intTypePromotion=4

GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - BÀI 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
193
lượt xem
86
download

GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - BÀI 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cần quản lý thật kỹ các thông tin trong hợp đồng, tránh đọc sót, sai. - Khi có bộ hồ sơ hợp đồng (chứng từ giao nhận hàng), phòng kế hoạch cần phải kiểm tra đối chiếu, so sánh để tránh nhầm lẫn. Trong trường hợp sai sót, cố gắng sửa chữa, điều chỉnh trước khi nhận hàng về. Hiện nay, ở Việt nam, mỗi hợp đồng sai sẽ bị phạt 1% giá trị hợp đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - BÀI 3

  1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Baøi 3: QUAÛN TRÒ CAÙC THOÂNG TIN LIEÂN QUAN ÑEÁN VIEÄC LAÄP KEÁ HOÏACH I. Quaûn lyù caùc hôïp ñoà ng: - Caàn quaû n lyù thaät kyõ caù c thoâng tin trong hôïp ñoàng, traùnh ñoï c soùt, sai. - Khi coù boä hoà sô hôï p ñoàng (chöùng töø giao nhaän haøng), phoøn g keá hoaï ch caàn phaû i kieåm tra ñoá i chieá u, so saùnh ñeå traùnh nhaàm laãn. Trong tröôøng hôïp sai soù t, coá gaéng söûa chöõ a, ñieàu chænh tröôù c khi nhaän haøng veà. Hieän nay, ôû Vieä t nam, moãi hôï p ñoàng sai seõ bò phaï t 1% giaù trò hôïp ñoàng. Neáu xí nghieäp cuûa baïn ôû hình thöù c kinh doanh giaùn tieá p (coù nghóa laø: xí nghieäp coù - khaû naên g, ñieàu kieän vaø nhaân löï c ñeå saûn xuaá t nhöng khoâng coù quyeà n xuaát nhaäp khaåu) thì ta phaûi tieán haønh xuaát nhaäp khaåu uûy thaùc (nhôø moät coâng ty trung gian xuaá t nhaäp haøng hoä mình). Luù c naø y, tuø y theo coân g ty baïn choï n, chi phí caàn traû seõ khaù c nhau, ñoâ i khi leân ñeán 3% giaù trò hôïp ñoàn g. Maët khaù c, caàn HCMhieåu kyõ veà doanh tìm TP. n, traùnh ruûi ro cho xí nghieäp nhaän uû y thaù c ñeå moï i giao dòch ñöôïc ñaûm baûo tan toaø hua Ky t am nghieäp cuû a ta. u ph Vieä c nhaän moä t ñôn haø ng lôùn ñoâ i khi H S g gaây trôû ngaï i khoân g ít cho xí nghieäp vì thôø i ng D cuõn - Truo © gian gia coâ ng ta kyù vôù inkhaùch haøn g quaù ngaén. Vì theá , vieä c caàn laøm luù c naøy laø xí ye nghieäp neân kyù hôïp u ng gia coâng laï i moä t phaà n ñôn haøn g vôùi caù c coâng ty veä tinh ñeå an qñoà B nhaän hoa hoàn g gia coâng, ñoà ng thôøi kòp tieán ñoä giao haøn g cho khaù ch. Tuy nhieân, tröôùc khi kyù hôïp ñoà ng gia coâng laïi, caà n tìm hieåu thaät kyõ thöïc löï c, khaû naêng vaø caù c thoâng tin lieâ n quan ñeá n doanh nghieäp veä tinh , nhaèm traùnh ruû i ro khi tieán haønh saûn xuaá t. Vieäc löï a choïn veä tinh vaø soaïn thaûo caùc hôïp ñoàn g gia coâ ng phaû i ñöôï c thöï c hieän thaä t ñaà y ñuû, chính xaùc vaø chaët cheõ ñeå caù c coâng ty veä tinh seõ khoâng theå gaây trôû ngaï i cho ta trong quaù trình giao haøng cho khaùch. Hieä n nay, haøng gia coâng may maë c cuû a chuù ng ta luoân phaû i ñaùp öùng ñöôï c tính chaá t - thôø i vuï (saûn xuaát haøng theo muø a). Do ñoù, caàn phaûi coù bieän phaùp cheá taøi vôù i caù c doanh nghieäp veä tinh, coù söï lieân keá t chaë t cheõ trong caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh ñeå coù theå cuøn g ñieàu phoá i saûn xuaá t theo tieá n ñoä ñaõ ñònh, naâng cao uy tín ngaønh may Vieä t Nam. II. Quaûn lyù caùc thoâ ng tin veà nguyeân phuï lieäu: Sau khi ñaõ coù hôïp ñoà ng, caàn tìm hieåu kyõ veà caù c thoâng tin lieân quan ñeán nguyeân phuï lieäu : - Thôø i gian giao nhaän nguyeân phuï lieä u - Thôø i gian taøu caäp caûng Leân keá hoaï ch chuaån bò maët baèng nhaø xöôûng ñeå tieá p nhaän nguyeân phuï lieäu môù i - - Caùc thuû tuï c nhaä p nguyeân phuï lieäu hoaëc caùc thuû tuï c tìm mua nguyeân phuï lieäu treân thò tröôøng. 47 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn - Tæ leä phaàn traêm nguyeân phuï lieäu hao huï t cho pheùp ñoá i vôùi töøng loaï i laø bao nhieâu Kieåm tra,thoáng keâ vaø baùo cho phoøng keá hoaï ch vaø phoø ng kyõ thuaät bieát thoâ ng tin veà - nguyeân phuï lieäu khoâng ñaï t yeâ u caàu ñeå nhöõ ng nôi naøy laøm vieä c laï i vôù i khaù ch haøn g Noùi chung, caàn tìm hieåu thaä t kyõ caù c thoâng tin coù lieân quan ñeán nguyeân phuï lieä u vaø löôøng tröôùc caùc trôû ngaï i (neáu coù). Ñaây laø cô sôû heá t söù c quan troï ng ñeå vieäc laäp vaø thöï c hieän keá hoaï ch mang tính khaû thi. III. Quaûn lyù caùc thoâng tin trong quaù trình saûn xuaát : Caàn luoân theo doõ i, nghe ngoùng töø caù c xöôûng saûn xuaát vaø coù quaù trình kieåm tra thöïc teá veà quaù trình saûn xuaá t ñeå töø ñoù ñeà xuaát caù c yù kieán phuø hôïp vôù i ban giaùm ñoá c. Vieä c ñieàu chænh keá hoaïch hay ñeà xuaát phöông aùn thöï c hieän môù i phaûi ñöôï c caên cöù treân tình hình thöï c teá cuû a trang thieá t bò, naêng löï c, ñieàu kieän laøm vieäc cuû a coâng nhaân, caùc toàn taï i khaùch quan vaø chuû quan….. ñeå vieäc ñieàu chænh naøy khoân g coù taùc ñoäng tích cöïc tôù i quaù trình saûn xuaát vaøkhoâng aûnh höôûng tôù i tieán ñoä giao haøng. Beân caïnh ñoù , caàn coù nhöõng chieán löôï c, kyõ thuaä t döï baù o ñeå coù theåCM nhaä n ñöôï c taát caû thu H TP. huat caù c thoâng tin caàn thieát töø khaù ch haøng, töø caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh, töø caùc ñoá i thuû caïnh Ky t ph m tranh …, töø ñoù, coù ñöôï c phöông phaù p laøm vieä c vaø ñieàuachænh keá hoaïch toá i öu. Khi coù nhöõn g phaù t sinh aûnh höôûn g ñeánH Suc giao haø ng, xí nghieäp caàn tænh taùo ñeå tìm vieä ng D bieän phaùp thaù o gôõ . Luù c naøy, tröôûng Truo g keá hoaï ch thöôøng yeâu caàu ban quaû n lyù caùc boä phaän en © phoøn laøm tôø trình, trong ñoù neâun quy c nguyeân nhaân khoâng ñaï t keá hoaï ch vaø ñeà xuaá t caù c bieän phaùp a roõ caù B chænh söûa. Sau khi toå ng hôïp, nghieân cöùu caù c yù kieán ñaõ ñeà xuaá t, toaøn boä phoøn g keá hoaïch seõ cuøng nhau thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaá t veà caù c bieän phaùp khaéc phuï c. Chæ khi giaùm ñoá c kyù teân vaøo vaên baûn chænh söû a, keá hoaïch chænh söûa môù i ñöôï c xem laø hôïp phaùp vaø ñöôï c caùc caáp thöï c hieän. Qua ñoù, ta thaáy roõ raèng, vieäc quaûn lyù caùc thoâ ng tin trong quaù trình saûn xuaá t seõ coù taù c ñoäng tích cöï c ñeán quaù trình laäp keá hoaï ch, giuùp ñieàu chænh keá hoaïch saûn xuaát saùt vôùi thöï c teá hôn. Ñoàng thôøi, caùc keá hoaïch sau khi ñöôï c chænh söû a, seõ deã daøng nhaän ñöôï c söï chaáp thuaän vaø thoân g caûm cuû a caù c boä phaän saûn xuaát hôn. Ñieàu naøy cuõng giuùp naâng cao yù thöù c traùch nhieäm cuû a taá t caû moï i ngöôø i veà tinh thaàn vöôï t khoù . IV. Quaûn lyù nhaân söï : Ñeå thöï c hieän toá t keá hoaïch saûn xuaá t ñaõ ñeà ra, boä phaän keá hoaï ch caàn tham möu cho giaùm ñoác caùc bieän phaùp kích thích coân g nhaân gaén boù vôù i lôï i ích xí nghieäp, hoaøn thaønh keá hoaïch vôù i chaát löôïng cao nhö: - Soaïn thaûo caùc qui cheá, qui trình, qui phaïm veà thao taùc ngheà phuø hôïp vôù i hoaï t ñoäng saûn xuaát. - Ban haønh ñaày ñuû caùc thoâng tin lieân quan ñeán keá hoaï ch ñeå moïi ngöôøi cuøng yù thöù c coá gaéng vì coâ ng vieä c chung - Ñaøo taïo, boài döôõ ng thao taùc ngheà chuaå n cho coâ ng nhaâ n nhaèm loaï i boû thao taùc thöø a vaø caäp nhaät kieán thöù c môùi. 48 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn - Reøn luyeä n yù thöùc toå chöù c kyû luaä t cuû a coâng nhaân. Caà n cho coâng nhaân hoï c luaä t lao ñoäng ñeå hoï hieåu roõ traù ch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuû a mình luoân gaén vôù i xí nghieäp. Neáu xí nghieäp laøm ñöôïc nhöõ ng ñieà u naøy, trong nhöõn g thôø i ñieåm gay go nhaát, coâng nhaân coù theå saün loø ng ôû laïi laøm theâm giôø, boû theâm coâ ng söù c hoaëc ñoä ng vieân nhau cuøng laøm toá t caùc coâ ng vieä c ñaõ ñöôï c giao. Caàn coù nhöõn g bieän phaù p kích thích, ñoä ng vieâ n tinh thaà n ñoaøn keá t cho coâng nhaân - trong caùc xöôûng saûn xuaát nhö: toå chöùc caùc ñôï t thi ñua, caùc kyø nghæ, toå chöù c caù c cuoä c giao löu vôùi caùc coâng ty baïn, toå chöùc thi tay ngheà trong toå, trong nhoùm,……. Beân caïnh ñoù, phaûi coù nhöõng bieän phaùp maïnh nhaèm chaán chænh kòp thôøi vôù i caùc hieä n töôï ng cuï c boä chia reõ , gaây maá t ñoaøn keát trong coâng nhaân . Caàn phaân chia ñeàu nhaân söï cuûa caù c ñòa phöông veà caùc chuyeàn saûn xuaá t sao cho phuø hôïp trình ñoä, giôùi tính,…. ñeå töø ñoù, caùc thaønh vieân cuøng caûm thaáy coù söï gaén boù vì lôï i ích chung. Caàn chaêm lo ñôø i soá ng cuûa caù n boä coâ ng nhaân vieân. Neân tìm hieåu vaø thoâng caûm vôù i - coâng nhaân veà hoaø n caû nh, trình ñoä, tuoå i taùc, thoù i quen, neáp nghó…. ñeå töø ñoù giuùp coâng nhaân caû i thieän ñôø i soáng ngaøy caø ng toá t hôn. Ñoâ i khi, söï quan taâm giuùp ñôõ tuy raát nhoû M nhöng hieä u quaû thu ñöôïc töø söï quan taâm naøy laïi raát lôùn. t TP. HC ua Caàn coù nhöõn g chieá ñoä, qui ñònh veà thöôûng phaï Ky th hôïp vaø kòp thôøi. Ñaây chính laø t phuø - pham caùc bieän phaùp cheá taøi, laø cô sôû giuùp quaùutrình thöïc h ieän keá hoaï ch ñöôï c ñaûm baû o toá t HS D nhaá t. Vì theá, khi ñeà xuaá t vôùi ruong m ñoá c caùc bieän phaùp thöôûng phaï t, tröôûng phoøng T ban giaù © keá hoaïch caàn döï a treân en ng bieän phaùp ñaõ vaø ñang coù ñeå caùc hình thöù c thöôûn g phaï t uy nhöõ an q phaù t huy ñöôï c B c duïng vaø mang tính khaû thi. taù Toùm laï i, tuy raèng boä phaän keá hoaï ch chæ laø nôi laäp ra nhöõng muïc tieâu, laäp ra nhöõng chöông trình haønh ñoäng cuï theâ cho toaøn boä boä maùy cuû a xí nghieäp hoaï t ñoäng nhòp nhaøng, ñaûm baûo naêng suaát, thôø i gian vaø tieá n ñoä giao haøng…..Nhöng thöïc teá cho thaáy, neá u khoâng coù quaù trình quaûn trò caùc thoâng tin lieân quan ñeán quaù trình laäp keá hoaïch, seõ khoâng theå coù ñöôïc nhöõn g keá hoaï ch saûn xuaát hoaøn haûo. 49 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản