Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
67
lượt xem
13
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc nối máy in với máy tính được thực hiên qua ổ cắm 15 chân ở phía sau máy tính. Nhưng đây không phải chỉ là chỗ nối với máy in mà khi sử dụng máy tính vào việc khác, như truyền dữ liệu từ máy tính tới một thiết bị khác, hay điều khiển thiết bị bằng máy tính thì việc ghép nối cũng được ghép nối qua cổng máy in. Qua cổng này dữ liệu được truyền đi song song, nên đôi khi còn được gọi là cổng ghép nối song song và tốc độ truyền cũng đạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 6

 1. CHÖÔNG 6: GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNH I. GIAO TIEÁP SONG SONG: GIAO TIEÁP QUA COÅNG MAÙY IN 1.1 Vaøi neùt cô baûn veà coång maùy in: Vieäc noái maùy in vôùi maùy tính ñöôïc thöïc hieân qua oå caém 15 chaân ôû phía sau maùy tính. Nhöng ñaây khoâng phaûi chæ laø choã noái vôùi maùy in maø khi söû duïng maùy tính vaøo vieäc khaùc, nhö truyeàn döõ lieäu töø maùy tính tôùi moät thieát bò khaùc, hay ñieàu khieån thieát bò baèng maùy tính thì vieäc gheùp noái cuõng ñöôïc gheùp noái qua coång maùy in. Qua coång naøy döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi song song, neân ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø coång gheùp noái song song vaø toác ñoä truyeàn cuõng ñaït ñeán möùc ñaùng keå. Taát caû caùc ñöôøng daãn cuûa coång maùy in ñeàu töông thích vôùi TTL. Nghóa laø chuùng ñeàu cung caáp möùc ñieän aùp naèm giöõa 0V ñeán 5V. do ñoù ta caàn löu yù laø caùc ñöôøng daãn vaøo coång naøy khoâng ñöôïc ñaët möùc ñieän aùp quaù lôùn. Söï saép xeáp caùc chaân cuûa coång eaùy in vôùi taát caû caùc ñöôøng daãn ñöôïc moâ taû nhö sau: 13 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 25 14 HÌNH 3.1 Chöùc naêng caùc chaân Chaân Kyù Out/in Chöùc naêng hieäu 1 Strobe Out Byte ñöôïc in
 2. 2 .. 9 D0 .. Out Caùc ñöôøng döõ lieäu D0 .. D7. 10 D7 In Phaàn thu baùo cho phaàn phaùt bieát ñaõ thu 11 ACK In xong moät kí töï Busy Phaàn tín hieäu do phaàn thu baùo cho phaàn 12 In phaùt bieát laø phaàn thu ñang baän 13 PE In Baùo heát giaáy 14 SLCT Out Baùo choïn maùy in 15 AF In Maùy tính baùo ra maùy in töï naïp giaáy 16 ERRO Out Baùo caùc loãi cuûa maùy in 17 R Out Reset maùy in 18 INIT Choïn maùy in ..25 SLCT Noái ñaát N GND
 3. 1.3 Trao ñoåi vôùi caùc ñöôøng daãn tín hieäu: LPT1: Goàm coù 3 thanh ghi: thanh ghi döõ lieäu, thanh ghi traïng thaùi vaø thanh ghi ñieàu khieån. a. Thanh ghi döõ lieäu: goàm coù 8 bit döõ lieäu, coù ñòa chæ laø 378h. CHAÂN SOÁ : 9 8 7 6 5 4 3 2 HÌNH 3.2 D7 D D5 D4 D3 D2 D1 D 6 0 b. Thanh ghi trang thaùi: coù ñòa chæ laø 379h. ERROR SLCT PE ACK BUSY D7 D D5 D4 D3 D2 D1 D 6 0 c. Thanh ghi ñieàu khieån coù ñòa chæ: 37AH
 4. Strobe AF INIT SLCTIN ( Ngaét 8259 ) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D 0 1.4. Hoaït ñoäng cuûa vieäc trao ñoåi döõ lieäu: a. Hoaït ñoäng cuûa phaàn phaùt: + ñoïc Busy cho ñeán khi Busy\ = 1. + göûi döõ lieäu ra bus döõ lieäu + cho Strobe = 0. + chuaån bò döõ lieäu tieáp theo + quay veà böôùc 1 b. Hoaït ñoäng cuûa phaàn thu: + ñoïc Strobe cho ñeán khi Strobe = 1. + Busy = 0, ACK = 0. + ñoïc döõ lieäu vaøo. + ñöa ACK = 1. + xöû lyù döõ lieäu. + cho Busy = 1 ñeå phaùt kyù töï tieáp theo + quay veà böôùc 1
 5. LÖU ÑOÀ PHAÙT BEGIN BUSY = 1 GÔÛI DÖÕ LIEÄU STROBE = 1 CHUAÅN BÒ DÖÕ LIEÄU TIEÁP THEO ACK = 1 STROBE = 0 HEÁT FILE HÌNH 3.3 THOAÙT RA
 6. LÖU ÑOÀ THU BEGIN STROBE =1 BUSY =1 , ACK =0 ÑOÏC DÖÕ LIEÄU ACK = 1 XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU HÌNH 3.4 BUSY = 1
 7. GIAO TIEÁP QUA SLOT CARD. (coù ñòa chæ töø 300..31FH). Trong maùy tính ngöôøi ta cheá taïo saün caùc slot cho pheùp ngöôøi söû duïng tính naêng cuûa maùy vi tính baèng caùch gaén theâm caùc thieát bò vaøo noù. Moãi slot ñeàu coù caùc ñöôøng döõ lieäu (data), ñòa chæ (address), caùc ñöôøng +5V, – 5V, + 12V, -12V vaø caùc ñöôøng ñieàu khieån nhö CLK, IRQ, RESET, /IOW, IOR … vì vaäy neáu thieát keá maïch giao tieáp qua slot seõ giaûm ñöôïc raát nhieàu linh kieän, giaûm ñöôïc boä nguoàn beân ngoaøi, deã ñieàu khieån, giaù thaønh thaáp neân ñoàng thôøi toác ñoä truyeàn döõ lieäu cuõng nhanh. Tuy nhieân beân caïnh nhöõng öu ñieåm noù cuõng coù nhöõng nhöôïc ñieåm nhö: do slot card giao tieáp ñöôïc gaén beân trong maùy neân caùch giao tieáp naøy khoù nhaän ñöôïc döõ lieäu töø beân ngoaøi. Noù bò haïn cheá veà khoaûng caùch laøm vieäc ñoàng thôøi moãi laàn söû duïng phaûi môû raùp maùy gaây baát tieän cho ngöôøi söû duïng. Caùc raõnh caém trong maùy tính PC ÔÛ maùy tính PC/XT raõnh caém trong maùy tính chæ coù 1 loaïi vôùi ñoä roäng laø 8 bit vaø tuaân theo tieâu chuaån ISA (Industry Standard Architecture). Töø maùy tính AT trôû ñi vieäc boá trí chaân treân raõnh caém trôû leân phöùc taïp hôn, tuøy theo tieâu chuaån khi löïa choïn maùy tính, caùc loaïi raõnh caém theo tieâu chuaån khaùc nhau coù theå kieåm tra nhö sau: + Raõnh caém 16 bit theo tieâu chuaån ISA (Industry standard Architecture) + Raõnh caém PS/2 vôùi 16 bit theo tieâu chuaån MCA (Micro Channel Architecture)
 8. + Raõnh caém PC/2 vôùi 32 bit theo tieâu chuaån MCA . + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån EISA (Extended Micro Channel Architecture) + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån VESA + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån PCI. Cho ñeán nay phaàn lôùn caùc card gheùp noái duøng trong kyõ thuaät ño löôøng vaø ñieàu khieån ñeàu ñöôïc cheá taïo ñeå ñaët vaøo raõnh caém theo tieâu chuaån ISA. GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP QUA COÅNG COM RS232 1. VAØI NEÙT CÔ BAÛN VEÀ COÅNG NOÁI TIEÁP: Coång noái tieáp RS232 laø moät loaïi giao dieän phoå bieán roäng raõi nhaát, ta coøn goïi laø coång COM1, COM2 ñeå töï do cho caùc öùng duïng khaùc nhau. Gioáng nhö coång maùy in, coång noái tieáp RS232 cuõng ñöôïc söû duïng raát thuaän tieän trong vieäc gheùp noái maùy tính vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi. Vieäc truyeàn döõ lieäu qua coång RS232 ñöôïc tieán haønh theo caùch noái tieáp, nghóa laø caùc bit döõ lieäu ñöôïc gôûi ñi noái tieáp vôùi nhau treân moät ñöôøng daãn. Tröôùc heát loaïi truyeàn naøy coù khaû naêng duøng cho nhöõng khoaûng caùch lôùn hôn, bôûi vì khaû naêng gaây nhieãu laø nhoû ñaùng keå hôn laø khi duøng moät coång song song. Vieäc duøng coång song song coù moät nhöôïc ñieåm ñaùng keå laø caùp truyeàn nhieàu sôïi vaø vì vaäy raát ñaét tieàn, hôn nöõa möùc tín hieäu naèm trong khoaûng 0..5V ñaõ toû ra khoâng thích öùng vôùi khoaûng caùch lôùn . Treân hình 3.5 laø söï boá trí chaân cuûa phích caém RS232 cuûa maùy tính PC:
 9. 1 2 3 4 5 O O O O O O O O O 6 7 8 9 1 13 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 14 25 HÌNH 3.5 CHAÂN CHAÂN KYÙ YÙ NGHÓA (loaïi 9 chaân ( loaïi 25 HIEÄU ) chaân ) 1 8 DCD Data carrier detect 2 3 RxD Nhaän döõ lieäu 3 2 TxR Phaùt döõ lieäu 4 20 DTR Döõ lieäu ñaàu cuoái saün saøng 5 7 GND Noái ñaát 6 6 DSR Thieát bò thoâng tin saôn saøng 7 4 RTS Yeâu caàu göûi 8 5 CTS Thieát bò thoâng tin saün saøng
 10. 9 22 RI truyeàn Ring in dicator Vieäc truyeàn döõ lieäu xaåy ra treân 2 ñöôøng daãn qua chaân caém ra TxD, göûi döõ lieäu cuûa noù ñeán thieát bò khaùc. trong khi ñoù döõ lieäu maø maùy tính nhaän ñöôïc daãn ñeán chaân RxD. caùc tín hieäu khaùc ñoùng vai troø nhö tín hieäu hoã trôï khi trao ñoåi thoâng tin vaø vì theá khoâng phaûi trong moïi öùng duïng ñeàu duøng ñeán. Möùc tín hieäu treân chaân ra RxD tuøy thuoäc vaøo ñöôøng daãn TxD vaø thoâng tin thöôøng naèm trong khoaûng – 12V.. + 12V caùc bit döõ lieäu ñöôïc ñaûo ngöôïc laïi. Möùc ñieän aùp ôû möùc cao naèm trong khoaûng – 3V vaø – 12V vaø möùc thaáp naèm trong khoaûng töø + 3Vvaø +12V . Traïng thaùi tónh treân ñöôøng daãn coù möùc ñieän aùp – 12V. Baèng toác ñoä baud ta thieát laäp toác ñoä truyeàn döõ lieäu caùc giaù trò thoâng thöôøng laø 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, vaø 19200 baud, Kyù hieäu baud laø soá löôïng bit truyeàn trong 1s. Coøn moät vaán ñeà nöõa laø khuoân maãu (Format) truyeàn döõ laeäu caàn phaûi ñöôïc thieát laäp nhö nhau caû beân göûi cuõng nhö beân nhaän caùc thoâng soá truyeàn coù theå ñöôïc thieát laäp treân maùy tính PC baèng caùc caâu leänh treân DOS. Ngaøy nay Windows cuõng coù caùc chöông trình rieâng ñeå söû duïng, khi ñoù caùc thoâng soá truyeàn döõ lieäu nhö: toác ñoä baud, soá bit döõ lieäu, soá bit döøng, bit chaün leû (parity) coù theå ñöôïc thieát laäp moät caùch raát ñôn giaûn. 2. SÖÏ TRAO ÑOÅI CUÛA CAÙC ÑÖÔØNG TÍN HIEÄU Cuõng nhö ôû coång maùy in, caùc ñöôøng daãn tín hieäu rieâng bieät cuõng cho pheùp trao ñoåi qua laïi caùc ñòa chæ trong maùy tính PC. trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng vi maïch coù ñoä tích hôïp cao ñeå coù theå hôïp nhaát nhieàu chöùc naêng treân 1 chip. ÔÛ maùy tính PC thöôøng coù moät boä phaùt/nhaän khoâng ñoàng boä vaïn naêng goïi taét laø UART: Universal Asynchronous
 11. Receiver/Transmister. Ñeå ñieàu khieån söï trao ñoåi thoâng tin giöõa maùy tính vaø caùc thieát bò ngoaïi vi. phoå bieán nhaát laø vi maïch 8250 cuûa haõng NSC hoaëc caùc thieát bò tieáp theo, chaúng haïn nhö 16C550. Boä AURT naøy coù 10 thanh ghi ñeå ñieàu khieån taát caû chöùc naêng cuûa vieäc nhaäp vaøo, xuaát ra döõ lieäu theo caùch noái tieáp lieân quan ñeán noäi dung cuûa phaàn naøy chæ ñeà caäp ñeán `ai ñieàu ñaùng quan taâm ñoù laø: thanh ghi ñieàu khieån modem vaø thanh ghi traïng thaùi modem. a. Thanh ghi ñieàu khieån modem: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 LOO OUT UOT RTS DT P 2 1 R D0 =1 ñöa /DTR =0 D0 =0 ñöa /DTR =1 D1 =1 ñöa /RTS =0 D1 =0 ñöa /RTS =1 OUT1 vaø OUT2 ñieàu khieån ñaàu ra phuï b)Thanh ghi traïng thaùi modem: (ñòa chæ cô baûn +6)
 12. Coù caùc giaù trò cuûa caùc bít out 2 out 1 , 1 neáu RI coù bieán ñoåi DTR, RTS, trong MCR khi bit LOOP = 1 1: neáu coù söï thay ñoå caùc tín hieäu töông öùng RLSD RI DSR CTS RLS RI DS CT D R R Laïi cuõng gioáng nhö ôû coång gheùp noái vôùi maùy in, caùc Thanh ghi ñöôïc trao ñoåi qua oâ nhôù trong vuøng vaøo/ra (input/output). Ñòa chæ ñaàu tieân coù theå tôùi ñöôïc cuûa coång noái tieáp goïi laø ñòa chæ cô baûn (basic Address) caùc ñòa chæ cuûa caùc thanh ghi tieáp theo ñöôïc ñaït tôùi baèng vieäc coäng theâm soá thanh ghi ñaõ gaëp cuûa boä UART vaøo ñòa chæ cô baûn. Ñòa chæ cô baûn cuûa coång noái tieáp cuûa maùy tính PC ñöôïc toùm taét trong baûng sau: COÅNG ÑÒA CHÆ CÔ BAÛN COM 1 3F8H COM 2 2F8H COM 3 3E8H COM 4 2E8H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản