intTypePromotion=1

Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Phần 1

Chia sẻ: đơn Côi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:205

0
284
lượt xem
71
download

Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 cuốn giáo trình "Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp" do PGS.TS. Nguyễn Thành Độ làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Khái quát về chiến lược; phân tích và dự báo cơ hội, nguy cơ, mạnh, yếu của doanh nghiệp, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Phần 1

 1. RITOTNG D A I H O C K I N H T E Q U O C D A N BO M O N Q U A N T R I K I N H D O A N H Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN T H A N H DO TS. NGUYEN NGOC HUYEN Giao trinh C H I E N m o c K I N H D O A N H V A P H A T T R I E N D O A N H N G H I E P NHA X U A T B A N L A O DONG - X A HOI
 2. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. T R U O N G O A l HOC KINH T E Q U O C D A N BO MON QUAN TRI KINH DOANH Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN THANH DO TS. NGUYEN NGOC HUYEN Giao trinh C H I E N u r g e KINH D O A N H V A PHAT T B I t N D O A H H H6HIEP NHA XUAT B A N LAO D O N G - XA HOI Ha Noi - 2002 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. 03-02 M a sd: 11-01 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. J l t i i n d i i t a u Trong cd che kinh tethi triidng co sii quan li cua Nhd niidc, moi doanh nghiep phdi hoan toan tii chu trong san xuat - kinh doanh, tii quyet dinh va tti chiu trach nhiem ve ket qua hoat ddng san xuat - kinh doanh cua minh. Mat khac, moi doanh nghiep la mot phan he kinh te md trong nen kinh te quoc ddn va tdng btidc hoi nhap vdi nen kinh te khu vtic vd the gidi, dieu do ddi hoi cdc doanh nghiep khong chi chu trong den thtic trang vd xu the bien dong cua moi trtidng kinh doanh trong ntidc md con phdi tinh den cd cdc tac dong tich cue ciing nhti tieu ctic cua mdi trtidng kinh doanh khu vtic va quoc te. Mdi trtidng kinh doanh ngay cdng rdng, tinh chat canh tranh va bien ddng cua mdi trtidng ngay cang manh me, viec vach htidng di trong ttidng lai cang cd y nghia ctic ki quan trong doi vdi sti phat trien cua doanh nghiep. Chien liidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep la cdng cu dinh htidng va dieu khien cdc hoat ddng cua doanh nghiep theo cdc muc tieu 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. phii hdp vdi hoan canh mdi trtidng va do do, no dong vai tro quyet dinh sti thanh, bai cua doanh nghiep. Vdi nhan thtic nhti vay Bo mdn Quan tri kinh doanh da nghien ctiu va dtia mdn hoc "Chien Itidc kinh doanh va phat trien doanh nghiep" vao chtidng trinh gidng day ngay tti khi thanh lap chuyen nganh (nam 1996). Day Id mdn hoc quan trong, cung cap cdc kien thtic can thiet khdng chi cho sinh vien md cho cd cdc hoc vien cao hoc cung nhti nghien ctiu sinh thudc chuyen nganh Qudn tri kinh doanh. Gido trinh "Chien Itidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep" xuat ban ldn thti nhat da dtidc tap the can bd gidng vien Bd mdn Qudn tri kinh doanh dtia vao gidng day cho sinh vien ddi han, tai chtic cdc khoa thudc chuyen nganh Qudn tri kinh doanh tong hop cung nhti chuyen nganh Qudn tri kinh doanh thtidng mai - Dai hoc Kinh te quoc dan. Tren cd sd nghien ctiu md rdng kien thtic khoa hoc cung nhti due rut cdc kinh nghiem dd tich luy dtidc, Bd mdn Qudn tri kinh doanh tdi ban gido trinh "Chien Itidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep" vdi nhting bo sung vd stia doi mot btidc cd ban theo htidng qudn triet quan diem ngdy cang hien dai - khoa hoc - Viet Nam. Gido trinh nay khdng chi la tdi lieu gidng day vd hoc tap chinh thtic cho sinh vien cdc he ddi han tap trung, tai chtic vd van bang 2 thudc chuyen nganh "Quan tri kinh doanh" - Dai hoc Kinh te quoc ddn Ha Ndi md nd con la tdi lieu cung cap cdc kien thtic khoa hoc rat cd ban vd bd ich 7 cho cdc can bd nghien ctiu vd hoat ddng d cdc doanh nghiep, cdc cd quan qudn li, nghien ctiu, dao tao,... 4 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. Gido trinh dtidc ket cau thanh 6 chUdng: Chtidng 1. Khai Itidc ve chie'n Itidc Chtidng 2. Phan tich vd dti bao cd hoi, nguy cd, manh, yeu cua doanh nghiep Chtidng 3. Cong cu phan tich vd Itia chon chien Itidc Chtidng 4. Chien Itidc cap doanh nghiep vd cap bo phan doanh nghiep Chtidng 5. To chtic thtic hien chien Itidc Chtidng 6. Kiem tra, danh gid vd dieu chinh chien Itidc Gido trinh tdi ban ldn nay do PGS. TS. Nguyin Thanh Do vd TS. Nguyen Ngoc Huyen lam dong chu bien. Tham gia bien soan gom co: PGS. TS. Nguyin Thanh Do vd TS. Nguyin Ngoc Huyen bien soan chtidng 1; PGS. TS. Nguyin Thanh Do, TS. Trdn Viet Lam vd ThS. Vu Kim Dung bien soan chtidng 2; TS. Nguyin Ngoc Huyen va ThS. Hodng Thi Thuy Nga biin soan chtidng 3 vd chtidng 4; TS. Nguyin Thi Thu vd ThS. Nguyen Thu Thuy biin soan chtidng 5; TS. Nguyin Ngoc Huyen vd TS. Nguyin Thi Htidng biin soan chtidng 6. Trong qua trinh biin soan gido trinh, tap the tdc gid dd nhan dtidc nhieu y kien chi dao cua GS. TS. Nguyin Dinh Htidng, Ban Giam hieu nhd trudng cung nhti sti giup dd nhiet tinh cua cdc gidng viin Bd mdn Qudn tri kinh doanh, Hdi ddng Khoa hoc Trung tam Dao tao Qudn tri kinh doanh tdng hdp vd cdc chuyin viin thudc Vien Chien Itidc phat trien (Bd Ke hoach vd Ddu tti), Viin Nghiin ctiu phat trien gido due (Bd Gido due vd Dao tao). Tap the tdc gid xin chan thdnh cam dn vi sti giup dd quy bdu do. 5 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. Tap the tdc gid cung chan thanh cam dn Phong Qudn li dao tao nha trtidng vd Nhd xuat ban Lao dong - Xa hoi dd giup dd vd tao dieu kien thuan ldi de gido trinh nay nhanh chong ra mat ban doc. Mac du tap the tdc gid dd no Itic rat cao trong qua trinh bien soan, song do chien Itidc kinh doanh vdn dang Id mot linh vtic khoa hoc mdi me doi vdi ntidc ta nen chac gido trinh nay khong tranh khoi nhting thieu sot nhat dinh. Rat mong nhan dtidc nhieu y kien phi binh, gop y cua cdc nha khoa hoc, cdc ban dong nghiep ciing nhti cua cdc ban sinh viin vd tat cd ban doc. Xin chan thanh cam dn! Ha noi, thdng 2 - 2002 TAP T H E TAC G I A 6 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. Chtfcfng 1 K H A I Ll/CfC V E C H I E N LUCfC I. CHUC N A N G OjNH H U d N G VA C O N G CU THUC HIEN 1. C h t i c n a n g d i n h h t i d n g T r o n g m o i h o a t dong cua con ngUdi, d i n h hUdng l a viec xac d i n h trUdc h u d n g d i t r o n g tUdng l a i . Xac d i n h d u n g h u 6 n g v a each t h t i c d i se d e n dUdc d u n g di'ch v 6 i hao p h i n h o n h a t ve t h d i g i a n v a cac n g u o n hie. Xac d i n h d u n g h u 6 n g d i n h U n g sai ve each d i co t h e v a n den d i c h n h i i n g se hao p h i t h d i g i a n , n g u o n liic 16n. Xac d i n h k h o n g d u n g h u d n g d i se d a n n g U d i t a d i chech h u d n g , l a n g p h i t h d i g i a n , cong stic v a cac n g u o n hie k h a c m a k h o n g d a t dUdc c a i m a m i n h c a n dat. D o a n h n g h i e p dUdc l a p r a l a n h a m thUc h i e n cac muc t i e u n h a t d i n h t r o n g m o i t r t i d n g k i n h d o a n h r o n g 16n, diy b i e n dong. Xac d i n h cac muc t i e u c h i n h l a viec d i n h h i i d n g cua d o a n h n g h i e p . H d n n i i a , co r a t n h i e u each khac n h a u de co t h e d a t dUdc cac m u c t i e u da xac d i n h do; cac n h a n to'cua m o i t r U d n g k i n h d o a n h tac dong d e n v a q u y d i n h viec d o a n h n g h i e p h i a c h o n each t h t i c t o t n h a t de d a t dtidc cac muc t i e u da xac d i n h (hoac da dUdc d i e u c h i n h cho p h u hdp). Co t h e h i e u m o t each d d n g i a n chtic n a n g d i n h h u d n g la chtic n a n g x a c d i n h trUdc h u 6 n g d i cua d o a n h n g h i d p Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. t r o n g tiidng l a i . X e t theo qua t r i n h d i n h hudng la mot trong nam chtic n a n g cd b a n cua doanh nghiep: dinh h u d n g - t d c h t i c - p h o i h d p - d i e u k h i e n - k i e m t r a . V d i sd do 1.1, viec xac d i n h v i t r i d a u t i e n c u a chtic n a n g d i n h h u d n g c h i mang t i n h chat tiidng ddi. 6 gdc dd d o a n h n g h i e p , chtic n a n g d i n h h u d n g diidc t h i i c h i e n n h d cac cdng c u l a k e h o a c h hda ( h i e u theo n g h i a hep) v a c h i e n hide k i n h d o a n h . Cac p h a m t r u n a y dUdc l a n h i d t t r i n h b a y d cac p h a n sau. Sd do 1.1. Cac chtic nang c d ban cua doanh nghiep 2. K e h o a c h k i n h d o a n h v a k e h o a c h h o a h o a t d o n g kinh doanh 2.1. Ke hoach kinh doanh Cd t h e h i e u k e h o a c h k i n h d o a n h l a m d t b a n phac t h a o tUdng l a i cua d o a n h n g h i e p bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e p p h a i d a t dUdc t r o n g m d t t h d i k i c u the xac d i n h c u n g 7 n h U cac p h U d n g t i e n c a n t h i e t de thUc h i e n cac m u c t i e u dd. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. Co n h i e u each p h a n l o a i k e hoach. N e u x e t theo t i n h c h u k i t h d i g i a n se co k e hoach d a i h a n , t r u n g h a n , n g a n h a n v a r a t n g a n h a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g k e hoach d a i h a n xac d i n h cho k h o a n g t h d i g i a n tii 5 n a m t r d l e n ; k e h o a c h t r u n g h a n co k h o a n g t h d i g i a n d u 6 i 5 n a m v a d a i h d n 1 n a m ; k e h o a c h n g a n h a n xac d i n h cho k h o a n g t h d i g i a n 1 n a m v a k e h o a c h r a t n g a n h a n ( h a y k e hoach tac n g h i e p ) xac d i n h cho k h o a n g t h d i g i a n q u y , t h a n g , t u a n l i , n g a y dem, ca hoac g i d . Cac k e h o a c h n a y co dac t r U n g cd b a n l a xac d i n h t h d i g i a n theo lich. B e n c a n h do c o n co l o a i k e h o a c h k h o n g theo c h u k i t h d i g i a n . L o a i k e h o a c h n a y diidc g o i l a c h i i d n g t r i n h s a n x u a t . D a c t r U n g cd b a n cua chUdng t r i n h san x u a t l a k h o n g b a t buoc ve t h d i h a n v a t h d i g i a n t h e o l i c h m a p h u t h u o c vao k h o i l i i d n g n h i e m v u c a n d a t r a v a g i a i quyet. 2.2. Ke hoach hoa hoat dong kinh doanh K e h o a c h h o a h o a t dong k i n h d o a n h l a p h a m t r u p h a n a n h q u a t r i n h k e h o a c h k e t i i k h i x a y d i l n g , to chiic t h i i c h i e n , d e n k h i k i e m t r a , d i e u c h i n h k e hoach diidc t h i i c h i e n m o t each l i e n tuc, l a p d i l a p l a i t h e o t i e n t r i n h p h a t t r i e n cua t h d i g i a n . Nhu" t h e , k e h o a c h h o a l a qua t r i n h m a n g h a i dac t r i i n g cd b a n : - Thii nhat, no bao g o m cac h o a t dong x a y d i i n g , t o chiic t h i i c h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e hoach. X a y d i i n g k e h o a c h l a q u a t r i n h s i i d u n g cac phiidng p h a p , cong c u t h i c h h d p n h a m xac d i n h k e hoach ciia d o a n h Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. n g h i e p v a t t i n g bo p h a n cua no p h u hdp v 6 i y e u c a u cua h o a t dong ke hoach hoa t r o n g t t i n g t h d i k i . To chtic thUc h i e n k e h o a c h bao g o m m o t l o a t cac h o a t dong t t i viec x a y dUng cac k e h o a c h n g a n h a n h d n , d a m bao, p h a n p h o i v a thUc h i e n sU p h o i h d p cac n g u o n lUc c u n g n h u thUc h i e n cac g i a i p h a p da xac d i n h t r o n g b a n k e hoach. K i e m t r a la hoat dong d a n h gia ke hoach, cac n h a n to' a n h hUdng den ke hoach n h a m xac d i n h x e m ke hoach co dUdc thUc h i e n p h u hdp nhu" y d i n h b a n d a u v a co d a m bao t i n h h i e u qua cung n h U co p h u hdp v 6 i m o i trUdng k i n h doanh. D i e u c h i n h k e h o a c h l a viec t h a y d o i m u c t i e u (bo p h a n m u c t i e u ) hoac g i a i p h a p c a n t h i e t de d a m bao ke h o a c h p h u h d p v d i sU t h a y dd'i c u a cac y e u t d ' t h u d c m d i trUdng k i n h doanh. - Thti hai, cac h o a t ddng x a y dUng, to' chtic thUc h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e h o a c h p h a i dUdc d i e n r a m d t each l a p d i l a p l a i theo c h u k i p h a t t r i e n t h d i g i a n hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h d n g n e u theo c h u k i t h d i g i a n c u n g se cd ke hoach hda d a i h a n n e u t h d i g i a n t t i 5 n a m t r d l e n ; ke hoach hoa t r u n g h a n n e u c h u k i t h d i g i a n d a i h d n 1 n a m v a n g a n h d n 5 n a m ; k e h o a c h hoa n g a n h a n n e u c h u k i t h d i g i a n l a 1 n a m v a ke h o a c h hoa r a t n g a n han (tac nghiep) neu chu k i t h d i g i a n la quy, thang, t u £ n l i , ngay dem, ca l a m viec, gid. N e u k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n se xua't h i e n p h a m t r u k e h o a c h hda theo chUdng t r i n h san xua't ( k i n h d o a n h ) . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. 3. H o a c h d i n h c h i e n I t i d c v a q u a n t r i c h i e n h i d e 3.1. Chien liipc C h i e n hide k i n h d o a n h l a m o t b a n phac t h a o tUdng l a i bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e p p h a i d a t dUdc c u n g nhu" cac phUdng t i e n c a n t h i e t de t h i i c h i e n cac muc t i e u do. C u n g co tac gia cho r a n g c h i e n hide k i n h d o a n h l a t a p hdp cac q u y e t d i n h v a h a n h dong q u a n t r i q u y e t d i n h s i i t h a n h cong l a u d a i cua d o a n h n g h i e p . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g , c h i e n hide phac t h a o cac m u c t i e u v a g i a i p h a p d a i h a n ; theo q u a n n i e m h i e n d a i co ca c h i e n hide d a i h a n v a c u n g co ca c h i e n hide n g a n h a n . K h i c h i e n hide dUdc q u a n n i e m k h o n g n h a t t h i e t p h a i d a i h a n t h i x e t ve h i n h t h i i c k e hoach v a c h i e n liidc deu mo t a m u c t i e u p h a i d a t dUdc t r o n g m o t t h d i k i nao do v a n h i i n g g i a i p h a p c a n t h i e t de t h i i c h i e n muc t i e u do. 3.2. Hoach dinh chien luoc • • • 3.2.1. Khai niem va ban chat H o a c h d i n h c h i e n lUdc l a q u a t r i n h s i i d u n g cac p h i i d n g p h a p , cong c u v a k i t h u a t t h i c h h d p n h a m xac d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h cua d o a n h n g h i e p v a t t i n g bo p h a n cua d o a n h n g h i e p t r o n g t h d i k i c h i e n liidc xac d j n h . B a n c h a t cua h o a c h d i n h c h i e n lUdc l a x a y d i i n g b a n c h i e n hide c u t h e t r o n g m o t t h d i k i xac d i n h nao do. M a c d u c i i n g xac d i n h m u c t i e u v a g i a i p h a p cua doanh n g h i § p (bo p h a n ) t r o n g m o t t h d i k i c u t h e song gitia hoach d i n h c h i e n hide v a x a y d i i n g k e hoach k h o n g giong n h a u . D i e m khac Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. b i e t cd b a n g i i i a c h u n g trU6c h e t l a d phUdng p h a p x a y d i i n g : n e u x a y d i i n g m o t b a n ke hoach c h i i y e u d i i a vao qua khu" v a k i n h n g h i e m t h i hoach d i n h c h i e n hide l a i k h o n g c h i d i i a vao cac d i i k i e n q u a k h i i , h i e n t a i m a p h a i dac b i e t d i i a t r e n cd sd d i i bao t U d n g l a i . T i i do d a n d e n s i i khac b i e t ve b a n c h a t gitia c h i e n hide v a k e hoach: n e u k e hoach h o a n t o a n m a n g t i n h c h a t t i n h v a t h i c h i i n g t h i c h i e n hide l a i h o a n t o a n m a n g t i n h dong v a t a n cong. 3.2.2. Quy trinh hoach dinh chien liipc Q u y t r i n h hoach d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h g o m 8 bu6c: Bu6c 1, p h a n t i c h v a d i i bao ve m o i t r i i d n g b e n n g o a i , t r o n g do cot l o i n h a t l a p h a n t i c h v a d i i bao ve t h i t r U d n g . 6 bu6c n a y d i e u cot l o i l a p h a i d i i bao cac y e u to' m o i t r U d n g co a n h hUdng d e n h o a t dong k i n h d o a n h ciia d o a n h nghiep t r o n g t h d i k i c h i e n hide v a do l U d n g c h i e u h u 6 n g , mtic do a n h hUdng ciia c h u n g . Budc 2, t o n g hdp k e t q u a p h a n t i c h v a d i i bao ve m o i t r U d n g b e n n g o a i . Cac t h o n g t i n t d n g hdp k e t q u a p h a n t i c h v a d i i bao m d i t r U d n g b e n n g o a i c a n t a p t r u n g d a n h gia cac t h d i cd, cd h d i v a ca cac t h a c h thUc, r u i ro, c a m bay,... cd t h e x a y r a t r o n g t h d i k i c h i e n hide. Budc 3, p h a n t i c h , d a n h gia v a p h a n d o a n d u n g m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . N d i d u n g d a n h gia v a p h a n doan c a n bao d a m t i n h t o a n d i e n , h e t h d n g . T u y n h i e n , cac v a n de cd't y e u c a n dUdc t a p t r u n g d a n h gia v a p h a n d o a n l a he t h d n g m a r k e t i n g , n g h i e n cUu v a p h a t t r i e n , to' chUc n h a n sii, t i n h h i n h t a i c h i n h ciia d o a n h nghiep,... Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. Budc 4, t d n g h d p k e t q u a p h a n t i c h , d a n h gia v a dU bao m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . V e n g u y e n tac phai p h a n t i c h , d a n h gia v a d u bao m o i m a t h o a t ddng b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . T u y n h i e n , t r o n g thUc t e t h U d n g t a p t r u n g xac d i n h cac d i e m m a n h , l d i t h e cua d o a n h n g h i e p c u n g n h U xac d i n h cac d i e m y e u , b a t l d i , dac b i e t l a so v d i cac d d i t h u c a n h t r a n h d t h d i k i c h i e n hide. Budc 5, n g h i e n cUu cac q u a n diem, mong mud'n, y kien,... cua l a n h dao doanh nghiep. De xac d i n h cac chien hide cu the, budc n a y p h a i h o a n t h a n h n h i e m v u d a n h gia l a i cac muc t i e u , t r i e t l i k i n h doanh cung n h U q u a n diem cua l a n h dao doanh nghiep. Cd n h U t h e chien hide dUa r a m d i cd the cd t i n h k h a t h i . Budc 6, h i n h t h a n h m d t ( h a y n h i e u ) phUdng a n c h i e n hide. V i e c h i n h t h a n h m d t h a y n h i e u phUdng a n c h i e n hide k h d n g p h u t h u d c vao y mud'n cua n h t i n g ngUdi l a m c h i e n hide m a p h u t h u d c vao phUdng p h a p hoach d i n h cu t h e da h i a chon. Budc 7, q u y e t d i n h c h i e n lUdc t d i Uu cho t h d i k i c h i e n hide. V i e c q u y e t d i n h h i a c h o n c h i e n hide t d i Uu c i i n g p h u t h u d c v a o p h U d n g p h a p hoach d i n h c h i e n hide l a phUdng p h a p p h a n b i e n , t r a n h l u a n b i e n c h t i n g h a y h i a c h o n phUdng a n td't n h a t t r o n g n h i e u phUdng a n x a y d i i n g . Budc 8, chUdng t r i n h hoa p h U d n g a n c h i e n hide da h i a c h o n v d i 2 cdng viec t r o n g t a m : t h t i nha't, cu t h e hoa cac muc t i e u c h i e n Itidc t h a n h cac chUdng t r i n h , phUdng an, d u a n ; t h t i h a i , xac d i n h cac c h i n h sach k i n h doanh, cac cdng viec q u a n t r i n h a m t h i i c h i e n c h i e n hide. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. Sd do 1.2. Quy trinh t a m budc xay d u n g chien I udc Phan tich Tdng hop va du* bao ke't qua phan tich ve m6i trudng va du bao ve mdi kinh doanh trudng kinh doanh ben ngoai ben ngoai Quyet Xac dinh dinh chie'n cac Hinh ludc nhidm Danh gia Tdng hop ket qua thanh tdi vu va phan doan danh gia, phan (cac) uu nham diing mdi truong doan mdi trudng phuong phu —» thuc ben trong cua ben trong doanh an hdp hidn doanh nghidp nghidp chien vdi chie'n luoc phudng luoc phap lua su chon Cac quan diem dung mong mudn, ki vong cua lanh dao doanh nghidp Q u y t r i n h ba g i a i d o a n x a y dUng c h i e n hide: Theo sd do tong quat md ta d sd do 1.3, quy trinh hoach d i n h c h i e n lUdc g o m 3 g i a i doan: Giai doan 1, xac lap he thdng dU heu thdng tin tU mdi trUdng k i n h doanh ben ngoai va ben t r o n g doanh n g h i § p l a m cd sd cho x a y dUng c h i e n hide. Cd t h e sU d u n g cac k i t h u a t Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. p h a n t i c h da dildc t d n g k e t n h i i m a t r & n d a n h gia cac yd'u td' ben ngoai, ma tran danh gia cac yeu to' ben trong, ma tran hinh anh canh tranh,... G i a i d o a n 2, p h a n t i c h , xac d i n h cac k e t hdp giUa t h d i cd, cd h d i , de doa,... c u a m d i t r U d n g k i n h d o a n h v d i cac d i e m m a n h , d i e m y e u , . . . cua d o a n h n g h i e p de t h i e t l a p cac ke't hdp cd t h e l a m cd sd x a y d i i n g cac p h u o n g a n c h i e n hide cua d o a n h n g h i e p . Cd t h e s i i d u n g cac k i t h u a t p h a n t i c h n h U m a t r a n SWOT, ma t r a n BCG,... Giai doan 3, xac dinh cac phUdng an, danh gia, hia chon v a q u y e t d i n h chie'n hide. T i l cac k e t hdp d g i a i doan 2 c a n h i a c h o n h i n h t h a n h cac phUdng a n c h i e n hide. D a n h gia v a h i a c h o n t h e o cac m u c t i e u Uu t i e n . Sd do 1.3. Quy trinh xay ditag chien li/dc theo ba giai doan Giai doan 1. Xac lap he thong thong tin, sd lieu tinh hinh,. phuc vu xay dung chien I Udc Ma tran danh gia cac ydu Ma tran hinh anh Ma tran danh gia cac yeu td ben ngoai (EFE) canh tranh id ben trong (IFE) Giai doan 2. Phan tich, xac djnh cac ket hdp Ma tran nguy Ma tran vj tri cd, cdhdi, Ma tran ben chie'n luge va Ma tran Ma tran chie'n diem yeu, trong, ben danh gia hoat Boston (BCG) luoc chfnh didm manh ngoai (IE) ddng (SWOT) Giai doan 3. Xay dung danh gia va quyet djnh chien lucre Ma tran hoach dinh chien luge cd kha nang djnh lugng (QSPM) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. 3.3. Qudn tri chien liidc 3.3.1. Khai niem ve qudn tri chien liidc Co tac g i a q u a n n i e m q u a n t r i c h i e n hide cua_xLoanh n g b i g p J i L Q g h e t h u £ t v a j d i o a hoc cua viec x a y dUng, to,chiic thUc h i e n v a d i L n l i ^ a j : a c _ q x ^ cho d o a n h n g h i e p co t h e d a t dUdc cac m u c t i e u cua m i n h . M o t so' tac gia l a i d i n h n g h i a q u a n t r i chie'n hide d o a n h n g h i e p l a t a p h d p cac q u y e t d i n h v a b i e n p h a p h a n h dong d a n d e n viec h o a c h d i n h v a t h i i c h i e n cac chie'n hide n h a m d a t dUdc m u c t i e u cua d o a n h n g h i e p . Q u a n t r i chie'n hide con dUdc h i e u l a m o t n g h e t h u a t v a k h o a hoc t h i e t l a p , t h i i c h i e n v a d a n h g i a cac q u y e t d i n h l i e n q u a n n h i e u chiic n a n g cho p h e p d o a n h n g h i e p d a t dUdc n h i i n g m u c t i e u da de r a . M o t so' tac g i a k h a c l a i d i n h n g h i a : q u a n t r i chie'n hide l a phUdng thUc q u a n t r i n h a m d i n h h u 6 n g c h i e n hide v a p h o i hdp cac chUc n a n g q u a n t r i t r o n g q u a t r i n h p h a t t r i e n l a u d a i cua d o a n h n g h i e p t r e n cd sd p h a n t i c h v a d i i bao m o i t r U d n g k i n h d o a n h m o t each t o a n d i e n . V a y , co t h e d j n h n g h i a q u a n t r i c h i e n hide d o a n h n g h i e p l a J o n g hdp cac hoal_ddng h o a c h diiib^d^-ehUe-thUc h i e n - v a k i e m t r a , d i e u c h i n h c h i e n lUdc k i n h d o a n h d i l n r a l a p ^ d i l a p l a i theo hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n n h a m dam_bao r a n g d o a n h n g h i e p luorT t a n d u n g dUdc m o i cd h d i , t h d i cd c u n g n h u h a n che hoac xda bd dUdc cac de doa, c a m b a y t r e n con dUdng t h i i c h i e n cac muc t i e u cua m i n h . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. Q u a n t r i c h i e n lUdc p h a i t o a t l e n dac t r t i n g r a t cd b a n l a l a y h o a c h d j n h c h i e n hide l a m h a t n h a n cua t o a n bo h o a t dong q u a n t r i doanh nghiep. H d n the niia, quan t r i chien hide c o n bao h a m ca n g h i a t d chiic t h i i c h i e n m o i h o a t ddng s a n x u a t - k i n h d o a n h cua d o a n h nghiep m d t each t o a n d i e n theo t a m n h i n c h i e n hide ( l u o n l u o n b i e t n h i n x a t r o n g r d n g k h i r a m o i quyet d j n h q u a n t r i doanh nghiep). K h a i n i e m q u a n t r j c h i e n hide c u n g p h a n a n h n d i d u n g c h u y e i i ciia q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide bao gom ba g i a i d o a n l a : hoach d j n h c h i d n hide, t d chiic t h i i c h i e n c h i e n hide v a k i e m t r a , d a n h g i a v a d i e u c h i n h c h i e n hide. 3.3.2. Qua trinh quan tri chien Itfdc * M d h i n h q u a n t r i c h i e n hide n a m budc T o a n bd q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide d i l n r a l a p d i l a p l a i theo q u y t r i n h n a m budc diidc m d t a d sd do 1.4. Sd do 1.4. Quan t r i chien I Udc nam budc Nghien ciiu sii mdnh & muc tieu cua doanh nghidp PhSn tfch ben Lua chon Phan tich bdn ngoai trong chien luoc (cd hdi va de doa) ftnanh va ye'u} Thuc hien chidn luoc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. Budc 1, n g h i e n ctiu s i i m e n h v a muc t i e u ciia doanh nghiep Bu6c n a y p h a i n g h i e n c i i u l a i t r i e t l i k i n h d o a n h v a dUa vao cac cd sd n h a t d i n h de xac d i n h x e m he t h o n g muc t i e u dUdc de r a t r o n g t r i e t l i k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e p co con p h u hdp h a y k h o n g ? B e n c a n h do con p h a i n g h i e n c i i u y do, q u a n d i e m c u n g nhu" n h i i n g m o n g mud'n ciia l a n h dao d o a n h nghiep d t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n hide. Bu"6c 2, p h a n t i c h b e n n g o a i M u c t i e u cua bu6c n a y l a xac d i n h dUdc m o i cd h o i v a de doa co t h e xua't h i e n t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h . M u o h v a y , doanh n g h i e p p h a i s i i d u n g cac cong c u , phUdng t i e n , k i t h u a t p h a n t i c h v a d i i bao t h i c h hdp. Viec xac d j n h cd h o i , de doa co c h u a n xac h a y k h o n g se l a m o t t r o n g cac n h a n to' a n h h u d n g r a t l d n d e n cha't l i i d n g ciia budc l i i a c h o n c h i e n hide k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e p . Budc 3, p h a n t i c h b e n t r o n g P h a n t i c h b e n t r o n g n h a m xac d j n h cac d i e m m a n h , d i e m y e u ciia d o a n h n g h i e p so v d i cac dd'i t h i i c a n h t r a n h t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n lUdc. M u d ' n v a y , p h a i b i e t s i i d u n g cac cdng cu, k i t h u & t t h i c h hdp v a t a p t r u n g vao n h t i n g d i e m c h i i y e u n h a m xac d j n h c h i n h xac d o a n h n g h i e p m a n h gi? y e u gi? Ke't q u a p h a n t i c h v a d a n h g i a m a n h y e u cd c h i n h xac h a y k h d n g c u n g l a m d t t r o n g n h t i n g n h a n td' q u y e t d j n h den c h a t lUdng ciia budc t i e p theo. Budc 4, l i i a c h o n chie'n hide k i n h d o a n h N d i d u n g ciia budc n a y l a x a y d i i n g v a q u y e t d j n h c h i e n Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản