Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
93
lượt xem
41
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cổng nối tiếp RS232 là một loại giao diện phổ biến rộng rãi nhất, ta còn gọi là cổng COM1 , COM2 để tự do cho các ứng dụng khác nhau. Giống như cổng máy in,cổng nối tiếp RS232 cũng được sử dụng rất thuận tiện trong việc ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi. Việc truyền dữ liệu qua cổng RS232 được tiến hành theo cách nối tiếp, nghĩa là các bit dữ liệu được gởi đi nối tiếp vối nhau trên một đường dẫn. Trước hết loại truyền này có khả năng dùng cho những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 6

  1. Chương 6: GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP QUA COÅNG COM . RS232 1. VAØI NEÙT CÔ BAÛN VEÀ COÅNG NOÁI TIEÁP: Coång noái tieáp RS232 laø moät loaïi giao dieän phoå bieán roäng raõi nhaát, ta coøn goïi laø coång COM1 , COM2 ñeå töï do cho caùc öùng duïng khaùc nhau. Gioáng nhö coång maùy in,coång noái tieáp RS232 cuõng ñöôïc söû duïng raát thuaän tieän trong vieäc gheùp noái maùy tính vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi. Vieäc truyeàn döõ lieäu qua coång RS232 ñöôïc tieán haønh theo caùch noái tieáp, nghóa laø caùc bit döõ lieäu ñöôïc gôûi ñi noái tieáp voái nhau treân moät ñöôøng daãn. Tröôùc heát loaïi truyeàn naøy coù khaû naêng duøng cho nhöõng khoaûng caùch lôùn hôn, bôûi vì khaû naêng gaây nhieãu laø nhoû ñaùng keå hôn laø khi duøng moät coång song song. Vieäc duøng coång song song coù moät nhöôïc ñieåm ñaùng keå laø caùp truyeàn nhieàu sôïi vaø vì vaäi raát ñaét tieàn, hôn nöa möùc tín hieäu naèm trong khoûang 0..5V ñaõ toû ra khoâng thich öùng vôùi khoaûng caùch lôùn. Treân hình 5.3 laø söï boá trí chaân cuûa phích caém RS232 cuûa maùy tính PC.
  2. 1 2 3 4 5 O O O O O O O O O 6 7 8 9 1 13 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 14 25 HÌNH 5.3 CHAÂN CHAÂN KYÙ YÙ NGHÓA (loaïi 9 chaân ( loaïi 25 HIEÄU ) chaân ) 1 8 DCD Data carrier detect 2 3 RxD Nhaän döõ lieäu 3 2 TxR Phaùt döõ lieäu
  3. 4 20 DTR Döõ lieäu ñaàu cuoái saün saøng 5 7 GND Noái ñaát 6 6 DSR Thieát bò thoâng tin saün saøng 7 4 RTS Yeâu caàu göûi 8 5 CTS Thieát bò thoâng tin saün saøng truyeàn 9 22 RI Ring in dicator Vieäc truyeàn döõ lieäu xaåy ra treân 2 ñöôøng daãn qua chaân caém ra TxD, maùy tính göûi döõ lieäu cuûa noù ñeán thieát bò khaùc. Trong khi ñoù döõ lieäu maø maùy tính nhaän ñöôïc daãn ñeán chaân RxD. Caùc tín hieäu khaùc ñoùng vai troø nhö tín hieäu hoã trôï khi trao ñoåi thoâng tin vaø vì theá khoâng phaûi trong moïi öùng duïng ñeàu duøng ñeán. Möùc tín hieäu treân chaân ra RxD tuøy thuoäc vaøo ñöôøng daãn TxD vaø thoâng tin thöôøng naèm trong khoaûng – 12V.. + 12V caùc bit döõ lieäu ñöôïc ñaûo ngöôïc laïi. Möùc ñieän aùp ôû möùc cao naèm trong khoaûng – 3V vaø – 12V vaø möùc thaáp naèm trong khoaûng töø + 3Vvaø +12V. Traïng thaùi tónh treân ñöôøng daãn coù möùc ñieän aùp – 12V . Baèng toác ñoä baud ta thieát laäp toác ñoä truyeàn döõ lieäu caùc giaù trò thoâng thöôøng laø 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 vaø 19200 baud. Kyù hieäu baud laø soá löôïng bit truyeàn trong 1s.
  4. Coøn moät vaán ñeà nöõa laø khuoâân maãu (Format) truyeàn döõ lieâu caàn phaûi ñöôïc thieát laäp nhö nhau caû beân göûi cuõng nhö beân nhaän caùc thoâng soá truyeàn coù theå ñöôïc thieát laäp treân maùy tính PC baèng caùc caâu leänh treân DOS. Ngaøy nay Windows cuõng coù caùc chöông trình rieâng ñeå söû duïng, khi ñoù caùc thoâng soá truyeàn döõ lieäu nhö: toác ñoä baud, soá bit döõ lieäu, soá bít döøng, bit chaün leû (parity) coù theå ñöôïc thieát laäp moät caùch raát ñôn giaûn. 2. SÖÏ TRAO ÑOÅI CUÛA CAÙC ÑÖÔØNG DAÃN TÍN HIEÄU Cuõng nhö ôû coång maùy in, caùc ñöôøng daãn tín hieäu rieâng bieät cuõng cho pheùp trao ñoåi qua laïi caùc ñòa chæ trong maùy tính PC. Trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng vi maïch coù ñoä tích hôïp cao ñeå coù theå hôïp nhaát nhieà chöùc naêng treân 1 chip. ÔÛ maùy tính PC thöôøng coù moät boä phaùt/nhaän khoâng ñoàng boä vaïn naêng goïi taét laø UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmister. Ñeå ñieàu khieån söï trao ñoåi thoâng tin giöõa maùy tính vaø caùc thieát bò ngoaïi vi. Phoå bieán nhaát laø vi maïch 8250 cuûa haõng NSC hoaëc caùc thieát bò tieáp theo, chaúng haïn nhö 16C550. Boä AURT naøy coù 10 thanh ghi ñeå ñieàu khieån taát caû chöùc naêng cuûa vieäc nhaäp vaøo, xuaát ra döõ lieäu theo caùch noái tieáp lieân quan ñeán noäi dung cuûa phaàn naøy chæ ñeà caäp ñeán hai ñieàu ñaùng quan taâm ñoù laø: thanh ghi ñieàu khieån modem vaø thanh ghi traïng thaùi modem. a) Thanh ghi ñieàu khieån modem: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 LOO OUT UOT RTS DT
  5. P 2 1 R D0 =1 ñöa /DTR =0 D0 =0 ñöa /DTR =1 D1 =1 ñöa /RTS =0 D1 =0 ñöa /RTS =1 OUT1 vaø OUT2 ñieàu khieån ñaàu ra phuï b) Thanh ghi traïng thaùi modem :(ñòa chæ cô baûn +6) Coù caùc giaù trò cuûa caùc bít out 2 out 1 , 1 neáu RI coù bieán ñoåi DTR , RTS , trong MCR khi bit LOOP = 1: neáu coù söï thay ñoå caùc tín hieäu 1 töông öùng RLSD RI DSR CTS RLS RI DS CT D R R Cuõng gioáng nhö ôû coång gheùp noái vôùi maùy in, caùc Thanh ghi ñöôïc trao ñoåi qua oâ nhôù trong vuøng vaøo/ra (input/output). Ñòa chæ ñaàu tieân coù theå tôùi ñöôïc cuûa coång noái tieáp goïi laø ñòa chæ cô baûn (basic Address) caùc ñæa chæ cuûa caùc thanh ghi tieáp theo ñöôïc ñaït tôùi baèng vieäc coäng theâm soá thanh ghi ñaõ gaëp cuûa boä UART vaøo ñòa chæ cô baûn . Ñòa chæ cô baûn cuûa coång noái tieáp cuûa maùy tính PC ñöôïc toùm taét trong baûng sau: COÅNG ÑÒA CHÆ CÔ
  6. BAÛN COM 1 3F8H COM 2 2F8H COM 3 3E8H COM 4 2E8H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản