi thổi sáo TIẾT 2 ­Môøi HS đọc lại ND trên bảng ­Đọc cá nhân | HDhs ñaùnh vaàn / chú ý luyện đọc cho HS  3. Luyện viết ­Viết mẫu,HS neâu quy trình viết ­Luyện viết vào bảng con                         quả vải,tuổi thơ. ­Nhận xét sữa chữa ­HDHS viết vào vở ô li 4.Cu û n g  co á , d a ë n  do ø ­Về nhà đọc lại các bài đã học thật kĩ chuẩn bị cho thi giữa kì I ­Trò chơi: Thi ghép tiếng :quả ghế,nghệ  Nhận xét tiết học.    : Toa ù n :  Ti  ết  5        PHEÙP  TRÖØ  TRONG  PHAÏM  VI 4 I.  Muïc   ñích  ye â u  ca à u : +Qua baøi hoïc HS bieát: Trang237
 11. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    -Tieáp tuïc cuûng coá khaéc saâu khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moãi quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø. -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 4. -Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn coù trong thöïc teá lieân quan ñeán pheùp tröø trong phaïm vi 4. -Reøn luyeän cho HS kæ naêng giaûi toaùn. / Duøng que tính ñeå tính ñöôïc caùc PT tröø ñaõ hoïc. II.Ño à  du ø n g  – daï y  hoïc : - 4 chaám troøn, 4 b.hoa,tranh veõ 4 con chim. - Boä ñoà duøng hoïc toaùn. III.Caùc  ho a ï t  ño ä n g  daïy­ hoïc : A. OÅn   ñò n h  lôù p : B. Kieå m  tra  ba øi  cu õ : -Ghi baûng. -2 hs laøm treân baûng lôùp. 3–1= 3+2= 1+3= 2–1= -Caû lôùp laøm vaøo baûng con 1+2= - Nhaän xeùt – ghi ñieåm. C.  Baøi  m ô ù i:       1.Giôùi  thi e ä u  ba øi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 2. Caùc  ho aï t   ño ä n g  chín h : * Hoaït ñoäng 1: -Giôùi thieäu pheùp tröø, baûng tröø trong phaïm vi 4 *Giôùi thieäu pheùp tröø 4 – 1 = 3 - Lôùp quan saùt. +ñính 4 b.hoa leân baûng,laáy bôùt 1 b.hoa. + coù 4 b.hoa,coâ laáy bôùt ñi -Môøi hs neâu baøi toaùn. 1 b.hoa.hoûi coøn laïi maáy boâng hoa? + Coù maáy b.hoa? - 4 b.hoa. + Laáy ñi moät b.hoa hoûi coøn - Coøn laïi 3 b.hoa. maáy b.hoa? - Tính tröø. + Ta coù theå laøm pheùp tính gì? 4–1=3 -YChs laäp PT töông öùng. ñoïc laïi PT *Daïy caùc pheùp tính 4 – 2 = 2; 4 – - Ñoïc thuoäc baûng tröø. 3 = 1 töông töï caùc böôùc nhö daïy PT ôû treân. - HD HS nhaän bieát moãi quan heä 3+1=4 4-3=1 giöõa pheùp coäng vôùi pheùp tröø. 1+3=4 4-1=3 +Ñính 3 HT roài ñính 1 HT hdhs laäp 2+2=4 4-2=2 ñöôïc caùc PT. Trang238
 12. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    +Ñính 2 HT vaøng vaø 2 HT -Aùp duïng vaø neâu ñöôïc ñoû.hdhs laäp PT caùc PT: -hdhs nhaän bieát veà moái quan 2+1=3 heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp 3-1=2 3-2=1 tröø. -laáy ví duï: 2+1=3 1. Tính *Thö giaûn: (1') 4-1= 4-2= 3+1= *Luyeän taäp. 1+2= Baøi1:coät 3+4 neáu coøn t.gian. 3-1= 3-2= 4-3= (hdveef nhaø laøm) 3-1= -Môøi hs laøm baøi treân baûng lôùp 2-1= 4-3= 4-1= vaø baûng con. 3-2= - Nhaän xeùt – söûa sai. 2. Tính . Baøi 2:Neâu yc cuûa baøi 4 4 3 4 2 -HDhs tính theo cột dọc 3 2 1 2 3 1 -Yc hs laøm vôû,baûng lôùp. 1 -chöõa baøi. 2 3 1 1 1 Baøi 3:. 2 -hdhs quan saùt tranh neâu baøi -3hs,lôùp td,xn toaùn roài vieát PT thích hôïp vaøo baûng con, baûng lôùp. 3. Vieát pheùp tính thích hôïp 4 - 1 = 3 4.Cuûn g  co á  – da ë n  do ø : -Toå chöùc cho HS chôi troø chôi: Truù möa. - Nhaän xeùt tieát hoïc, daën HS veà nhaø hoïc baøi ,laøm baøi taäp 2,3 vaø xem tröôùc baøi môùi. Thöù naêm ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2014 Tieát 1+2  Hoïc vaàn:                        KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA KÌ1  Tie á t  1  : Toa ù n :                                            LUYEÄN  TAÄP I.  Muïc   ñích  ye â u  ca à u : -Tieáp tuïc cuûng coá baûng tröø vaø pheùp tính tröø trong phaïm vi 3 vaø 4. -So saùnh soá trong phaïm vi ñaõ hoïc. Trang239
 13. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    -Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät pheùp tính thích hôïp. -Reøn luyeän cho HS caùch tính theo coät doïc. /-Duøng que tính ñeå tính ñöôïc keát quaû caùc PT. II.Ño à  du ø n g  – daï y  hoïc : - Que tính III.Caùc  ho a ï t  ño ä n g  daïy­ hoïc : A. OÅn   ñò n h  lôù p : B. Kieå m  tra  ba øi  cu õ : - GV neâu 1 soá PT tröø trong phaïm vi 4 ,Môøi vaøi HS neâu keát quaû. - Nhaän xeùt, ghi ñieåm. C.  Baøi  m ô ù i:       1.Giôùi  thi e ä u  ba øi Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 2. HDHS  th öï c  ha ø n h  laø m  ca ù c   ba øi  ta Baøi 1: äneâu p : y/c baøi 1. Tính -HD caùch laøm baøi 4 3 4 4 - - - - - -YC hs laøm baûng lôùp vaø baûng 2 __ __ __ __ __ / Caàm que tính leân baûng thöïc 1 2 3 2 -Nhaän xeùt söûa chöõa. 1 Baøi 2: neâu y/c baøi 3 1 1 2 -HDHS tính roài vieát keát quaû 1 vaøo chaám troøn -3hs,lôùp td,nx -Môøi hs leân baûng laøm vaø 2. Soá -Nhaän xeùt, chöõa baøi. -1 4 3 -3 -2 -1 +doøng 2 neáu coøn t.gian(hd veà 4 -- 1 3 1 3 2 Baøi 3: neâu yc baøi +3 -3 -HDhs thöïc hieän theo 2 böôùc. -2 2 5 4 1 3 1 -Môøihs leân baûng laøm , lôùp laøm baûng con PT cuoái. 3. Tính -Nhaän xeùt söûa chöõa 4–1–1=2 Baøi 4: neáu coøn t.gian(hd veà 3 - 1 -hdhs tính keát quaû PT ôû veá traùi 4–1–2= roài so saùnh soá ñeå ñieàn daáu. 4–2–1= Trang240
 14. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    HDHS laøm baøi treân baûng, baûng -2hs,lôùp td,nx con roài chöõa baøi. Baøi 5: neâu yc baøi 4. < ,>,= ? -hdhs xem hình veõ neâu baøi toaùn 3 - 1… 2 3-1…3- roài vieát PT thích hôïp. 2 +YÙb neáu coøn t.gian(hd veà nhaø 4 – 2… 2 4-3…4- laøm) 2 - Nhaän xeùt söûa chöõa. 4 – 1… 2 4-1… 3+1 5. Vieát pheùp tính thích hôïp a. 3+1=4 b. 4–1=3 4.   Cuûn g  co á  da ë n  do ø - Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø laøm laïi baøi 4 -Xem tröôùc baøi Pheùp tröø trong phaïm vi 5  Tieát 4 :   Ñaïo ñöùc :             LEàPHEÙP VÔÙI ANH CHÒ, NHÖÔØNG NHÒN EM  NHOÛ (T2) I. Muïc ñích yeâu caàu: -HS bieát cö xöû, leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû trong gia ñình. -GD HS bieát xöng hoâ vaø coù nhöõng cöû chæ theå hieän söï leã pheùp vôùi ngöôøi lôùn tuoåi hôn. II.Ñoà duøng – daïy hoïc: - Tranh ôû SGK. III.Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp: Haùt – ñieåm danh. B.Kieåm tra baøi cuõ: -Môøi HS ñöùng taïi choã neâu caùch öùng xöû baøi taäp 2. - 2- 3 em neâu. - Nhaän xeùt – ñaùnh giaù. C.Baøi môùi:        1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 2.Caùc hoaït ñoäng chính: Hoaït ñoäng1: Giaûi thích caùch laøm baøi. - Laøm baøi taäp 3 – caù -1 soá em ñoïc baøi laøm Trang241
 15. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    Keát luaän: T1:Khoâng neân vì anh khoâng cho em chôi chung. T 2: Neân. T3: Neân. T4: Khoâng neân. T5: Neân Hoaït ñoäng 2: - Chôi saém vai. -Chia nhoùm vaø yeâu caàu HS - Thaûo luaän nhoùm ( moãi ñoùng vai theo caùc tình huoáng nhoùm moät tình huoáng ) - Lôùp nhaän xeùt. *KL:- Laø anh chò caàn phaûi nhöôøng nhòn  em nhoû.         ­ Laø em caàn phaûi leã pheùp vôùi anh  chò. 3. Cuûng coá daën doø: +Em ñaõ leã pheùp vôùi anh chò hoaëc nhöôøng nhòn em nhoû chöa? Em haõy neâu 1 vieäc em ñaõ laøm . -Töï lieân heä baûn thaân. - Nhaän xeùt , daën veà nhaø thöïc hieän toát theo baøi hoïc. Thöù saùu ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2014 Tieát 1: Toaùn :                             PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 5 I. Muïc ñích yeâu caàu: -Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moãi quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø. -Thaønh laäp vaø ghi nhôù pheùp tröø trong phaïm vi 5. -Reøn luyeän HS tính caån thaän, chính xaùc khi laøm toaùn. II.Ñoà duøng – daïy hoïc: -Boä ñoà duøng hoïc toaùn. III.Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp: B.Kieåm tra baøi cuõ: -2 em leân baûng laøm baøi. 4–2–1 = 3+1–2= 3–1+2= 4–2+1= - Lôùp laøm baûng con 2+2–1= -NX,ghi ñieåm C.Baøi môùi:        1.Giôùi thieäu baøi Trang242
 16. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 2.Giôùi thieäu pheùp tröø,baûng tröø   trong phaïm vi 5 .  +ñính 5 b.hoa leân baûng,laáy bôùt - Lôùp quan saùt. 1 b.hoa. + coù 5 b.hoa,coâ laáy bôùt ñi -Môøi hs neâu baøi toaùn. 1 b.hoa.hoûi coøn laïi maáy boâng hoa? + Coù maáy b.hoa? - 5 b.hoa. + Laáy ñi moät b.hoa hoûi coøn - Coøn laïi 4 b.hoa. maáy b.hoa? - Tính tröø. + Ta coù theå laøm pheùp tính gì? 5–1=4 -YChs laäp PT töông öùng. 5–3=2 5–2=3 5–4=1 *Daïy caùc pheùp tính 5 – 2 = 3; 5 – - Ñoïc ñoàng thanh cho ñeán 3 = 2;5-4=1 töông töï caùc böôùc khi thuoäc. nhö daïy PT ôû treân. -Thi ñoïc thuoäc giöõa caù Böôùc 2: Ghi nhôù baûng tröø. nhaân, baøn toå. 4+1=5 5-1=4 3+2=5 Böôùc 3: HD HS moãi quan heä 5-2=3 giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø. 1+4=5 5-4=1 2+3=5 -Ñính 4 HT roài ñính 1 HT ñeå hs 5-3=2 laäp ñöôïc : -Töø 5 HT ñính sang phaûi 1 HT ñeå hs laäp ñöôïc caùc PT: -HDhs nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa pheùp + vaø pheùp - *Thö giaõn -Lôùp haùt * Luyeän taäp Baøi 1:Neâu yc baøi -Cho HS laøm mieäng,GV ghi baûng 1.tính 2–1= 3–2= … … -Nhaän xeùt – ghi ñieåm. … … Baøi 2: Neâu yc baøi(coät 2+3 neáu … … coøn t.gian) -YCHS laøm baûng lôùp,baûng con -Ñaët caâu hoûi ñeå cuûng coá veà 2. Tính moãi quan heä giöõa pheùp coäng 1+4= 2+3= vaø pheùp tröø. 2+3 = -Nhaän xeùt, ghi ñieåm. 4+1= 3+2= Baøi 3: Neâu yc baøi 3+2 = -HDHS tính theo coät doïc 5-1= 5-2= 5 -2 = - __ Trang243
 17. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    -YCHS laøm vô,baûng lôùpû 4-4= 5-3= 5 -3 -Nhaän xeùt, söûa chöõa. = 3) Tính Baøi 4: HDHS nhìn hình a SGK neâu BT,vieát PT vaøo baûng 5 5 5 5 4 - - - - - - -HDtöông töï vôùi hình b (neáu coøn 4 t.gian) 3 2 1 4 2 Nhaän xeùt tuyeân döông. 1 (coù theå HDHS neâu BT baèng 2 3 4 1 2 nhieàu caùch ñeå laäp ñöôïc caû 3 pheùp coäng pheùp tröø) 4. Vieát PT thích hôïp a. 5-2=3 b. 5-1=4 4. Cuûng coá daën doø: -Veà nhaø laøm BT 2,3 vaøo vôû oâ li - Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø chuaån bò baøi môùi Tieát 2+3:Hoïc vaàn:                                  ieâu ­ yeâu I. Muïc ñích yeâu caàu: -Ñoïc vieát ñöôïc ieâu-yeâu,dieàu saùo ,yeâu quyù -Ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng vaø caâu:Tu huù keâu,baùo hieäu muøa vaûi thieàu ñaõ veà -Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà:Beù töï giôùi thieäu.. /-Ñaùnh vaàn ñöôïc caùc tieáng coù vaàn ieâu,yeâu. Luyeän noùi ñöôïc caâu ñôn giaûn II.Ñoà duøng – daïy hoïc: -Tranh minh hoaï caùc töø khoaù, caâu öùng duïng, luyeän noùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp: B.Kieåm tra baøi cuõ: -HS ñoïc baøi ôû SGK -Vieát baûng con töø chòu khoù, rau caûi -NX,uoán söûa C.Baøi môùi:   1.Giôùi thieäu baøi    :  Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS   2.Daïy vaàn môùi  :  *Daïy vaàn ieâu -HDHS gheùp vaàn -Lôùp gheùp vaàn  ieâu Trang244
 18. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015      a.nhaän dieän vaàn :  -Yeâu caàu Hs neâu caáu taïo vaàn -Vaàn ieâu goàm coù ieâ ieâu ñöùng tröôùc u ñöùng sau Gioáng: u ñöùng sau vaàn: -So saùnh vaàn ieâu vôùi vaàn eâu Khaùc: ieâu coù theâm i ñöùng ñaàu vaàn. b.Luyeän ñoïc: -Ñoïc vaàn -Ñoïc caù nhaân. ñoàng thanh / hd ñoïc theo giaùo vieân -HDHS gheùp tieáng, neâu caáu -Lôùp gheùp  dieàu taïo, luyeän ñoïc.                    -Ychs xem tranh.Tranh veõ gì?           dieàu saùo -Ruùt töø khoùa            -HDHS neâu caáu taïo töø luyeän    ­ieâu­dieàu­dieàu saùo ñoïc töø -HDHS ñoïc laïi toaøn boä vaàn ieâu  * Daïy vaàn yeâu     yeâu­yeâu­yeâu quyù -Höôùng daãn caùc böôùc töông töï -Ñoïc cn,ñt nhö vaàn ieâu ñeå HS gheùp vaø ñoïc ñöôïc -Cho HS ñoïc laïi toaøn boä hai vaàn c.   Luyeän vieát vaøo baûng :  -Vieát maãu, HDHS neâu quy trình vieát -Luyeän vieát vaøo baûng con           buoåi chieàu            yeâu caàu -Nhaän xeùt söûa chöõa      hieåu baøi                giaø yeáu d.Luyeän ñoïc töø öùng duïng  -HS nhaåm ñoïc,neâu tieáng coù vaàn ieâu-yeâu -HDHS luyeän ñoïc töø -hs ñoïc laïi -giaûi thích:yeâu caàu laø muoán ngöôøi khaùc laøm moät vieäc gì ñoù. -Ñoïc maãu -HS ñoïc laïi noäi dung tieát 1 Tieát 2 -Xem tranh neâu noäi dung 3.Luyeän taäp tranh a. Luyeän ñoïc Tu huù keâu,baùo hieäu muøa vaûi  -Cho hs xem tranh.neâu nd tranh thieàu ñaõ veà . -HDHS nhaåm ñoïc caâu, neâu -HS luyeän ñoïc Trang245
 19. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    tieáng coù vaàn ieâu -Ñoïc laïi -3hs,lôùp td,nx. -Luyeän ñoïc caâu öùng duïng -Xem tranh ñoïc chuû ñeà -Ñoïc maãu luyeän noùi -Môøi hs thi ñoïc Beù töï giôùi thieäu b.Luyeän noùi: +Em naêm nay leân 6 tuoåi -Ychs xem tranh,neâu teân chuû +Em ñang hoïc lôùp 1 ñeà. +Coâ giaùo…. +Tranh veõ gì? +… +Baïn naøo trong tranh ñang töï giôùi thieäu? +Em naêm nay leân maáy tuoåi? +Em ñang hoïc lôùp maáy? +Coâ giaùo naøo ñang daïy em? -Thi ñua giöõa 3 toå. +Em haõy giôùi thieäu nhöõng +ieâu:lieâu.xieâu,nieâu ngöôøi trong gia ñình em cho caû caù,lieäu keá,truø lieäu lôùp nghe? +yeâu:yeâu treû,yeâu quyù (GT veà soá ngöôøi,teân) -Vieát noäi dung baøi 41. -HDHS ñoïc baøi ôû baûng vaø SGK *Troø chôi: (5’) -Thi tìm tieáng töø coù vaàn ieâu, yeâu. c.Luyeän vieát vaøo vôû 4.   Cuûng coá ,daën doø : -Veà nhaø ñoïc, vieát, laøm BT ôû vôû BT tieáng vieät -Xem tröôùc baøi 42: -Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 5 :                                           HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ   I. Muïc ñích yeâu caàu: -Ñaùnh giaù nhaän xeùt caùc hoaït ñoäng tuaàn 10. -Trieån khai caùc hoaït ñoäng tuaàn 11. -Daïy ND an toaøn giao thoâng.Baøi 6:Khoâng chôi gaàn ñöôøng ray xe löûa.. -Giuùp hs bieát veà khaùi nieäm ñoäng ñaát,coù yù thöùc baûo veä MT vaø phoøng choáng beänh soát xuaát huyeát vaø beänh cuùm Obela. II.NOÄI DUNG : 1. Ñaùnh giaù nhaän xeùt caùc hoaït ñoäng tuaàn 10. a.Neà neáp,taùc phong. Trang246
 20. Tröôøng TH:Chu Vaên An –Giaùo vieân :Leâ Thò Baûy                                Naêm hoïc:2014­2015    -caùc em ñi hoïc chuyeân caàn,ñuùng giôø.Aên maëc goïn gaøng,ñuùng taùc phong. -Giöõ gìn veä sinh caù nhaân saïch seõ. -Ñoaøn keát quyù meán baïn beø. -Kính troïng leã pheùp vôùi thaày coâ giaùo. b.Hoïc taäp: -Ña soá caùc em veà nhaø hoïc baøi laøm baøi ñaày ñuû.Moät soá em bieát giöõ gìn saùch vôû saïch seõ. -ÔÛ lôùp tích cöïc xaây döïng baøi,chuù yù nghe giaûng .Tieâu bieåu laø :Haêøng,Linh,… c. Hoaït ñoäng khaùc: -Caùc em töï giaùc giöõ gìn veä sinh lôùp hoïc saïch seõ. -Caùc em thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà an toaøn giao thoâng. -Bình choïn toå xs nhaát trong tuaàn:toå1 -Bình choïn baïn xs nhaát trong tuaàn: Haêøng,Linh,… -TD: Nhi,Thaûo,… d. Toàn taïi: -Moät soá em ñi hoïc hay queân ñoà duøng hoïc taäp ( Vinh, Döông), vieát baøi chöa ñaày ñuû nhö: Döông. *Bieän phaùp:KT,nhöùc nhôû thöôøng xuyeân. *GV ñoïc cho hs nghe muïc:Moät soá traän ñoäng ñaát lôùn treân theá giôùi. 2.Trieån khai caùc hoaït ñoäng tuaàn 11: a.Neà neáp taùc phong. -Tieáp tuïc duy trì neà neáp ra vaøo lôùp. -Aên maëc goïn gaøng saïch seõ ñuùng quy ñònh. -Ngoan ngoaõn,leã pheùp ,kính troïng thaày coâ,bieát giuùp ñôõ baïn beø. b.Hoïc taäp: -Thöïc hieän toát vieäc hoïc baøi,laøm baøi ñaày ñuû ôû lôùp cuõng nhö ôû nhaø. -Ñem ñuùng,ñuû ñoà duøng hoïc taäp haøng ngaøy. -Trong giôø hoïc chuù yù nghe giaûng, maïnh daïn phaùt bieåu xaây döïng baøi. c.Hoaït ñoäng khaùc: -Phaùt huy tinh thaàn baûo veä tröôøng lôùp saïch ñeïp.-Boû giaáy vuïn ñuùng nôi quy ñònh. *Gd caùc em coù yù thöùc baûo veä MT:boû raùc ñuùng nôi quy ñònh .Ñi ñaïi tieåu tieän ñuùng choã.troàng & chaêm soùc caây xanh ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø. *Tuyeân truyeàn hs phoøng choáng beänh soát xuaát huyeát vaø beänh cuùm Obela..Khi bò beänh caàn ñeán beänh vieän ñeå Trang247

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản