intTypePromotion=3

Giáo trình Luật Hải quan Việt Nam và quốc tế: Phần 2

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:217

0
108
lượt xem
42
download

Giáo trình Luật Hải quan Việt Nam và quốc tế: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật Hải quan Việt Nam và quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung: Những quy định về thủ tục hải quan Việt Nam, quy định về thu thuế hải quan, vi phạm pháp luật hải quan; khiếu nại, tố cáo và khởi kiện hành chính trong lĩnh vực hải quan, hải quan Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật Hải quan Việt Nam và quốc tế: Phần 2

 1. CHlTONG 8- NHCrNG QUY DINH VE TH U TUC HAI QUAN VIET NAM Npi dung cua chuong: Nhung qui dinh ve thu tuc Hai quan la noi dung chinh, quan trong trong Luat Hai quan Viet Nam bat buoc moi ca nhan, doanh nghiep phai thuc hien dung va day du tren lanh tho hai quan Viet Nam. Noi dung chuong nay bao gom: Muc I - Qui dinh chung ve thu tuc Hai quan Viet Nam; Muc II - Qui dinh thu tuc hai quan xuat nhap khau hang hoa thuong mai; Muc III - Qui dinh thu tuc hai quan doi voi hang hoa thuong mai dac thii; Muc IV - Qui dinh thu tuc hai quan doi voi hang hoa khong vi muc dich thuong mai; Muc V - Qui dmh thii f * ? * tuc hai quan doi voi hang chuyen cang, chuyen cua khau, qua canh; Muc VI - Qui dinh thu tuc hai quan ddi voi hang dua vao, dua ra kho ngoai quan, kho bao thue; Muc VII - Qui dinh thu tuc hai quan doi voi hang hoa khac; Muc VIII - Qui dinh ve kiem tra sau thong quan. I. QUY DINH CHUNG VE THU TUC HAI QUAN VIET NAM Cac van de lien quan den thu tuc hai quan dugc quy djnh tai Luat Hai quan so 29/2001/QH10 do Quoc hoi thong qua ngay 29-06-2001 (chuong III) va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan so 42/2005/QH11 ngay 14-06-2005, Nghi djnh 154/2005/ND-CP cua Chinh phu ngay 15-12-2005 quy djnh chi tiet mot so dieu cua Luat Hai quan ve thii tuc hai quan, kiem tra, giam sat hai quan, thong tu so 112/2005/TT- BTC ngay 15-12-2005 cua Bo Tai chinh huong dan thu tuc hai quan, kiem tra, giam sat hai quan. f r 1. Nguyen tac tien hanh thu tuc hai quan Dieu 15 Luat Hai quan quy dinh: - Hang hoa xuat khau, nhap khau, qua canh, phuong tien van tai xuat canh, nhap canh, qua canh phai dugc lam thu tuc hai quan, chju su kiem tra, giam sat hai quan, van chuyen dung tuyen duimg, qua cira khau theo quy dinh ciia phap luat. - Hang hoa, phuong tien van tai dugc thong quan sau khi da lam thu tuc hai quan. - Thii tuc hai quan phai dugc thuc hien cong khai, nhanh chong, thuan tien va theo dung quy djnh ciia phap luat. 233
 2. - Viec bo tri nhan lire, thoi gian lam viec phai dap ung yeu cau ho^t dong xuat khau, nhap khau, xuat canh, nhap canh, qua canh. 2. Dja diem lam thu tuc hai quan Dieu 17 Luat Hai quan, dieu 4 Nghi dinh 154/2005/CP quy djnh dja diem lam thu tuc hai quan gom: 9 f t - Tru so Chi cuc hai quan cua khau: cang bien quoc te, cang song quoc tS, cang hang khong dan dung quoc te, ga duong sat lien van quoc te, buu dien quoc te, cua khau bien gioi duong bo; - Tru so Chi cuc hai quan ngoai cua khau: dia diem lam thu tuc hai quan cang noi dia, dia diem lam thu tuc hai quan ngoai cua khau. Trong truong hop thuc hien thu tuc hai quan dien tu thi noi tiep nhan, xu ly h6 so hai quan co the la tru so Hai quan tinh, lien tinh, thanh pho true thuoc trung uang. Trong truong hop can thiet, viec kiem tra thuc te hang hoa xuat kh
 3. - Hanh ly mang theo cua ngudi nhap canh, xuat canh dugc thuc hien ngay khi phuong tien van tai den cua khau nhap va truac khi to chuc van tai cham dut viec lam thu tuc nhan hanh khach len phuong tien van tai xuat canh. Hanh ly gui truac hoac gui sau chuyen di cua ngudi nhap canh dugc thuc hien theo quy dinh tai khoan 1 Dieu nay; - Hang hoa, phuong tien van tai qua canh dugc thuc hien ngay khi hang hoa, phuong tien van tai tdi cua khau nhap dau tien va trudc khi hang hoa, phuong tien van tai qua cua khau xuat cuoi cung; - Phuong tien van tai dudng bien xuat canh, nhap canh dugc thuc hien cham nhat 02 gid sau khi cang vu thong bao phuong tien van tai da den vi tri don tra hoa tieu va 01 gid trudc khi phuong tien van tai xuat canh; - Phuong tien van tai dudng hang khong xuat canh, nhap canh dugc thuc hien ngay khi phuong tien van tai den cua khau va trudc khi to chuc van tai cham dut viec lam thu tuc nhan hang hoa xuat khau, hanh khach xuat canh; - Phuong tien van tai dudng sat, dudng bo va dudng song xuat canh, nhap canh dugc thuc hien ngay sau khi phuong tien van tai den cua khau nhap dau tien va trudc khi phuong tien van tai qua cua khau xuat cuoi cung de xuat canh. 5. Thoi han cong chuc Hai quan lam thu tuc hai quan Dieu 19 Luat Hai quan quy dinh: - Cong chuc Hai quan tiep nhan, dang ky, kiem tra ho so hai quan ngay sau khi ngudi khai hai quan nop, xuat trinh ho sa hai quan dung quy dinh cua phap luat; trong trudng hgp khong chap nhan dang ky hd sa hai quan thi phai thong bao ly do cho ngudi khai hai quan biet. - Sau khi ngudi khai hai quan da thuc hien day du cac yeu cau ve viec lam thu tuc hai quan, thdi han cong chuc Hai quan hoan thanh kiem tra thuc te hang hoa, phuong tien van tai dugc quy dinh nhu sau: + Cham nhat la 08 gid lam viec doi vdi lo hang xuat khau, nhap kMu ap dung hinh thuc kiem tra thuc te mot phan hang hoa theo xac su&t; + Cham nhat la 02 ngay lam viec ddi vdi lo hang xuat kMu, nhap khau ap dung hinh thuc kiem tra thuc te toan bo hang hoa. Trong trudng hgp ap dung hinh thuc kiem tra thuc te toan bo hang hoa ma lo hang xuat khau, nhap khau co sd lugng ldn, viec ki£m tra phuc tap thi thdi han kiem tra co the dugc gia han nhung khong qua 08 gid lam viec; 235
 4. - Viec kiem tra phuong tien van tai xuit canh, nhap canh phai bao dam kip thdi viec xep dd hang hoa xuat khau, nhap khau va viec xuat canh, nhap canh cua hanh khach. 6. Quyen va nghTa vu cua nguoi khai hai quan va cong chuc Hai quan Dieu 20 Luat hai quan quy dinh, ngudi khai hai quan phai thuc hi?n thdng nhat theo mau td khai hai quan do Tdng cuc Hai quan quy dinh. Ngudi khai hai quan phai khai day du, chinh xac, ro rang theo noi dung tren td khai hai quan. Ngudi khai hai quan cung co the su dung hinh thuc khai dien tu de lam thu tuc hai quan. a. Quyen va nghla vu cua ngudi khai hai quan Quyen va nghTa vu cua ngudi khai hai quan duoc quy djnh tai dieu 13 Luat Hai quan, trong do ngudi khai hai quan co quyen: - Duoc co quan Hai quan cung cap thdng tin lien quan den viec khai hai quan ddi vdi hang hoa xuat khau, nhap khau, qua canh. phuong tien van tai xuat canh, nhap canh, qua canh va hudng dan lam thu tuc hai quan; - Xem trudc hang hoa, lay mau hang hoa dudi su giam sat cua cong chuc Hai quan trudc khi khai hai quan de bao dam viec khai hai quan duoc chinh xac; - De nghi co quan Hai quan kiem tra lai thuc te hang hoa da kiem tra, f \ t f neu khong dong y vdi quyet djnh cua co quan Hai quan, trong trudng hop hang hoa chua duoc thdng quan; - Khieu nai, td cao viec lam trai phap luat cua co quan Hai quan, cong chuc Hai quan; - Yeu cau boi thuong thiet hai phat sinh do co quan Hai quan, cong chuc Hai quan gay ra theo quy dinh cua phap luat; - Su dung hd so hai quan dien tir de thdng quan hang hoa; - Yeu cau co quan Hai quan xac nhan bang van ban khi co yeu cau xuat trinh, bo sung hd so, chung tir ngoai hd so, chung tir theo quy dinh ciia phap luat ve hai quan. Ngudi khai hai quan co nghTa vu: - Khai hai quan va thuc hien dung quy dinh ciia Luat Hai quan va cac van ban hudng dan, cac luat va van ban lien quan; - Chju trach nhiem trudc phap luat ve su xac thuc ciia noi dung da khai 236
 5. va cac chung tir da nop, xuat trinh, ve sir thong nhat noi dung thong tin giua ho sa giay luu tai doanh nghiep vai ho sa dien tu; - Thuc hien cac quyet djnh va yeu cau cua ca quan Hai quan, cong chuc Hai quan trong viec lam thu tuc hai quan doi vai hang hoa, phuong tien van tai theo quy dinh cua Luat Hai quan; * r r ■» ■» - Luu giu ho sa hai quan doi vdi hang hoa xuat khau, nhap khau da dugc thong quan trong thdi han 5 nam, ke tir ngay dang ky td khai hai ■> r quan; luu giu sd sach, chimg tir ke toan va cac chung tir khac co lien quan den hang hoa xuat khau, nhap khau da dugc thong quan trong thdi han do phap luat quy dinh; xuat trinh ho sa, cung cap thdng tin, chirng tir lien quan khi ca quan hai quan yeu cau kiem tra theo quy dinh; - Bo tri ngudi phuc vu viec kiem tra thirc te hang hoa, phuong tien van tai; - Nop thue va thuc hien cac nghla vu tai chinh khac theo quy dinh ciia phap luat; - Khong dugc thuc hien hanh vi buon lau, gian lan thuong mai, gian r r \ f lan thue, dua hoi lo hoac cac hanh vi khac nham muu lgi bat chinh. b. Nhiem vu va quyen han cua cong chuc Hai quan Dieu 27, Luat Hai quan quy dinh, khi lam thii tuc hai quan, cong chirc Hai quan co nhiem vu va quyen han sau day: - Nghiem chinh chap hanh phap luat, quy trinh nghiep vu hai quan va chiu trach nhiem ve viec thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh; - Hudng dan ngudi khai hai quan khi co yeu cau; - Thirc hien kiem tra, giam sat hai quan; trong trudng hgp phat hien co dau hieu vi pham phap luat hai quan thi yeu cau chii hang hoa, ngudi chi huy phuong tien van tai hoac ngudi dugc iiy quyen thuc hien cac yeu cau de kiem tra, kham xet hang hoa, phuong tien van tai theo quy djnh cua phap luat; - Lay mau hang hoa vdi sir co mat ciia ngudi khai hai quan de co quan Hai quan phan tich hoac trung cau giam djnh phuc vu kiem tra hang hoa; sir dung ket qua phan tich, ket qua giam dinh de xac djnh dung ma sd va chat lugng hang hoa; - Yeu cau ngudi khai hai quan cung cap thong tin, chung tir lien quan den hang hoa, phuong tien van tai de xac dinh dung ma sd, trj gia ciia hang hoa phuc vu viec thu thue va cac khoan thu khac theo quy djnh cua phap luat; 237
 6. - Giam sat viec ma, dong, chuyen tai, x£p da hang hoa tai dja diem lam thu tuc hai quan va dia diem kiem tra hang hoa xuat khau, nhap khau; - Yeu cau ngudi chi huy, ngudi dieu khien phuong tien van tai di dung tuyen dudng, dung dung nai quy dinh; - Cac nhiem vu va quyen han khac theo quy djnh cua phap luat. 7. Ho so’ hai quan Luat Hai quan, dieu 22, quy djnh cac loai giay td ca ban sau can co trong bo hd sa hai quan: - Td khai hai quan; - Hoa dan thuang mai; - Hop dong mua ban hang hoa; - Giay phep cua ca quan nha nude co tham quyen ddi vdi hang hoa xuat khau, nhap khau, qua canh, phuong tien van tai xuat canh, nhap canh, qua canh ma theo quy djnh cua phap luat phai co giay phep; - Cac chung tir khac theo quy djnh cua phap luat ddi vdi timg mat hang ma ngudi khai hai quan phai nop hoac xuat trinh cho co quan Hai quan. - Hd so hai quan la hd so giay hoac hd so dien tir. Hd so hai quan dien tir phai bao dam tinh toan ven va khuon dang theo quy djnh ciia phap luat. Hd so hai quan duoc nop, xuat trinh cho co quan Hai quan tai tru so Hai quan. Trong trudng hop co ly do chinh dang, duoc thii trudng co quan Hai quan noi tiep nhan hd so hai quan dong y, ngudi khai hai quan duoc gia han thdi gian phai nop, xuat trinh mot sd chimg tir thuoc ho so hai quan; bo sung, sira chua, thay the td khai hai quan da dang ky den trudc thdi diem kiem tra thuc te hang hoa, phuong tien van tai hoac truac thdi diem mien kiem tra thuc te hang hoa; nop td luge khai hai quan va hoan chinh td khai trong thdi han quy djnh; khai mot lan de xuat khau, nhap khau nhieu lan trong mot thdi gian nhat djnh ddi vdi mat hang nhat djnh. r \ r « ■* Chi tiet hd so hai quan trong cac trudng hgp xuat nhap khau cu the se dugc trinh bay trong phan chi tiet thii tuc hai quan. 8. Thong quan hang hoa, phuong tien van tai Dieu 25 Luat Hai quan quy djnh, hang hoa, phuong tien van tai duoc thdng quan sau khi da lam xong thii tuc hai quan. Can cir thong quan dugc quy djnh tai dieu 12, Nghj djnh 154. 238
 7. - Khai bao cua ngudi khai hai quan hoac ket luan cua ca quan kiem tra nha nude, td chuc giam djnh ddi vdi trudng hop hang hoa mien kiem tra thuc te; - Ket qua kiem tra thuc t£ hang hoa cua ca quan Hai quan ddi vdi trudng hap hang hoa dugc kiem tra thuc te; - Giay dang ky kiem tra nha nude ve chat lugng hang hoa hoac Giay thong bao mien kiem tra nha nude do ca quan quan ly nha nude co tham quyen cap ddi vdi hang hoa nhap khau thuoc dien phai kiem tra nha nude ve chat lugng; - Ket qua giam dinh ddi vdi hang hoa co yeu cau giam djnh; - Hang hoa xuat khau, nhap khau khong thuoc dien chiu cac loai thue d khau nhap khau, hang dugc mien thue, hang gia cong, hang dac biet khac dugc thong quan ngay sau khi co xac nhan cua ca quan Hai quan tren td khai ve ket qua kiem tra thuc te hang hoa; - Hang hoa xuat khau, nhap khau thuoc dien co thue dugc thong quan sau khi ngudi khai hai quan da nop thue hoac co bao lanh cua td chuc tin dung hoac dugc ap dung thdi gian nop thue quy dinh tai diem c, d, d khoan 1 Dieu 15 Luat Thue xuat khau, thue nhap khau. Hang hoa xuat khau, nhap khau trong thdi gian chd ket qua giam djnh de xac dinh co dugc xuat khau, nhap khau hay khong, neu chu hang co yeu cau dua hang hoa ve bao quan thi Chi cuc trudng Hai quan chi chap nhan trong trudng hgp dap ung yeu cau giam sat hai quan. Hang hoa, phuong tien van tai chua lam xong thu tuc hai quan co the dugc thong quan neu thuoc mot trong cac trudng hgp sau day: - Thieu mot sd chung tir thuoc ho so hai quan nhung dugc ca quan Hai quan dong y cho cham nop co thdi han; - Chua nop, nop chua dii sd tien thue phai nop trong thdi han quy dinh ma dugc td chirc tin dung hoac td chirc khac dugc phep thuc hien mot sd hoat dong ngan hang bao lanh ve sd tien thue phai nop, trir trudng hgp hang hoa xuat khau, nhap khau dugc hudng an han nop thu§ theo quy djnh ciia phap luat ve thue. Trudng hgp chii hang hoa, phuong tien van tai bi xir phat vi pham hanh chinh ve hai quan bang hinh thirc phat tien thi hang hoa, phuong tien van tai co the dugc thong quan neu da nop phat hoac dugc td chirc tin dung hoac td chirc khac dugc phep thuc hien mot sd hoat dong ngan 239
 8. hang bao lanh ve so tien phai nop de thue hien quylt dinh xir phat cua co quan Hai quan hoac ca quan nha nuac co tham quyen. Doi vai hang hoa xuat khau, nhap khau co trung cau giam dinh thi co quan Hai quan can cu ket qua giam dinh de quyet dinh thong quan. Trong truong hop cho ket qua giam dinh ma chu hang co yeu cau dua hang hoa ve bao quan thi co quan Hai quan chi chap nhan trong truong hop da dap ung cac dieu kien ve giam sat hai quan do Tong cuc Hai quan quy dinh. Hang hoa xuat khau, nhap khau phuc vu yeu cau khan cap ducrc thong quan truac khi nop ta khai hai quan va chung tir thuoc ho so hai quan. 9. Quy djnh ve tam dirng lam thu tuc hai quan doi voi hang hoa nhap khau, xuat khau co yeu cau bao ve quyen so* huu tri tue * a. Nguyen tac tam dung * r Muc 5 chuong III, Luat Hai quan dieu 57, quy dinh cac nguyen tac tam dirng lam thu tuc hai quan - Chii so huu quyen so huu tri tue da duoc bao ho theo quy dinh ciia phap luat Viet Nam co quyen de nghi ca quan Hai quan tam dimg lam thu tuc hai quan doi vai hang hoa nhap khau, xuat khau ma minh co c5n cir cho rang co vi pham quyen scr huu tri tue. - Co quan Hai quan chi dugc quyet djnh tam dirng lam thii tuc hai quan doi voi hang hoa nhap khau, xuat khau khi co dii cac dieu kien quy djnh tren. Khi de nghi tam dimg lam thu tuc hai quan, chii so huu quyen sd huu tri tue phai (dieu 58): Giri cho ca quan Hai quan dan de nghi, bang chimg ve sd huu hgp phap quyen sd huu tri tue, bang chung ve viec vi pham quyen sd huu tri tue ciia minh; Nop mot khoan tien tam ung hoac chimg tir bao lanh ciia td chuc tin dung hoac td chirc khac. b. Thu tuc tam dung D iiu 48 d in diiu 52 Nghi dinh 154/ND-BTC ngay 15-12-2005 quy djnh chii sd huu quyen sd htru tri tue hoac ngudi dugc uy quyen hgp phap (dudi day goi tat la ngudi nop don) co quyen nop don de nghi dai han hoac trong tirng trudng hgp cu the de c a quan Hai quan tam dirng lam thu tuc hai quan ddi vdi hang hoa xuat khau, nhap khau bi nghi ngd xam pham quyen sd huu tri tue (dudi day goi tat la de nghi tam dirng). 240
 9. Viec uy quyen nop dem thuc hien nhu sau (dieu48): - Ca nhan, phap nhan va chu the khac cua Viet Nam, ca nhan nuac ngoai thuong tru tai Viet Nam uy quyen cho to chuc djch vu dai dien so huu cong nghiep thuc hien viec nop don; - Phap nhan nuoc ngoai co van phong dai dien tai Viet Nam, ca nhan hoac phap nhan nuoc ngoai co co so san xuat, kinh doanh tai Viet Nam dugc uy quyen cho van phong dai dien, co so san xuat kinh doanh tai Viet Nam hoac to chuc dich vu dai dien so huu cong nghiep thuc hien viec nop don; - Ca nhan nuoc ngoai khong thuong tru tai Viet Nam va khong co co so san xuat, kinh doanh tai Viet Nam, phap nhan nuoc ngoai khong co dai dien hgp phap va khong co co so san xuat kinh doanh tai Viet Nam chi co the uy quyen cho to chuc dich vu dai dien so him cong nghiep thuc hien viec nop don. Khi de nghi tam dimg, ngudi nop don phai cung cap cho co quan Hai quan cac tai lieu sau: + Doi voi truong hop de nghi dai han: - Don de nghi (theo mau quy dinh); - Ban sao van bang bao ho quyen sd huu cong nghiep hoac tai lieu khac chung minh quyen sd huu cong nghiep dang dugc bao ho tai Viet Nam hoac ban sao giay chung nhan dang ky hgp dong chuyen giao quyen su dung doi tugng sd huu cong nghiep; ban sao giay chung nhan dang ky quyen tac gia, quyen lien quan hoac tai lieu khac chung minh quyen tac gia, quyen lien quan; - Giay uy quyen nop don (trudng hgp uy quyen); - Md ta chi tiet hang hoa xam pham quyen sd huu tri tue, bao gom anh chup (neu co), cac dac diem phan biet hang that vdi hang xam pham quyen; - Danh sach nhung ngudi xuat khau, nhap khau hgp phap hang hoa co yeu cau giam sat; danh sach nhung ngudi co kha nang xuat khau, nhap khau hang hoa xam pham quyen sd huu tri tue; - Phuong thuc xuat khau, nhap khau va nhung thong tin khac lien quan den viec xuat khau, nhap khau hang hoa xam pham quyen (n£u co); - Nop le phi tam dung lam thu tuc hai quan ddi vdi hang hoa bi nghi ngd xam pham quyen sd huu tri tue. 241
 10. + Doi vai trudng hap de nghi cu the: - Dan de nghi (theo mau quy dinh); - Ban sao van bang bao ho quyen sd huu cong nghiep hoSc tai lifu khac chung minh quyen sd huu cong nghiep dang ducrc bao ho tai Vi£t Nam, hoac ban sao giay chung nhan dang ky hop dong chuyen giao quyen su dung ddi tugng sd huu cong nghiep; ban sao giay chung nhan dang ky quyen tac gia, quyen lien quan hoac tai lieu khac chung minh quyen tac gia, quyen lien quan; - Giay uy quyen nop dan (trudng hgp nop dan theo uy quyen); - Ten dia chi cua ngudi xuat khau, ngudi nhap khau hang hoa (neu co); - Cac thdng tin du doan ve thdi gian va dia diem lam thu tuc xuat khau, nhap khau; - Ban md ta chi tiet hoac anh chup hang hoa xam pham quyen sd huu tri tue; - Ket qua giam dinh cua td chuc giam dinh ve sd huu tri tue doi vdi chung cu ban dau; - Chung tu nop tien bao dam vao tai khoan tam giri ciia ca quan Hai quan tai Kho bac Nha nude mire nop bang 20% gia tri lo hang theo gia ghi trong hgp dong hoac tdi thieu 20 trieu dong (trudng hgp chua biet tri gia lo hang nghi ngd xam pham) hoac chimg tir bao lanh ciia td chirc tin dung de dam bao boi thuong thiet hai cho chii hang va thanh toan cac chi phi do yeu cau tam dimg lam thii tuc hai quan khong dung gay ra cho co quan, td chuc, ca nhan co lien quan; - Nop le phi tam dimg lam thii tuc hai quan ddi vdi hang hoa bi nghi ngd xam pham quyen sd huu tri tue. c. Thai han, pham viyeu cau (dieu 49) Thai han: Thdi han hieu lire ciia dan de nghi dai han la 01 (mot) nSm ke tir ngay ca quan Hai quan chap nhan dan. Thdi han noi tren co the dugc gia han them 01 (mot) nam nhung khong dugc qua thdi han bao ho ddi tugng sd huu tri tue lien quan va ngudi nop dan co trach nhiem npp le phi gia han theo quy dinh ciia Bo Tai chinh. Nai nhan dan yeu cau: - Chi cuc Hai quan la nai nhan dan neu pham vi yeu cau la cac cua khau thuoc pham vi quan ly ciia Chi cuc Hai quan dd; - Cue Hai quan la nai nhan dan neu pham vi yeu cau la cac cira khau 242
 11. thuoc dia ban quan ly cua Cue Hai quan do; - Tong cue Hai quan la nai nhan dan neu pham vi yeu cau la cac cua khau thuoc dja ban quan ly cua tu 02 Cue Hai quan tro len. Trong thdi han 30 (ba muai) ngay, ke tir ngay nhan dugc dan yeu cau dai han hoac 24 gid lam viec, k§ tir thdi diem nhan dugc dan yeu cau trong timg trudng hgp cu the, ca quan Hai quan co trach nhiem xem xet, f r ra thong bao chap nhan dan va ghi nhan cac thdng tin trong dan neu dan dugc nop day du theo quy dinh. Trudng hgp tir choi dan phai tra ldi bang v&n ban va neu ro ly do. d. Thdi han tam dirng lam thii tuc hai quan va kiem tra xac dinh tinh trang phap ly ve sd him tri tue (Dieu 51) - Thdi han tam dimg lam thu tuc hai quan la 10 (mudi) ngay lam viec, ke tir ngay ra quyet dinh tam dimg lam thu tuc hai quan. Trong thdi han tam dirng lam thii tuc hai quan, neu ngudi nop dan yeu cau gia han va nop bo sung tien bao dam, Chi cuc trudng Hai quan co quyet dinh keo dai thdi han tam dimg lam thu tuc hai quan them mot thdi han tdi da la 10 (mudi) ngay lam viec. - Thdi gian danh cho cac ben lien quan bo sung chung cu, lap luan va tai lieu hoac thdi gian trung cau giam djnh tai ca quan quan ly nha nude ve sd him tri tue theo yeu cau cua Chi cuc Hai quan khong tinh vao thdi han neu tren. - Xac djnh tinh trang phap ly ve sd htru tri tue ciia hang hoa bj tam dimg lam thii tuc hai quan. Noi dung can xac djnh bao gom: - Co chua yeu td vi pham hay khong; - Co phai la hang hoa do chii sd htru quyen sd htru tri tue, ngudi dugc phep ciia chii sd huu hoac ngudi co quyen sir dung hgp phap (dudi day goi la chu sd htru) da dua ra thj trudng. Chi cuc Hai quan xac djnh tinh trang phap ly ve sd huu tri tue ddi vdi hang hoa bj tam dimg lam thii tuc hai quan tren ca sd cac chung cu, lap luan va tai lieu chung minh cua chii lo hang, chii sd huu. Chung cir, lap luan va tai lieu chung minh cua ngudi nop dan chi dugc xem xet khi cung cap cho Chi cuc Hai quan trong thdi han tam dimg lam thu tuc hai quan; Trudng hgp Chi cuc Hai quan can cir cac chung cu, lap luan va tai lieu da cung cap ma khong xac djnh dugc tinh trang phap ly ve sd htru tri tue 243
 12. cua hang hoa bi tam dung lam thu tuc hai quan, co quyen yeu cau ngudi nop don giri van ban trung cau giam dinh tai to chirc giam djnh ve so huu tri tue de cho y kien ket luan. d. Thu tuc thuc thi quyen s& huu tri tue (dieu 50) Sau khi chap nhan dem yeu cau, Tong cuc Hai quan va Cue Hai quan cung cap cho cac Chi cuc Hai quan thuoc pham vi yeu cau neu trong don cac thong tin da duoc ghi nhan ve hang hoa gia mao nhan hieu hoac xam pham quyen sd huu tri tue va chi dao viec td chirc thuc hien. Trudng hop chap nhan don yeu cau, can cir cac thdng tin duoc ghi nhan neu trong don yeu cau va chi dao ciia Tdng cuc Hai quan, Cue Hai quan tinh, thanh pho, Chi cuc Hai quan co trach nhiem trien khai vi?c kiem tra de phat hien hang hoa nghi ngd gia mao nhan hieu va hang hoa xam pham quyen sd huu tri tue. Khi phat hien lo hang nghi ngd gia mao nhan hieu hoac xam pham quyen sd huu tri tue, Chi cuc trudng Hai quan tam dimg lam thii tuc hai quan va thdng bao ngay bang van ban cho ngudi nop don, dong thdi yeu cau trong thdi han 03 (ba) ngay lam vi?c, ke tir ngay ra thong bao phai nop tien tam img hoac chimg tir bao lanh (neu chua nop). - Trong thdi han 03 (ba) ngay lam viec, ke tir thdi diem tam dimg, neu ngudi nop don khong de nghi tiep tuc tam dimg lam thii tuc hai quan va khong nop khoan tien tam img hoac chimg tir bao lanh thi Chi cuc Hai quan tiep tuc lam thii tuc hai quan cho lo hang dd; - Trudng hop ngudi nop don dap img cac yeu cau neu tren thi Chi cuc trudng Hai quan ra quyet dinh tam dimg lam thii tuc hai quan ddi vdi lo hang dd va giri ngay quyet djnh nay cho cac ben lien quan. Quyet dinh tam dimg lam thii tuc hai quan phai neu ro lo hang bi tam dimg lam thii tuc hai quan; ten. dja chi, sd fax, dien thoai lien lac ciia chii lo hang va ngudi nop don; chu sd huu quyen sd huu tri tue; ly do tam dimg lam thii tuc hai quan va thdi han tam dimg lam thii tuc hai quan. r r e. Tiep tuc lam thu tuc hai quan ddi v&i hang hod bj tam dirng Idm thu tuc hai quan va xu ly cac ben lien quan (dieu 52) Chi cuc trudng Hai quan ra quyet dinh tiep tuc lam thii tuc hai quan cho lo hang bi tam dimg lam thii tuc hai quan ddi vdi cac trudng hop sau: - Ket thuc thdi han tam dimg ma Chi cuc Hai quan khong nhan duoc don yeu cau xir ly hanh vi xam pham quyen sd huu tri tue cua ngudi nop 244
 13. dem hoac van ban cua ca quan quan ly nha nuac co tham quyen hoac toa an xac nhan da tiep nhan don yeu cau giai quyet tranh chap ve xam pham quyen sa huu tri tue lien quan den lo hang bi tam dung lam thu tuc hai quan; - Ket qua xac djnh tinh trang phap ly ve sa huu tri tue khang dinh rang lo hang bi tam dung lam thu tuc hai quan khong xam pham quyen sa huu tri tue; - Quyet dinh cua cac ca quan co tham quyen giai quyet tranh chap ve sa huu tri tue, trong do khang dinh lo hang bi tam dung thu tuc hai quan khong phai la hang xam pham quyen sa huu tri tue; - Quyet djnh tam dung lam thu tuc hai quan bj dinh chi hoac thu hoi theo quyet dinh giai quyet khieu nai; - Nguai nop dan rut dan yeu cau tam dung lam thu tuc hai quan. Ca quan Hai quan ra quyet djnh buoc nguai nop dan phai thanh toan cac khoan chi phi phat sinh cho chu lo hang do viec tam dung lam thu tuc hai quan khong dung gay ra. Chi phi phat sinh bao gom phi luu kho bai, xep da, bao quan hang hoa. Thiet hai tu viec tam dung lam thu tuc hai quan do hai ben thoa thuan hoac dugc xac djnh theo thii tuc to tung dan su. Hoan tra cac khoan tien bao dam da nop vao tai khoan tam giri ciia ca quan Hai quan hoac chung tir bao lanh ciia to chirc tin dung cho ngudi nop dan sau khi ngudi nop dan da thuc hien nghla vu thanh toan cac chi phi va thiet hai phat sinh theo quyet dinh ciia ca quan hai quan hoac ca quan co tham quyen. Thdi han nop thue (neu co) tinh tir ngay ra quyet dinh tiep tuc lam thii tuc hai quan cho lo hang. 10. Quy djnh ve cac che do uu dai, mien trir Muc 6, chuong 3. Luat Hai quan (cac dieu 60 den 62) quy dinh cac trudng hgp sau dugc hudng quy che mien trir cac thii tuc hai quan: - Tui ngoai giao, tui lanh su dugc mien khai, mien kiem tra hai quan. Hanh ly ca nhan, phuong tien van tai ciia ca nhan, td chuc sau day dugc mien kiem tra hai quan: - Phuong tien van tai. dd vat dimg vao cong viec chinh thirc ciia co quan dai dien ngoai giao, ca quan lanh su nude ngoai, co quan dai dien ciia td chirc quoc te tai Viet Nam dugc hudng quyen uu dai, m iln trir ngoai giao theo quy dinh ciia phap luat; 245
 14. - Nhung nguai mang ho chieu ngoai giao do Bo Ngoai giao ho3c cac Dai su quan, Tong lanh su quan cua nuac ta a nuac ngoai cap hoSc do Bo Ngoai giao hoac ca quan co tham quySn cua nhung nuac da cong nhan Cong hoa xa hoi chu nghTa Viet Nam cap; - Vg (hoac chong), cac con chua den tuoi thanh nien cung di vai doi tuang tren day; - Hang hoa khac dugc mien khai, mien kiem tra hai quan do Thu tuang Chinh phu quyet dinh; Khi co can cu de khang dinh tui ngoai giao, tui lanh su bi lam dung vao muc dich trai vai dieu uac quoc te ve quan he ngoai giao, quan h? lanh su ma Cong hoa xa hoi chu nghTa Viet Nam ky ket hoSc tham gia hoac trong hanh ly, phuong tien van tai co do vat cam xuat khau, nhap khau, do vat khong thuoc loai dugc hudng che do uu dai, mien tru theo quy dinh cua phap luat thi Tdng cuc Hai quan quyet djnh viec xu ly theo quy dinh cua cac dieu udc quoc te dd. II QUI DINH THU TUC HAI QUAN XUAT, NHAP KHAU h A n g h o a t h i TOn g MAI 1. Khai niem hang hoa xuat, nhap khau thuong mai Chi tiet ve thu tuc hai quan ddi vdi hang hoa xuat nhap khau theo hgp dong mua ban dugc quy dinh tai nghi dinh sd 154/2005/ND-CP ngay 15- 12-2005 va thdng tu sd 112/2005/TT-BTC hudng dan thuc hien nghi dinh nay. Theo thdng tu 112/2005/TT-BTC, muc /, hang hoa xuat nhap khau thuang mai la: 1. Hang hoa xuat khau, nhap khau theo hgp dong thuang mai; 2. Hang hoa xuat khau, nhap khau theo loai hinh tam nhap tai xuat; 3. Hang hoa xuat khau, nhap khau theo loai hinh chuyen khau; 4. Hang hoa xuat khau, nhap khau theo loai hinh nhap nguyen lieu de san xuat hang xuat khau; 5. Hang hoa xuat khau, nhap khau de thuc hien hgp dong gia cong vdi thucmg nhan nude ngoai; 6. Hang hoa xuat khau, nhap khau de thuc hien cac du an dau tu; 7. Hang hoa xuat khau, nhap khau kinh doanh theo loai hinh xuat nhap khau bien gidi; 246
 15. 8. Hang hoa xudt kMu, nhap khSu nhSm muc dich thuomg m^i cua td chuc nhung khong phai la thuong nhan (khong co ma sd thue /xuat nhap khau), cua ca nhan; 9. Hang xuat khau, nhap khau cua cac doanh nghiep che xuat; 10. Hang hoa dua vao, dua ra kho bao thue; 11. Hang hoa tam nhap tai xuat, tam xuat tai nhap du hoi cho trien lam; 12. Hang tam nhap tai xuat, tam xuat tai nhap la may moc thiet bi, phuong tien van tai phuc vu thi cong cong trinh, phuc vu cac du an dau tu, la tai san di thue, cho thue. 2. Cac quy djnh chung a. Quy djnh ve thu tuc Quy trinh thu tuc hai quan trong quy dinh nay la quy trinh ca ban ap dung cho hang hoa xuat khau, nhap khau theo hop dong mua ban. Doi vdi lo hang dugc mien kiem tra thuc te, hang co thue suat bang 0%, hang thuoc doi tugng mien thue thi dugc phep giam bdt mot sd budc trong quy trinh co ban nay. O cua khau co lugng hang hoa xuat nhap khau khong nhieu, de tranh lang phi nhan luc, mot cong chuc Hai quan co the kiem nhiem 2 - 3 khau nghiep vu trong quy trinh nay. Tai cac budc dang ky td khai, kiem tra tinh thue, mdi budc dugc giao cho mot cong chuc Hai quan thuc hien va chiu trach nhiem, khong phan chia thanh cac khau, cac viec nho do nhieu ngudi thuc hien nham han t r y t y che tdi da hd so hai quan phai luan chuyen qua nhieu cong chuc Hai quan. Doi trudng Doi thu tuc true tiep dieu hanh cac budc trong quy trinh. Cac budc kiem tra thuc te hang hoa, kiem tra tinh thue do mot Lanh dao Doi true tiep dieu hanh cong viec va thuc hien mot sd nhiem vu quy dinh. Lanh dao Doi khong lam thay cac viec ma cong chuc thua hanh lam true tiep da thuc hien. Trong qua trinh dieu hanh cong viec, n£u phat hien cong chuc Hai quan lam true tiep tai cac khau nghiep vu co sai sot, vi pham thi Lanh dao Doi phai kip thdi ngan chan va bao cao ngay Lanh dao Chi cuc true tiep phu trach quy trinh giai quyet. Ddi vdi Chi cuc Hai quan khong co cap Doi, thi Lanh dao Chi cuc true ti£p di£u hanh cac budc trong quy trinh. Cong chuc Hai quan dugc giao nhiem vu thuc hien viec dang ky td khai, kiem tra thuc te hang hoa, kiem tra tinh thue lo hang nao phai chiu 247
 16. trach nhiem ve viec lam cua minh ddi vai lo hang do. neu co vuong mac vugt tham quyen phai bao cao Lanh dao true tiep de giai quyet. Lo hang xuat khau, nhap khau duoc thong quan la lo hang da dugc Lanh dao Chi cuc hoac Lanh dao Doi xac nhan va dong dau nghi?p vy "D a lam thu tuc hai q u a n " vao o so 38 td khai hai quan hang hoa nhap khau. b. Quy dinh ve xac nhan thong quan Viec xac nhan da lam thu tuc hai quan va thdng quan hang hoa dugrc quy djnh nhu sau: r ■> ' r r \ Doi vdi lo hang phai kiem tra thuc te nhung co thue suat bang 0%, hoac thuoc ddi tugng mien thue thi sau khi hoan thanh kiem tra thuc te hang hoa, Lanh dao Doi true tiep dieu hanh tai khau kiem tra thuc te hang hoa thuc hien; Ddi vdi lo hang thuoc doi tugng mien thue, hang co thue suat 0% va dugc mien kiem tra thuc te thi do Lanh dao Chi cuc phu trach quy trinh thuc hien ngay sau khi quyet djnh mien kiem tra; f r t » Doi vdi lo hang co thue thi do Lanh dao Doi true tiep dieu hanh tai khau kiem tra tinh thue thuc hien. Viec quyet dinh thdng quan doi vdi hang hoa phi mau dich xuat nhap khau cung thuc hien theo quy djnh nay. c. Quy dinh ve cach ghi ket qua kiem tra thuc te hang hod tren td khai hai quan Viec ghi ket qua kiem tra thuc te tren td khai hai quan phai ro rang, cu •t t r the, du thdng tin de cong chuc kiem tra tinh thue co the kiem tra ngay dugc viec tu tinh thue cua ngudi khai hai quan ma khong yeu cau doanh nghiep cung cap them chung tu hay doanh nghiep va kiem hoa vien phai giai thich them. Noi dung ghi: Trudc khi ghi cu the ket qua kiem tra, kiem hoa vien bat buoc phai ghi vao td khai nhung noi dung sau: - Ty le kiem tra (bao nhieu phan tram); - Quy cach dong goi: Hang dong nhat hay khong dong nhat (ghi cu the toan bo lo hang la dong nhat hay khong, hoac theo khai cua ngudi khai hai quan thi co may kien, moi loai bao nhieu kien...); - Tinh trang niem phong (neu co) va bao bi (vi du: niem phong co con nguyen ven khong, tinh trang bao bi nhu the nao...). 248
 17. Cach ghi ket qua kiem tra : - Neu hang dugc mien kilm tra thi ghi: “Hang hoa dugc thong quan theo npi dung khai cua nguai khai hai quan”; - Neu can cu kit qua giam djnh cua to chuc giam djnh/ ket qua kiem tra cua ca quan Nha nuac co tham quyen thi ghi: “can cu chung thu giam dinh/ Giay xac nhan ket qua kiem tra so... ngay... do... cap” va ghi lai ket luan cua to chuc giam djnh/ca quan kiem tra Nha nuac vao ta khai hai quan; bo phan hai quan nao quyet dinh thong quan thi bo phan do ghi nhung ket qua nay vao ta khai hai quan. Hang phai kiem tra xac suat : / •> r r - Neu kiem tra ca container thi ghi ro so container, so niem phong, kep chi cua container da kiem tra. Neu chi kiem tra mot so kien trong container thi ghi ro so cac kien da kiem tra, vj tri cua kien trong container (vi du: phia ngoai, phia trong, ben phai, ben trai... cua container) va ky ma hieu cua tung kien. Truong hgp kien hang khong co ky ma hieu, khong phan biet dugc cac kien vai nhau thi phai niem phong hoac danh dau nhung kien da kiem tra. Cue trudng Hai quan tinh, thanh pho quy dinh hinh thuc danh dau de ap dung cho don vi minh; - Neu la hang rdi phai ghi ro la hang rdi, vi tri cua phan hang da kiem •> > tra (vi du kiem phan hang phia trong, phia ngoai, ben tren, ben dudi...); - Neu hang hoa dong goi dong nhat thi chon kiem tra nhung kien bat ky hoac nhung kien co nghi van. Neu cac kien khong dong nhat thi lua chon cac kien dai dien cho tung loai kien hoac nhung kien co nghi van de kiem tra, nhung van phai dam bao ty le kiem tra; - Neu kiem tra ty le % nhung hang hoa la nguyen chiec (vi du 01 xe o to) thi kiem tra nguyen chiec. Neu ty le phan tram cua sd hang la sd le thi lam tron sd de kiem tra (vi du 3% cua 50 kien la 1,5 kien thi lam tron la 02 kien de kiem tra); - Trong qua trinh kiem tra, neu kiem hoa vien xet thay phai thay ddi ty le kiem tra mdi dam bao tinh dai dien cao cho ca lo hang thi bao cao Chi cuc trudng de thay ddi ty le kiem tra. Viec thay doi ty le kiem tra va ly do thay ddi phai dugc ghi ro trong td khai hai quan; - Khi quylt dinh hinh thuc va ty le kiem tra, neu da co thdng tin nghi van ve con-ten-na, kien hang, phan hang cu the thi Chi cuc trudng co thi quyet dinh cu the nhung con-ten-na, nhung kien hang hoac phdn hang 249
 18. ma kiem hoa vien phai kiem tra. Viec quyet dinh nay phai dugc the hi?n day du tren tor khai hai quan. Doi vai cac lo hang kiem tra xac suat, kiem hoa vien phai chiu trach \ » ■» \ nhiem ve so hang da kiem tra, phan con lai doanh nghiep phai chju trach nhiem. Viec kiem tra xac suat phai co tinh dai dien cao cho ca lo hang. Vi vay, Lanh dao Chi cuc va kiem hoa vien phai neu cao trach nhi?m, sir dung co hieu qua tat ca cac thong tin, kinh nghiem co dugc va rat nhay ben trong viec quyet dinh hinh thirc, ty le, bien phap, cach thuc kiem tra. - Ghi ket luan ve thuc te hang hoa xuat khau, nhap khau: + Neu so hang dugc kiem tra xac suat dung nhu khai cua nguai khai hai quan thi ghi: "Can cir ket qua kiem tra thuc te cac kien hang noi tren, ket luan: Hang xuat khau / nhap khau da kiem tra xac suat dung nhu khai bao"; + Neu so hang dugc kiem tra xac suat khac so vai khai cua ngudi khai hai quan thi thuc hien kiem tra toan bo lo hang. Khi ghi ket qua kiem tra phai ghi cu the ten (ma sd) mat hang, lugng hang, xuat xir, chat lugng... hang thuc te xuat khau, nhap khau (sai noi dung gi thi ghi noi dung ay). Nhung mat hang khac dung nhu khai ciia ngudi khai hai quan thi ghi "Cac mat hang khac xuat khau/ nhap khau dung nhu khai bao". Hang dugc kiem tra toan bo: r r - Neu ket qua kiem tra dung nhu khai bao ciia chii hang thi ghi: “Hang xuat khau / nhap khau dung khai bao”; - Neu sd hang da dugc kiem tra khac so vdi khai ciia ngudi khai hai quan thi ghi cu the ten (ma sd) mat hang, lugng hang, xuit xu, chat lugng... hang thuc te xuat khau, nhap khau (sai noi dung gi thi ghi noi dung ay). Nhung mat hang khac dung nhu khai ciia ngudi khai hai quan thi ghi "Cac mat hang khac xuat khau / nhap khdu dung nhu khai bao". 3. Ho so1hai quan hang xuat nh ap khau th u o n g mai Quy dinh ve hd sa hai quan ddi vdi hang hoa xuat nhap khau dugc quy dinh tai Nghi dinh 154/2005/ND-CP ngay 15-12-2005 va thdng tir 112/2005/TT-BTC cua Bo Tai Chinh. a. Ho sff hai quan ddi vai hang hoa xuat khau Hd sa ca ban gom: - Td khai hai quan hang hoa xuat khau (ban chinh); - Hgp dong mua ban hang hoa hoac cac giay td co gia tri phap ly tuang 250
 19. duong hop dong (ban sao). Tuy trudng hop cu the dudi day, bo ho so hai quan duoc bo sung them cac chung tu sau: - Trudng hop hang hoa co nhieu chung loai hoac dong goi khong dong nhat: Ban ke chi tiet hang hoa: 01 ban chinh va 01 ban sao; - Trudng hop hang hoa phai co giay phep xuat khau theo quy dinh cua phap luat: Giay phep xuat khau cua co quan quan ly Nha nude co tham quySn: 01 ban (la ban chinh neu xuat khau mot lan hoac ban sao khi xuat khau nhieu lan va phai xuat trinh ban chinh de ddi chieu); r r 7 7 f - Doi vdi hang xuat khau theo loai hinh nhap nguyen lieu de san xuat hang xuat khau, hang gia cong: Ban dinh muc su dung nguyen lieu cua ma hang: 01 ban chinh (chi phai nop mot lan dau khi xuat khau ma hang do); - Cac chung tir khac theo quy dinh ciia phap luat lien quan phai co: 01 ban chinh. Hop dong uy thac xuat khau (neu nhan uy thac xuat khau): 01 ban sao. - Chung tir phai xuat trinh: Giay chung nhan dang ky ma sd kinh doanh xuat nhap khau: 01 ban (ban sao hoac ban chinh). \ r 7 b. Ho sa hai quan ddi vai hang hoa nhap khau Ho so co ban gom: - Td khai hai quan: 02 ban chinh - Hop dong mua ban hang hoa hoac cac giay td co gia tri phap ly tuong duong hop dong: 01 ban sao; - Hoa don thuong mai: 01 ban chinh, va 01 ban sao; - Van tai don: 01 ban sao chup tir ban goc hoac ban chinh cua cac ban van tai don co ghi chu copy; > t Tuy trudng hop cu the dudi day, bo hd so hai quan duoc bo sung them cac chung tir sau: - Trudng hop hang hoa co nhieu chimg loai hoac dong goi khong ddng nhat Ban ke chi tiet hang hoa: 01 ban chinh va 01 ban sao; - Trudng hop hang hoa nhap khau thuoc dien phai kiem tra nha nude ve chdt luong: Giay dang ky kiem tra nha nude ve chat luong hang hoa hoac Giay thdng bao mien kiem tra nha nude ve chat luong do co quan quan ly nha nude co tham quyen cap 01 ban chinh; 251
 20. - Trudng hop hang hoa dugc giai phong hang tren co sd ket qua giam dinh: Chung thu giam dinh: 01 ban chinh. - Trudng hgp hang hoa thuoc dien phai khai Td khai tri gia: Td khai trj gia hang nhap khau: 01 ban chinh; - Trudng hgp hang hoa phai co giay phep nhap khau theo quy dinh cua phap luat: Giay phep nhap khau cua ca quan quan ly Nha nude co tham quyen: 01 ban (la ban chinh neu nhap khau mot lan hoac ban sao khi nhap khau nhieu lan va phai xuat trinh ban chinh de ddi chieu); Trudng hgp van ban nay dugc sir dung nhap khau nhieu lan thi n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản