intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng giống cây rừng : Khảo nghiệm loài và xuất xứ part 2

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

186
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nguyên tắc cơ bản khi chọn loài xuất xứ. 5.1. Xác định và tuân thủ mục tiêu trồng rừng đặt ra cho khu vực. Xác định mục tiêu và tuân thủ mục tiêu là điều có ý nghĩa then chốt của một chương trình cải thiện giống cây rừng. Mục tiêu của bất cứ một chương trình khảo nghiệm loài và xuất xứ nào đều là: 1- Xác định tác động qua lại giữa loài và xuất xứ với hoàn cảnh môi trường nơi khảo nghiệm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giống cây rừng : Khảo nghiệm loài và xuất xứ part 2

 1. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 5. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n khi chän loµi xuÊt xø. 5.1. X¸c ®Þnh vµ tu©n thñ môc tiªu trång rõng ®Æt ra cho khu vùc. X¸c ®Þnh môc tiªu vµ tu©n thñ môc tiªu lµ ®iÒu cã ý nghÜa then chèt cña mét ch­¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng. Môc tiªu cña bÊt cø mét ch­¬ng tr×nh kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø nµo ®Òu lµ: 1- X¸c ®Þnh t¸c ®éng qua l¹i gi÷a loµi vµ xuÊt xø víi hoµn c¶nh m«i tr­êng n¬i kh¶o nghiÖm. 2- X¸c ®Þnh loµi vµ xuÊt xø cã gi¸ trÞ kinh tÕ hoÆc phßng hé cao nhÊt cho vïng ®­îc kh¶o nghiÖm. 3- T×m hiÓu s©u s¾c h¬n c¸c ®Æc tÝnh h×nh th¸i vµ sinh häc cña loµi vµ xuÊt xø. 12
 2. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 5.2. N¾m v÷ng ®Æc ®iÓm sinh th¸i häc cña loµi - xuÊt xø ®Þnh ®em kh¶o nghiÖm vµ ®iÒu kiÖn lËp ®Þa n¬i kh¶o nghiÖm. - Khi chän ®­îc loµi vµ xuÊt xø ®­a vµo kh¶o nghiÖm th× viÖc n½m v÷ng ®iÒu kiÖn lËp ®Þa cña n¬i kh¶o nghiÖm còng nh­ ®Æc ®iÓm sinh th¸i cña loµi - xuÊt xø lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña kh¶o nghiÖm. C¸c néi dung cÇn quan t©m lµ: + §Æc ®iÓm ph©n bè (to¹ ®é ®Þa lÝ): + §é cao so víi mÆt n­íc biÓn: + §Æc ®iÓm khÝ hËu, l­îng m­a hµnh n¨m, nhiÖt ®é trung b×nh n¨m, nhiÖt ®é cùc h¹n còng nh­ ®é dµi chiÕu s¸ng trong ngµy: + §èi víi loµi môc tiªu lµ sinh s¶n: 13
 3. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 5.3. Chän loµi vµ xuÊt xø cã n¬i nguyªn s¶n cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®¹i t­¬ng ®ång víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ ®Êt ®ai ë n¬i kh¶o nghiÖm. Trong tr­êng hîp nµy ta ph¶i lÊy n¬i kh¶o nghiÖm lµm ®Ých: - Loµi vµ xuÊt xø cã n¬i nguyªn s¶n cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai gièng n¬i kh¶o nghiÖm th× kh¶ n¨ng thµnh c«ng cµng cao. - Loµi vµ xuÊt xø cã n¬i nguyªn s¶n cã khÝ hËu, ®Êt ®ai cµng kh¾c nghiÖt h¬n ë nh÷ng n¬i kh¶o nghiÖm th× cµng dÔ thµnh c«ng h¬n vµ ng­îc l¹i. 14
 4. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 5.4. Kh«ng ®­a c©y ®Õn n¬i kh¶o nghiÖm qu¸ kh¾c nghiÖt so víi n¬i nguyªn s¶n. - Kh«ng ®­a c©y tõ vïng ven biÓn ®Õn n¬i cã khÝ hËu lôc ®Þa. - Kh«ng ®­a c©y tõ n¬i cã khÝ hËu Ýt dao ®éng trong n¨m ®Õn n¬i cã khÝ hËu dao ®éng m¹nh trong n¨m. - Kh«ng nªn ®­a c©y tõ n¬i cã vÜ ®é cao hay cã ®é cao lín h¬n ®Õn n¬i cã vÜ ®é thÊp hay ®é cao thÊp vµ ng­îc l¹i. Xong l¹i cã thÓ ®­a c©y tõ n¬i cã ®é cao lín h¬n ë vÜ ®é thÊp tíi n¬i cã ®é cao nhá ë vÜ ®é cao. - Kh«ng nªn ®­a c©y tõ n¬i cã ®Êt baz¬ ®Õn n¬i cã ®Êt axÝt vµ ng­îc l¹i. HoÆc kh«ng ®­a tõ n¬i cã ®Êt Gl©y ®Õn n¬i cã ®Êt c¸t vµ ng­îc l¹i. 15
 5. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 6. Nguyªn t¾c chÝnh khi chän ®Þa ®iÓm vµ c©y lÊy h¹t. 6.1. C¬ s¬ (lý do): V× mét sè l« h¹t xÊu cña mét xuÊt xø tèt ch­a h¼n ®· cho kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm tèt h¬n mét sè l« h¹t xÊu cña mét xuÊt xø trung b×nh, v× thÕ ®Ó ph¶n ¸nh tuy thùc b¶n chÊt xuÊt xø th× viÖc chän ®Þa ®iÓm vµ c©y lÊy h¹t lµ ®Æc biÖt cã ý nghÜa. - §Þa ®iÓm thu h¸i ph¶i ®¹i diÖn cho tõng khu ph©n bè th­êng ®ã lµ vïng trung t©m ph©n bè cña loµi (quÇn x· nµo hÖ sè tæ thµnh cña loµi ®ã cao nhÊt) - Tuú loµi cã ph©n bè réng hay hÑp mµ sè mÉu h¹t thu thËp nhiÒu Ýt kh¸c nhau. 16
 6. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 6.2. Tiªu chuÈn c©y lÊy h¹t. - C©y lÊy h¹t th­êng ®­îc thèng nhÊt lµ c©y tréi (plus tree) theo tiªu chuÈn chän gièng. - Sè l­îng c©y lÊy h¹t ë mçi xuÊt xø ®­îc dao ®éng tõ 10 – 15 c©y. => §èi víi rõng tù nhiªn th× c¸c c©y nµy ph¶i c¸ch xa nhau Ýt nhÊt 100m/c©y ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng giao phèi gÇn. => Chó ý tiªu chuÈn c©y lÊy h¹t ph¶i ®ång nhÊt trong mét ch­¬ng tr×nh kh¶o nghiÖm. - C¸c l« h¹t cÇn ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ sè hiÖu c©y, to¹ ®é ®Þa lÝ, ®é cao tuyÖt ®èi, l­îng m­a hµng n¨m, nhiÖt ®é trung b×nh n¨m. - H¹t cña tõng c©y ph¶i ®Ó riªng ®Ó cã thÓ dïng lµm nguyªn liªu cho kh¶o nghiÖm hËu thÕ tøc lµ kiÓm tra phÈm chÊt di truyÒn b»ng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®êi sau, => qui ra hÖ sè di truyÒn. 17
 7. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 7. X©y dùng vµ ®¸nh gi¸ kh¶o nghiÖm loµi – xuÊt xø. 7.1. X©y dùng kh¶o nghiÖm. - Kh¶o nghiÖm ®­îc x©y dùng ë n¬i cã ®iÒu kiÖn lËp ®Þa ®¹i diÖn vµ ®iÓn h×nh cho vïng cÇn qui ho¹ch trång rõng sau nµy. - Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ ®ñ lÇn lÆp l¹i (≥3) vµ ph¶i cã c¸c loµi – xuÊt xø ®Þa ph­¬ng lµm ®èi chøng vµ ph¶i ®­îc theo dâi ®ñ thêi gian cÇn thiÕt. - Qui m« kh¶o nghiÖm ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cÇn cã: §iÒu kiÖn ®Êt ®ai, kinh phÝ, lùc l­îng c¸n bé, ®iÒu kiÖn ®i l¹i vµ ®Æc biÖt ph¶i ®¶m b¶o duy tr× ®­îc kh¶o nghiÖm cho ®Õn khi kÕt thóc (trong kÕ ho¹ch). - Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lÝ kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh cÇn thiÕt vµ b¶o vÖ thÝ nghiÖm chu ®¸o, chØ nh­ vËy th× sè liÖu thu thËp ®­îc tõ kh¶o nghiÖm míi ph¶n ¸nh ®óng vµ kh¸ch quan. 18
 8. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 7.2. §¸nh gi¸ kh¶o nghiÖm. - §¸nh gi¸ ë giai ®o¹n v­ên ­¬m : dùa trªn c¸c chØ tiªu sau + Tû lÖ sèng quan träng nhÊt v× tû lÖ sèng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thÝch øng cña loµi – xuÊt xø ®èi víi m«i tr­êng sèng míi. + Sinh tr­ëng chiÒu cao. - §¸nh gi¸ ë giai ®o¹n rõng trång. + C¸c chØ tiªu ®­îc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ë rõng trång nµy lµ: tû lÖ sèng, chiÒu cao vót ngän, chiÒu cao d­íi cµnh, d1.3, ®é lín cµnh, chiÒu dµi cµnh lín nhÊt (®o ë vÞ trÝ c¸ch th©n 5cm) trªn Dth©n n¬i sinh ra cµnh ®ã. => c¸c chØ tiªu trªn gäi lµ c¸c chØ tiªu ®Þnh l­îng, th­êng ph¶n ¸nh s¶n l­îng s¶n phÈm ngoµi c¸c chØ tiªu ®Þnh l­îng ra ng­êi ta cßn ®¸nh gi¸ theo chØ tiªu ®Þnh tÝnh nh­: ®é th¼ng th©n (th«ng qua ®é ph¸t triÓn cña th©n, t¸n l¸ vµ mµu s¾c l¸). Theo nguyªn t¾c chØ tiªu quan träng th× cã hÖ sè cho ®iÓm cao, trong ®ã møc cho ®iÓm giao ®éng tõ 1 – 5 ®iÓm. 19
 9. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 8. C¸c b­íc tiÕn hµnh cña kh¶o nghiÖm loµi – xuÊt xø. 8.1. Kh¶o nghiÖm loµi. §­îc tiÕn hµnh qua c¸c giai ®o¹n sau: - Giai ®o¹n lo¹i trõ loµi: - Giai ®o¹n ®¸nh gi¸ loµi: - Giai ®o¹n chøng minh loµi: 20
 10. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø 8.2. C¸c b­íc cña kh¶o nghiÖm xuÊt xø. - Cã thÓ ®­îc b¾t ®Çu ngay sau giai ®o¹n lo¹i trõ loµi. - Giai ®o¹n 1: Kh¶o nghiÖm nhiÒu xuÊt xø + Môc ®Ých : X¸c ®Þnh c¸c xuÊt cã triÓn väng trªn lËp ®Þa ®Êt thÝ nghiÖm ®ång thêi còng chØ ra ®­îc nh÷ng khu vùc kh«ng thÓ lÊy h¹t vµ nh÷ng khu vùc kh«ng thÓ g©y trång. - Giai ®o¹n 2: Kh¶o nghiÖm Ýt xuÊt xø (kh¶o nghiÖm h¹n chÕ) + Môc ®Ých: Chän ®­îc xuÊt xø cã triÓn väng thÝch hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn lËp ®Þa ë n¬i kh¶o nghiÖm. - Giai ®o¹n chøng minh xuÊt xø: + Môc ®Ých lµ ®Ó kh¼ng ®Þnh 1 – 2 xuÊt xø cã triÓn väng nhÊt. 21
 11. Ch­¬ng II. Kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø S¬ ®å thêi gian c¸c giai ®o¹n kh¶o nghiÖm loµi vµ xuÊt xø (Pederson, Olen vµ Graudal) 1. Kh¶o nghiÖm lo¹i trõ loµi 2. Kh¶o nghiÖm ®¸nh gi¸ loµi 3. Kh¶o nghiÖm chøng minh loµi 4. Kh¶o nghiÖm nhiÒu xuÊt xø ®Çu tiªn 5. Kh¶o nghiÖm Ýt xuÊt xø 6. Chøng minh xuÊt xø hoÆc trång thö 22
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2