intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 6

Chia sẻ: Sam Sara | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
128
lượt xem
64
download

Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6:Tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Tạm ứng vốn đầu tư cho khối lượng xây dựng công trình Việc tạm ứng vốn được hiện ngay sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực (Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác)và được quy định như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình -Định giá sản phẩm xây dựng cơ bản - chương 6

 1. Ch−¬ng 6: T¹m øng, thanh to¸n, quyÕt to¸n Vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 6.1. T¹m øng Vèn ®Çu t− cho khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh: ViÖc t¹m øng vèn ®−îc thùc hiÖn ngay sau khi hîp ®ång x©y dùng cã hiÖu lùc (trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tháa thuËn kh¸c) vµ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1. §èi víi hîp ®ång t− vÊn: møc vèn t¹m øng tèi thiÓu lµ 25% gi¸ trÞ hîp ®ång bè trÝ cho c«ng viÖc ph¶i bè trÝ thuª t− vÊn. §èi víi c¸c hîp ®ång t− vÊn do c¸c tæ chøc t− vÊn n−íc ngoµi thùc hiÖn, viÖc t¹m øng vèn theo th«ng lÖ Quèc tÕ. 2. §èi víi gãi thÇu thi c«ng x©y dùng: - Gãi thÇu cã gi¸ trÞ tõ 50 tû trë lªn: møc t¹m øng vèn b»ng 10% gi¸ trÞ hîp ®ång. - Gãi thÇu cã gi¸ trÞ tõ 10 tû ®Õn d−íi 50 tû: møc t¹m øng vèn b»ng 15% gi¸ trÞ hîp ®ång. - Gãi thÇu cã gi¸ trÞ d−íi 10 tû: møc t¹m øng vèn b»ng 20% gi¸ trÞ hîp ®ång. 3. §èi víi hîp ®ång mua s¾m thiÕt bÞ: tïy theo gi¸ trÞ cña gãi thÇu, møc t¹m øng vèn do 2 bªn tháa thuËn nh−ng kh«ng nhá h¬n 10% gi¸ trÞ gãi thÇu. §èi víi mét sè cÊu kiÖn, b¸n thµnh phÈm trong x©y dùng cã gi¸ trÞ lín, ph¶i ®−îc s¶n xuÊt tr−íc ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng vµ mét sè lo¹i vËt t− ®Æc chñng, vËt t− ph¶i dù tr÷ theo mïa. Møc t¹m øng vèn theo nhu cÇu cÇn thiÕt cña viÖc s¶n xuÊt, nhËp khÈu vµ dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t− nãi trªn. 4. §èi víi c¸c gãi thÇu hay dù ¸n thùc hiÖn theo hîp ®ång EPC: viÖc t¹m øng ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ ®−îc c¨n cø vµo tiÕn ®é cung øng trong hîp ®ång. C¸c c«ng viÖc kh¸c, møc t¹m øng vèn b»ng 15% gi¸ trÞ cu¶ phÇn viÖc ®−îc ghi trong hîp ®ång. Hîp ®ång EPC lµ hîp ®ång thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc: ThiÕt kÐ + Cung øng VTTB + Tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh. 5. §èi víi c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng: thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng. 6. §èi víi gãi thÇu sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ N−íc: møc t¹m øng vèn kh«ng v−ît qu¸ kÕ ho¹ch vèn h»ng n¨m cña gãi thÇu. 7. ViÖc thu håi vèn t¹m øng b¾t ®Çu khi gãi thÇu ®−îc thanh to¸n khèi l−îng hoµn thµnh ®¹t tõ 20% ®Õn 30% gi¸ trÞ hîp ®ång. Vèn t¹m øng ®−îc thu håi dÇn vµo tõng thêi kú thanh to¸n khèi l−îng hoµn thµnh vµ ®−îc thu håi hÕt khi gãi thÇu ®−îc thanh to¸n khèi l−îng hoµn thµnh ®¹t 80% gi¸ trÞ hîp ®ång. §èi víi c¸c c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, viÖc thu håi vèn t¹m øng kÕt thóc sau khi ®· thùc hiÖn xong viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng. 6.2. Thanh to¸n khèi l−îng thùc hiÖn hay c«ng tr×nh hoµn thµnh: 76
 2. 6.2.1. Nguyªn t¾c chung: - TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t− x©y dùng tõ mäi nguån vèn ®Çu t− ®Òu ph¶i ¸p dông viÖc cÊp vèn, cho vay vµ thanh to¸n vèn ®Çu t− theo gi¸ trÞ khèi l−îng thùc hiÖn ®−îc nghiÖm thu. - ViÖc thanh to¸n khèi l−îng x©y dùng c¬ b¶n thùc hiÖn ®−îc tiÕn hµnh gi÷a Chñ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc nhËn thÇu phï hîp víi ph−¬ng thøc ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. - ViÖc cÊp vèn thanh to¸n khèi l−îng x©y dùng c¬ b¶n thùc hiÖn (kh«ng ph©n biÖt nguån vèn) gi÷a Chñ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan trong viÖc thùc hiÖn khèi l−îng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh (khèi l−îng x©y l¾p, mua s¾m trang thiÕt bÞ ) ®Òu thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng c¬ quan cÊp ph¸t thanh to¸n vµ ph¶i ghi trong kÕ ho¹ch ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Trong n¨m kÕt thóc dù ¸n, Chñ ®Çu t− chØ ®−îc cÊp thanh to¸n tèi ®a 95% gi¸ trÞ khèi l−îng kÕ ho¹ch, 5% cßn l¹i chØ ®−îc thanh to¸n sau khi cã b¸o c¸o quyÕt to¸n ®−îc duyÖt. 6.2.2. Tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn ®Ó khèi l−îng XDCB thùc hiÖn ®−îc cÊp vèn thanh to¸n: 1. §èi víi c«ng t¸c x©y l¾p: - C¨n cø vµo khèi l−îng thùc tÕ ®· thùc hiÖn cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cã trong kÕ ho¹ch ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, vµ ph¶i c¨n cø vµo néi dung ph−¬ng thøc thanh to¸n quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt. - Cã biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ N−íc. - Cã phiÕu gi¸ thanh to¸n ®−îc lËp t−¬ng øng víi khèi l−îng thùc hiÖn trªn c¬ së ®¬n gi¸ ®· thèng nhÊt vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch do Nhµ N−íc ban hµnh. 2. §èi víi thiÕt bÞ: - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt vµ kh«ng cÇn l¾p ®Æt cã trong danh môc thiÕt bÞ ®Çu t− ph¶i cã trong kÕ ho¹ch ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, cã hîp ®ång mua b¸n hoÆc gia c«ng thiÕt bÞ ®−îc cÊp vèn thanh to¸n. - Mçi lÇn thùc hiÖn xong c¸c b−íc c«ng viÖc: vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, gia c«ng thiÕt bÞ ®óng quy tr×nh kü thuËt theo hîp ®ång ký kÕt gi÷a Chñ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan th× chi phÝ cña mçi lÇn thùc hiÖn trªn sÏ ®−îc cÊp vèn thanh to¸n. 3. §èi víi c¸c chi phÝ kh¸c: - C«ng viÖc thuéc chi phÝ kh¸c cã tÝnh chÊt x©y l¾p ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp cÊp vèn thanh to¸n nh− ®èi víi khèi l−îng x©y l¾p thùc hiÖn. - Chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng; ®iÒu kiÖn thanh to¸n lµ tæng chi phÝ mçi lÇn ®−îc cÊp vèn thanh to¸n. 77
 3. - Chi phÝ kh¸c cho c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t− ®−îc cÊp vèn thanh to¸n cho tõng kho¶n môc chi phÝ t−¬ng øng víi khèi l−îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn tõng kú trªn c¬ së hîp ®ång gi÷a Chñ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan. - §èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ Chñ ®Çu t− øng tr−íc cho c¸c tæ chøc nµy kh«ng qu¸ 30% gi¸ trÞ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. ViÖc thanh to¸n thùc hiÖn theo lÞch giao hå s¬ tµi liÖu, khi bªn Chñ ®Çu t− nhËn ®ñ ph¶i thanh to¸n 95% gi¸ trÞ hîp ®ång, 5% gi¸ trÞ cßn l¹i c¸c tæ chøc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ sÏ ®−îc nhËn tiÕp sau khi thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh ®· ghi trong hîp ®ång kinh tÕ. - C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cßn l¹i ®−îc cÊp vèn thanh to¸n theo dù to¸n chi phÝ vµ kÕ ho¹ch ®Çu t− ®−îc duyÖt. 6.2.3. C¨n cø ®Ó thanh to¸n: 1. Ph¶i c¨n cø theo khèi l−îng thùc tÕ ®· hoµn thµnh. Tr−êng hîp khèi l−îng ph¸t sinh kh«ng cã trong thiÕt kÕ th× ph¶i ®−îc Chñ ®Çu t− x¸c nhËn, ph¶i cã ý kiÕn cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ ph¶i tr×nh lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ph¶i cã biªn b¶n bµn giao. 2. Biªn lai chøng tõ t¹m øng, t¹m chi. 3. VÒ d¬n gi¸: c¨n cø vµo gi¸ c¶ vËt liÖu theo th«ng b¸o gi¸ b¸n h»ng th¸ng cña ®Þa ph−¬ng ®Ó x¸c ®Þnh chªnh lÖch gi¸, ®èi víi vËt liÖu kh«ng cã trong th«ng b¸o gi¸ b¸n th× ph¶i dùa vµo biªn lai, hãa ®¬n cña Bé Tµi chÝnh. 6.2.4. Ph−¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung, ph−¬ng thøc thanh to¸n trong hîp ®ång ®· ký kÕt vµ khèi l−îng thùc hiÖn. Tïy theo thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, tÝnh chÊt hîp ®ång, c¸c bªn tham gia tháa thuËn ¸p dông mét hoÆc kÕt hîp c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n sau: 1. Thanh to¸n theo gi¸ trän gãi (gi¸ kho¸n gän): Bªn giao thÇu thanh to¸n cho Nhµ thÇu theo gi¸ kho¸n gän trong hîp ®ång, ¸p dông cho gãi thÇu x¸c ®Þnh râ vÒ khèi l−îng, chÊt l−îng vµ thêi gian thùc hiÖn. Tr−êng hîp cã ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh−ng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra ®−îc Ng−êi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt, gi¶i quyÕt theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång ký kÕt. Sè lÇn thanh to¸n cã thÓ theo giai ®o¹n, theo phÇn c«ng viÖc hoµn thµnh hoÆc thanh to¸n mét lÇn khi hoµn thµnh toµn bé hîp ®ång. 2. Thanh to¸n theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh: - Bªn giao thÇu thanh to¸n cho Nhµ thÇu c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh theo ®¬n gi¸ x¸c ®Þnh tr−íc trong hîp ®ång. Gi¸ trÞ ®−îc thanh to¸n x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n khèi l−îng hoµn thµnh thùc tÕ víi ®¬n gi¸ x¸c ®Þnh tr−íc trong hîp ®ång. 78
 4. - Tr−êng hîp khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi l−îng ban ®Çu trong hîp ®ång th× ®¬n gi¸ phÇn khèi l−îng ph¸t sinh cã thÓ ®−îc phÐp tháa thuËn l¹i, nh−ng kh«ng ®−îc phÐp v−ît qu¸ ®¬n gi¸ cè ®Þnh ghi trong hîp ®ång. - Tr−êng hîp khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh kh«ng cã ®¬n gi¸ ghi trong hîp ®ång th× gi¸ trÞ ph¸t sinh ®−îc tÝnh theo ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng n¬i c«ng tr×nh x©y dùng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, nÕu kh«ng cã ®¬n gi¸ t¹i ®Þa ph−¬ng hai bªn thèng nhÊt x©y dùng møc gi¸ míi vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ¸p dông. 3. Thanh to¸n theo gi¸ ®iÒu chØnh: ¸p dông cho c¸c gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè l−îng, khèi l−îng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ do Nhµ N−íc thay ®æi hay Nhµ N−íc ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. 4. VÒ thêi h¹n thanh to¸n th×: - Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy Nhµ thÇu nép hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ cho Chñ ®Çu t−. Chñ ®Çu t− ph¶i thanh to¸n cho Nhµ thÇu. - §èi víi dù ¸n sö dông vèn NSNN th× trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc víi Chñ ®Çu t− vµ 7 ngµy lµm viÖc víi c¬ quan cÊp ph¸t, th× Chñ ®Çu t− ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho Nhµ thÇu. 5. Chñ ®Çu t− ph¶i tr¶ kho¶n l·i theo l·i suÊt ng©n hµng do c¸c bªn thâa thuËn ghi trong hîp ®ång cho Nhµ thÇu ®èi víi khèi l−îng c«ng viÖc hoµn thµnh mµ Chñ ®Çu t− chËm thanh to¸n. C¬ quan cÊp ph¸t cho vay vèn chÞu tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i viÖc thanh to¸n chËm do m×nh g©y ra. 6.2.5. Ph−¬ng ph¸p tÝnh: Néi dung ph−¬ng ph¸p tÝnh thanh to¸n còng gièng tÝnh dù to¸n, bao gåm: 1. TÝnh c¸c khèi l−îng c«ng t¸c thùc tÕ hoµn thµnh cã ghi chó, diÔn gi¶i, cã ý kiÕn xÐt duyÖt ®èi víi c¸c khèi l−îng ph¸t sinh thªm; 2. Sö dông b¶ng ®¬n gi¸ hiÖn hµnh ®Ó tÝnh ra c¸c chi phÝ trùc tiÕp; 3. Tæng hîp gi¸ trÞ dù to¸n chi phÝ x©y dùng; 4. Tæng hîp tæng dù to¸n c«ng tr×nh. 6.3. QuyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh: 6.3.1. C¸c quy ®Þnh chung: 1. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ngay sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®−a vµo khai th¸c sö dông theo yªu cÇu cña Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−. 2. Vèn ®Çu t− ®−îc quyÕt to¸n lµ toµn bé chi phÝ hîp ph¸p ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ®Çu t− ®Ó ®−a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. Chi phÝ hîp ph¸p lµ chi phÝ ®−îc thùc 79
 5. hiÖn ®óng víi thiÕt kÕ, dù to¸n ®−îc phª duyÖt, b¶o ®¶m ®óng ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Nhµ N−íc cã liªn quan. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ N−íc th× vèn ®Çu t− ®−îc quyÕt to¸n ph¶i n»m trong giíi h¹n tæng møc ®Çu t− ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− lµ ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t− dù ¸n hoµn thµnh. Riªng c¸c dù ¸n do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t− th× Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt quyÕt to¸n. 4. Ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t− sö dông ®¬n vÞ chøc n¨ng thuéc quyÒn qu¶n lý ®Ó trùc tiÕp thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t− dù ¸n hoµn thµnh hoÆc kiÓm tra l¹i ®èi víi c¸c dù ¸n thuª kiÓm to¸n vèn ®Çu t− tr−íc khi phª duyÖt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 5. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ quyÕt to¸n vèn ®Çu t− dù ¸n hoµn thµnh ®Ó tr×nh ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt chËm nhÊt lµ: - 12 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n quan träng Quèc gia, dù ¸n nhãm A, - 9 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, - 6 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm C, kÓ tõ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, ®−a vµo khai th¸c, sö dông. 6. Bé tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ quyÕt to¸n vèn ®Çu t−, h−íng dÉn chi tiÕt vÒ quyÕt to¸n vèn ®Çu t− c¸c dù ¸n hoµn thµnh, kiÓm tra c«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t−; ®Þnh kú hay ®ét xuÊt thÈm ®Þnh l¹i c¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t− ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ N−íc. 7. Bé X©y dùng h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p quy ®æi chi phÝ ®Çu t− x©y dùng ®· thùc hiÖn vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®−a c«ng tr×nh cña dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông lµm c¨n cø lËp hå s¬ quyÕt to¸n vèn ®Çu t−, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l−u ®éng bµn giao cho s¶n xuÊt kinh doanh. 6.3.2. Ph¹m vi ®èi t−îng: 1. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t− x©y dùng thuéc khu vùc Nhµ N−íc kh«ng ph©n biÖt quy m«, h×nh thøc x©y dùng, nguån vèn ®Çu t−, khi hoµn thµnh Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n toµn bé vèn ®Çu t− víi c¬ quan Chñ qu¶n vµ c¬ quan cÊp (cho vay) vèn. 2. NÕu c«ng tr×nh ®−îc ®Çu t− tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau th× trong b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i ph©n tÝch râ theo c¬ cÊu nguån vèn. 3. C¸c dù ¸n ®Çu t− nhiÒu n¨m, khi b¸o c¸o quyÕt to¸n Chñ ®Çu t− ph¶i quy ®æi vèn ®Çu t− ®· thùc hiÖn vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®−a dù ¸n vµo vËn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh bµn giao (theo h−íng dÉn cña Bé X©y dùng, ®· tr×nh bµy trong ch−¬ng 3, môc 3.1.4.). 80
 6. 4. C¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu ph¶i quyÕt to¸n víi cÊp trªn cña m×nh vÒ kÕt qu¶ tµi chÝnh. 6.3.3. C¸c c¨n cø ®Ó lËp quyÕt to¸n c«ng tr×nh: 1. Hå s¬ hoµn c«ng. 2. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao tõng phÇn, tõng lo¹i c«ng c«ng t¸c cã ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c bªn. 3. C¸c v¨n b¶n x¸c nhËn cña c¸c bªn vµ cña cÊp trªn vÒ khèi l−îng ph¸t sinh so víi hå s¬ thiÕt kÕ ®· duyÖt. 4. §¬n gi¸ chi tiÕt ®Þa ph−¬ng, b¶ng gi¸ ca m¸y. 5. B¶ng gi¸ vËt liÖu theo th«ng b¸o h»ng th¸ng cña liªn së X©y dùng - Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Þa ph−¬ng. 6. NÕu sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng cã trong b¶ng th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu th× ph¶i dùa vµo biªn lai, hãa ®¬n cña Bé Tµi chÝnh. 7. C¸c th«ng t− h−íng dÉn vÒ lËp dù to¸n vµ thanh quyÕt to¸n cïng víi c¸c ®Þnh møc vÒ tû lÖ quy ®Þnh c¸c kho¶n chi phÝ. 6.3.4. Néi dung quyÕt to¸n c«ng tr×nh: Néi dung lËp quyÕt to¸n c«ng tr×nh gièng nh− lËp dù to¸n, bao gåm: 1. TÝnh khèi l−îng thùc tÕ x©y dùng (theo b¶n vÏ hoµn c«ng) cña c¸c lo¹i c«ng t¸c, sö dông ®¬n gi¸ chi tiÕt cña ®Þa ph−¬ng ®Ó tÝnh chi phÝ trùc tiÕp. 2. Dùa vµo c¸c th«ng b¸o, h−íng dÉn vÒ lËp dù to¸n vµ c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh (nÕu cã) cïng víi c¸c tû lÖ chi phÝ t¹i thêi ®iÓm lµm quyÕt to¸n (nÕu cã thay ®æi gi¸ c¶ vËt liÖu, thay ®æi c¸c hÖ sè hay c¸c tû lÖ quy ®Þnh ), Chñ ®Çu t− vµ tæ chøc x©y l¾p nhËn thÇu ph¶i thèng nhÊt vÒ thêi ®iÓm ¸p dông ®¬n gi¸, hÖ sè vµ tû lÖ quy ®Þnh, cÇn tæng hîp theo c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - X¸c ®Þnh tæng sè vèn thùc tÕ ®· ®Çu t− cho c«ng tr×nh gåm: chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu ®Çu t−, thùc hiÖn ®Çu t−. - X¸c ®Þnh c¸c kho¶n thiÖt h¹i kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh (thiÖt h¹i do thiªn tai, ®Þch häa ). - X¸c ®Þnh tæng vèn ®Çu t− thùc tÕ tÝnh vµo c«ng tr×nh, ®−îc tÝnh nh− sau: Tæng vèn ®Çu t− tÝnh vµo c«ng tr×nh = tæng sè vèn ®Çu t− thùc tÕ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh - c¸c chi phÝ thiÖt h¹i ®−îc Nhµ N−íc cho phÐp kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh , tµi s¶n l−u ®éng cña c«ng tr×nh ®· chuyÓn giao cho ®¬n vÞ kh¸c sö dông ®Ó h¹ch to¸n t¨ng gi¶m vèn ®Çu t−. 81
 7. - QuyÕt to¸n c«ng tr×nh theo 2 lo¹i gi¸: + Gi¸ quy ®æi vÒ thêi ®iÓm bµn giao, ®−a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh. + Gi¸ thùc tÕ cña vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n sö dông h»ng n¨m. 6.3.5. Hå s¬ quyÕt to¸n c«ng tr×nh: Hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n ®−îc lËp theo biÓu mÉu quy ®Þnh, bao gåm: 1. BiÓu quyÕt to¸n x©y l¾p cho c«ng tr×nh: Khèi l−îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn So s¸nh TT Lo¹i c«ng t¸c DT QT DT QT DT QT DT QT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tæng hîp gi¸ quyÕt to¸n (theo néi dung tæng hîp dù to¸n) - HÖ sè ®iÒu chØnh. - Khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p t¨ng hay gi¶m so víi dù to¸n, gi¶i thÝch lý do: + Do bãc tiªn l−îng ch−a s¸t víi quy c¸ch trong ®¬n gi¸. + Do khèi l−îng ph¸t sinh: do thiªn tai, ®Þch häa so víi thiÕt kÕ ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ Chñ ®Çu t− trong biªn b¶n. + Nh÷ng khèi l−îng ch−a cã trong dù to¸n. - §¬n gi¸ cã thµnh phÇn nµo kh¸c so víi ®¬n gi¸ tÝnh trong dù to¸n vµ thuyÕt minh ph¶i nªu râ: + Do thay ®æi thiÕt kÕ: thay ®æi chñng lo¹i vËt liÖu, yªu cÇu kü thuËt; + Do thay ®æi vÒ gi¸ c¶ vËt liÖu, chÕ ®é tiÒn l−¬ng; + Do ®¬n gi¸ ¸p dông trong dù to¸n ch−a phï hîp 2. BiÓu tÝnh chi phÝ trùc tiÕp c¸c khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p: TT Sè hiÖu Lo¹i §¬n Khèi §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ®¬n gi¸ c«ng t¸c vÞ l−îng VL NC MTC VL NC MTC (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 3. BiÓu tæng quyÕt to¸n vèn ®Çu t− theo h¹ng môc c«ng tr×nh: TT C«ng suÊt Dù to¸n Vèn ®Çu t− thùc hiÖn thiÕt kÕ ®−îc duyÖt Thµnh phÇn Tæng V§T Vèn x©y l¾p Vèn thiÕt bÞ Chi phÝ kh¸c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 82
 8. 6.3.6. ThÈm tra - phª duyÖt quyÕt to¸n: Tr−íc khi phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t− dù ¸n hoµn thµnh ph¶i tiÕn hµnh thÈm tra: - §èi víi dù ¸n thuéc nhãm A, Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm chñ tr× thÈm tra. - §èi víi dù ¸n cßn l¹i do c¸c Bé hoÆc TØnh, Thµnh phè tæ chøc thÈm tra. C¬ quan Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm thÈm tra vµ cã ý kiÕn nhËn xÐt b»ng v¨n b¶n tr−íc khi cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n. Phª duyªt quyÕt to¸n: - §èi víi dù ¸n ®Çu t− hoµn thµnh (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− lµ ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n. - §èi víi dù ¸n thuéc nhãm A Thñ t−íng ChÝnh phñ ñy quyÒn cho Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt quyÕt to¸n. - §èi víi vèn ®Çu t− thùc hiÖn h»ng n¨m, c¬ quan cÊp ph¸t hoÆc cho vay vèn tiÕn hµnh kiÓm tra sè vèn ®· sö dông theo kÕ ho¹ch ®−îc duyÖt. - Thêi h¹n xÐt duyÖt quyÕt to¸n cña c¬ quan Chñ qu¶n ®Çu t− tèi ®a lµ: . 1 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A, . 15 ngµy ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, . 10 ngµy ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm C, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n do Chñ ®Çu t− göi lªn. 6.4. b¶o hµnh , b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng: 6.4.1. b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng: 1. Thêi h¹n b¶o hµnh: Thêi h¹n b¶o hµnh ®−îc tÝnh tõ ngµy Chñ ®Çu t− ký biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh ®Ó ®−a vµo sö dông vµ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a. Kh«ng Ýt h¬n 24 th¸ng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp ®¨c biÖt, cÊp I. b. Kh«ng Ýt h¬n 12 th¸ng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i. 2. Møc b¶o hµnh c«ng tr×nh: a. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu cung cÊp thiÕt bÞ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn b¶o hµnh vµ tµi kho¶n cña C§T theo c¸c møc sau: - 3% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cÊp ®Æc biÖt, cÊp I. - 5% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cßn l¹i. 83
 9. b. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu cung cÊp thiÕt bÞ chØ ®−îc hoµn tr¶ tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh sau khi kÕt thóc thêi h¹n b¶o hµnh vµ ®−îc C§T x¸c nhËn ®· hoµn thµnh c«ng viÖc b¶o hµnh. c. TiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng, b¶o hµnh thiÕt bÞ c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo l·i suÊt ng©n hµng do hai bªn thâa thuËn. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ C§T cã thÓ tháa thuËn viÖc thay thÕ tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng b»ng th− b¶o l·nh cña ng©n hµng cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng. 3. Tr¸ch nhiÖm c¸c bªn vÒ viÖc b¶o hµnh c«ng tr×nh: a. Chñ ®Çu t−, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm sau: - KiÓm tra t×nh tr¹ng, ph¸t hiÖn h− háng ®Ó yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, Nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh söa ch÷a, thay thÕ. Tr−êng hîp c¸c nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®−îc viÖc b¶o hµnh th× C§T, Chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh x©y dùng cã quyÒn thuª nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn. Kinh phÝ thuª ®−îc lÊy tõ tiÒn b¶o hµnh x©y dùng. - Gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c«ng viÖc kh¾c phôc, söa ch÷a cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. - X¸c nhËn hoµn thµnh b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh. b. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thµu cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm: - Tæ chøc kh¾c phôc ngay sau khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh vµ ph¶i chÞu mäi phÝ tæn kh¾c phôc. - Tõ chèi b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh trong c¸c tr−êng hîp sau: + C«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh h− háng kh«ng ph¶i do lçi cña nhµ thÇu. + Chñ ®Çu t− vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng bÞ c¬ quan Nhµ N−íc cã thÈm quyÒn buéc th¸o dì. + Sö dông thiÕt bÞ, c«ng tr×nh x©y dùng sai quy tr×nh vËn hµnh. c. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ thÇu thiÕt x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra h− háng c«ng tr×nh, sù cè c«ng tr×nh x©y dùng kÓ c¶ sau thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh, tïy theo møc ®é vi ph¹m cßn bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.4.2. b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng: 1. CÊp b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng: a. C«ng tr×nh sau khi ®−îc nghiÖm thu ®−a vµo sö dông ph¶i ®−îc b¶o tr× ®Ó vËn hµnh, khai th¸c l©u dµi. 84
 10. C«ng viÖc b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc thùc hiÖn theo c¸c cÊp sau: - CÊp duy tu b¶o d−ìng. - CÊp söa ch÷a nhá. - CÊp söa ch÷a võa. - CÊp s÷a ch÷a lín. b. Néi dung, ph−¬ng ph¸p b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c c¸p b¶o tr× thùc hiÖn theo quy tr×nh b¶o tr×. 2. Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng: a. Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh ®−îc tÝnh tõ ngµy nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh x©y dùng vµo sö dông cho ®Õn khi hÕt niªn h¹n sö dông theo quy ®Þnh cña nhµ thÇu thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. b. Tr−êng hîp c«ng tr×nh x©y dùng v−ît qu¸ niªn h¹n sö dông nh−ng cã yªu cÇu ®−îc tiÕp tôc sö dông th× c¬ quan qu¶n lý Nhµ N−íc cã thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt, quyÕt ®Þnh cho phÐp sö dông trªn c¬ së kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt l−îng c«ng tr×nh do tæ chøc t− vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thùc hiÖn. Ng−êi quyÕt ®Þnh cho phÐp sö dông c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 3. Quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng: a. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng míi, nhµ thÇu thiÕt kÕ, nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ c«ng tr×nh lËp quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng phï hîp víi lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®ang sö dông nh−ng ch−a cã quy tr×nh b¶o tr× th× chñ së höu, chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i thuª tæ chøc t− vÊn kiÓm ®Þnh l¹i chÊt c«ng tr×nh x©y dùng vµ lËp quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng. b. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh lËp quy tr×nh b¶o tr× cho tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn kü thuËt b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng t−¬ng øng. 4. Tr¸ch nhiÖm cña chñ së höu hoÆc ng−êi qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh trong viÖc b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng: a. Tæ chøc thùc hiÖn b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng theo quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng. b. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ viÖc chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng bÞ xuèng cÊp do kh«ng thùc hiÖn quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh. 85
 11. 86

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản