intTypePromotion=3

Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 12

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
97
lượt xem
34
download

Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG XII: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP Mục tiê u củ a doanh nghiệp Bảo vệ môi trườn g là tiêu chí Mục tiêu kinh tế Hài hoà Hài hoà Bản quy huo ền t c ve ờng Trư ĐH S M . HC T TP PK Bảo vệ môi trường là tiêu chí Trung Lậ p Mục tiêu định hướng đầ u vào Mục tiê u môi trường Mục tiêu định hướng đầ u vào Đặt mụ c tiêu độc lập Đặt mụ c tiêu độc lập XII,1. MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦ A KINH TẾ DOANH NGHIỆ P Về cơ bản , các hoạt độn g kinh tế doanh nghiệ p đượ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 12

  1. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG XII: B AÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG VAØ MUÏC TIEÂU CUÛA DOANH NGHIEÄP M uïc tieâ u cuû a doanh nghieäp Muïc tieâu kinh teá Baûo veä Baûo veä moâi tröôøn g laø moâi tröôøng laø tieâu chí tieâu chí M . HC Haøi Haøi T TP PK hoaø hoaø ÑH S ôøng à Trö äc ve huo eàn t quy Baûn Trung Laä p Muïc tieâu ñònh M uïc tieâu ñònh Muïc tieâ u moâi tröôøng höôùng ñaà u vaøo höôùng ñaà u vaøo Ñaët muï c tieâu Ñaët muï c tieâu ñoäc laäp ñoäc laäp XII,1. MUÏC TIEÂU CÔ BAÛN CUÛ A KINH TEÁ DOANH NGHIEÄ P Veà cô baûn , caùc hoaït ñoän g kinh teá doanh nghieä p ñöôï c thöïc hieä n theo nhöõ ng muïc tieâu nhaát ñònh. Ñieà u ñoù khoân g loaïi tröø trong phaïm vi kinh teá doanh nghieäp coù nhöõng muïc tieâ u caïn h tranh, coù söï thay ñoå i veà muï c tieâu… Döôù i khaùi nieäm “muï c tieâu” ngöôø i ta hieåu chuùng laø “moät traïng thaù i mong muoán ñaï t ñöôïc”.Traïng thaù i ñoù coù ñaë c ñieåm cuï theå hay ít nhaát cuõng ñöôï c dieãn ñaï t moä t caùch ñònh löôïng. Caùc tranh luaän veà muïc tieâu kinh teá doanh nghieä p chæ ít cuõ ng ñaõ giaø coõ i nhö hoïc thuyeát veà kinh teá doanh nghieäp vaø coù leõ chaúng bao giôø chaám döùt, bôû i leõ hình nhö khoâ ng theå coù ñöôïc söï mieâu taû mang giaù trò chung cho muïc tieâu. Ngay baûn thaân muï c tieâu “Söï baûo toàn cho doanh nghieäp” cuõng khoâng theå coù ñöôï c söï ñoø i hoû i veà tính giaù trò chung . Trang 108 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  2. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Töø voâ soá nhöõng muïc tieâu vaø chuøm muïc tieâ u coù theå coù cuûa heä thoáng doanh nghieäp chæ coù theå neâu leân trong muï c tieâu chuû yeáu, maø haàu heá t ñöôïc xaây döïng treân caên cöù giaû ñònh. Keá t quaû nguyeân cöùu veà muïc tieâ u cho thaáy laø caù c muï c tieâu giaû ñònh ñaõ ñöôïc xaây döïng raát khoù kieåm chöùng trong thöïc teá. Neáu ñöa vaø o lyù luaän muïc tieâ u, khaù i nieäm “Giôùi haï n” hay “Haïn ñònh” thì luùc ñoù ta coù caû moä t loaïi caùc “Cuïc dieän- haïn ñònh” coù theå trao ñoåi thay theá vôùi nhau. XII.2. C AÙC KHÍA CAÏNH MUÏC TIEÂ U CUÛA DOANH NGHIEÄ P Trong heä thoán g kinh teá thò tröôøng coù hai muï c tieâu trong ñoù phaûi coù moä t muï c cao hôn laø “Giöõ vöõng doanh nghieäp”, hay “Ñaûm baûo khaû naên g caïn h tranh”. Trong tröôø ng hôïp naøy, vieäc duy trì khaû naêng thanh toaùn laø noåi baä t. Giöõ vöõng khaû naêng thanh toaùn ñoø i hoû i coù doanh thu laâu daøi. Trong heä thoáng muï c tieâu truyeàn thoáng cuû a doanh nghieäp, muïc tieâ u lôïi nhuaän bao giôø cuõ ng laø muï c tieâu haøng ñaàu XII.2.1. C aùc tieâ u chí muï c tieâ u khoâ ng ñoà ng nhaát M . HC T TP moâi tröôøng ôû moä t möù c ñoä nhaá t Muïc tieâu ñaë t ra cho toaø n xaõ hoäi laø ñaï t ñuôïc hay duy trì chaátK ng H SP löôï g Ñg. ÔÛ goù c ñoä toång theå cuûa neàn kinh teá laø taï o ñònh. Muïc tieâu ñoù laø nhieäu vuï cuûa ñònh höôùng moâöôøn n i tröôø à Tr ñieàu kieän ñeå coù theå ñaï t ñöôï c muï c tieâu ñoù.oäc ve thu uyeàn q Phaûi hình thaønh caù c bieäûn phaù p theo cheá ñoä vaø theo giaûi phaùp kyõ thuaä t ñeå ñaït ñöôï c muï c tieâu Ba n chung cuû a xaõ hoä i moät caùch höõu hieäu. Veà maë t naøy, caûm giaù c “Baû o veä moâ i tröôøng” trong heä thoáng muïc tieâu cuû a töøn g ngaønh kinh teá chæ laø moä t nhoùm noä i dung muïc tieâ u cuï theå khoâng thoáng nhaát hay laø nhöõng ñònh möù c ( xem hình 1).Tín hieäu cuû a xaõ hoä i ñeán ñöôï c tôù i töøng ñôn vò kinh teá coù theå laø : Caùc ñònh möù c döôù i hình thöù c caùc yeâu caà u phaùp lyù töø caáp chính quyeàn hay töø quan ñieåm giaù trò - cuû a xaõ hoä i maø ñieàu ñoù buoäc caù c ñôn vò kinh teá phaûi thích öùng. Hoaë c laø: Caùc tín hieäu giaù caû cuû a thò tröôøng taïo haøng vaø cuû a thò tröôøn g baùn haøng. - Vieä c xöû lyù tín hieäu giaù caû tröôù c tieâ n phaûi taïo thaønh moä t vaán ñeà lôùn cho moã i ñôn vò kinh teá. Ñieà u cô baûn laø cô cheá ñaõ ñöa tín hieäu laøm thay ñoå i giaù caû thöï c söï laø khoâng ñaùng keå. Trang 109 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  3. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Caùc khía caïn h muïc tieâu Ñaûm baû o choå Phaân phoái thu Quyeàn löï c vaø Caù c muï c tieâu Baûo veä laøm vieäc nhaäp coâng baèng uy tín moâi tröôøng Giöõ ñöôïc khaû naên g caïnh tranh Caù c khía caïn h muïc tieâu kinh teá M . HC T TP PK Muïc tieâ u ÑH S M uïc tieâu Doanh Khaû naêng Baûo veä ö øng x hoä ô eàaõTr i thu thanh toaùn naêng suaá t moâi tröôøn g v huoäc àn t quye Baûn Lôïi nhuaän Voán Khía caïnh muï c tieâu – coâng cuï muï c tieâu kinh teá Chi phí Thu nhaäp Cô hoäi thu Giaû m bôùt chi nhaäp thoâng phí thoâng qua qua baûo veä baûo veä moâi moâi tröôø ng tröôøng Hình 1 : Baûo veä moâi tröôøng treâ n ba khía caïnh trong heä thoáng cuû a doanh nghieä p Trang 110 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  4. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Baûo veä moâi tröôø ng doanh nghieä p Ñaët muï c tieâu Ñaët muï c tieâu ñoäc khoâng ñoàng nhaát laäp Ñieà u kieän Tính hieäu Böôù c ñi tröôùc Muïc tieâu khung veà thò tröôøn g cuû a muï c tieâu kinh teá xaõ hoäi khoâng ñoàng nhaát M . HC T TP PK ÑH S Luaät leä Töø thò ôøng à Trö traùch tröôøn g äc ve huo eàn t nhieäm tieâu thuï uy M uïc tieâu ñoä c q Baûn laäp coù khuyeán khích Quan Töø thò ñieåm giaù tröôøn g trò xaõ hoäi cung caáp Hình 2 : Baûo veä moâi tröôøng laø muïc tieâu cuûa doanh nghieäp Caùch ñieàu khieån doanh nghieä p mang tính thuï ñoäng seõ maát hieäu löïc, moät khi hieäu löï c mang tính thuï ñoäng chieám vò trí. Ñeå coù ñöôï c vieä c ñi tröôùc veà caùc thay ñoåi caàn thieát, caàn coù kieán thöù c veà cô cheá hình thaøn h giaù caû do sinh thaùi gaâ y neân. Do caù c thaønh quaû cuû a khoa hoïc coâng ngheä , caù c thay ñoåi veà kinh teá vaø xaõ hoäi, caù c doanh nghieäp luoâ n luoân ñi tieâ n phong trong vieä c thay ñoå i caùc muïc tieâu vaø haïn ñònh khaùc nhau ñeå thích öùn g vaøo caù c ñieà u kieän thay ñoå i noù i treân . Moät chieán löôïc khoân ngoan ñöôïc doanh nghieäp chuû ñoäng thay theá cho moä t chieán löôï c thuï ñoäng seõ taï o tieàm naê ng höù a heïn thaéng lôïi. Tuy vaäy, nhöõng thay ñoå i soá lieäu veà maë t phaù p lyù vaø veà maë t coân g luaän thöôøn g caà n coù moä t thôø i gian ñeå thích nghi ( laø thôø i gian chuyeån tieáp). XII.2.2. Xaùc ñònh muï c tieâ u ñoäc laäp Baûo veä moâi tröôøng laø muï c tieâu ñoä c laäp seõ ñöôï c thaø nh laäp bôû i:  Töø söï hình thaøn h giaù caû mang tính kinh teá.  Moät maët töø söï ñi tröôù c do chieán löôïc doanh nghieäp taïo neân ñoái vôù i söï thay ñoåi Caù c maë t cuû a xaõ hoä i vaø maët khaùc laø töø thò tröôøng quan troïng cuûa doanh nghieäp. Trong tröôø ng hôï p thöù hai khuyeán khích xaù c ñònh muïc tieâu sinh thaùi coù nguoàn goá c kinh teá. Trang 111 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  5. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp XII.2.3. Cuïc dieä n muïc tieâ u cô baû n Xuaá t phaùt töø heä thoán g muï c tieâu trong ñoù khoâ ng chæ ñôn thuaàn laø caù c muïc tieâu kinh teá töø vieäc ñöa muïc tieâu baûo veä moâi tröôøng vaøo tôùi caùc muïc tieâu hieän coù veà cô baûn seõ xaûy ra caùc tröôøng hôïp sau: - Coù söï haø i hoaø giöõ a caùc muïc tieâu. - Coù söï maâu thuaãn giöõ a caùc muï c tieâu. - Coù söï truø ng laä p giöõa caù c muï c tieâu .  M uïc tieâ u haø i hoaø Moät khi giöõ a muï c tieâ u kinh teá vaø muï c tieâu sinh thaù i coù söï haøi hoaø thì veà nguyeân taé c ñoäng cô chuû yeáu vaø ñoäng cô thöù yeáu coù theå ñaûm baûo vôù i nhau ñöôï c vaø nhö vaäy coù theå ñaët muïc tieâu chuû yeáu laø do sinh thaùi taïo neân. Song noù chæ tìm thaáy loá i vaøo heä thoáng muïc tieâu khi noù hoaø hôïp ñöôï c vôù i muï c tieâu kinh teá . Ñeå ñaït ñöôï c muï c tieâu “ Giaûm chi phí”, ví duï nhö giaûm söû duïng vaä t tö ( treâ n cô sôû cuû a phaân tích giaù trò) thì trong tröôø ng hôïp muïc tieâ u sinh thaù i laø “Giöõ gìn taø i nguyeân” cuõng ñaït ñöôïc. Vieä c chæ daãn vaø ñaïi löôï ng ñieàu khieån höôùng theo moâi tröôøn g nhö khoái löôïng chaát thaû i treân moä t ñôn vò saûn phaåm, nguyeân lieä u söû duïn g treân moä t ñôn vò saûn phaåm hay ñònh suaát chuyeån HCMseõ ñöôïc thay ñoå i moä t caùch ñoåi TP. Tthaáy, nhöõng gôï i yù ñeå ñeán ñöôï c caù c tích cöï c. Song, thöï c teá saûn xuaá t trong nhöõn g naêm vöø a quaSPK cho H g Ñthaù i veà cô baûn noù ñaõ theå hieän moä t caùch saâu quyeá t ñònh ñöôï c hình thaønh thoân g qua vieäc baøn luaäöôøn n sinh à Tr äc u e cuõ ng ñuùng vôùi moä t loaï t chu trình taùi taïo, Ví duï nhö: v ñoù thuo saéc nhöõn g vaán ñeà kinh teá doanh nghieäp. Ñieà ñoái vôùi nöôù c, vôù i naêng löôïng ûn qvôùeàn t thaûi. Nhöõng chu trình taùi taïo ñoù ñang ñöôïc thöïc hieä n. Vì leõ vaø uy i chaá Ba ñoù ngöôøi ta thöôøng hay noùi ñeán muï c tieâu moâi tröôøn g, caùi maø coù theå söû duï ng ñöôïc khaù toá t ñeå töï giôù i thieäu veà doanh nghieäp.  M uïc tieâ u khoâ ng haøi hoaø Neáu nhö giöõ a muïc tieâu kinh teá vaø muïc tieâu sinh thaùi khoâ ng coù ñöôïc söï haø i hoaø thì söï lieân keá t veà vieä c ñaët muïc tieâu ñònh höôùng moâ i tröôøng vaø o heä thoán g muï c tieâu cuûa doanh nghieäp seõ coù moä t ñaë c ñieåm rieâ ng cuû a noù. Quaù trình hình thaønh muï c tieâu seõ boû qua söï phaân tích kinh teá khi vieäc ñaët muï c tieâu cuû a noù thuaà n tuyù laø döï a treân cô sôû kinh teá . Muïc tieâu moâ i tröôøng coù theå caïnh tranh vôù i vieäc ñaët muï c tieâu kinh teá ( ví duï : giöõ ñöôï c choå laøm, phaân boá thu thaäp coân g baèng). Vieäc thöï c hieän muï c tieâu moâi tröôøng seõ ñöôï c nhaän bieá t baèng caù c tieâu chí trong muï c tieâ u kinh teá. Khoâng giöõ ñöôïc doanh nghieäp thì seõ khoâng giöõ ñöôï c choå laøm vieäc hay seõ rôi vaøo moái töông quan “Phöông tieän-Chuû ñích”. Muïc tieâu baûo veä moâi tröôø ng seõ rôi vaøo bình dieän cuû a moái töông quan “ Phöông tieän-Chuû ñích” trong muï c tieâu cao laø : “Söï ñaûm baûo cho khaû naên g caï nh tranh”. Caên cöù vaøo muï c tieâu naøy thì muïc tieâu baûo veä moâ i tröôø ng coù ñaë c tröng ôû möù c trung bình. Muïc tieâ u baûo veä moâi tröôøn g laø moä t phaàn cuû a chuøm muïc tieâ u vaø noù ñöôï c naûy sinh töø phaûn öù ng kòp ñeán caùc muï c tieâu khoân g ñoàng nhaát hay noù theå hieä n laø caùc muï c tieâu ñoäc laäp. Coøn coù ñieàu nöõa cuõn g caàn neâu laø muïc tieâu khoâng ñoà ng nhaá t maø luùc ñaàu ñöôï c thöïc hieän laø caù c haïn ñònh cuûa caùc muïc tieâu kinh teá thì khoâng nhaát thieát phaû i naèm trong maâu thuaã n vôùi muï c tieâu baûo veä moâ i tröôøng. Nhöõng qui ñònh maø ban ñaàu ñöôï c coi laø trôû ngaï i hay laø gaùn h naëng thì sau khi coù caù c bieän phaùp thích öùng chính noù laø moät söï gôïi yù cho thaáy söï thay ñoåi coù lôï i veà kinh teá. Trang 112 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  6. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp  M uïc tieâ u trung laäp Moät söï truøng laä p giöõa muïc tieâu kinh teá vaø muï c tieâu sinh thaù i laø tröôøng hôïp veà lyù thuyeá t coù theå xaûy ra . Trong tröôøng hôïp nhö vaäy thì vieä c thöï c hieän ñöôï c muï c tieâu sinh thaù i khoâng laøm trôû ngaï i ñeán vieä c ñaï t ñöôï c caùc muï c tieâu kinh teá. XII.3. M UÏ C TIEÂU BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØ NG CUÛA DOANH NGHIEÄ P XII.3.1. Phaïm truø muïc tieâ u cô baûn Veà cô baûn, coù theå phaân ñònh ñöôïc muïc tieâu ñaàu vaø o vaø muï c tieâu ñaàu ra. Muïc tieâu döï a vaøo ñaàu vaøo neâu leân vaá n ñeà ñeå giöõ gìn nguoàn taø i nguyeân laø nguyeâ n lieäu vaø naêng löôïng. Muï c tieâu döï a vaøo ñaàu ra tröôùc heá t lieân quan ñeán ñaàu ra khoâng mong muoán. Tröôùc tieân laø caâu hoû i veà giöõ gìn moâi tröôøng khi tieáp nhaä n ñaàu ra khoâ ng mong muoán. Taï i thôø i ñieåm naøy, trong thôø i gian hai thaäp kyû qua ngöôø i ta ñaõ cho ra treân 8000 luaät leä , qui cheá vaø chuù ng ñaõ hình thaønh moä t boä coâng cuï daøy coäp ñeå ñieàu tieá t. Noåi baät leân haø ng ñaàu laø söï taù c ñoäng ñeán moâ i tröôøng töø saûn xuaùât maø chuû yeáu laø chaát thaûi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát. Gaàn ñaâ y, muï c tieâu döïa vaøo ñaàu ra mong muoán caøng ngaøy caø ng. ñöôïM quan taâm ñeán khoâng phaûi HC c TP Tphaûi ñöa vieäc söû duïn g vaø tieâu duøng K H SP chæ coù söï thay ñoå i quan troï ng trong luaä t caáp chöù ng chæ ñaõ buoäc saûn phaåm vaøo ñaëc thuø cuû a thöù baäc kinh teá vaø ngöôøiøng Ñ duø ng cuoá i cuøn g, maø coøn do söï thay ñoå i veà ô tieâ u à Trö cuû e vieä c baûo quaûn giaù trò vaø yeâu caàu baét buoäc äc va luaä t phaùp. Vieä c söû duïng vaø tieâ u duøng saû n phaåm cuõng thuo uyeàn q gaây neân “Ñaà u ra khoâng mong muoán döôùi daïng khí, raén vaø loûng”. Cuoái cuøn g thì moï i saûn phaåm sôùm Baûn muoän cuõng trôû thaønh chaá t thaûi. Sau ñaây xin ñöa ra moät soá ví duï: - Dung moâ i trong nhieà u saûn phaåm, tröôùc heá t laø sôn vaø maøu. - Bao bì. - Chì trong xaêng Trang 113 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  7. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Baûo veä moâi tröôø ng cuûa doanh nghieäp Muïc tieâu ñònh höôùng ñaàu Muïc tieâu ñònh höôùng ñaàu vaøo ra Traùnh Giaûm Traùnh Giaû m chuyeån Söû ñöôïc bôùt ñöôïc bôùt hoaù duïng M . HC T TP Khoâng Coù thay PK ÑH S thay theá theá ôøng à Trö äc ve thuo uyeàn Hình 3 :qMuïc tieâu baûo veä moâ i tröôø ng cuûa doanh nghieäp aûn B Bôûi leõ , giöõ a ñaàu vaøo vaø ñaàu ra coù moá i quan heä khaêng khít vôù i nhau ( nguyeân lieäu vaø coâng cuï phuï thuoä c saûn xuaát laø ñaàu vaøo phaû i ñöôï c mua saém ñeå cuoá i cuøng coù ñaà u ra) cho neân vieäc ñaët muïc tieâu ñònh höôùng ñaàu vaøo coù taùc duïn g ngöôï c laïi tôù i muïc tieâu ñònh höôùng ñaàu ra vaø cuõ ng toàn taïi söï phuï thuoä c ngöôï c laï i. XII.3.2. C uï theå hoaù muïc tieâ u vaät chaá t ñònh höôùn g ñaà u vaøo. Muïc tieâu vaät chaá t ñònh höôùng ñaà u vaøo chuù troïng ñeán vieäc traùnh ñöôï c hay giaûm thieåu söû duïng nguyeân vaä t lieäu vaø naêng löôï ng. Traùnh ñöôï c coù yù nghóa laø töø boû hoaø n toaøn loaï i yeáu toá saûn xuaát ñoù . Ñieà u ñoù coù theå thöïc hieä n ñöôï c thoâng qua : - Thay theá toaøn boä hay qua vieä c - Ñình chæ saûn xuaá t saûn phaåm coù lieân quan. Thænh thoaûng cuõng xaûy ra tröôøng hôïp - Töø boû khoâ ng thay theá laø ñieàu coù theå ñöôï c hay ñoù laø söï caàn thieát “ Cuõng coù nhöõng coâng ngheä vaø saûn phaåm phaùt sinh chaát ñoä c haïi chæ vì muoán taïo neâ n nhöõng ñaëc tính coù theå boû qua ñöôïc. Nhöõ ng ñaëc tính chæ ñaït ñöôï c thoâng qua nhöõng chaát ñoäc haï i. Ví duï nhö söû duïng hôï p chaá t coù PCB ( poly clobiphenyl) trong coâ ng nghieäp” Moät soá ví duï khaù c nhö trong ngaønh may maëc söû duïng chaát laøm meàm vaûi ( trong khi giaët), cadmi trong maøu vaø ñoà chôi treû em. Trong vieä c cuï theå hoaù hay coâng vieä c xaù c ñònh soá löôïn g muïc tieâu thì caà n phaûi löu yù ñeá n moä t loaï t nhöõng yeáu toá aûnh höôû ng. Ñieàu ñoù ñaëc bieä t löu yù khi thieá t laäp traät töï öu tieân vaø caâ u hoû i laø: Muï c tieâ u naøo mong muoán ñaït ñöôï c tröôùc tieân ? Caàn löu yù ñeán caùc yeáu toá aûnh höôûng sau ñaây: - Söï khan hieám veà maë t sinh thaùi ñoá i vôùi chaá t ñoù hay ñoá i vôù i naên g löôïng. - Söï oâ nhieãm moâ i tröôøng qua vieäc söû duï ng nguyeân lieäu hay naê ng löôïn g ôû goù c ñoä taù c ñoäng cuû a noù trong quaù trình saûn xuaát. Trang 114 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  8. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Söï oâ nhieãm moâi tröôøng qua vieä c söû duïng nguyeân lieäu ñoù trong quaù trình tieâu duø ng saûn phaåm sau - naøy. - Ñieà u kieän thay theá veà maët kyõ thuaät vaø kinh teá. - Caùc khaû naêng thay ñoåi coâ ng ngheä vaø saûn phaåm XII.3.3. Cuï theå hoaù muïc tieâ u vaät chaá t ñoá i vôù i ñaà u ra khoâng mong muoán Caùc muï c tieâ u haø ng ñaàu coù theå ñöôï c thieát laäp nhö sau: - Traùnh ñöôï c vaø giaûm thieå u ñaàu ra khoâ ng mong muoán cho daà u ra. - Caàn thay ñoåi veà chaát löôïng ñeå caù c böôù c xöû lyù veà sau coù theå ñaï t ñöôï c muïc tieâ u quan troïn g laø “traùnh ñöôï c” hay “giaûm thieå u” hay coù theå taän duïn g laï i ñöôïc. Töø ñoù, töø ñaà u ra khoâ ng mong muoán laïi trôû thaønh ñaàu vaøo môùi ( nguyeân lieäu thöù caá p, taù i sinh). Vieä c ñaët muï c tieâu “Giaûm bôù t ñaàu ra khoâng mong muoán” cuõng coù theå ñaï t ñöôï c baèng vieäc ñaët muï c tieâu “Taêng toá i ña khoá i löôïng taù i sinh” laø chaá t thaû i raén, loûng, khí vaø toaû nhieä t ra. Tröôù c ñoù laø muï c tieâu “Taêng toá i ña chuyeån hoaù nguyeân lieäu” , bôû i leõ chæ sau quaù trình chuyeån hoaù môù i ñeán quaù trình taù i sinh. Muïc tieâu vaä t chaát trong moái lieâ n quan vôù i ñaàu ra khoâng mong muoáCM c daãn daé t töø caù c qui cheá . H n ñöôï T TP SPK vaø qui ñònh maø troïng taâm laø caù c boä luaä t. g ÑH nghieäp thích hôï p cho vieäc taùi sinh hôn laø Veà nguyeân taéc chaá t thaûi ñoàng nhaát cuû a saûn xuaáøn coâng ôt à Trö äng e t. Nhöng ñieàu kieän cô baûn laø chaát thaû i ñoàn g nhaá t c v nhaá t uo chaát thaûi sinh hoaï t laø chaá t thaû i khoânghñoà uyeàn i ñöôï c theå loaïi vaø chuû ng loaïi taï i nguoàn. Laø lyù töôûng, neá u chaá t q hoaëc khoân g ñoàng nhaát phaû i phaân loaï Baûn thaûi ñöïô c taùi söû duïng trong phaïm vi noä i boä doanh nghieäp. XII.3.4. Cuï theå hoaù muïc tieâ u vaät chaá t ñoá i vôù i ñaà u ra mong muoá n Neáu chuyeån ñoå i vaán ñeà ñaàu ra khoâng mong muoá n sang ñaàu ra mong muoán thì coù theå daãn ñeán yeâu caàu tinh giaûm ñaàu ra mong muoán. Ñieàu naøy luù c ñaàu nghe coù veû maâu thuaã n vôùi quan ñieåm cuûa tieáp thò. ÔÛ ñaây khoâng baøn ñeán vaán ñeà laø lieäu “ coù nhöõng saûn phaåm khoâng caàn thieát” vaø nhö vaäy thì coù theå tinh giaûm ñöôï c. Ñieà u muoán noù i ôû ñaâ y laø giaûm ñeán möù c toái ña vieä c söû duïn g vaä t tö vaø naêng löôïng cho saûn phaåm maø vaãn ñaûm baûo ñöôï c chöùc naêng saûn phaåm, ñoàng thôøi traùnh ñöôï c chaát thaû i sau naøy. XII.3.5. Muïc tieâ u baûo veä moâ i tröôøng theo qui cheá kieåm toaùn moâi tröôø ng. Theo phuï luï c 1 cuûa Qui Cheá Kieåm Toaùn Moâ i Tröôøn g thì söï tham gia vaø o kieåm toaùn moâ i tröôøng ñöôïc xaù c ñònh treân moïi caáp cuûa doanh nghieäp laø “Muïc tieâu phaûi phuø hôï p vôù i ñònh höôùng moâi tröôøng vaø ñöôï c dieãn ñaï t sao cho thaáy coù traùch nhieäm caûi tieán lieân tuï c coân g taù c baûo veä moâi tröôøng doanh nghieäp vaø coi ñoù laø coân g vieäc thöôøng xuyeân vaø ôû baát kyø nôi naøo coù theå coù trong thöï c teá, coân g vieäc ñoù ñöôïc ñònh höôùn g vaø coù chæ tieâu veà thôø i gian ISO 14000 ñaõ khaún g ñònh: “ Coân g taùc toå chöù c phaû i ñöôïc aán ñònh theo moã i caáp chöùc naêng coù traùch nhieäm trong phaïm vi cô caáu toå chöù c cuû a noù, trong vieäc ñaët muïc tieâu vaø caùc muï c tieâu ñoù coù ñöôïc moä t söï töông öùng, coù caên cöù coù tính ñaëc thuø vaø giöõ vöõn g ñöôï c noù. Trong vieäc xaùc ñònh vaø kieåm ñònh vieäc ñaë t muï c tieâu thì toå chöùc phaû i löu yù ñeán : caù c yeâ u caàu phuø hôïp vaø hôïp phaùp; goù c ñoä moâi tröôø ng quan troïng, löï a choï n kyõ thuaä t, caùc yeâu caàu veà taøi chính, veà kyõ thuaät saûn xuaát cuõn g nhö quan ñieåm cuûa caùc caáp haønh chính coù quan taâm” XII.4. BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØ NG LAØ TIEÂ U CHÍ CUÛA MUÏ C TIEÂU LÔÏ I NHUAÄN. Caùc bieän phaùp nhaèm traùnh ñöôï c oâ nhieãm moâ i tröôøng ñoá i vôù i caùc ñôn vò kinh teá ñöôïc theå hieä n laø chi phí taêng leân veà laâu daøi laø vieäc giaûm doanh thu thì vieäc thöïc hieän noù chæ coøn troâng chôø vaø o vieäc Trang 115 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  9. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp laõ nh ñaïo doanh nghieäp coù muï c tieâu kinh teá laø “ Giöõ gìn moâ i tröôøng” , hay thoâng qua chính saùch veà traùch nhieäm cuû a nhaø nöôùc ñeå hình thaønh caùc muï c tieâu lôï i nhuaän xa laï. Khoâng keå tröôøn g hôïp vi phaïm luaä t phaùp thì muï c tieâ u coù theå ñöôïc dieãn ñaït laø “ Söï trì hoaõn caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng”. Moät giaû i phaùp thay theá coù theå traùn h neù ñöôï c nhöng khoâng nhaá t thieát phaû i phuø hôïp hôn vôùi moâi tröôøng. Nhö vaäy coù theå aùp duï ng caùc bieä n phaùp, ít coù trong lónh vöï c qui phaïm hay coù theå taän duïng ñöôïc keõ hôû cuû a luaä t phaùp. Cuï theå thöôøng laø hình thöùc traùnh neù naáp döôù i daïng chuyeån ñòa ñieåm, thay theá nguyeân lieäu- naêng löôïn g vaø coâng ngheä, cuõng nhö qua quaù trình chuyeå n hoaù . Beân caïnh ñoù coøn coù söï laãn traùnh baèng caùch chuyeån giao hình thöù c muïc tieâu vaä t chaát mang ñaëc tính sinh thaùi sang ngöôø i thöù ba. “Ñieà u ñoù noù i leân laø caù c bieän phaùp kinh teá chaá t thaûi khoâng ñöôï c laøm cho moâi tröôøn g veà toå ng theå cuû a noù bò oâ nhieãm naëng neà hôn so vôùi söï oâ nhieãm maø pheá lieäu ñoù coù theå gaây neân”. Nhöõng ví duï veà hình thöù c traùnh neù nhö sau:  Chuyeå n ñoå i ñòa ñieåm. - Trong phaïm vi quoác gia: taä n duï ng caùc qui ñònh phaù p lyù khaùc nhauCMa töø ng vuøng hay vaän duïng . H cuû T TP SPK luaät phaùp cho phuø hôïp vôù i töøng hoaøn caûnh. g ÑH ôøn àT ö - Trong phaïm vi quoác teá taän duïng söï khaù c nhaurraá t lôùn veà maë t ban haønh luaä t phaùp ôû caù c quoá c gia.  Thay theá vaä t lieä u- naê ng löôïng vaø phöông e p coâ ng ngheä: äc v phaù thuo - Thieâu ñoá t hay vöù t boû xuoán gquyeànthay theá cho phöông phaùp coâng ngheä xöû lyù toán keùm ôû treân bôø. bieån Baûn  Thoâng qua quaù trình chuyeån hoaù - Hoaù loûng chaát thaû i raén vaø nhö vaäy töø vaán ñeà chaá t thaûi raén chuyeån sang vaán ñeà nöôù c thaûi, neá u nhö vieäc xöû lyù chaát thaûi raé n coù nhöõ ng qui ñònh nghieâm ngaët hôn hay vôù i leä phí cao hôn so vôù i vieä c xöû lyù nöôù c thaûi thì vieäc hoaøn thaønh muï c tieâu lôïi nhuaä n coù theå ñöôï c laãn traùnh döôù i hình thöù c cuû a söï phaù t thaû i khaù c. Caùch laøm ñoù cuõng coù yù nghóa cho tröôøng hôïp ngöôï c laïi. Ñeå neù traùnh leä phí nöôùc thaûi coù theå laøm hoaù raén chaá t thaûi loûng neáu nhö caùch laøm ñoù ít toán keùm hôn. - Vieä c thieâ u ñoá t chaát thaû i raén hay loûn g tröôùc tieân seõ laø söï caûi thieän cho doanh nghieä p ôû goùc ñoä giaûi quyeá t chaá t thaûi. Song vieäc thu ñoá t chaá t thaûi laïi gaây ra moä t chaá t thaûi khaù c, ñoù laø chaát thaû i khí. Theo qui ñònh, chaát thaû i khí naøy phaûi ñöôï c xöû lyù tröôù c khi phaùt thaû i ra moâ i tröôøng. Sau heä thoáng xöû lyù chaá t thaûi khí naøy, chaát thaûi môùi ñöôï c toàn taï i döôù i hai daïng: khí vaø raén, maø hieän nay vieä c phaùt thaûi chaá t khí sau heä thoán g xöû lyù ñang laø mieãn phí. XII.5 BAÛ O VEÄ MOÂI TRÖÔØN G LAØ CÔ HOÄI ÑEÅ CAÛI THIEÄN KEÁ T QUAÛ CUÛA DOANH NGHIEÄ P. Vieä c ñöa caù c muï c tieâu moâi tröôøng vaøo heä thoáng muïc tieâ u doanh nghieäp ngaøy caøng ñöôï c xem xeùt nhö laø moät cô hoäi ñeå caû i thieän khaû naên g ñaï t ñöôï c caù c muïc tieâu kinh teá . Ñieàu ñoù ñöôï c theå hieän ôû hai khía caïn h:  Caû i thieän doanh thu thoâng qua: - Thò tröôø ng môù i. - Saûn phaåm môùi.  G iaûm bôùt chi phí thoâ ng qua: - Tieá t kieäm vaä t tö ( khoái löôïng ít hôn, giaù caû thuaän hôn), naêng löôïng. - Tieá t kieäm phuï lieä u. Trang 116 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  10. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Caûi tieá n qui trình thao taùc. - Pheá lieäu vaø phaùt thaû i, noä i dung naøy ñaït ñöôï c thoâng qua: -  Chu trình  Söï thay theá  Phöông phaùp vaø coâng ngheä môùi. Ví duï: - Laøm saïch nöôù c thoâ ng qua loï c nöôùc thaû i trong chu trình coâng ngheä . - Chuyeån ñoå i vieä c cung caáp naêng löôï ng töø daàu moû sang khí ñoá t. - Giaûm ñònh möùc hö hao trong quaù trình saû n xuaát. - Söû duïn g loáp xe cuõ ñeå tieá t kieäm naêng löôïng trong saû n xuaá t xi maên g. - Coù thieá t bò taùi söû duïng nhieä t dö thöø a. - Coù phöông phaùp laøm saï ch khaùc khoâ ng tieâu hao nöôùc vaø khoân g coù nöôù c thaûi. - Coù thieá t bò ñaàu noá i nhieä t-löï c vôù i pheá lieä u cuûa boä phaän cheá bieán goã. Beân caïnh nhöõng bieän phaùp ngaén haïn chæ nhaèm taên g doanh thu vaø giaûm chi phí thì caùc bieän veä CM phaùp trung haïn vaø daøi haïn caàn phaû i quan taâm ñeán bieä n phaùp baûo P. Hmoâ i tröôøng vaø noù cho thaá y söï TT höõu hieäu cuû a caù c bieän phaùp ñoù naèm trong keá hoaïch daøi haïn.PK ÑH S öôøng r veà T uoäc àn th quye Baûn Trang 117 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản