intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 1 - ThS. Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) (HV Tài chính)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

342
lượt xem
128
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung về tổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại, kế toán nguồn vốn của ngân hàng thương mại, kế toán tài sản phục vụ kinh doanh, kế toán nghiệp vụ kinh doanh qua nội dung 4 chương đầu giáo trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 1 - ThS. Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) (HV Tài chính)

 1. H Ọ C V I Ệ N TÀI C H Ỉ N H Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Lộc I N H K E T O A N N G A N H A N G T H Ư Ơ N G M A I N H A X U Â T B À N TÀI CHÍNH
 2. H Ọ C V I Ệ N TÀI CHÍNH G I A O T R I N H KÊ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Lộc N H À X U Ấ T B Ả N TÀI C H Í N H HÀ N Ộ I - 2007 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. Lòi nói đẩu M ờ i n á t đ ầ u Giáo trình "Kê toán ngân hàng thương mai" được biên soạn n h ằ m đáp ứng yêu cầu đồi mới nội dung, chương trình g i á n g d ạ y đ ê p h ù hợp vói m ụ c tiêu đ à o tạo của Học viện Tài chinh trong thời gian tới. G i á o t r ì n h n à y được k ế t c ấ u t h à n h 8 c h ư ơ n g đ ã t h ê h i ệ n được n h ữ n g n ộ i d u n g mới n h ấ t về k ế t o á n n g â n h à n g thương m ạ i h i ệ n nay. G i á o t r ì n h đ ã được H ộ i đ ồ n g k h o a học Học viện nghiệm t h u , t h ô n g qua v à cho p h é p x u ấ t b ả n đ ê p h ụ c v ụ công tác g i ả n g dạy, học t ậ p trong Học v i ệ n , đồng thòi đ â y c ũ n g là tài l i ệ u t h i ê t t h ự c đ ố i v ớ i các n h à k h o a học, n h à q u ả n lý k i n h t ế v à n h ữ n g n g ư ờ i q u a n t â m đ ế n l ĩ n h vực k ế t o á n n g â n h à n g thương mại. Giáo trình "Kế toán ngân hàng thương mại" do tập t h ê t á c g i ã là c á c n h à k h o a học, c á c c á n bộ g i ả n g d ạ y ỏ B ộ m ô n N g h i ệ p v ụ N g â n h à n g của Học v i ệ n T à i c h í n h b i ê n soạn, gồm: T h ạ c sỹ N g u y ễ n V ă n L ộ c , T r ư ở n g B ộ m ô n N g h i ệ p vụ N g â n h à n g , c h ủ b i ê n v à t r ự c t i ế p b i ê n s o ạ n c h ư ơ n g 1; TS. H à M i n h Sơn, giảng viên Bộ m ô n N g h i ệ p vụ N g â n h à n g b i ê n s o ạ n c h ư ơ n g 2, 3, 4, 8; Thạc sỹ Vũ Thị Thúy Hường, giảng viên Bộ môn N g h i ệ p v ụ N g â n h à n g b i ê n s o ạ n c h ư ơ n g 5, 6, 7. G i á o t r ì n h đ ư ợ c b i ê n s o ạ n t r o n g đ i ề u k i ệ n cơ c h ế t à i c h í n h kê toán của đất nước đang trong quá trình đối mối, những c h í n h s á c h . c h ê độ l i ê n q u a n đ ế n l ĩ n h vực n à y c ò n n h ữ n g thay đôi và hoàn thiện, nên giáo t r ì n h không tránh khỏi những Học viện Tòi chính 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI k h i ế m k h u y ế t n h ấ t định về nội dung cũng n h ư h ì n h thức. Tập t h ể t á c g i ả m o n g n h ậ n được n h ữ n g ý k i ế n đ ó n g góp của các n h à k h o a học, n h à q u ả n lý t à i c h í n h k ế t o á n v à b ạ n đọc đ ể c u ố n g i á o t r ì n h được h o à n t h i ệ n h ơ n t r o n g l ầ n x u ấ t b ả n sau. Học v i ệ n Tài c h í n h và tập t h ể tác giả c h â n t h à n h c ả m ơn các n h à k h o a học t r o n g v à n g o à i Học v i ệ n : PGS.TS. N g u y ễ n Thị Mùi; TS. Nguyễn Thị Thanh Hương; TS. Lê Văn Luyện; PGS.TS. Đ i n h X u â n H ạ n g ; TS. P h ạ m V ă n Đ ă n g ; T h . s Nguyễn V ũ V i ệ t v à T S . T r ư ơ n g T h ị T h ú y đ ã có n h i ề u ý k i ế n đ ó n g góp q u ý b á u trong q u á t r ì n h biên soạn, n g h i ệ m t h u v à h o à n thiện giáo t r ì n h n à y . Hà nội, tháng 8 năm 2007 B A N QUẢN L Y KHOA HỌC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 4 Học v i ệ n Tài chính Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. Mục lục M Ụ C L Ụ C Trang Lời nói đầu 3 Chương Ì T Ổ CHỨC C Ô N G T Á C K Ê T O Á N T R O N G H Ệ T H Ố N G NGÂN H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 9 1.1. Đ ố i tượng và n h i ệ m vụ của k ế toán N H T M 9 1.2. Tài khoản k ế toán ngân hàng 11 1.3. Chứng từ k ế toán ngân hàng 52 1.4. Q u i trình k ế toán N H T M 60 1.5 Bộ m á y k ế toán N H T M 62 Câu hỏi chương Ì 64 Chương 2 K Ế TOÁN NGUỒN V Ố N CỦA NGÂN H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 65 2. Ì. K ế toán nguồn vốn chủ sớ hữu 65 2.2. K ế toán nguồn vốn huy động 83 Câu h ỏ i c h ư ơ n g 2 120 Chương 3 K Ế T O Á N TÀI SẢN PHỤC v ụ K I N H D O A N H 121 3.1. K ế toán nghiệp vụ tiền mặt 121 3.2. Kế toán nghiệp vụ tiền gửi 134 3.3 Kế toán tài sản cố định 142 Câu hòi chương 3 175 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Học v i ệ n tòi chính 5 http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIÊM TOÁN Chương 4 KÊ TOÁN NGHIỆP v ụ K I N H DOANH 177 4. Ì. K ế toán nghiệp vụ cho vay 177 4.2. K ế toán nghiệp vụ đ ầ u tư 203 4.3. K ế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 209 Câu h ỏ i chương 4 217 Chương 5 K Ê T O Á N N G H I Ệ P v ụ T H A N H T O Á N QUA NGÂN H À N G CỦA K H Á C H H À N G 219 5.1. Những vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ thanh toán qua 219 n g â n hàng của khách hàng 5.2. Quy trình k ế toán dịch vụ thanh toán 228 5.3 K ế toán nghiệp vụ thanh toán với nước ngoài của k h á c h 245 hàng Câu h ỏ i chương 5 263 Chương 6 KÊ TOÁN T H A N H TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG 265 6. Ì. Những vấn đề chung về thanh toán liên ngân h à n g 265 6.2. K ế toán thanh toán liên ngân h à n g 266 Câu h ỏ i chương 6 334 Chương 7 K Ế T O Á N T H U NHẬP - C H I P H Í VÀ XÁC Đ Ị N H K Ế T Q U Ả K I N H D O A N H 335 7. Ì. K ế toán các khoản thu nhập 335 7.2. K ế toán các khoản chi phí 340 7.3 K ế toán kết quả kinh doanh và phân phối l ợ i nhuận 352 Câu h ỏ i chương 7 359 Số hóa6bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Học viện tài chính http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. Mục lục Chương 8 BẢO C Á O TÀI C H Í N H T R O N G NGÂN H À N G THƯƠNG M Ạ I 361 8.1. H ệ thống b á o c á o tài chính đ ố i với T ổ chức tín dụng 361 8.2. Bảng cân đ ố i tài khoản k ế toán ( C Đ T K K T ) 366 8.3. Báng cân đ ố i k ế toán 369 8.4 Báo c á o kết quả hoạt động kinh doanh 379 8.5 Báo c á o lưu c h u y ê n tiền tệ 384 8.6 Thuyết minh b á o cáo tài chính 404 Câu h ỏ i c h ư ơ n g 8 452 m—im Học viện tài chính 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. Chương ì: Tổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại Chương Ì TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Đôi TƯƠNG VÀ NHIỆM vụ CÙA KẾ TOÁN NHTM 1.1.1. Đ ỏ i t ư ợ n g K ế toán c ó lịch sử phát triển c ù n g với nền sán xuất hàng hóa và thực sự đã trở thành m ộ t lĩnh vực hoạt động c h u y ê n m ô n quan trọng. Trong lĩnh vực k i ế n thức, k ế toán là một m ô n khoa học về thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm k i ế m tra toàn bộ tài sản và c á c hoạt động kinh t ế - tài chính của đơn vị đ ó . Vì l ẽ đ ó , k ế toán trớ thành một c ô n g cụ quán lý kinh t ế - tài chính rất quan trọng cả ớ tầm vi m ô và vĩ m ỏ . Trong nền kinh t ế thị trường, ngân h à n g thương m ạ i là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán và các hoạt đ ộ n g dịch vụ tài chính - tiền tệ khác phục vụ các nhu cầu khác của xã h ộ i và k ế toán ngân hàng được sử dụng là một c ô n g cụ quan trọng đ ể quán lý hiệu qua các hoạt động kinh doanh và đ ả m báo an toàn về tài sản cho các N H T M . Đ ố i tượng của k ế toán ngân h à n g là vốn và sự vận động của vốn trong các hoạt động về tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại h ố i và các dịch vụ ngân hàng khác của N H T M đế phục vụ các nhu cầu cùa nền K T Q D . V ố n cua từng N H Í M nói riêng cũng như của toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung luôn được thế hiện d ư ớ i hai hình thúc là vốn nguồn và vốn sứ dụng. Vốn nguồn của NHTM là toàn bộ các giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập. huy động và q u á n lý đế thực hiện các hoạt động kinh doanh và cung ứng các dịch vụ tài chính - tiền tệ cho toàn xã h ộ i . Hình thức vốn này của N H T M rất Học viện Tài chính 9 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI phong phú, đa dạng. N ó g ồ m có v ố n chủ sở hữu (vốn p h á p định hay v ố n đ i ề u l ệ ) , quĩ d ự trữ bổ sung v ố n điều l ệ , quĩ d ự trữ tài chính (dự p h ò n g r ủ i r o ) . . .và vốn huy động từ bên ngoài xã h ộ i (như v ố n tiền gửi, v ố n đi vay, v ố n huy động từ phát hành các giấy tờ c ó g i á . . . ) . V ố n sử dụng là những giá trị tiền tệ m à N H T M bỏ ra đ ể c ó những tài sản n h ư n g â n quĩ, cho vay, đầu tư, tài sản c ố định, c ô n g cụ lao đ ộ n g . . . Những tài sản này hoặc trực tiếp sinh l ờ i cho N H T M (tài sản C ó sinh l ờ i ) hoặc phát huy vai trò phục vụ cho các hoạt động sinh l ờ i của N H T M . K h i N H T M thực hiện các hoạt động k i n h doanh về tiền tệ, tín dụng, thanh t o á n . . . thì v ố n của N H T M sẽ thay đ ổ i (sẽ tăng lên hoặc g i ả m đ i ) , do đ ó k ế toán n g â n h à n g phải phản ánh kịp thời, c h í n h x á c , k h á c h quan sự vận động của v ố n của N H T M , chỉ c ó n h ư vậy k ế toán n g â n h à n g m ớ i p h á t huy vai trò quan trọng k h ô n g thể thiếu được đ ố i v ớ i sự quản lý, đ i ề u h à n h c ó h i ệ u quả một N H T M nói riêng và của cả h ệ thống n g â n h à n g nói chung. Đ ố i tượng của k ế toán n g â n h à n g k h ô n g chỉ là sự t ồ n t ạ i và v ậ n đ ộ n g của v ố n của N H T M m à n ó c ò n phản ánh k ế t qua k i n h t ế của sự vận động của vốn của N H T M , đ ó là phải phản ánh các khoản thu nhập, c á c khoản chi p h í và kết quả hoạt động c u ố i c ù n g của N H T M đ ó . 1.1.2. N h i ệ m v ụ của k ế t o á n n g â n h à n g L à c ô n g cụ quản lý kinh tế- tài chính quan trọng, k ế toán n g â n h à n g c ó những nhiệm vụ sau đây: * Hạch toán kịp thời, chính x á c , đ ầ y đủ các nghiệp vụ k i n h t ế p h á t sinh có liên quan đ ế n sự vận động của các nguồn vốn và sử dụng v ố n của N H T M theo đ ú n g các chuẩn mực k ế toán thống nhất do n h à nước qui định. * Thực h i ệ n việc g i á m sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản của bản t h â n ngân hàng và của k h á c h h à n g nhằm đ ả m bảo việc sử dụng tài sản phải tiết k i ệ m nhất, có hiệu quả cao, g ó p phần n g ă n ngừa các tệ nạn tham ô, thất thoát tài sản của nhà nước và của c ô n g dân, củng c ố và tâng cường k ỷ luật tài chính. 10 Học v i ệ n Tài chính Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. Chương ĩ: rổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại * Cung cấp kịp thời thông tin cho lãnh đạo n g â n h à n g để c ó c á c b i ệ n p h á p và các phương thức chỉ đạo , điều hành m ọ i hoạt động của N H T M một c á c h có hiệu quả cao nhất Ì .2. T À I K H O Ả N K Ế T O Á N N G Â N H À N G 1.2.1. K h á i n i ệ m v à p h á n l o ạ i tài k h o ả n k ê t o á n n g â n h à n g 1.2.1.1. Khái niệm Tài khoản k ế toán là c ô n g cụ cần thiết và quan trọng d ù n g đê phản ánh q u á trình vận đ ộ n g của v ố n theo từng nghiệp vụ phát sinh và theo trình tự thời gian. N h ờ việc tập hợp các số l i ệ u trên các tài khoản k ế toán sẽ c ó các nguồn thông tin hữu ích đ ể thực hiện chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ và c ô n g tác quản lý tài chính của bản thân n g â n hàng thương m ạ i nói riêng và hệ thống n g â n h à n g kinh doanh nói chung. 1.2.1.2. Phân loại Tài khoản k ế toán cần được phân loại theo các tiêu thức k h á c nhau để nhận thức đ ú n g tính chất của n ó , từ đ ó sử dụng đ ú n g đắn c ô n g cụ cần thiết và quan trọng n à y phục vụ cho c ô n g tác quán lý tài sản c ó hiệu quả cao. Các tài khoản k ế toán n g â n hàng thương m ạ i được phân l o ạ i theo các tiêu thức sau: a. Cân cứ vào n ộ i dung kinh tế: Tài khoản k ế toán N H T M c ó 2 loại là tài khoản đơn tính và tài khoản lưỡng tính. Tài khoản đơn tính là loại tài khoản m à ở bất cứ thời đ i ể m n à o chỉ c ó một loại số dư, hoặc d ư N ợ hoặc d ư C ó . Đ ố i với bản thân n g â n h à n g thương mại thì các tài khoản d ư Có phản á n h nguồn vốn của n g â n h à n g , c ò n các tài khoản dư N ợ phản á n h các tài sản của n ó . Tài khoản lưỡng tính là loại tài khoản m à ở những thời đ i ể m k h á c nhau có thể c ó số dư C ó hoặc số d ư N ợ , hoặc t ạ i một thời đ i ế m vừa c ó số d ư C ó vừa c ó số d ư N ợ b. Cân cứ vào mức đ ộ bao quát, tài khoản k ế toán N H T M g ồ m tài khoản k ế toán chi tiết và tài khoản k ế toán tổng hợp. Học viện Tài chính li Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGẨN HÀNG THƯƠNG MẠI Tài khoản k ế toán chi tiết phản ánh chi tiết đ ố i tượng k ế toán N H T M theo chủ thể kinh tế, sự việc, t h ờ i gian. T ừ tài khoản chi tiết sẽ thấy được m ộ t c á c h cặn k ẽ tình trạng v ố n của N H T M . Tài khoản tổng hợp thực h i ệ n khái q u á t số l i ệ u trên c á c tài khoản chi tiết theo m ộ t tiêu thức n à o đ ó , do đ ó tài khoản này g i ú p ta c ó thể thấy được m ộ t c á c h k h á i q u á t tình h ì n h v ố n của N H T M . c. C ă n cứ m ố i quan h ệ v ớ i bảng cân đ ố i k ế toán, sẽ c ó những tài khoản n ộ i bảng và tài khoản ngoại bảng. Tài khoản n ộ i bảng (tài khoản trong bảng cân đ ố i k ế t o á n ) phản á n h những tài sản đ a n g được N H T M quản lý và sự v ậ n động của c h ú n g tác động đ ế n sự tăng, g i ả m nguồn v ố n và tình hình sử dụng v ố n của N H T M . Đ ố i v ớ i c á c tài khoản n ộ i bảng thì việc hạch toán được thực h i ệ n theo p h ư ơ n g p h á p ghi kép. Tài khoản ngoại bảng (tài khoản ngoài bảng cân đ ố i k ế t o á n ) phản á n h các loại tài sản đ a n g được N H T M quản lý, tuy n h i ê n sự v ậ n đ ộ n g của những tài sản này chưa hoặc k h ô n g tác động đ ế n sự tăng, g i ả m nguồn v ố n và sử dụng v ố n của N H T M . Phương p h á p hạch toán c á c tài khoản n à y là p h ư ơ n g p h á p ghi đom. 1.2.2. H ệ t h ô n g t à i k h o ả n k ế t o á n N H T M ở V i ệ t N a m h i ệ n nay 1.2.2.1. Một số nét khái quát xây dựng hệ thống tài khoản kế toán NHTM hiện nay H ệ thống tài khoản k ế toán N H T M là một tập hợp c á c tài khoản k ế toán cần thiết đ ể ghi c h é p và phản ánh đ ố i tượng của k ế toán N H T M . H ệ thống tài khoản k ế toán của N H T M và các tổ chức tín dụng k h á c (gọi chung là các tổ chức tín dụng) do N H N N V i ệ t nam quyết định. H ệ thống tài khoản này được xây dựng thành 9 l o ạ i và được b ố trí n h ư sau: a. Các tài khoản n ộ i bảng g ồ m 8 loại (từ loại Ì đ ế n l o ạ i 8) b. Các tài khoản ngoại bảng c ó Ì loại (loại 9) Số hóa12 bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Học v i ệ n Tài chính http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. Chương ỉ: rổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại Các tài khoản k ế toán N H T M được x â y dựng theo h ệ số thập p h â n nhiều cấp, từ tài khoản cấp ì đ ế n tài khoản cấp I U , v ớ i k ý hiệu từ 2 đ ế n 4 chữ số, cụ thể n h ư sau: Tài khoản cấp ì ký hiệu bằng 2 chữ số từ 10 đ ế n 99. M ỗ i loại tài khoản xây dựng t ố i đa l o tài khoản cấp ì. Tài khoản cấp l i ký hiệu bằng 3 chữ số, 2 chữ số đ ầ u (tính từ trái sang phải) là số h i ệ u tài khoản cấp ì, số thứ 3 là số t h ứ tự tài khoản cấp l i trong tài khoản cấp ì, k ý hiệu từ Ì đ ế n 9. Tài khoản cấp H I ký hiệu bằng 4 chữ số, trong đ ó 3 chữ số đ ầ u (kể từ trái sang phải) là số h i ệ u tài khoản cấp l i , số thứ 4 là số thứ tự tài khoản cấp H I trong tài khoản cấp l i , ký hiệu từ Ì đ ế n 9. Các tài khoản cấp ì, l i , I U là những tài khoản tổng hợp do Thống đốc N H N N qui định d ù n g làm c ơ sở hạch toán k ế toán t ạ i các N H T M và các tổ chức tín dụng. N g o à i c á c tài khoản cấp ì, l i , H I nói trên c ò n c ó c á c tài khoản cấp I V cấp V . . . là những tài khoản tổng hợp do Tổng g i á m đốc ( G i á m đốc) c á c N H T M hoặc tổ chức tín dụng qui định đ ể đ á p ứng yêu cầu cụ thể về hạch toán k ế toán c á c nghiệp vụ phát sinh của m ỗ i N H T M n h ư n g phải b á o c á o V ụ k ế toán- tài c h í n h N H N N V i ệ t Nam trước k h i thực hiện. Tài khoản cấp I V c ó số h i ệ u là 5 con số , trong đ ó 4 chữ số đ ầ u (kể từ trái sang phải) là số h i ệ u tài khoản cấp I U , số thứ 5 là số t h ứ tự tài khoản cấp I V trong tài khoản cấp I U . Tài khoản cấp V có số hiệu 6 con số, trong đó 5 con số đầu (kể từ trái sang phải) là số h i ệ u của tài khoản cấp I V , số t h ứ 6 là số t h ứ tự của tài khoản cấp V trong tài khoản cấp I V . Qui định về ký hiệu tiền tệ: Đơn vị tiền Việt Nam và các ngoại tệ được ký hiệu theo qui định của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc t ế ISO (International Standard Organization). Trong hệ thống tài khoản k ế t o á n N H T M ở nước ta h i ệ n nay, k ý h i ệ u t i ề n tệ được m ã hóa bằng 2 con số từ 00 đ ế n 99. 1.2.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán của NHTM hiện nay Loại ỉ: Vốn khả dụng và các khoản dầu tư: Học v i ệ n Tài chính 13 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10- Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quí, đá quí l o i - T i ề n mặt bằng V N D l o i Ì - T i ề n m ặ t t ạ i đ ơ n vị 1012- T i ề n mặt t ạ i đ ơ n vị hạch t o á n b á o sổ 1013- T i ề n m ặ t k h ô n g đ ủ tiêu chuẩn lưu t h ô n g c h ờ x ử lý 1014- T i ề n m ậ t t ạ i m á y A T M 1019- T i ề n m ặ t đ a n g vận c h u y ể n 103- T i ề n mặt n g o ạ i tệ 1031- N g o ạ i tệ t ạ i đ ơ n vị 1032- N g o ạ i tệ t ạ i đ ơ n vị hạch t o á n b á o sổ 1033- N g o ạ i tệ gửi đi n h ờ tiêu thụ 1039- N g o ạ i tệ đ a n g v ậ n c h u y ể n 104- Chứng từ c ó giá trị n g o ạ i l ộ 1041- Chứng từ c ó giá trị n g o ạ i tệ t ạ i đ ơ n vị 1043- Chứng từ c ó giá trị ngoại tệ g ử i đi n h ờ thu 1049- Chứng từ c ó giá trị ngoại tệ dang v ậ n c h u y ể n 105- K i m l o ạ i q u í , đ á q u í 1051- V à n g t ạ i đ ơ n vị 1052- V à n g t ạ i đ ơ n vị hạch t o á n b á o sổ 1053- V à n g đ a n g mang đi gia c ô n g , c h ế tác 1054- K i m l o ạ i q u í , đ á q u í đ a n g v ậ n c h u y ể n 1058- K i m loai q u í , đ á q u í k h á c 1 1 - T i ề n gửi t ạ i N H N N 111 - T i ề n gửi t ạ i N H N N bằng V N D 14 Học v i ệ n Tài c h í n h Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. Chương ĩ: Tổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại 1111 - Tiền gùi phong tỏa 1113- T i ề n gửi thanh toán 1116- T i ề n ký quĩ bảo lãnh 112- T i ề n gùi tại N H N N bằng ngoai tệ 1121- T i ề n gửi phong tỏa 1123- T i ề n gửi thanh toán 1126- T i ề n ký quĩ báo lãnh 12- Đ ầ u tư tín phiếu Chính phủ và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều k i ệ n để tái chiết khấu với N H N N 121- Đ ầ u tư vào tín phiếu N H N N và tín phiếu Chính phủ 1211 - Đ ầ u tư vào tín phiếu N H N N 1212- Đ ầ u tư vào tín phiếu Kho bạc 122- Đ ầ u tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn k h á c đù đ i ể u k i ệ n tái chiết khấu với N H N N 123- G i á trị tín phiếu N H N N do t ố chức tín dụng đưa ra cầm c ố vay vốn 129- D ự p h ò n g giảm giá 13- T i ề n , vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 131- T i ề n gửi các tổ chức tín dụng trong nước bằng V N D 1311- T i ề n gửi k h ô n g kỳ hạn 1312- T i ề n gửi c ó kỳ hạn 132- T i ề n gửi các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 1321- T i ề n gửi k h ô n g kỳ hạn 1322- T i ề n gửi c ó kỳ hạn 133- T i ề n gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài Học v i ệ n Tài chính 15 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1331- Tiền gửi không kỳ hạn 1332- T i ề n g ử i c ó k ỳ hạn 1333- T i ề n g ử i c h u y ê n d ù n g 134- T i ề n g ử i V N D ở nước n g o à i 1341- T i ề n g ử i k h ô n g k ỳ hạn 1342- T i ề n g ử i c ó k ỳ hạn 1343- T i ề n g ử i c h u y ê n d ù n g 135- V à n g g ử i t ạ i c á c t ổ chức tín d ụ n g trong nước 1351- V à n g g ử i k h ô n g k ỳ h ạ n 1352- V à n g g ử i c ó k ỳ hạn 136- V à n g g ử i t ạ i c á c tổ chức tín d ụ n g ở nước n g o à i 1361- V à n g g ử i k h ô n g k ỳ h ạ n 1362- V à n g g ử i c ó k ỳ hạn 14- Chứng k h o á n k i n h doanh 141- Chứng k h o á n N ợ 1411- Chứng k h o á n C h í n h p h ủ 1412- Chứng k h o á n do c á c t ổ chức tín d ụ n g k h á c t r o n g n ư ớ c phát hành 1413- Chứng k h o á n do các tổ chức k i n h t ế trong nước phát h à n h 1414- Chứng k h o á n nước n g o à i 142- Chứng k h o á n V ố n 1421- Chứng k h o á n do c á c T C T D k h á c trong nước p h á t h à n h 1422- Chứng k h o á n do các tổ chức k i n h t ế trong nước p h á t h à n h 1423- Chứng k h o á n nước n g o à i 16 H ọ c v i ệ n Tài c h í n h Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. Chương ỉ: rổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại 148- Chứng k h o á n kinh doanh khác 149- D ự p h ò n g g i ả m giá chứng k h o á n 15- Chứng k h o á n đầu tư sẵn sàng đ ể bán 151- Chứng k h o á n Chính phủ 152- Chứng k h o á n N ợ do các T C T D khác trong nước phát h à n h 153- Chứng k h o á n N ợ do các tổ chức kinh t ế trong nước phát h à n h 154- Chứng k h o á n N ợ nước ngoài 155- Chứng k h o á n V ố n do các T C T D khác trong nước phát h à n h 156- Chứng k h o á n V ố n do các tổ chức kinh t ế trong nước phát h à n h 157- Chứng k h o á n V ố n nước ngoài 159- D ự p h ò n g giảm giá chứng k h o á n 16- Chứng k h o á n đầu tư giữ đ ế n n g à y đ á o hạn 161- Chứng k h o á n Chính phủ 162- Chứng k h o á n N ợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành 163- Chứng k h o á n N ợ do các tổ chức kinh t ế trong nước phát h à n h 164- Chứng k h o á n N ợ nước ngoài 169- D ự p h ò n g g i ả m giá chứng k h o á n Loại li: Hoạt động tín dụng 20- Cho vay các tổ chức tín dụng khác 2 0 1 - Cho vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng V N D 2011 - N ợ đủ tiêu chuẩn 2012- N ợ cần chú ý 2013- N ợ dưới tiêu chuẩn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Học v i ệ n Tài chính 17 http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2014- Nợ nghi ngờ 2015- N ợ c ó k h ả n â n g m ấ t v ố n 202- Cho vay c á c t ổ chức tín d ụ n g trong nước b ằ n g n g o ạ i tệ 2 0 2 1 - N ợ đ ủ tiêu chuẩn 2022- N ợ c ầ n c h ú ý 2023- N ợ d ư ớ i tiêu chuẩn 2024- N ợ nghi n g ờ 2025- N ợ c ó k h ả n ă n g m ấ t v ố n 203- Cho vay t ổ chức tín d ụ n g nước n g o à i b ằ n g n g o ạ i t ệ 2031 - N ợ đ ủ tiêu chuẩn 2032- N ợ c ầ n c h ú ý 2033- N ợ d ư ớ i tiêu chuẩn 2034- N ợ nghi n g ờ 2035- N ợ c ó k h ả n ă n g m ấ t v ố n 205- Chiết k h ấ u , tái chiết k h ấ u t h ư ơ n g p h ả i ế u v à c á c g i ấ y t ờ c ó g i á khác 2051 - N ợ đ ủ tiêu chuẩn 2052- N ợ cần c h ú ý 2053- N ợ d ư ớ i tiêu chuẩn 2054- N ợ nghi n g ờ 2055- N ợ c ó k h ả n â n g mất v ố n 209- D ự p h ò n g r ủ i ro 2 0 9 1 - D ự p h ò n g cụ t h ể 2092- D ự p h ò n g chung 18 bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Số hóa H ọ c v i ệ n Tòi c h í n h http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. Chương ĩ: rổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại 2 1 - Cho vay các tổ chức kinh tế, cá n h â n trong nước 2 1 1 - Cho vay ngắn hạn bằng V N D 2111 - N ợ đủ tiêu chuẩn 2112- N ợ cần chú ý 2113- N ợ d ư ớ i tiêu chuẩn 2114- N ợ nghi ngờ 2115- N ợ c ó k h ả năng mất vốn 212- Cho vay trung hạn bằng V N D 2121- N ợ đủ tiêu chuẩn 2122- N ợ cần chú ý 2123- N ợ d ư ớ i tiêu chuẩn 2124- N ợ nghi ngờ 2125- N ợ có k h ả năng mất vốn 213- Cho vay dài hạn bằng V N D 2131- N ợ đủ tiêu chuẩn 2132- N ợ cần chú ý 2133- N ợ dưới tiêu chuẩn 2134- N ợ nghi ngờ 2135- N ợ c ó khả năng mất vốn 214- Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng 2141- N ợ đủ tiêu chuẩn 2142- N ợ cần chú ý 2143- N ợ d ư ớ i tiêu chuẩn 2144- N ợ nghi ngờ 2145- N ợ có khả năng mất vốn Học v i ệ n Tài chính 19 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2