Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy part 8

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
98
lượt xem
24
download

Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sửa chữa thiết bị đẩy (chân vịt). Vật liệu để lμm chân vịt : - Hợp kim đồng. - Thép không dỉ. - Thép các bon. - Gang xám. 1. Các dạng hư hỏng của chân vịt : - Bị mòn do dỉ hoặc do xâm thực. - Bị cong cánh. - Bị nứt. - Bị gẫy cánh. 2. Tháo chân vịt ra khỏi trục chân vịt. Trước hết ta phải nghiên cứu cách nối ghép của mũi thoát n−ớc của chân vịt với trục chân vịt, đồng thời phải chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp. Chân vịt vμ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy part 8

  1. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy II. Söa ch÷a thiÕt bÞ ®Èy (ch©n vÞt). VËt liÖu ®Ó lμm ch©n vÞt : - Hîp kim ®ång. - ThÐp kh«ng dØ. - ThÐp c¸c bon. - Gang x¸m. 1. C¸c d¹ng h− háng cña ch©n vÞt : - BÞ mßn do dØ hoÆc do x©m thùc. - BÞ cong c¸nh. - BÞ nøt. - BÞ gÉy c¸nh. 2. Th¸o ch©n vÞt ra khái trôc ch©n vÞt. Tr−íc hÕt ta ph¶i nghiªn cøu c¸ch nèi ghÐp cña mòi tho¸t n−íc cña ch©n vÞt víi trôc ch©n vÞt, ®ång thêi ph¶i chuÈn bÞ c¸c dông cô th¸o l¾p. Ch©n vÞt vμ trôc ch©n vÞt cã thÓ ghÐp víi nhau b»ng then, b»ng keo dÝnh. NÕu ch©n vÞt trôc ch©n vÞt nèi víi nhau b»ng then th× ta cã thÓ dïng nªm, dïng kÝch, vam hoÆc dïng ph¶n øng næ ®Ó th¸o. Trong mäi tr−êng hîp tr−íc khi th¸o ta ph¶i ®¸nh d©u vÞ trÝ t−¬ng ®èi cña vÞ trÝ ch©n vÞt vμ trôc ch©n vÞt. Môc ®Ých ®¸nh dÊu lμ ®Ó sau nμy khi l¾p r¸p sÏ chuÈn x¸c h¬n. + Ph−¬ng ph¸p dïng nªm. Gi÷a cñ ch©n vÞt vμ ®Çu èng bao trôc ta ®Æt hai nªm s¾t 1(h×nh 82). Gi÷a hai nªm 1 ta ®Æt nªm 2. Dïng bóa ®Ëp vμo nªm 2 ®Ó ®Èy ch©n vÞt t¸ch khái trôc ch©n vÞt. Nªm 2 Nªm s¾t 1 èng bao trôc Ch©n vÞt H×nh 82 + Ph−¬ng ph¸p dïng c¸c thiÕt bÞ kh¸c (h×nh 83,84,85,86). + Ph−¬ng ph¸p næ. Ta ®Ó bäc thuèc næ gi÷a phÇn cñ ch©n vÞt vμ ®Çu èng bao trôc. Cho thuèc næ næ th× ch©n vÞt sÏ ®−îc ®Èy ra phÝa sau. §iÒu quan träng nhÊt cña ph−¬ng ph¸p nμy lμ ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lo¹i vμ sè l−îng thuèc næ ®Ó khái lμm h− háng c¬ cÊu ®u«i taï vμ ch©n vÞt, laoi vμ sè l−îng 64 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  2. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy thuèc næ phô thuéc vμo träng l−îng chan vÞt vμo vËt liÖu lμm ch©n vÞt, vμo chiÒu s©u cña chong chãng khi th¸o ch©n vÞt ë d−íi n−íc. + Ph−¬ng ph¸p dïng nhiÖt. Ta cã thÓ th¸o ch©n vÞt khái trôc b»ng c¸ch nung nãng cñ ch©n vÞt b»ng ®Ìn oxy axeetylen, hoÆc lμm l¹nh b»ng oxyt cacbonic r¾n. NhiÖt ®é ®Ó nung nãng ch©n vÞt lμ 800 C ®èi víi ch©n vÞt lμm b»ng hîp kim ®ång vμ 100-1200 C ®èi víi ch©n vÞt lμm b»ng thÐp c¸cbon. 3. C¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é h− háng cña ch©n vÞt. + Ph−¬ng ph¸p quan s¸t ®Ó x¸c ®Þnh vÕt nøt lín, c¸c biÕn d¹ng d− nh− cong, gÉy, mßn theo kiÓu r¨ng c−a v.v... + Ph−¬ng ph¸p thÈm thÊu. Víi c¸c vÕt nøt nhá ta ph¶i dïng ph−¬ng ph¸p thÈm thÊu. Ta dïng dÇu ho¶, dïng bét mμu hoÆc dïng siªu ©m, dïng tõ tÝnh v.v... B»ng c¸c ph−¬ng ph¸p nμy ta cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c vÕt nøt nhá trªn hoÆc gÇn bÒ mÆt chi tiÕt. 4. Söa ch÷a ch©n vÞt lμm tõ hîp kim mÇu. C¸c ch©n vÞt lμm b»ng ®ång thau, ®ång ®á cã chøa c¸c kim lo¹i dï chØ mét l−îng rÊt nhá còng lμm thay ®æi tÝnh chÊt vμ cÊu t¹o cña hîp kim. C¸c kim lo¹i ®ã lμ kÒn, nh«m, s¾t, m¨ng gan, thiÕc. 8 4 3 5 2 1 7 8 H×nh 83: Th¸o chong chãng b»ng tÊm ch¾n vμ bu l«ng kÐo 1- Bul«ng kÐo 5- Trôc chong chãng 2- £cu 6- C÷ chong chãng 3- TÊm ch¾n 7- TÊm ®Öm 65 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  3. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy 4- Thanh chèng 8-TÊm lãt 3 1 2 4 6 5 H×nh 84 1- Bu l«ng kÐo. 4 - Trôc chong chãng 2 - èng bäc 5 - TÊm ®ì 3 - Cñ chong chãng 6 - VÝt cÊy 1 2 3 1- TÊm kÐo 2- Kho¸ (mãc) 3- Chong chãng 6 4- Trôc chong chãng 5- £cu 6-VÝt kÐo (bul«ng kÐo) H×nh 85 - Th¸o chong chãng b»ng kho¸ 66 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  4. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy a a-a a H×nh 86 - Th¸o chong chãng b»ng bäc thuû lùc 1- èng ®ång ®á . 4- Trôc chong chãng. 2- Thμnh chèng. 5- TÊm trung gian. 3- Cñ chong chãng. 6- èng bäc thuû lùc. 7- TÊm ®ì. Nh«m lμm t¨ng kh¶ n¨ng chèng dØ, lμm t¨ng ®é bÒn nh−ng nÕu thªm nhiÒu nh«m vμo th× hîp kim sÏ lμm gi¶m tÝnh hμn cña vËt liÖu. KÒn lμm t¨ng ®é bÒn, ®é r¾n vμ t¨ng tÝnh chèng dØ cña hîp kim. S¾t cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn cÊu tróc cña hîp kim, lμm t¨ng tÝnh c¬ häc vμ tÝnh c«ng nghÖ cña hîp kim. Mangan cã t¸c dông tèt ®Ó t¨ng tÝnh chèng dØ cña hîp kim. C¸c ch©n vÞt lμm b»ng hîp kim mμu do cã ®é bÒn kh«ng cao nªn th−êng bÞ h− háng ë d¹ng c¬ häc nh− bÞ nøt, bÞ cong, bÞ gÉy. + Söa ch÷a khi c¸nh ch©n vÞt bÞ cong, bÞ lâm. NÕu gãc cong kh«ng v−ît qu¸ 500 th× ta dïng bóa, kÝch ®Ó n¾n. Khi n¾n c¸nh ch©n vÞt ta ph¶i nung nãng khu vùc ®ã lªn tíi 600 - 9000C ®èi víi ch©n vÞt lμm tõ ®ång ®á vμ 200 - 3000 ®èi víi ch©n vÞt lμm tõ ®ång thau. NÕu c¸nh ch©n vÞt bÞ cong qu¸ 600 kh«ng n¾n ®−îc mμ ph¶i c¾t bá phÇn bÞ biÕn d¹ng, ®óc phÇn míi ®Ó hμn nèi l¹i. Khi ch©n vÞt bÞ mßn t¹o thμnh vÕt lâm, nÕu vÕt lâm cã chiÒu s©u kh«ng qu¸ 0.1 lÇn chiÒu dμy c¸nh t¹i vÞ trÝ ®ã th× ta chØ cÇn tÈy s¹ch dØ, mμi c¹nh cho nh½n. NÕu chiÒu s©u v−ît qu¸ giíi h¹n nªu trªn th× ta tiÕn hμnh hμn ®¾p. 67 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  5. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy NÕu do ¶nh h−ëng cña x©m thùc khÝ mμ bÒ mÆt cña c¸nh ch©n vÞt bÞ nh¸m th× khi chiÒu s©u vÕt nh¸m ch−a v−ît qu¸ 2mm ta chØ cÇn dòa cho bÒ mÆt c¸nh nh½n l¹i. NÕu chiÒu s©u vÕt v−ît qu¸ 2mm-3mm th× ta ph¶i hμn ®¾p. Sai khi hμn ®¾p vμ gia c«ng bÒ mÆt ta ph¶i kiÓm tra c©n b»ng tÜnh cña ch©n vÞt nÕu c©n thiÕt ta ph¶i kiÓm tra b−íc cña ch©n vÞt. Mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p hμn ®¾p ch©n vÞt lμm tõ hîp kim mÇu lμ hμn khÝ (hμn h¬i). ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p hμn h¬i lμ chÊt l−îng mèi hμn cao, ®iÒu kiÖn hμn tèt, nh−ng hμn h¬i cã nh−îc ®iÓm lμ n¨ng suÊt thÊp, tay nghÒ thî hμn ph¶i cao, kh«ng thuËn tiÖn khi hμn ®øng. Khi hμn h¬i ra cã thÓ thùc hiÖn theo 2 ph−¬ng ph¸p dÞch chuyÓn má hμn : ph¶i vμ tr¸i, th−êng ¸p dông ph¸p dÞch chuyÓn má hμn tr¸i. Khi ®ã má hμn sÏ dÞch chuyÓn sau que hμn tõ ph¶i sang tr¸i. Khi ®ã ngän löa khÝ ®· nung nãng kim lo¹i hμn tr−íc khi kim lo¹i hμn nãng ch¶y ®iÒn ®Çy vμo mèi hμn. L−îng tiªu thô khÝ ch¸y lμ : V = (100 - 200)δ lÝt/giê khi hμn ph¶i V = (120 - 150)δ lÝt/giê khi hμn tr¸i. (δ- chiÒu dÇy vËt hμn mm). Khi hμn h¬i th× nh©n cu¶ ngän löa hμn ph¶i ®Ó c¸ch vËt hμn lμ 6 - 8 mm vμ ná hμn ph¶i ®Ó nghiªng so víi bÒ mÆt vËt hμn lμ 30 - 800 phô thuéc vμo chiªu dÇy vËt hμn. 5. Söa ch÷a ch©n vÞt lμm b»ng thÐp kh«ng dØ. §Ó gia c«ng ch©n vÞt ng−êi ta dïng c¸c lo¹i thÐp kh«ng dØ sau : - ThÐp cã cr«m cao kh«ng chøa kÒn hoÆc l−îng kÒn kh«ng qu¸ 2%(2x3 vμ 1x13) - ThÐp cr«m ®ång kh«ng chøa kÒn. - ThÐp cr«m ®ång cã ch−a mét l−îng kÒn nhá (1x14H ) Khi hμn c¸c vÕt nøt hoÆc hμn ®¾p ®èi víi ch©n vÞt lμm tõ thÐp kh«ng dØ ta ph¶i dïng que hμn ®ång chÊt víi vËt liÖu hμn. Tr−íc khi hμn ta nung nãng vËt hμn lªn tíi 250 - 3000C. Sau khi hμn lËp tøc ph¶i tiÕn hμnh ram ë nhiÖt ®é 680 - 7200C trong thêi gian 3 - 5giê sau ®ã ®Ó nguéi trong kh«ng khÝ b×nh th−êng. 6. Söa ch÷a ch©n vÞt lμm tõ thÐp c¸cbon. §Ó gia c«ng ch©n vÞt ng−êi ta dïng thÐp 25Λ, 30Λ vμ 35Λ. C¸c lo¹i thÐp nμy thuéc lo¹i thÐp cã hμm l−îng c¸cbon cao. §ã chÝnh lμ mét trë ng¹i trong qu¸ tr×nh hμn. C¸c d¹ng h− háng cña ch©n vÞt lμ tõ thÐp c¸c bon lμ: - BÞ mßn do dØ, do x©m thùc. - BÞ nøt - BÞ cong c¸nh 68 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  6. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy - BÞ gÉy mét phÇn c¸nh. NÕu bÞ dØ mμ chiÒu s©u vÕt dØ kh«ng qu¸ 0.05 lÇn chiÒu dÇy c¸nh t¹i vÞ trÝ ®ã th× ta chØ viÖc tÈy s¹ch vÕt dØ s¾t b»ng dòi hoÆc ®¸ mμi. NÕu chiÒu s©u vÕt dØ tõ 0.05 ®Õn 0.4 lμn chiÒu dÇy c¸nh t¹i vÞ trÝ ®ã th× ta ph¶i tiÕn hμnh hμn ®¾p vμ sau ®ã gia c«ng l¹i bÒ mÆt vÕt hμn ®¾p. Khi cã vÕt nøt trªn c¸nh ta ph¶i khoan ch¨n hai ®Çu vÕt nøt víi ®−êng kÝnh 8 – 10 mm. ChiÒu s©u cña vÕt khoan ph¶i s©u h¬n vÕt nøt lμ 1 – 2 mm. NÕu trªn bÒ mÆt c¸nh ch©n vÞt cã c¸c vÕt nøt gÆp nhau th× ta ph¶i khoan lç t¹i vÞ trÝ giao nhau cña c¸c vÕt nøt ®ã. NÕu vÕt nøt xuyªn qua vμ chiÒu dÇy c¸nh t¹i khu vùc ®ã nhá h¬n 20mm thi ta v¸t mÐp theo h×nh ch÷ V víi gãc ë ®Ønh lμ 700 - 900 ( h×nh 87a ). NÕu chiÒu dÇy c¸nh tõ 20 – 30 mm ta v¸t mÐp theo h×nh ch÷ X ( h×nh 87b ). NÕu chiÒu dÇy c¸nh lín h¬n 30mm ta v¸t mÐp sao cho thμnh nghiªng mét gãc 100 - 150(h×nh 87c). Víi b¸n kÝnh gãc l−în tõ 4 – 5 mm vμ m b»ng 2 – 3 mm. 0 0 10 -15 70-90 δ δ ≤ 20-30 mm δ =20-30 mm m a) b) c) H×nh 87 Khi c¸nh ch©n vÞt bÞ cong víi gãc cong d−íi 200 vμ chiÒu dÇy c¸nh t¹i ®ã nhá h¬n 15mm ta cã thÓ n¾n c¸nh trªn bÖ hoÆc dïng vÝt hoÆc kÝch ®Ó n¾n. NÕu gãc cong lín h¬n 200 vμ chiÒu dÇy c¸nh t¹i ®ã lín h¬n 15mm ta ph¶i n¾n lμm hai ®ît. §Çu tiªn ta n¾n s¬ bé trªn bÖ nhê vÝt hoÆc kÝch. §ît hai ph¶i tiÕn hμnh n¾n trªn bÖ khu«n. Trong qu¸ tr×nh n¾n c¸nh ta ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt t¹i vÞ trÝ ®ã. Sau khi n¾n ta ph¶i tiÕn hμnh phñ khu vùc ®· n¾n ë nhiÖt ®é 8500c - 9000c. Thêi gian nung nãng lμ 1 phót cho 1 mm chiÒu dÇy c¸nh vμ gi÷ ë nhiÖt ®é trªn trong thêi gian 2 phót cho mçi chiÒu dÇy 1mm. Sau khi gia c«ng nhiÖt ta dïng ®¸ mμi ®Ó mμi nh½n bÒ mÆt c¸nh t¹i vÞ trÝ ®· n¾n. NÕu mét phÇn c¸nh bÞ gÉy th× ta c¾t bá phÇn ®ã gia c«ng phÇn míi ®Ó hμn nãi l¹i. III. Söa ch÷a thiÕt bÞ hμng ho¸ C«ng viÖc bèc xÕp hμng ho¸ lªn xuèng tμu ®−îc thùc hiÖn nhê cÇn cÈu trªn bê hoÆc cÇn cÈu tªn tμu. C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ cÈu hμng cña tμu gåm cã cÇn cÈu, d©y ch»ng, têi n©ng hμng, mãc cÈu, ®Õ cÈu, c¸c pu li v.v... 69 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  7. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy Tuú thuéc vμo chøc n¨ng ta chia thμnh cÇn cÈu nhÑ vμ cÇn cÈu nÆng. CÇn cÈu nhÑ cã søc n©ng d−íi 5 tÊn ( th−êng lμ 1 tÊn , 3 tÊn hoÆc 5 tÊn ). CÇn cÈu nÆng cã søc n©ng trªn 5 tÊn ( th−êng lμ 10 tÊn, 15 tÊn, 25 tÊn vμ 50 tÊn) D©y ®iÒu chØnh CÇn cÈu CÇn cÈu D©y hμng Boong §Õn têi H×nh 88: ThÓ hiÖn lo¹i cÇn cÈu ®¬n cã hÖ d©y ch»ng. Trong phÇn söa ch÷a thiÕt bÞ hμng hãa ta chØ nªu vÒ s÷a ch÷a cÇn cÈu ®òa lμ chÝnh. 1. Söa ch÷a cÇn cÈu khi bÞ cong HiÖn t−îng cÇn cÈu bÞ cong lμ hiÖn t−îng th−êng xuyªn x¶y ra. Ta cã thÓ söa ch÷a t¹i tμu hoÆc th¸o ®−a vÒ x−ëng. Khi cÇn cÈu bÞ cong ta th¸o cÇn cÈu khái tμu vμ thùc hiÖn theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau ®©y: a. Ph−¬ng ph¸p 1: §Æt cÇn cÈu lªn 2 ®Õ kª ë hai ®Çu víi chiÒu cao ®Õ kª kho¶ng 1000 - 1200 mm. T¹i vÞ trÝ cong nhÊt ta treo mét vËt cã träng l−îng 500 - 1500 Kg. Dïng ®Ìn h¬i ®Ó nung nãng phÝa cong tíi nhiÖt ®é 700 - 8000C. D−íi t¸c dông cña träng vËt cÇn cÈu sÏ tù duçi th¼ng. ë gi÷a cÇn cÈu ta ®Æt mét ®Õ kª ®Ó khi cÇn cÈu n»m trªn ®Õ kª ®ã lμ lóc cÇn cÈu ®· ®−îc duçi th¼ng. Sau khi cÇn cÈu ®· nguéi ta míi th¸o vËt treo vμ kiÓm tra ®é th¼ng cña cÇn cÈu (h×nh 89). 70 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  8. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy VÕt nung CÇn cÈu VËt treo §Õ kª H×nh 89 B»ng ph−¬ng ph¸p nμy ta cã thÓ söa ch÷a cÇn cÈu bÞ cong ngay trªn boong tμu. Ta ®Æt cÇn cÈu n»m trªn boong vμ hai ®Çu cÇn cÈu tú vμo be ch¾n sãng. Dïng kÝch ®Ó ®Æt gi÷a ®iÓm cong nhÊt cña cÇn cÈu vμ tú vμo thμnh miÖng quÇy hμng. Ta t¨ng kÝch ®Ó n¾n cÇn cÈu. §Ó nung nãng cÇn cÈu ta cã thÓ dïng ®Ìn h¬i hoÆc ®−a trùc tiÕp ®o¹n cong vμo lß than hoÆc dïng dßng ®iÖn c«ng nghiÖp. Khi dïng dßng ®iÖn c«ng nghiÖp ta cã thÓ ®¶m b¶o quy tr×nh n©ng nhiÖt ®é, cã thÓ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é nung. Theo ph−¬ng ph¸p nμy, t¹i vïng bÞ cong ta bäc cÇn cÈu b»ng mét líp v¶i ami¨ng c¸ch nhiÖt cã chiÒu dμy tõ 4 -5 mm. Trªn líp v¶i ®ã ta cuèn theo ®−êng xo¾n èc cuén d©y ®ång ®á cã tiÕt diÖn 180 - 240 mm2. Bªn ngoμi cuén d©y ta l¹i bäc mét líp v¶i ami¨ng ®Ó c¸ch ®iÖn. Cho dßng ®iÖn ®i qua d©y vμ cÇn cÈu ®−îc nung nãng dÇn tíi 750 - 8000C (nhê mét biÕn thÕ nèi song song víi m¹ng ®iÖn – h×nh 90). H×nh90 b/ Ph−¬ng ph¸p 2: NÕu ®é cong cña cÇn cÈu lín hoÆc t¹i vÞ trÝ cong cã vÕt lâm lín th× ta nªn c¾t rêi cÇn cÈu t¹i vÞ trÝ cong. Sau ®ã n¾n vÕt lâm vμ hμn nèi l¹i. Ta cã thÓ c¾t bá mét ®o¹n cÇn cÈu chç bÞ cong, gia c«ng ®o¹n míi sau ®ã hμn l¹i. 71 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
  9. Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy §Ó hμn nèi cÇn cÈu ta ph¶i ®Öm bªn trong mét èng ®Öm. èng ®Öm nμy cã thÓ ®i suèt hoÆc ph©n lμm 2 ®o¹n phô thuéc vμo chiÒu dμi ®o¹n thay míi. §Çu cña èng ®Öm ph¶i c¸ch ®−êng hμn nèi cña cÇn cÈu tèi thiÓu lμ 40 mm (h×nh 91) ≥ 40 mm ≥ 40 mm H×nh 91 NÕu èng ®Öm dμi th× ta ph¶i khoan lç trªn èng nèi víi ®êng kÝnh 19 – 25 mm ®Ó tgùc hiÖn hμn x«ng. 2. Söa ch÷a cÇn cÈu khi bÞ nøt T¹i vÞ trÝ cã vÕt nøt ta ph¶i c¹o s¹ch s¬n, tÈy s¹ch dØ vμ tiÕn hμnh khoan chÆn hai ®Çu vÕt nøt víi ®−êng kÝnh lç khoan lμ 5 – 6 mm. TiÕn hμnh v¸t mÐp hμn theo d¹ng ch÷ V. Ta tiÕn hμnh hμn tõ gi÷a vÕt nøt sang hai ®Çu. §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña cÇn cÈu ta ph¶i bäc mét èng ®Öm ph¸i ngoμi cã chiÒu dÇy èng ®Öm lμ 6 – 8 mm. ChiÒu dμi cña èng bäc ph¶i ®¶m b¶o phñ kÝn vÞ trÝ vÕt nøt vμ c¸ch ®Çu vÕt nøt lμ 50 – 60 mm ë phi¸ ngoμi ( h×nh 91 ) Trong mét sè tr−êng hîp nÕu vÕt nøt ng¾n vμ ®i däc theo cÇn c©u th× ta chØ viÖc khoan chÆn hai ®©ï vÕt nøt vμ bäc bªn ngoμi mét èng ®Öm lμ ®−îc. èng ®Öm ®ã ph¶i khoan lç ®Ó thùc hiÖn hμn x«ng. H×nh 91 3. Söa ch÷a cÇn cÈu khi bÞ gÉy. Khi cÇnc Èu bÞ gÉy th× ta ph¶i xem l¹i kÕt cÊu cña cÇn cÈu. NÕu ®é bÒn cña cÇn cÈu kh«ng ®¶m b¶o dÉn ®Õn hiÖn t−îng bÞ gÉy th× ta ph¸i thay míi cÇn cÈu víi ®é bÒn cao h¬n( t¨ng chiÒu dÇy cña cÇn cÈu). NÕu bÞ gÉy do nguyªn nh©n kh¸c th× ta 72 Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản