intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Hệ thống lái

Chia sẻ: Hoan Pham Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

294
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo giáo trình Hệ thống lái sau đây để nắm bắt những kiến thức về cách bảo dưỡng, sửa chữa bơm trợ lực lái; bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp; bảo dưỡng sửa chữa hộp tay lái; bảo dưỡng cơ cấu trợ lực; bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng xe bánh xích; bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu thanh lái.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Hệ thống lái

 1. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN TÀI   LIỆU   NÀY   THUỘC   LOẠI   SÁCH   GIÁO   TRÌNH   NÊN   CÁC  NGUỒN THÔNG TIN CÓ THỂ ĐƯỢC PHÉP DÙNG NGUYÊN BẢN HOẶC  TRÍCH DÙNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH VỀ ĐÀO TẠO VÀ THAM KHẢO. MỌI  MỤC  ĐÍCH KHÁC CÓ Ý  ĐỒ  LỆCH LẠC HOẶC SỬ  DỤNG   VỚI   MỤC   ĐÍCH   KINH   DOANH   THIẾU   LÀNH   MẠNH   SẼ   BỊ   NGHIÊM  CẤM. MàTÀI LIỆU: MĐ 07 LỜI NÓI ĐẦU 1
 2. Để  nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân kỹ  thuật phục vụ  cho sự  nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Ngang tầm với khu vực và  thế giới. Nhà nước đã tiến hành nhiều biện pháp hỗ trợ cho ngành dạy nghề.  Dự  án giáo dục Kỹ  thuật và Dạy nghề  là một trong những biện pháp đó.   Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình là một trong 40 trường trọng điểm  thuộc Dự  án. Với truyền thống và bề  dày kinh nghiệm của trường và được  Tổng cục Dạy nghề hỗ trợ trang thiết bị cho các nghề Sửa chữa máy thi công  xây dựng. Tài liệu này là một trong những kết quả  của các giảng viên trong và  ngoài trường có kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy nghề, đã được học tập, bồi   dưỡng trong và ngoài nước. Trong quá trình biên soạn tài liệu này chúng tôi đã  nhận được sự  giúp đỡ  nhiệt tình của Tổng cục Dạy nghề  và các đơn vị  có  liên quan. Tài liệu này được biên soạn theo mẫu định dạng các tài liệu dạy nghề  được sử dụng rộng rãi trong nước và ngoài nước. Học xong mô đun này học   viên có khả năng: Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc của  hệ thống di chuyển. Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các bộ  phận  của hệ thống di chuyển đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Tài liệu này được thiết kế  theo từng mô đun thuộc hệ  thống mô đun/  môn học của một chương trình để đào tạo hoàn chỉnh nghề sửa chữa máy thi  công xây dựng trình độ  cao đẳng nghề  và được dùng làm giáo trình cho học   viên trong các khoá đào tạo chính quy dài hạn hoặc ngắn hạn và các công  nhân kỹ  thuật, các kỹ  thuật viên, các nhà quản lý và những nhà sử  dụng lao   động kỹ thuật tham khảo. Đây là tài liệu thử  nghiệm sẽ  được hoàn chỉnh để  trở  thành giao trình  chính thức trong hệ thống dạy nghề. NHÓM TÁC GIẢ 2
 3. Môc lôc Stt §Ò môc Trang 01 Giíi thiÖu vÒ m« ®un 5 02 S¬ ®å quan hÖ theo tr×nh tù häc nghÒ gi÷a c¸c m« 7 ®un 03 C¸c h×nh thøc häc tËp chÝnh trong m« ®un 8 04 Yªu cÇu vÒ ®¸nh gi¸ hoµn thµnh m« ®un 8 05 Më ®Çu 9 06 Bµi 1: B¶o dìng, söa ch÷a b¬m trî lùc l¸i 13 07 Bµi 2 : B¶o dìng c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp 24 08 Bµi 3 : B¶o dìng söa ch÷a hép tay l¸i 32 09 Bµi 4 : B¶o dìng c¬ cÊu trî lùc 40 10 Bµi 5 : B¶o dìng hÖ thèng chuyÓn híng xe b¸nh xÝch 45 11 Bµi 6 : B¶o dìng söa ch÷a c¬ cÊu thanh l¸i 47 12 Tµi liÖu tham kh¶o 62 Giíi thiÖu vÒ m« ®un §Ó gióp cho ngßi thî vËn hµnh di chuyÓn m¸y thi c«ng x©y dùng nãi riªng vµ ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe m¸y nãi chung ®îc chÝnh x¸c, an 3
 4. toµn vµ cã hiÖu qu¶ cao. C¸c nhµ chÕ t¹o ®· nghiªn cøu vµ trang bÞ cho mçi lo¹i m¸y thi c«ng x©y dùng mét hÖ thèng l¸i phï hîp . V× vËy nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng cña ngêi thî b¶o dìng söa ch÷a hÖ thèng nµy yªu cÇu rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe m¸y ®ang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ë ViÖt Nam còng nh trªn toµn thÕ giíi. VÞ trÝ, ý nghÜa, vai trß cña m« ®un: - VÞ trÝ: Lµ m« ®un chuyªn m«n nghÒ trong danh môc c¸c m« ®un ®µo t¹o hÖ Cao ®¼ng nghÒ söa ch÷a m¸y thi c«ng x©y dùng. Được học  cùng các môn học chung và môn MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05, MĐ06,  MĐ08, MĐ09, MĐ10, MĐ 11, MĐ12, MĐ13 - TÝnh chÊt: Lµ m« ®un chuyªn m«n nghÒ ®µo t¹o b¾t buéc. Môc tiªu cña m« ®un: - Häc viªn nªu ®îc yªu cÇu, nhiªm vô vµ gi¶i thÝch ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c côm chi tiÕt, bé phËn trong hÖ thèng l¸i cña m¸y thi c«ng x©y dùng. - B¶o dìng, söa ch÷a ®îc hÇu hÕt nh÷ng h háng cña c¸c côm chi tiÕt, bé phËn trong hÖ thèng l¸i ®óng quy tr×nh kü thuËt. Môc tiªu thùc hiÖn cña m« ®un: Häc xong m« dun nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: - Tr×nh bµy ®óng nhiÖm vô, ph©n lo¹i c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i m¸y thi c«ng x©y dùng. - Gi¶i thÝch ®îc cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i m¸y thi c«ng x©y dùng. - Ph©n tÝch ®îc hiÖn tîng vµ nguyªn nh©n h háng thêng gÆp cña c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i m¸y thi c«ng x©y dùng. - Sö dông ®óng, hîp lý c¸c dông cô, thiÕt bÞ kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i ®¶m b¶o chÝnh x¸c, an toµn. - Thùc hiÖn ®îc viÖc kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i m¸y thi c«ng x©y dùng ®óng quy tr×nh vµ c¸c chØ tiªu kü thuËt. 4
 5. Néi dung chÝnh cña m« ®un: Thêi gian STT Tªn c¸c bµi trong m« ®un Tæn Lý Thùc KiÓm g sè thuyÕt hµnh tra* 1 B¶o dìng, söa ch÷a b¬m trî lùc l¸i 18 5 12 1 2 B¶o dìng c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp 12 3 9 3 B¶o dìng söa ch÷a hép tay l¸i 18 5 12 1 4 B¶o dìng c¬ cÊu trî lùc 18 5 12 1 5 B¶o dìng hÖ thèng chuyÓn híng xe b¸nh xÝch 24 5 18 1 6 B¶o dìng söa ch÷a c¬ cÊu thanh l¸i 15 4 11 Céng: 105 27 74 4 C¸c h×nh thøc häc tËp chÝnh trong m« ®un H×nh thøc 1: Häc trªn líp vµ th¶o luËn vÒ: - Yªu cÇu, nhiÖm vô, ph©n lo¹i c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i - S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i - Quy tr×nh th¸o l¾p c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i. H×nh thøc 2: Tù nghiªn cøu tµi liÖu: - §äc b¶n vÏ vÒ S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong hÖ thèng l¸i. - T×m hiÓu c¸c nguyªn nh©n h háng thêng gÆp theo s¬ ®å cÊu t¹o. H×nh thøc 3: xem tr×nh diÔn mÉu vÒ: - Ph¬ng ph¸p kiÓm tra, ®iÒu chØnh. - Quy tr×nh th¸o l¾p. H×nh thøc 4: Thùc hµnh: - Thùc hiÖn th¸o l¾p, kiÓm tra, ®iÒu chØnh. - Thö nghiÖm sau söa ch÷a. H×nh thøc 5: Thùc tËp t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt (nÕu cã ®iÒu kiÖn). Yªu cÇu vÒ ®¸nh gi¸ hoµn thµnh m« ®un - VÒ kiÕn thøc: 5
 6. + Tr×nh bµy ®óng c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô, cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn, c¬ cÊu cña hÖ thèng l¸i trªn m¸y thi c«ng x©y dùng. + Gi¶i thÝch ®îc nh÷ng hiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c bé phËn, c¬ cÊu cña hÖ thèng l¸i trªn m¸y thi c«ng x©y dùng. - VÒ kü n¨ng: + Thùc hiÖn ®îc c«ng t¸c kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c bé phËn, c¬ cÊu cña hÖ thèng l¸i trªn m¸y thi c«ng x©y dùng. + Sö dông ®óng vµ hîp lý c¸c dông cô, thiÕt bÞ kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ an toµn. + ChuÈn bÞ vµ bè trÝ n¬i lµm viÖc cã khoa häc. - VÒ th¸i ®é: + Thùc hiÖn nghiªm tóc quy tr×nh b¶o dìng söa ch÷a. + Cã ý thøc trong c«ng viÖc ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. + Cã tinh thÇn ®éng viªn gióp ®ì ®ång nghiÖp. + B¶o qu¶n tèt dông cô, thiÕt bÞ. 6
 7. Më ®Çu 1. NhiÖm vô cña hÖ thèng l¸i: §¶m b¶o viÖc di chuyÓn cña xe, m¸y theo híng cña ngêi ®iÒu khiÓn vµ lµm cho m¸y kh«ng lÖch híng do t¸c ®éng cña ngo¹i lùc. Chèng sù lËt ®æ ngang cña m¸y vµ trît ngang cña lèp. Thay ®æi híng di chuyÓn cña m¸y nhÑ nhµng, nhanh chãng. 2. S¬ ®å cÊu t¹o chung cña hÖ thèng l¸i: - HÖ thèng l¸i kiÓu thuû lùc. - HÖ thèng l¸i kiÓu c¬ khÝ. 7
 8. - HÖ thèng l¸i kiÓu trî lùc khÝ nÐn. C¬ cÊu chuyÓn híng cña hÖ thèng l¸i. 8
 9. - Hép tay l¸i cã bé cêng ho¸ (trî lùc) thuû lùc. Bµi 1: B¶o dìng, söa ch÷a b¬m trî lùc l¸i 9
 10. Giíi thiÖu: Môc tiªu thùc hiÖn: Häc xong bµi nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: - Tr×nh bµy ®óng nhiÖm vô, ph©n lo¹i b¬m trî lùc l¸i. - Ph©n tÝch ®îc s¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña b¬m trî lùc l¸i. - Thùc hiÖn ®îc c«ng t¸c kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a b¬m trî lùc l¸i trªn m¸y thi c«ng x©y dùng ®óng yªu cÇu kü thuËt. Néi dung chÝnh 1. NhiÖm vô, ph©n lo¹i b¬m trî lùc l¸i m¸y thi c«ng x©y dùng - NhiÖm vô - Ph©n lo¹i 2. S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña b¬m trî lùc l¸i m¸y thi c«ng x©y dùng - S¬ ®å cÊu t¹o - Nguyªn lý ho¹t ®éng 3. Nh÷ng hiÖn tîng vµ nguyªn nh©n h háng thêng gÆp. 4. B¶o dìng, söa ch÷a b¬m trî lùc l¸i trªn m¸y thi c«ng x©y dùng: - Quy tr×nh b¶o dìng, söa ch÷a b¬m trî lùc l¸i. - Thùc hiÖn b¶o dìng, söa ch÷a b¬m trî lùc l¸i. C¸c ho¹t ®éng häc tËp: - Häc trªn líp (lý thuyÕt) vÒ nhiÖm vô, ph©n lo¹i, cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng hiÖn tîng vµ nguyªn nh©n h hang thêng gÆp cña b¬m trî lùc l¸i. - Thùc hµnh b¶o dìng b¬m trî lùc l¸i. Ho¹t ®éng 1: Nghe thuyÕt tr×nh cã th¶o luËn 1. NhiÖm vô, ph©n lo¹i b¬m trî lùc l¸i. 1.1. NhiÖm vô: - Cung cÊp dßng ¸p lùc dÇu thuû lùc cho hÖ thèng l¸i. - §¶m b¶o sù lµm viÖc æn ®Þnh cho hÖ thèng l¸i. 1.2. Ph©n lo¹i: - B¬m b¸nh r¨ng - B¬m c¸nh g¹t 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng: 2.1 B¬m b¸nh r¨ng 10
 11. - CÊu t¹o - Nguyªn lý ho¹t ®éng 2.2 B¬m c¸nh g¹t - CÊu t¹o (trang 150....sc g©m oto) - Nguyªn lý ho¹t ®éng 3. Nh÷ng h háng thêng gÆp - ¸p suÊt dÇu qu¸ yÕu - Ch¶y dÇu - Cã tiÕng kªu c¬ khÝ - KiÓm tra khe hë gi÷a th©n b¬m vµ ®Ønh r¨ng cña b¸nh r¨ng. 1. Th©n b¬m; 2. C¸c b¸nh r¨ng 11
 12. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra khe hë n¾p vµ ®Çu c¸c b¸nh r¨ng 4. Quy tr×nh th¸o b¬m dÇu trî lùc l¸i - VÖ sinh s¬ bé bÒ ngoµi b¬m. - Nghiªn cøu tríc khi th¸o. TT Nguyªn c«ng H×nh vÏ Dông cô Chó ý 1 Th¸o c¸c ®êng èng Dïng ªt« kª dÉn. kÑp ch¾c ch¾n. 2 Th¸o Pu ly Vam xÝch tuýp 17 3 Th¸o n¾p b¬m Tuýp 19 phÝa tríc(®Öm) 12
 13. 4 Th¸o n¾p b¬m V¹ch dÊu clª Chó ý (th©n sau) 14, clª ®Öm. - §¸nh dÊu trªn chßng, bóa th©n b¬m vµ l¾p nhùa. b¬m ra. - Th¸o 4 ®ai èc b¾t trªn n¾p b¬m. - Th¸o n¾p b¬m ra. 5 Th¸o r« t« K×m chuyªn - §¸nh dïng, v¹ch dÊu dÊu. chiÒu l¾p ghÐp c¸nh g¹t vµ r«t«. - Tr¸nh xíc lßng dÉn h- íng 6 - Th¸o trôc b¬m. M¸y Ðp thñy Tr¸nh - Th¸o vßng h·m vµ lùc, k×m cong ®a vßng h·m ra. chuyªn dïng. vªnh vßng h·m. - Dïng m¸y Ðp thñy lùc Ðp c¶ trôc b¬m vßng bi vµ æ bi ra. 13
 14. 7 - Th¸o phít vµ vong Bóa nhùa - Tr¸nh bi.. lµm r¬i n¾p (th©n sau ). - Tr¸nh lµm r¸ch gio¨ng ®Öm. 8 Th¸o nót van vßng Clª chßng kÝn, van ®iÒu ¸p 20 vµ lß xo ra. IV) Quy tr×nh l¾p b¬m dÇu trî lùc tay l¸i - VÖ sinh c¸c chi tiÕt tríc khi l¾p. - ChuÈn bÞ c¸c chi tiÕt ®· thay thÕ: ®Öm, phít, keo mì,… TT Nguyªn c«ng H×nh vÏ Dông cô Chó ý 1 KÑp b¬m £t« Kh«ng kÑp chÆt qu¸. 2 - L¾p nót van Clª chßng XiÕt ®ñ vßng bi lµm 21,20 lùc quy kÝn, van ®iÒu ®Þnh. ¸p vµ lß xo van ®iÒu ¸p. - Ên van ®iÒu ¸p. 14
 15. 3 -L¾p trôc b¬m Chôp Kh«ng cïng æ bi vµo. chuyªn ®Ó lÖch - Thay æ bi dïng, m¸y t©m míi. Ðp thñy - KÑp lªn gi¸ ®ì lùc, k×m ®a æ bi vµo. chuyªn - L¾p vßng dïng. h·m. 4 L¾p c¸nh g¹t Tay. L¾p vµo r«t«. ®óng chiÒu. 5 L¾p vßng dÉn K×m má Vßng híng c¸nh g¹t nhän dÉn híng chèt ®Þnh vÞ, ph¶i b«i tÊm sau ®Öm kem vªnh. L¾p b¬m Silic«n vµo. vµo ®Öm tríc. 15
 16. 8 Th¸o nót van Clª chßng vßng kÝn. Van 20 ®iÖn ¸p vµ lß xo ra V. Quy tr×nh kiÓm tra b¬m dÇu trî lùc l¸i: - Dïng c¸c dông cô chuyªn dïng ®Ó kiÓm tra. - VÖ sinh s¹ch sÏ c¸c chi tiÕt. - Dïng panme ®o vÞ trÝ cña trôc t¹i vÞ trÝ l¾p b¹c. - Dïng ®ång hå xo. - Dïng ®ång hå xo ®Ó ®o ®êng. - KÝnh cña b¹c t¹i vÞ trÝ gi÷a. Db – Dt = D cho khe hë. ∆D ®¶m b¶o: ∆D: 0.03 – 0.05 mm. Khe hë lín nhÊt cho phÐp 0,067 mm Db : §- êng kÝnh b¹c. Dt : §- êng kÝnh cña trôc. ∆D : Khe hë l¾p ghÐp. 16
 17. Dïng pan me ®Ó ®o chiÒu dµy, chiÒu réng cña c¸nh g¹t. ChiÒu dµi tèi thiÓu 14,99 mm. ChiÒu réng tèi thiÓu 8,6 mm. ChiÒu dµy tèi thiÓu lµ 1,77 mm. - Dïng c¨n l¸ ®Ó ®o khe hë gi÷ c¸nh gät vµ r·nh trªn th©n r«t« gi÷a r«t« vµ lßng th©n b¬m. - Dïng c¨n l¸ ®Ó ®o khe hë gi÷a c¸nh g¹t vµ r·nh trªn th©n r«t«. - Khe hë cho phÐp ≤ 0,036(mm). - Khe hë tiªu chuÈn 0,025(mm). - Dïng c¨n l¸ ®o khe hë gi÷a r«t« vµ lßng th©n b¬m. - Khe hë cho phÐp 0.035 (mm). - Khe hë tiªu chuÈn 0.025 (mm). 17
 18. - Dïng thíc th¼ng hoÆc lùc kÕ ®Ó ®o chiÒu dµi (lùc c¨ng) cña lß xo. ChiÒu dµi tiªu chuÈn 33-34(mm). - Dïng tay l¾p vßng bi nghe cã tiÕng kªu chøng tá vßng bi r¬ láng. - KiÓm tra van ®iÒu ¸p. - Dïng tay bÞt mét lç trªn th©n van, lç kia cho dßng khÝ nÐn cã ¸p suÊt vµo, x¸c ®Þnhcho dßng khÝ cã thÓ lät qua lç kia. Nếu lät qua chøng tá van ®iÒu ¸p yÕu. - KiÓm tra phít ch¾n dÇu. - KiÓm tra trôc b¬m. - KiÓm tra th©n n¾p b¬m. Ho¹t ®éng 2: Nghe giíi thiÖu vµ theo dâi tr×nh diÔn mÉu . - Nh÷ng yªu cÇu ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp khi kiÓm tra th¸o l¾p b¬m trî lùc l¸i. - Ph©n tÝch nh÷ng lçi thêng gÆp cña b¬m trî lùc l¸i trªn m¸y thi c«ng x©y dùng. 18
 19. - Ph¬ng ph¸p kiÓm tra: + KiÓm tra b»ng ph¬ng ph¸p nghe nh×n. + KiÓm tra b»ng c¸c dông cô ®o. - KiÓm tra c¸c do¨ng ®Öm. - KiÓm tra trôc. - KiÓm tra r« to. - KiÓm tra vá b¬m. Ho¹t ®éng 3: RÌn luyÖn kü n¨ng. Thùc hiÖn th¸o, l¾p b¬m trî lùc l¸i. Thùc hiÖn kiÓm tra b¬m trî lùc l¸i. Sö dông c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ kiÓm tra th¸o, l¾p: Mçi häc sinh ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra 2-3 lÇn vµ ghi l¹i kÕt qu¶ kiÓm tra vµo b¶ng sau: TT C¸c ho¹t ®éng ThiÕt bÞ vµ Ph¬ng KÕt qu¶ kiÓm ph¸p kiÓm tra tra 1 KiÓm tra c¸c do¨ng ®Öm 2 KiÓm tra trôc 3 KiÓm tra vá b¬m 4 KiÓm tra r« to 5 KÕt luËn vÒ t×nh tr¹ng b¬m trî lùc l¸i: LËp b¶ng thø tù th¸o l¾p b¬m trî lùc l¸i. Bµi 2: B¶o dìng c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp Giíi thiÖu: Môc tiªu thùc hiÖn Häc xong bµi nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: - Tr×nh bµy ®óng yªu cÇu, nhiÖm vô c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp. - Ph©n tÝch ®îc s¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp. - Thùc hiÖn ®îc c«ng t¸c kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp trªn m¸y thi c«ng x©y dùng ®óng yªu cÇu kü thuËt. Néi dung chÝnh: 1. Yªu cÇu, nhiÖm vô cña c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp m¸y thi c«ng x©y dùng: 19
 20. - Yªu cÇu - NhiÖm vô 2. S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp m¸y thi c«ng x©y dùng: - S¬ ®å cÊu t¹o - Nguyªn lý ho¹t ®éng 3. Nh÷ng hiÖn tîng vµ nguyªn nh©n h háng thêng gÆp. 4. B¶o dìng, söa ch÷a c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp trªn m¸y thi c«ng x©y dùng: - Quy tr×nh b¶o dìng, söa ch÷a c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp. - Thùc hiÖn b¶o dìng, söa ch÷a c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp. C¸c ho¹t ®éng häc tËp: - Häc trªn líp (lý thuyÕt) vÒ nhiÖm vô, ph©n lo¹i, cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng, hiÖn tîng vµ nguyªn nh©n h hong thêng gÆp cña c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp. - Thùc hµnh b¶o dìng c¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh lèp. Ho¹t ®éng 1: Nghe thuyÕt tr×nh cã th¶o luËn 1. Yªu cÇu 2. NhiÖm vô 3. S¬ ®å cÊu t¹o H×nh 2.1. C¬ cÊu chuyÓn híng b¸nh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2