Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
26
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mô tả cách sắp xếp chân và sơ đồ cấu trúc của vi mạch MA232Đường dẫn TxD dẫn ỵửc tiếp đến chân 11 của vi mạch MÃ 232 còn bộ đệm nối ra ở chân 14 được nối trực tiếp tới chân số 2 của cổng nối tiếp. Việc sắp xếp chân ở ổ cắm nối tiếp được lựa chọn sao cho có thể dùng một cáp nối trực tiếp cổng nối tiếp của hệ phát triển, với cổng nối tiếp của máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 7

  1. CHÖÔNG 7 GIÔÙI THIEÄU KÍT VI XÖÛ LYÙ 8088 I. CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN LIEÂN QUAN 1. Vi maïch MAX 232 Vi maïch MAX 232 chuyeån ñoåi möùc TTL ôû ngoõ vaøothaønh möùc +10V hoaëc –10V ôû phía truyeàn vaø caùc möùc +3V… +15V hoaëc –3V … -15V thaønh möùc TTL ôû phía nhaän. Treân hình 4.1 moâ taû caùch saép xeáp chaân vaø sô ñoà caáu truùc cuûa vi maïch MAX232 O C1+ 1 16 Vcc V+ 2 15 GND C1- 3 MAX 14 T1OUT 232 4 13 R1IN C2+ 5 12 R1OUT C2- 6 11 T1IN V- Hình 4.1 7 10 T2IN T2OUT 8 9 R2OUT R2IN Ñöôøng daãn TxD daãn yröïc tieáp ñeán chaân 11 cuûa vi maïch MAX 232 coøn boä ñeäm noái ra ôû chaân 14 ñöôïc noái tröïc tieáp tôùi chaân soá 2 cuûa coång noái tieáp.
  2. Vieäc saép xeáp chaân ôû oå caém noái tieáp ñöôïc löïa choïn sao cho coù theå duøng moät caùp noái tröïc tieáp coång noái tieáp cuûa heä phaùt trieån, vôùi coång noái tieáp cuûa maùy tính thöôøng laø COM 2. Vôùi ñöôøng daãn RxD moïi vieäc cuõng dieãn ra töông töï chaân 13 cuûa vi maïch ñöôïc noái ñeán chaân 3 cuûa coång noái tieáp.
  3. 2. IC ÑEÄM 74LS244: Ñeå naâng cao khaû naêng taûi cuûa caùc bus, ñeå ñaûm nhaän vieäc nuoâi caùc maïch beân ngoaøi, caùc tín hieäu ra cuûa CPU caàn phaûi ñöôïc khueách ñaïi thoâng qua caùc maïch ñeäm moät chieàu, hai chieàu vôùi caùc ñaàu ra thöôøng hay ñaàu ra ba traïng thaùi ñoù laø IC 74LS244. IC 74LS244 laø moät vi maïch coù 8 boä ñeäm vaø boä laùi ñöôøng ñöôïc thieát keá nhö nhöõng boä laùi ñòa chæ nhôù. Sô ñoà chaân 74LS244: 1G 1 20 Vcc 1A1 2 19 2G 2Y1 3 18 1Y1 74LS244 1A2 4 17 2A4 2Y3 5 16 1Y2 1A3 6 15 2A3 2Y2 7 14 1Y3 1A4 8 13 2A2 2Y1 9 12 1Y4 GND 10 11 2A1 Hình 4.2: Sô ñoà chaân 74LS244 Baûng söï thaät: INPUT H: möùc ñieän theá cao 1G D OUTPU L: möùc ñieän theá thaáp X: khoâng quan taâm 2G T Z: toång trôû cao L L L L H H H X Z Thoâng soá ngöôûng: Kyù Thoâng soá Min Typ Ma Ñôn hieäu e x vò Vcc Nguoàn cung 4,45 5,0 5,25 V
  4. caáp o TA Nhieät ñoä hoaït 0 2,5 70 C ñoäng IOH Doøng ra cao -1,5 mA IOL Doøng ra thaáp 24 mA 3. MAÏCH TAÏO XUNG NHÒP 8284: Cho duø laøm vieäc ôû cheá ñoä naøo ñi nöûa CPU 8086 luoân caàn xung nhòp ñeå hoaït ñoäng, maïch taïo xung nhòp 8284 seõ ñaûm nhaän vieäc taïo xung nhòp clock cho CPU 8086. Maïch taïo xung nhòp khoâng nhöõng cung caáp xung clock vôùi taàn soá thích hôïp cho toaøn boä maø noù coøn coù aûnh höôûng tôùi vieäc ñoàng boä tín hieäu Reset vaø tín hieäu Ready cuûa CPU.
  5. 1). Sô ñoà chaân 8284: CSYN 1 18 Vcc C2 17 X1 PCLK 3 16 X2 AEN1 4 15 ASYN RDY1 5 8284 14 C READ 6 13 EFI Y 7 12 F/C RDY2 8 11 OSC AEN2 9 10 RES CKL RESET Hình 4.3: Sô ñoà chaân 8284 2). Chöùc naêng caùc chaân 8284:  AEN1, AEN2: tín hieäu cho pheùp choïn ñaàu vaøo töông öùng RDY1, RDY2 laøm tín hieäu baùo traïng thaùi cuûa boä nhôù vaø thieát bò ngoaïi vi.  RDY1, RDY2: cuøng vôùi AEN1, AEN2 duøng gaây ra caùc chu kyø ñôïi ôû CPU.  ASYNC: choïn ñoàng boä hai taàng hay ñoàng boä moät taàng cho tín hieäu RDY1, RDY2. Trong cheá ñoàng boä moät taàng (ASYNC = 1) tín hieäu RDY coù aûnh höôûng ñeán tín hieäu Ready ñeán taän söôøn xuoáng cuûa xung ñoàng hoà tieáp theo. Coøn trong cheá ñoä ñoàng boä hai taàng (ASYNC = 0) tín hieäu RDY chæ coù aûnh höôûng tôùi tín hieäu Ready khi coù söôøn xuoáng cuûa xung ñoàng hoà tieáp theo.  Ready: noái ñeán ñaàu vaøo Ready cuûa CPU. Tín hieäu naøy ñöôïc ñoàng boä vôùi caùc tín hieäu RDY1 vaø RDY2.  X1, X2: noái vôùi hai chaân cuûa thaïch anh taïo dao ñoäng chuaån vôùi taàn soá fx, thaïch anh naøy laø boä phaän cuûa moät maïch dao ñoäng beân trong 8284 coù nhieäm vuï taïo xung chuaån duøng laøm tín hieäu ñoàng hoà cho toaøn heä thoáng.
  6.  F/C: duøng ñeå choïn nguoàn tín hieäu chuaån cho 8284, khi chaân naøy ôû möùc cao thì xung ñoàng hoà beân ngoaøi seõ ñöôïc duøng laøm xung nhòp cho 8284, ngöôïc laïi thì xung ñoàng hoà cuûa maïch dao ñoäng beân trong duøng thaïch anh seõ ñöôïc choïn laøm xung nhòp.  EFI: loái vaøo cho xung töø boä dao ñoäng ngoaøi. fx  CLK: xung nhòp fclk  vôùi ñoä roång 77% noái ñeán chaân 3 CLK cuûa CPU 8086. fx  PCLK: xung nhòp fPCLK  vôùi ñoä roång 50% daøng cho 6 thieát bò ngoaïi vi.  OSC xung nhòp ñaõ ñöôïc khueách ñaïi coù taàn soá baèng fx cuûa boä dao ñoäng.  RES chaân khôûi ñoäng, noái vôùi maïch RC ñeå 8284 coù theå töï khôûi ñoäng khi baät nguoàn.  Reset: noái vaøo Reset cuûa 8086 vaø laø tín hieäu khôûi ñoäng laïi cho toaøn boä heä thoáng.  CSYNC: loái vaøo cho xung ñoàng boä chung khi trong heä thoáng coù caùc 8284 duøng dao ñoäng ngoaøi taïi chaân EFI. Khi duøng maïch dao ñoäng trong thì phaûi X i mass chaân naøy. noá +5V CL CLK 1 8284 8086 RE RESE RESE K F/ CSYN Khôûi ñoäng heä Hình 4.4: Sô ñoà caùc ñöôøng tín hieäu chính cuûa 8284 Hình treân bieåu dieån caùc ñöôøng noái tín hieäu chính cuûa 8284. Maïch 8284 nhaän xung khôûi ñoäng töø beân ngoaøi thoâng qua maïch
  7. RC, khi baét daàu baät ñieän hoaëc xung khôûi ñoäng laïi khi baám coâng taéc K töø xung naøy 8284 coù nhieäm vuï ñöa ra xung khôûi ñoäng ñoàng boä cho CPU cuøng vôùi taát caû caùc thaønh phaàn khaùc cuûa heä thoáng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản