intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình cây rừng part 5

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

117
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nón đực mọc cụm đầu cμnh. Nón cái đơn lẻ hoặc gồm 2-3 chiếc mọc cụm trên đầu cμnh. Quả nón hỡnh trứng tròn, đầu nhọn. Dμi 2,5-5cm đờng kính 3-5cm. Lá bắc dμy hoá gỗ. Lá noãn mỏng, đỉnh xẻ 3 thùy dính liền vμ nằm trong lòng lá bắc. Mang 3 noãn đảo. Hạt hỡnh trái xoan, dẹp Dμi 5-7mm rộng 2-5mm. Mép có cánh nhỏ. Phôi có 2 lá mầm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cây rừng part 5

 1. Vªn vªn Chß chØ (M¹y kho) Sao ® en Anisoptera costata Parashorea chinensis Hopea odorata C©y gç lín C©y gç lín C©y gç lín Vá nh½n khi vÒ giµ cã Vá h¬i nøt däc, khi giµ Vá nøt däc s©u sï xì, r·nh s©u bong m¶ng, thÞ vá th¬m t thÞ vá cã nhiÒu dÇu mµu t nhÑ, cã nhùa mµu vµng vµng, th¬m L¸ hì tr¸i xoan dµi nh L¸ hì tr¸i xoan nh L¸ hì tr¸i xoan thu«n nh MÆt d-íi cã nhiÒu l«ng Hai mÆt cã l«ng hì nh MÆt trªn nh½n, mÆt d-íi nhá hì sao sím rông nh sao cã l«ng hì sao nh L¸ cã tuyÕn ë n¸ch c¸c L¸ kh«ng cã tuyÕn L¸ kh«ng cã tuyÕn g©n cÊp 2 mÆt d-íi L¸ kÌm nhá hì ngän nh L¸ kÌm hì trøng mµu nh L¸ kÌm hì sîi sím nh gi¸o lôc, dµi 2cm, sím rông rông Hoa tù chïm Hoa tù b«ng Hoa tù b«ng viªn chuú
 2. Anisoptera costata Parashorea chinensis Hopea odorata Qu¶ gÇn hì cÇu, mµu nh Qu¶ hì trøng cã mòi nh Qu¶ nhá, hì trøng, nh n©u, ĐK 1cm ĐK 7-8cm nhän. 2 l¸ b¾c sèng dai 2 c¸nh lín dµi 12cm 3 c¸nh to, 2 c¸nh nhá 2 c¸nh ph¸t triÓn Trªn c¸nh qu¶ cã 3 g©n Trªn c¸nh qu¶ cã nhiÒu Cã 7-9 g©n song song song song g©n song song th-êng lµ 9
 3. C¸c loµi ®¹i diÖn trong hä Theaceae
 4. ChÌ Vèi thuèc răng c- a Vèi thuèc Schima superba Schima wallichii Camellia sinensis (Kh¶o cµi Xµ cµi Thï lô) (TrÝ , Chß xãt) n C©y bôi hay c©y nhá C©y gç lín C©y gç nhì Vá th-êng nh½n vµ cã Vá nøt däc sau bong Vá xï xì øt däc n c¸c ®¸m loang mµu m¶ng, líp vá trong tr¾ng nhiÒu sîi cøng ãng ¸nh Cµnh nhiÒu xoÌ réng, Chåi phñ l«ng b¹c. Cµnh Cµnh non vµ chåi th-êng cµnh nhá phñ l«ng mÒm non nhiÒu nèt sÇn phñ l«ng mµu vµng nh¹t L¸ hì tr¸i xoan hoÆc nh L¸ hì tr¸i xoan hoÆc nh L¸ hì tr¸i xoan hoÆc nh trøng tr¸i xoan trøng tr¸i xoan tr¸i xoan thu«n MÐp l¸ cã ră c-a. G©n MÐp l¸ cã ră c-a tï, ng ng MÐp l¸ nguyªn bªn th-êng hîp mÐp ®«i khi lÉn mÐp nguyªn MÆt sau phñ l«ng vµ L¸ dµy rßn nh½n bãng L¸ dµy cøng, nh½n phÊn tr¾ng
 5. Camellia sinensis Schima superba Schima wallichii Hoa mäc lÎ Hoa mäc lÎ Hoa mäc lÎ K 5, sèng dai cïng qu¶ K 5 rêi, mÐp cã l«ng t¬ K 5, mÆt ngoµi phñ l«ng C 5-7 mµu tr¾ng C 5 mµu tr¾ng C 5 mµu tr¾ng A A A G 3-5: 3-5: 3-5 G 5: 5: 2-5 G 5: 5: 2-3 Qu¶ nang hì cÇu nh Qu¶ nang hì cÇu bÑt nh Qu¶ nang hì cÇu bÑt nh Vá qu¶ ho¸ gç cøng Vá ho¸ gç cøng Vá ho¸ gç cøng Khi kh« nøt 3 – 5 m¶nh Khi kh« nøt 5 m¶nh Khi kh« nøt 5 m¶nh ĐK qu¶ 2-3 cm Cuèng qu¶ dµi 3,5-6cm Cuèng qu¶ th«, dµi 1,3- 2cm H¹t gÇn trßn, mµu n©u, H¹t hì thËn dÑt, cã nh H¹t hì thËn dÑt dµi 8 nh ®-êng kÝ 1-1,6cm nh c¸nh máng mm, cã c¸nh máng
 6. Bé ThÞEbenales ĐÆc ® iÓm chung cñ a bé - C©y gç, bôi. - L¸ ®¬n mäc c¸ch, th-êng kh«ng cã l¸ kÌm, mÐp l¸ th-êng nguyªn. - Hoa th-êng  l-ìng tÝ Ý khi ®¬n tÝ . nh t nh - K hîp, th-êng 4 – 5 sèng dai cïng qu¶. - C hîp, th-êng 4 – 5. - A = 2C hoÆc , dÝ víi èng C. nh - G 1-5 : 2 -  : 1- . - Qu¶ thÞ hay qu¶ h¹ch, nang. t
 7. C¸c hä ®¹i diÖn trong bé Ebenales
 8. Hä Bå ® Ò Hä Dung Hä ThÞ Hä SÕn Styracaceae Symplocaceae Ebenaceae Sapotaceae C©y gç nhì hay C©y nhì hay nhá C©y gç, c©y bôi C©y gç lín ®Õn nhá, rông l¸ nhá Th©n th-êng cãL¸ khi kh« cã Vá th-êng ®en. Th©n th-êng nhùa th¬m mµu xanh vµng Chåi cã v¶y bäc. nhiÒu nhùa tr¾ng. L¸ ®¬n, mäc L¸ ®¬n, mäc L¸ ®¬n, mäc L¸ ®¬n mäc c¸ch, c¸ch, kh«ng cãc¸ch, kh«ng cã c¸ch, kh«ng cã cã hoÆc kh«ng l¸ kÌm. l¸ kÌm l¸ kÌm cã l¸ kÌm MÐp nguyªn hayMÐp nguyªn hay MÐp nguyªn MÐp nguyªn cã ră c-a cã ră c-a ng ng Hoa tù chïm HT chïm, b«ng HT xim hoÆc lÎ Hoa mäc lÎ, viªn chuú hoÆchoÆc lÎ, gçc mçi hoÆc côm Ý hoa t côm hoa cã 3 l¸ b¾c lµm thµnh K phô Hoa  . M 4-5 Hoa  . M 4-5 Hoa  th-êng Hoa  . M 4 -5 M 4 -5 K 4-5 hîp hì K hîp xÎ 2-5 K nh 3 -6 hîp K hîp xÎ 4-5 ră chu«ng ng th-êng lµ 4
 9. Hä Bå ® Ò Hä Dung Hä ThÞ Hä SÕn Styracaceae Symplocaceae Ebenaceae Sapotaceae C hîp xÎ 4-5 C hîp xÎ 4-5 xÕp C 3-6 hîp th-êng C hîp xÎ 4-8 lî p lµ 4 th-êng cã vÈy phô A rêi hoÆc hîp A4-16, xÕp 1-2 A4-8 dÝ trªn C A=2C ®Ý trªn nh nh bã ®Ý trªn C. nh èng C. vßng mäc ®èi C. vµ mäc ®èi víi C. G 2-5:2- :1 G 3-5:3-5:1-  , 1-5:1-5:2-4 G 3- :3- :1 hoÆc bÇu phÝ a th-êng lµ G 4:8:1 Vßi nhuþ sèng trªn1 «, d-íi 5 « dai Qu¶ nang. K sèng Qu¶ h¹ch. K Qu¶ mËp, h¹ch, Qu¶ mËp, nang dai trªn qu¶. sèng dai trªn K sèng dai trªn H¹t dÑt, cã sÑo H¹t th-êng cã ®Ø qu¶ nh qu¶ dµi, chøa nhiÒu c¸nh dÇu Hä cã 12 chi, Hä cã 1 chi, Hä cã 3 chi, Hä cã trªn 35 chi, trªn 180 loµi kho¶ng 300 loµi kho¶ng 500 loµi trªn 600 loµi ViÖt Nam cã 3 VN cã 1 chi, 50 VN cã 2 chi, trªn VN cã 15 chi, chi, 7 loµi loµi 50 loµi kho¶ng 40 loµi
 10. Loµi ®¹i diÖn trong hä Styracaceae
 11. Bå ® Ò Styrax tonkinensis C©y nhì, ph©n cµnh cao, th©n th¼ng. Vá x¸m tr¾ng th-êng cã vÕt r¹n däc. VÕt vá ®Ïo tr¾ng tiÕt nhùa th¬m. Cµnh ngang th-a, tËp trung gÇn ngän. L¸ hì tr¸i xoan trßn, ®Çu cã mòi låi ng¾n, ®u«i gÇn trßn. nh MÆt trªn xanh lôc, mÆt d-íi tr¾ng b¹c, c¸c g©n l¸ ®Òu lâm ë mÆt trªn. MÐp l¸ ®«i khi cã răng c-a. Hoa tù chïm viªn chuú. K hì èng cã 5 răng. nh C 5 mµu tr¾ng, xÕp lîp phñ nhiÒu l«ng. A10 cao b»ng 2/3 trµng, ®Ý trªn trµng. nh Qu¶ hì tr¸i xoan gÇn trßn khi chÝ phñ l«ng hì sao. nh n nh K sèng dai bäc mét phÇn qu¶. Khi chÝ kh« qu¶ chÝ nøt lµm 3 m¶nh. n n Qu¶ cã 1 h¹t hì trøng cã vá cøng. nh
 12. C¸c taxon ®¹i diÖn trong hä Sapotaceae
 13. SÕn mËt (SÕn) M¾c niÔng (Cuèng sữa) Madhuca pasquieri Eberhardtia tonkinensis C©y gç lín, th©n th¼ng C©y gç nhì, th©n trßn th¼ng Vá mµu n©u ®á, nøt vÈy vu«ng nhá Vá n©u vµng cã nhiÒu nèt sÇn lín Cµnh non th-êng nh½n Cµnh non phñ l«ng mÞ mµu gØ s¾t n L¸ hì trøng ng-îc nh L¸ hì tr¸i xoan hay trøng ng-îc nh L¸ non vµ l¸ tr-íc khi rông mµu ®á MÆt sau phñ l«ng n©u vµng Cuèng l¸ thon dµi 4-7 cm Cuèng l¸ th« dµi 2 cm G©n bªn nhiÒu mê, song song G©n bªn 16-18 ®«i gÇn song song Hoa mäc lÎ hoÆc 2-3 hoa ë n¸ch l¸ Hoa mäc lÎ hoÆc 3-4 hoa ë n¸ch l¸ K 4 xÕp ®èi chữthËp K 5, phÝ ngoµi phñ l«ng n©u vµng a C hîp gèc xÎ 6-14 thïy mµu tr¾ng C hîp gèc xÎ 5 thuú mµu tr¾ng, ®Ønh C kh«ng cã cùa mçi thïy xÎ 3. C cã cùa nhá A18-24, kh«ng cã nhÞlÐp A 5, cã nhÞlÐp G 6-12:6-12:1. BÇu phñ l«ng G 5:5:1. BÇu nh½n Qu¶ mËp hì trøng trßn, dµi 2-3cm, nh Qu¶ nang, nøt thµnh 5 m¶nh ®µi bäc gèc qu¶, vßi nhôy sèng dai H¹t dÑt cã sÑo dµi H¹t dÑt, mµu n©u, nh½n bãng
 14. Bé B«ng Malvales ĐÆc ® iÓm chung cñ a bé - PhÇn lín lµ c©y gç Ý khi cã th©n th¶o. t - Vá cã nhiÒu sîi dai, líp vá s¸t gç th-êng cã nhiÒu nhù a nhít. - L«ng trªn c©y cña bé th-êng lµ ®a bµo ph©n nh¸nh. - L¸ ®¬n hoÆc kÐp ch©n vÞ , mäc c¸ch, cã l¸ kÌm. t - Hoa th-êng  l-ìng tÝ M5. nh - K5 th-êng hîp, C5 th-êng rêi. - A , chØA th-êng dÝ l¹i víi nhau Ý nhiÒu hoÆc t¹o nh t thµnh bã riªng rÏ. - G  l¸ no·n hîp, ®Ý no·n trung trô. nh - Qu¶ nang, qu¶ mËp, qu¶ kÝ .n
 15. C¸c hä ®¹i diÖn trong bé Malvales
 16. Hä B«ng Hä B«ng g¹o Hä Tr«m Hä Đay Hä C«m Malvaceae Bombacaceae Sterculiaceae Tiliaceae Elaeocarpa- ceae C©y gç, c©y bôiC©y gç lín, C©y gç, c©y bôi C©y gç hay c©y C©y th©n gç hay th©n th¶o rông l¸ bôi Vá cã nhiÒu sîi, Th©n th¼ng, t¸n Cµnh l¸ non Trong th©n Gèc th-êng cã líp vá s¸t gç th-êng thµnh phñ l«ng hình th-êng cã nhùa rÓ næi, vá máng nhiÒu nhùa dÝ nh tÇng. C¸c bé sao, hoÆc vÈy dÝ vµ nhít nh kh«ng cã sîi vµ nhít phËn trong c©y Vá nhiÒu sîi vµ Vá th-êng dai vµ kh«ng cã nhiÒu nhùa dÝnh nhiÒu sîi dai cã nhùa nhít dÝ nhít nh L¸ ®¬n (cã thÓ L¸ ®¬n hay l¸ L¸ ®¬n hay kÐp L¸ ®¬n nguyªn L¸ ®¬n mÐp hay cã ră l¸ kÐp l«ng kÐp ch©n vÞ t ch©n vÞt ng nguyªn hoÆc cã ră c-a chim) mÐp l¸ (th-êng lµ l¸ PhiÕn l¸ nguyªn c-a ng th-êng cã răng kÐp ch©n vÞ ) t hay xÎ thuú Th-êng cã 3 L¸ rông th-êng c-a, hoÆc xÎ Cuèng th-êng g©n gèc mµu ®á thuú s©u phì to ë 2 ®Çu. nh G©n l¸ th-êng MÆt sau l¸ d¹ng ch©n vÞ t th-êng b¹c
 17. Malvaceae Bombacaceae Sterculiaceae Tiliaceae Elaeocarpa- ceae HT chïm hay Hoa ®¬n lÎ hay Hoa ®¬n lÎ hay Hoa ®a d¹ng HT xim hay xim viªn chïy d¹ng HT xim côm xim th-a ngï viªn chuú Hoa , , Hoa , Hoa , Hoa , , Hoa , hay K 3-5, rêi, xÕp K 5 xÕp vßng K hîp hì èng K hì chu«ng, K 5 hîp gèc. nh nh xÎ 5 thuú , mÐp xÎ 3-5 xÕp vßng vßng hoÆc dÝ nh th-êng cã K thïy, th-êng cã l¹i phô K phô C 5, th-êng C5 rêi, xÕp vÆn C5 xÕp vÆn C5 , cã thÓ Co C 5 xÕp lîp, ®Ø xÎ sîi nh nhµu trong nô gèc C th-êng cã tuyÕn A  cã cùa A  chØnhÞ A  hîp ë gèc A , hîp thµnh A , rêi hoÆc  bã hoÆc hîp h¬p gèc, hoÆc hoÆc kh«ng, th-êng hîp thµnh 1 hoÆc bao phÊn më lç thµnh cét. nhiÒu bã, bao toµn bé. ChØA hîp bã (10 bã) ë ®Ønh Bao phÊn ®Ýnh phÊn dµi vµ gèc bÇu A vµ G th-êng ngoµi quanh cét th-êng hîp cã cuèng chung nhÞ thµnh cuèng nhÞ nhuþ
 18. Malvaceae Bombacaceae Sterculiaceae Tiliaceae Elaeocarpa- ceae G 2-5:2-5:1-  G 2-5:2-5:2-  G 5 : 2-5, 10 - G 2-  : 2-  : G 2-5:2-5:2 12 : 1-  1-  C 5, Qu¶ nang Qu¶ h¹ch hoÆc Qu¶ nang nøt Qu¶ nang, qu¶ Qu¶ nang, qu¶ nøt v¸ch. H¹t qu¶ nang, nÕu v¸ch, vá qu¶ ®¹i kÐp hoÆc h¹ch, qu¶ mäng th-êng cã l«ng lµ qu¶ nang vá trong cã nhiÒu qu¶ kh« cã hoÆc qu¶ kh« do vá h¹t ph¸t qu¶ cã gai l«ng dµi c¸nh kÝn triÓn t¹o thµnh H¹t nh½n Hä cã 50 chi,  Hä cã 66 chi,  Hä cã 10 chi, Hä cã 20 chi, Hä cã 40 chi, 1000 loµi 450 loµi trªn 150 loµi 900 loµi 400 loµi Ph©n bè tõ «n Ph©n bè nhiÖt Ph©n bè chñ Ph©n bè chñ Ph©n bè nhiÖt ®íi ®Õn nhiÖt ®íi yÕu ë nhiÖt ®íi yÕu nhiÖt ®íi ®íi vµ ¸ nhiÖt ®íi ch©u Mü ®íi ViÖt Nam cã 16 ViÖt Nam cã 2 ViÖt Nam cã 20 ViÖt Nam cã 13 ViÖt Nam cã 2 chi, 55 loµi chi, 40 loµi chi, 6 loµi chi, 80 loµi chi, 50 loµi
 19. C¸c taxon ®¹i diÖn trong hä Bombacaceae
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=117

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2