Giáo trình Pascal

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
715
lượt xem
181
download

Giáo trình Pascal

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình lý thuyết và bài tập TURBO PASCAL-Chương 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Pascal

  1. GIAO TRINH LY THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL-CHUONG 1 Dang Thanh Tuan(15/3/2004) **********0101********** Program PTB2; Var a,b,c:Integer; delta,x1,x2:Real; Begin Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC HAI'); Writeln(' --------------'); Repeat Write('-Nhap he so a= '); Readln(a); Until a 0; Write('-Nhap he so b= '); Readln(b); Write('-Nhap he so c= '); Readln(c); delta:=b*b-4*a*c; If delta < 0 Then Writeln('*Phuong trinh vo nghiem') Else If delta = 0 Then Writeln('*Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X= ',-b/2*a:6:2) Else Begin x1:=(-b-sqrt(delta))/2*a; x2:=(-b+sqrt(delta))/2*a; Writeln('*Nghiem thu nhat X1= ',x1:6:2); Writeln('*Nghiem thu hai X2= ',x2:6:2); End; readln End. **********0102********** Program Ao_thu; Begin Writeln(' BAI THO AO THU'); Writeln('Ao thu lanh leo nuoc trong veo'); Writeln('Mot chiec thuyen cau be teo teo'); Writeln('Song biec theo lan hoi gon ty');
  2. Writeln('La vang truoc gio se dua veo'); Writeln(' NGUYEN KHUYEN'); Readln End. **********0103********** Program So_hoc; Var so1,so2,tong,hieu,tich:Integer; thuong:Real; Begin Write('-Nhap so thu nhat = '); Readln(so1); Write('-Nhap so thu hai = '); Readln(so2); tong := so1 + so2; hieu := so1 - so2; tich := so1 * so2; thuong := so1 / so2; Writeln('*Tong cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',tong); Writeln('*Hieu cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',hieu); Writeln('*Tich cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',tich); Writeln('*Thuong cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',thuong:6:2); Readln End. **********0104********** Program Pithagore; Var a,b :Integer; c:Real; Begin Writeln(' CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN TAM GIAC VUONG'); Writeln(' theo dinh ly Pithagore'); Write('-Nhap canh a = '); Readln(a); Write('-Nhap canh b = '); Readln(b); c := Sqrt((a*a) + (b*b)); Writeln('*Canh huyen = ',c:6:2); Readln End.
  3. **********0105********** Program Phep_Cong; Var so1,so2,so3,tong :Integer; Begin Writeln(' CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP CONG SO HOC'); Writeln(' co toi da 4 ky so'); Write('-Nhap so thu nhat = '); Readln(so1); Write('-Nhap so thu hai = '); Readln(so2); Write('-Nhap so thu ba = '); Readln(so3); tong:= so1+so2+so3; Writeln; Writeln; Writeln('-------------------------------'); Writeln; Writeln(' ',so1:4); Writeln(' + ',so2:4); Writeln(' ',so3:4); Writeln(' -----'); Writeln(' = ',tong:5); Readln End. **********0106********** Program Lenh_Write; Begin Write('Nam '); Write('Quoc '); Write('Son '); Write('Ha '); Write('Nam '); Write('De '); Write('Cu '); Readln End. **********0107 Program Lenh_Writeln;
  4. Begin Writeln('Nam '); Writeln('Quoc '); Writeln('Son '); Writeln('Ha '); Writeln('Nam '); Writeln('De '); Writeln('Cu '); Readln End. *********0108********* Program Tam_giac_Pascal; Begin Writeln(' 1'); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1'); Writeln(' 1 3 3 1'); Writeln('1 4 6 4 1'); Readln End. *********0109********* Program Hinh_tron; Var r:Integer; s:Real; Begin Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH TRON'); Write('-Cho biet ban kinh = '); Readln(r); s:=3.1416 * r * r; Writeln('*Dien tich hinh tron = ',s:6:2,' met vuong'); Readln End. *********0110********** Program Khuon_dang; Var ky_tu :Char; chuoi :string[24]; so_nguyen:Integer; so_thuc:Real;
  5. Begin Writeln('CHUONG TRINH XUAT DU LIEU THEO KHUON DANG'); Write('-Nhap mot ky tu = '); Readln(ky_tu); Write('-Nhap ho ten = '); Readln(chuoi); Write('-Nhap mot so nguyen = '); Readln(so_nguyen); Write('-Nhap mot so thuc = '); Readln(so_thuc); Writln; Writeln('------------------------------'); Writeln('XUAT DU LIEU RA MAN HINH'); Writeln(ky_tu); Writeln(chuoi); Writeln(so_nguyen); Writeln(so_thuc); Readln End.
Đồng bộ tài khoản