Giáo trình Autocad nâng cao - Nguyễn Đình Nghĩa

Chia sẻ: Hoàng Nhật Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
79
lượt xem
21
download

Giáo trình Autocad nâng cao - Nguyễn Đình Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Autocad nâng cao do Nguyễn Đình Nghĩa biên soạn trình bày với các nội dung chính như: Bí quyết vẽ nhanh, chuyên giao diện Cad 2018 về Cad 2007, quy tắt đặt lệnh tắt, nét vẽ và nét in trong autocad,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Autocad nâng cao - Nguyễn Đình Nghĩa

AUTOCAD TH C HÅNH NÅNG CAO<br /> <br /> M)<br /> <br /> tAM DÅOTAO<br /> <br /> VIETCONS<br /> ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS<br /> <br /> GlÅo TRINH<br /> AUTOCAD<br /> Tåc<br /> Nguyan<br /> <br /> VIETCONS<br /> sxczs<br /> <br /> BÅI 1: Bj QUYÉT VÉ NHANH<br /> 1. Setup thong s6 Option t6i ou.<br /> 2. D4t lenh tåt (chi d4t cho nhüng lenh thoOng xuyén<br /> 3. Dét tay düng: tay phåi gio chuåt, tay tråi go 14nh.<br /> <br /> dung),<br /> <br /> NgOn cåi gö phim Spacebar (khöng duec düng phim Enter),<br /> ngOntrå go lénh gån<br /> <br /> ngOngiüa gå lénh gån<br /> ngOnké üt<br /> <br /> chü.<br /> <br /> s6 (1,2,3,4,5,6),<br /> <br /> 2 vi tri lå phim ESC (két tvJc lénh) vå phim (lénh låy layer hién<br /> <br /> 4. Trinhtv vé düng<br /> Vé tcpngoåi våo trong<br /> <br /> Vé hinh ion truå•chinh nhå sau<br /> Vé thånh chinh truO•c<br /> thånh phån Phu saue<br /> <br /> 5. Tåtcå vétilé 1:1 trén modelvå thé hién bånvétüytheotilétrénlayoli,<br /> 6. % dung XREF dé chén khung tén. lubi truc, met bång két du...<br /> <br /> 7<br /> <br /> SO dung Lisp chuyén dung vé nhanh.<br /> <br /> 8. St dung Block dynamic dé tång t6c,<br /> <br /> 9. SO dung Block Attribute th6ngké<br /> dé<br /> 10. st dung SHEET SET<br /> quån li bån vé.<br /> 11. tn ån hång loat trong bån vé.<br /> <br /> 12. Sir dung phån mbrnKATA PRO. sway.katapro.net<br /> Ghi chü: Mét s6 ban hiéu nhåm lå chi cån düng Cad thånh thao lå vé nhanh. Diéu nay chi düng 1 phår<br /> <br /> Dé vé nhanh ngoåi k9 näng ban cån nåm ré quy trinhvé hay<br /> mlnh mu6n vé. b6 chinh lå kién th(rc chuyén ngånh (kién th&ccåu<br /> bqn cån phåi hoc.<br /> <br /> cåch khåc<br /> <br /> phåi biétro nhüng<br /> <br /> va néi dung co trongbån vé)<br /> <br /> AUTOCAD TH C HÅNH NÄNG CAO<br /> <br /> VIETCONS<br /> ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS<br /> <br /> BÅi 1: Bi QUYÉT VÉ NHANH<br /> 1. Setup thång s6 Option t6i vu.<br /> 2. Dét lénh tåt (chl dét cho nh&ng l$nh thwång xuyén sir dung).<br /> chuét. tay tråi go I$nh.<br /> 3, Dét tay düng: tay phåi<br /> Ng6n cåi go phim Spacebar (khång duec düng phim Enter),<br /> ngån trå go I$nh gån<br /> <br /> ngön giüa go l$nh gån<br /> <br /> ch&.<br /> <br /> s6<br /> <br /> ngån ké üt giÜ 2 vi tri lå phJm ESC (két thüc lénh) vå phim i (14nh14ylayer hién hånh),<br /> <br /> 4. Trinh tv vé düng<br /> Vé<br /> <br /> ngoåi våo trong<br /> <br /> Vé hinh IOn tru&c hlnh nhå sau<br /> Vé thånh chfnh tru&c thånh phån phy sau.<br /> <br /> 5 T4t cå vé ti 14 trén model vå thé hi$n bån vé tüy theo tl le trén layout<br /> 6. SCPdung XREF dé chén khung tén, lu&i truci mat bång két cåu..<br /> 7. Sty dung Lisp chuyén dung vé nhanh<br /> 8.<br /> dung Block dynamic dé tang t6c<br /> 9. Slr dung Block Attributedé th6ng ké<br /> 10. st} dung SHEET SET dé quån Il bån vé.<br /> Il. in an hång loat trong bån vé<br /> dung phån mérn KATA PRO. wow.katapro.net<br /> 12.<br /> Ghi chü: Måt s6 ban hiéu nhåm Iå chi cån düng Cad thånh theo IA vé nhanh. Dibu nay chi düng 1 phån<br /> <br /> Dé vé nhanh ngoåi k9 nång ben cån nåm rö quy trinh vé hay nOicach khåc lå phåi biétrd nhüng<br /> <br /> minh mu6n vé. -DOchinh lå kién thdpcchuyén ngånh (kién th&ccåu teo vå nöi dLÜtgco trong bån vé) mi<br /> ben can phåi hoc.<br /> <br /> BÅI 2: CHUYÉN GIAO DIEN CAD 2018VÉ CAD 2007<br /> sau;<br /> Trinh tv thvc hi$n nhv<br /> Nh$p MENUBAR, gö våo I (muc dich lå db hién thi menu).<br /> dich lå db an ribbon).<br /> 2: Nhåp RIBBONCLOSE (muc<br /> Låy cåc toolscan thiétsau vå sap xép våo vi tri phü hepTools > toolbars> acad > layers<br /> Tools > toolbars> acad > properties<br /> Tools > toolbars> acad > dimension<br /> Tools > toolbars> acad > modify<br /> Tools > toolbars> acad > draw<br /> Tools > toolbars> acad > object snap<br /> Ghi chü; Mu6nchuybn lei giao di$n Cad 2018<br /> <br /> Gö lénh•Op vå chon Reset<br /> Pro&»<br /> <br /> Trung um dåoteo say dvnø VtETCONS<br /> http:/iwww<br /> Vietconsgg<br /> <br /> 2<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản