Giáo án: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
322
lượt xem
82
download

Giáo án: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài "Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái" này người học có khả năng: trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống lái ô tô, giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống lái, trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động các bộ phận của hệ thống lái, phân tích đúng những hiện tượng, nguyên hư hỏng chung và của các bộ phận hệ thống lái ô tô, trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận hệ thống lái ô tô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái

 1. Giáo án tích hợp số 01 : Thời gian thực hiện: 15 giờ - Lớp: CNÔTÔ II Tên bài học trước: Sửa chữa hệ thống di chuyển Thực hiện ngày: 01 tháng 12 năm2009 Tên bài: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÁI * Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống lái ô tô.  Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống lái  Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động các bộ phận của hệ thống lái  Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên hư hỏng chung và của các bộ phận hệ thống lái ô tô.  Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận hệ thống lái ô tô.  Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của các bộ phận hệ thống lái đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.  Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn. * Đồ dùng và trang thiết bị dạy học Tranh vẽ, mô hình hệ thống lái. Máy chiếu, giáo án, tài liệu tham khảo * Hình thức tổ chức dạy học + Học trên lớp: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Cấu tạo chung ,nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra ,bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái. - Học sinh quan sát các dụng cụ thiết bị sử dụng trong bài, ghi nhớ và nhận biết được chúng - Giáo viên trình diễn mẫu cho học sinh quan sát, ghi nhớ và bắt chước + Thực hành tại xưởng thí nghiệm - Học sinh làm bài thực hành theo quy trình dưới sự giám sát của giáo viên I- ổn định lớp: Thời gian: 1 phút - Sỹ số lớp: 12/15 - Số học sinh vắng: Họ và tên: Nguyễn Văn A ...........................................................................................................................
 2. II. Thực hiện bài học Hoạt động dạy học Thờ i T Nội dung Hoạt động của giáo Hoạt động của học gian T viên sinh (phú t) 1 Dẫn nhập - Cho học sinh quan - Học sinh quan sát 4 sát mô hình tổng thể mô hình , tranh vẽ hoặc tranh vẽ về hệ nghe câu hỏi, suy thống lái. nghĩ và trả lời. - Nhận xét và dẫn -Lắng nghe. dắt vào bài 2 Giới thiệu chủ đề 1. Mục tiêu học tập: - Giải thích và quán - Nghe và định 4 triệt mục tiêu học tập hướng về mục tiêu 2. Nhiệm vụ học tập - Dùng giảng thuật mà mình cần đạt nêu nhhiệm vụ học được. tập lý thuyết và thực hành cho học sinh, Giải thích thắc mắc 3 nếu có. Giải quyết vấn đề I. Nội dung học tập lý 3 thuyết Bài 1: Hệ thống lỏi ụ tụ Mục tiờu của bài: Học xong bài này người học cú khả năng: - Phỏt biểu đỳng yờu cầu, nhiệm vụ và phõn loại hệ - Giảng giải - Học sinh nghe và 2 thống lỏi. ghi chép - Giải thớch được cấu tạo, nguyờn tắc hoạt động và - Giảng giải - Học sinh nghe và phương phỏp kiểm tra bảo ghi chép dưỡng hệ thống lỏi.
 3. - Thỏo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng cỏc - Giảng giải - Học sinh nghe và 5 bộ phận của hệ thống lỏi ghi chép đỳng yờu cầu kỹ thuật. 1. Nhiệm vụ, yờu cầu và phõn loại hệ thống lỏi. - Trực quan: Giáo - Quan sát, ghi nhớ 5 viên cho học sinh và nhớ lại quan sát hệ thống lái, các dụng cụ, và vật liệu cần cho bài thực hành 2. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống lỏi. - Cấu tạo. - Giáo viên đặt câu - Trả lời câu hỏi: 5 - Nguyờn tắc hoạt động. hỏi: Khi quan sát hệ Phần diện tích giấy thống lái em có nhận tiếp xúc với nước xét gì? nằm phía trong lo hình trụ của dụng cụ đo - Nhận xét câu trả lời - Nghe và ghi chép của học sinh và II. Nội dung học tập khẳng định lại các Thực hành loại hệ thống lái 1. Quy trình thao tác thường gặp . Bảo dưỡng bờn ngoài cỏc bộ phận của hệ thống - Giáo viên đặt câu - Trả lời câu hỏi 3 lỏi. hỏi. - Quy trỡnh thỏo lắp, kiểm tra bờn ngoài cỏc bộ
 4. phận. - Giáo viên dùng lời - Nghe, suy nghĩ và - Bảo dưỡng: giảng giải cho học ghi chép sinh nghe về yêu cầu trước khi bảo dưỡng các bộ phận. + Thỏo, kiểm tra bờn - Giáo viên đặt câu - Nghe và ghi chép ngoài cỏc bộ phận: Vành, hỏi các bước công việc trục tay lỏi, hộp tay lỏi và cần thực hiện dẫn động lỏi. + Làm sạch, vụ dầu mở và - Giảng giải: giáo - Quan sát và ghi cỏc bộ phận. viên giải thích các nhớ bước thực hiện công - Quan sát, ghi nhớ việc và bắt chước + Lắp và vặn chặt cỏc bộ phận. 2. Trỡnh diễn mẫu 22 - Trình diễn mẫu - Lần 1: Làm bình thường theo định mức thời gian quy định -Lần 2: Làm chậm từng bước và giải thích từng bước - Biểu diễn khái quát HĐ mẫu với tốc độ bình thường - Học sinh làm theo - Giáo viên gọi một quy trình thao tác học sinh lên làm thử - Nghe và ghi chép - Quan sát học sinh 3. Chú ý :- Quán triệt về làm và nhận xét an toàn lao động - Nghe, ghi chép 3 - Giáo viên nhắc nhở những vấn đề cần - Một số sai hỏng thường chú ý về an toàn lao gặp và cách khắc phục động
 5. - Giáo viên giảng giải về các nguyên nhân gây ra sai hỏng 4. Giao nhiệm vụ và và cách khắc phục phân công vị trí thực tập - Giáo viên phân - Học sinh nhận 2 nhóm và vị trí thực phiếu luyện tập, về hành cho học sinh vị trí thực hành và - Phát phiếu luyện thực hiện theo sự tập phân công 4 Hướng dẫn thực hành 12 - Học sinh làm thực hành - Giáo viên quan sát - Học sinh làm theo nhóm, vị trí đã được và uốn nắn kịp thời thực hành theo phân công các thao tác chưa nhóm dưới sự chính xác và chưa hướng dẫn của giáo đúng của học sinh viên đặc biệt là các học sinh yếu kém - Làm mẫu nếu cần - Hướng dẫn sử dụng các loại phiếu hướng dẫn 4 Kết thúc vấn đề 15 - Củng cố kiến thức - Học sinh cần nắm - Nghe, nhớ được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái - Củng cố kỹ năng rèn - Qui trình tháo lắp, luyện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái - Nghe và ghi chép 1. Đánh giá công bố kết - Nêu số học sinh đã quả luyện tập nắm bắt được kiến thức, kỹ năng cần đạt -Nghe và ghi chép được của bài. 2. Rút kinh nghiệm buổi - nêu ý thức học tập, thực tập sự tiếp nhận kiến thức, kỹ năng. 3. Giao nhiệm vụ cho - nhắ nhở hs chuẩn buổi thực tập sau bị trang phục, dụng - Làm vệ sinh cụ, thiết bị cho bài
 6. học mới. 4. Dọn vệ sinh nơi thực - phân công học sinh tập 5 Hướng dẫn tự học - Về nhà các em tìm hiểu thêm về nhiệm 3 vụ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái của một số loại xe khác nhau. - Đọc trước bài : Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu lỏi III. Rót kinh nghiªm (chuÈn bÞ, tæ chøc, thùc hiÖn) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ................................................ Khoa bé m«n Ngµy...... th¸ng...... n¨m....... (duyÖt) Gi¸o viªn
 7. * C¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸: * VÒ kiÕn thøc: §­îc ®¸nh gi¸ qua bµi kiÓm tra viÕt, tr¾c nghiÖm ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu sau: - Tr×nh bµy ®­îc nguyªn t¾c, quy tr×nh x¸c ®Þnh ®é hót n­íc theo ph­¬ng ph¸p cobb cña giÊy vµ cact«ng - Tr×nh bµy ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ chuÈn bÞ mÉu - Ph©n tÝch ®­îc c¸c nguyªn nh©n dÉn tíi sai sè trong qu¸ x¸c ®Þnh vµ c¸ch xö lý. * VÒ kü n¨ng: §¸nh gi¸ kü n¨ng thùc hµnh cña häc sinh sau bµi thùc hµnh: - VËn hµnh ®­îc c©n kü thuËt - Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh ®é hót n­íc cña giÊy vµ cact«ng ®óng theo quy tr×nh - Thùc hiÖn ®­îc viÖc kiÓm tra vµ hiÖu chØnh thiÕt bÞ tr­íc khi thùc hµnh - Lùa chän ®­îc ®óng vµ ®ñ dông cô, thiÕt bÞ cho bµi thùc hµnh vµ thùc hiÖn ®­îc viÖc tr¸ng röa c¸c dông cô - §¶m b¶o ®Þnh møc thêi gian vµ an toµn lao ®éng * VÒ th¸i ®é §¸nh gi¸ th¸i ®é th«ng qua viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi dung cña bµi häc, viÖc ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp, viÖc b¶o qu¶n tèt dông cô vµ thiÕt bÞ häc tËp §Ò c­¬ng bµi gi¶ng bµi 10: X¸c ®Þnh ®é hót n­íc theo ph­¬ng ph¸p cobb cña giÊy vµ cact«ng I. Môc tiªu: II. Néi dung häc tËp 1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót n­íc cña giÊy vµ cact«ng a. §Þnh nghÜa: §é hót n­íc cña giÊy lµ khèi l­îng n­íc ®­îc hÊp thô bëi mét mÆt cña 1 m2 giÊy hoÆc c¸c t«ng trong mét kho¶ng thêi gian vµ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p thö b. Ph­¬ng ph¸p - Sö dông ph­¬ng ph¸p cobb ®Ó x¸c ®Þnh ®é hót n­íc cña giÊy vµ cact«ng - Xem b¶ng thêi gian tiÕp xóc n­íc cña mÉu giÊy trong gi¸o tr×nh thÝ nghiÖm bét vµ giÊy trang 89 c. Nguyªn t¾c - C¾t mÉu giÊy ®· ®­îc xö lý trong ®iÒu hoµ, mÉu ®­îc c©n tr­íc vµ sau khi cho mét mÆt cña nã tiÕp xóc víi n­íc trong ®iÒu kiÖn quy ®Þnh. Tr­íc khi c©n giÊy ®· hót
 8. n­íc, l­îng n­íc d­ ®­îc lo¹i ®i b»ng c¸ch Ðp mÉu giÊy thö gi÷a hai tê giÊy thÊm d­íi mét con l¨n cã khèi l­îng vµ kÝch th­íc theo quy ®Þnh. 2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®é hót n­íc cña giÊy a. VÒ dông cô vµ vËt liÖu - Dông cô ®o ®é hót n­íc vµ l« l¨n (theo ph­¬ng ph¸p cobb) 5 chiÕc - Cèc ®ong 500 ml 10 chiÕc - èng ®ong 100 ml 5 chiÕc - §ång hå bÊm gi©y 5 chiÕc - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c tíi 0,01 g 5 chiÕc - GiÊy ®Õ lo¹i ®Þnh l­îng 200 g/m2  5 g/m2 - N­íc cÊt hoÆc n­íc khö ion - C¸c mÉu giÊy cÇn kiÓm tra ®· ®­îc chuÈn bÞ theo yªu cÇu b. Yªu cÇu vÒ chuÈn bÞ mÉu - MÉu giÊy dïng ®Ó kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o : + Mẫu giấy không bị nhăn, gấp + Mẫu không có vết rách, vết nước + Mẫu được cắt theo yêu cầu (140 mm x140 mm) + Mẫu được để trong phòng điều hoà ít nhất là 4 giờ ở nhiệt độ 250 C và độ ẩm 65% 3. Quy trình thao tác ( Cobb – 60) Quy trình Xác định độ hút nước của giấy và cactông theo phương pháp cobb Các bước Nội dung công việc Dụng cụ, thiết bị vật Yêu cầu thực hiện liệu Bước 1 - Cân và ghi lại khối - Các mẫu giấy, cân - Cân từng tờ lượng của từng tờ mẫu kỹ thuật mẫu chính xác tới 0,01 g Bước 2 - Lắp mẫu giấy vào dụng - Dụng cụ đo độ hút - Mẫu giấy cụ đo và kẹp chặt lại nước, mẫu giấy được kẹp chặt gữa lô hình trụ và đế cao su Bước 3 - Dùng ống đong, đong - ống đong 100 ml - Đong chính 100 ml nước cất hoặc - Cốc đong 500 ml xác 100 ml nước đã khử ion và - Nước cất hoặc nước cất chuyển lượng nước vừa nước khử ion - Đổ nước vào đong vào lô hình trụ của - Dụng cụ đo độ hút lô hình trụ dụng cụ đo đồng thời nước đảm bảo bấm đồng hồ để tính - Đồng hồ bấm giây không bị rớt ra
 9. thời gian ngoài - Bấm đồng hồ chính xác Bước 4 - Khi hết 45 giây thì đổ - Cốc đong 500 ml - Khi đổ nước nước dư ra khỏi lô hình - Dụng cụ đo độ hút dư ra đảm bảo trụ và lấy mẫu ra nước không bị rớt ra phần giấy bên ngoài Bước 5 - Đặt mẫu giấy lên trên - Giấy đế - Đảm bảo hai một tờ giấy đế và đặt - Giấy mẫu tờ giấy đế phải tiếp một tờ giấy đế nữa trùng lên nhau lên bề mặt tờ mẫu Bước 6 - Khi đến giây thứ 60 thì - Giấy đế - Đảm bảo lăn lô đồng một lượt qua - Giấy mẫu lượng nước dư và lăn lại một lượt sau - Lô lăn trên bề mặt đó gấp tờ mẫu ( mặt tiếp mẫu giấy được xúc nước vào trong) loại hết Bước 7 - Cân, ghi lại khối lượng - Mẫu giấy - Cân mẫu của mẫu sau khi tiếp xúc - Cân kỹ thuật chính xác tới với nước và tính kết quả 0,01 g - Tính chính xác kết quả và ghi vào báo cáo Bước 8 - Vệ sinh dụng cụ và - Rẻ lau - Vệ sinh sạch xưởng thực hành - Chổi rửa và chổi dụng cụ để quét xưởng vào nơi quy định - Vệ sinh xưởng sạch sẽ. 4. Chú ý : + Quán triệt về an toàn lao động Trong quá trình thực hành cần lưu ý khi lăn lô đồng tránh để bị rơi lô gây mất an toàn lao động. + Một số sai hỏng thường gặp và cách khắc phục Các sai số thường gặp Nguyên nhân Cách khắc phục - Trong khi đo nước - Do kẹp lô hình trụ - Kiểm tra lại kẹp lò so
 10. thấm ra ngoài phần không chặt của dụng cụ đo độ hút giấy bị chặn bởi lô nước hình trụ - Do giấy có độ hút - Phải thay đổi lại thời nước cao gian cho giấy tiếp xúc với nước ( chọn cobb 30) - Khi đổ nước dư ra bị - Do khi đổ không cẩn - khi đỏ nước ra phải rớt nước ra phần giấy thận, đổ nước không quan sát và đổ đúng bên ngoài theo phía có rãnh bên theo phía có rãnh bên trong lô hình trụ trong lô hình trụ - Cân sai - Khi cân mẫu không - Trước khi cân phải hiệu chỉnh cân về số 0 đưa cân về vị trí số 0. 5. Giao nhiệm vụ và phân công vị trí thực tập - Lớp chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm ba em, một bộ dụng cụ và thiết bị như đã nêu trên - Làm tại xưởng thực hành theo vị trí từng nhóm đã phân công - Lớp trưởng phát mẫu báo cáo và quy trình xác định độ hút nước của giấy và cactông theo phương pháp cobb cho các nhóm.
 11. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện Mô đun: Kiểm nghiệm giấy và cactông Bài: Xác định độ hút nước theo phương pháp cobb của giấy và cactông Người thực hiện:.................................................................. Nhóm:................. lớp: .......................... Ngày thực hiện: .................................... Báo cáo kết quả thực hành Kết quả Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình STT mẫu Mẫu 1 (giấy viết) Mẫu 2 (giấy viết) Mẫu 3 (giấy in) Mẫu 4 (giấy in) Nhận xét kết quả: (đối chiếu với tiêu chuẩn việt nam về chất lượng giấy viết, giấy in để đánh giá quá trình gia keo có đạt yêu cầu hay không?) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ............................................................................................................... Giáo viên hướng dẫn
 12. 2.16. Mô đun 16: KIểm nghiệm thu hồi hopá chất 2.17. Mô đun 17: KIểm nghiệm nước thô và nước cấp 2.18. Mô đun 18: Kiến tập 2.19. Mô đun 19: Thực tập sản xuất và tốt nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản